Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel sluitingstijden horeca

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel sluitingstijden horeca
CiteertitelBeleidsregel sluitingstijden horeca
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. de sluitingstijden in de horeca

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2.3.1.1 van de Algemene plaatselijk verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-201001-04-2018Nieuwe regeling

31-05-2010

De Peperbus 09/06/2010

cb 2010-05.31

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel sluitingstijden horeca

 

 

BELEIDSREGEL SLUITINGSTIJDEN HORECA

 

Inleiding

 

Deze beleidsregel van de burgemeester is ter uitvoering van artikel 2.3.1.1. en artikel 2.3.1.4 van de Algemene

plaatselijke verordening Zwolle (sluitingsuur horeca). Uitgangspunt van dit beleid is dat de sluitingstijden van de

horeca in de binnenstad gekoppeld zijn aan de horecacategorieën in de binnenstad. Als flankerend beleid is

onder andere opgenomen dat horecabedrijven, die na 03.00 uur open zijn een portier moeten hebben. Het

sluitingtijdstip voor de horeca buiten de binnenstad is vastgesteld op 02.00 uur.

Artikel 2.3.1.4. Algemene plaatselijke verordening Zwolle

 

Het sluitingsuur van de horeca is vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening Zwolle.

Het artikel luidt als volgt:

 • 1.

  Het is de houder van een horecabedrijf verboden dit voor bezoekers open te hebben en aldaar bezoekers toe te laten tussen 02.00 uur en 08.00 uur.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het de houder van een coffeeshop verboden dit voor bezoekers open te hebben en aldaar bezoekers toe te laten tussen 01.00 uur en 08.00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan in de vergunning op grond van artikel 2.3.1.2 worden bepaald dat in een horecabedrijf met een nader gedefinieerde categorie een afwijkend sluitingsuur geldt.

 • 4.

  Het is de houder van een bij een horecabedrijf behorend terras verboden op het terras dranken en/of etenswaren te verstrekken of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 01.00 uur en 09.00 uur.

 • 5.

  De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift voor een afzonderlijk horecabedrijf of voor een daartoe behorend terras een ander sluitingsuur of andere sluitingsuren vaststellen.

 • 6.

  De burgemeester kan voor door hem aan het begin van het kalenderjaar ingevolge artikel 4.1.2 aan te wijzen collectieve festiviteiten een algemene ontheffing verlenen van de krachtens het eerste lid geldende sluitingstijden

 • 7.

  De burgemeester kan, als naar zijn oordeel sprake is van een bijzondere omstandigheid, algemene ontheffing verlenen van de krachtens het eerste lid geldende sluitingstijden voor een bepaald gebied en/of voor één of meer bepaalde inrichtingen.

 • 8.

  Het in het eerste tot en met het zevende lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

   

3. Horecacategorieën binnenstad

H1: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van ter plaatse bereide maaltijden voor

consumptie ter plaats, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet alcoholische dranken;

H2a: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van zwak- en niet- alcoholische dranken, met

als nevenactiviteit het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren.

H3: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide

etenswaren met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet alcoholische dranken;

H4: een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van

alcoholische en niet –alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken

van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid;

H5: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het

doen beluisteren van overwegende mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk

onderdeel vormen.

H6: een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als nevenactiviteiten het

verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie.

 

4.Sluitingstijden binnenstad

 

H2a: 22.00 uur. Dit is horeca dat gerelateerd is aan de detailhandel en ook gesitueerd is in die omgeving. Gelet

op het feit dat het uitgangspunt in de binnenstad het wonen boven winkels is dient de overlast zoveel mogelijk

beperkt te worden. Vandaar dat het sluitingsuur van deze horeca gekoppeld wordt aan de tijden van de

Winkeltijdenwet.

H3: 05.00 uur. Dit is de zogenaamde “droge” horeca (snackbars en shoarmazaken). Deze zaken zullen een

openingstijd kennen van 05.00 uur. Het horecaconvenant blijft in stand, hetgeen betekent dat de verplichting om

na 03.00 uur een portier bij de deur te houden blijft bestaan.

H4: 04.00 uur. De meeste van deze bedrijven zijn gevestigd in de Voorstraat, Luttekestraat, Grote Kerkplein,

Gasthuisplein, Melkmarkt, Nieuwe Markt, Sassenstraat, Kamperstraat, Jufferenwal.

H5: 05.00 uur. Dit betreft de dancings. Het blijkt dat deze bedrijven pas laat op gang komen en de bezoekers van

buiten Zwolle met het openbaar vervoer komen. Door een sluitingsuur van 05.00 uur wordt voorkomen dat de

bezoekers van deze categorie horeca doelloos door de stad zwerft totdat het openbaar vervoer weer gaat rijden.

 

De overige horeca bedrijven krijgen een sluitingsuur van 02.00 uur. Waarbij een tweetal uitzonderingen wordt

gemaakt:

 • 1.

  voor coffeeshops (H2b): die houden conform het huidige beleid een sluitingsuur van 01.00 uur,

 • 2.

  voor bestaande horecabedrijven buiten de binnenstad: wanneer zij nu aantoonbaar voldoen aan het huidige convenant, zullen zij als een H4 bedrijf gezien worden met de beperking dat dit een persoonlijk recht betreft.

Bij verandering van eigenaar gaat het recht om als H4 bedrijf aangemerkt te worden niet automatisch over op de

rechtsopvolger.

 

5.Persoonlijke vergunningen binnenstad

 

Uit de inventarisatie blijkt dat van de oorspronkelijke bedrijven met een H5 functie in de binnenstad in het vastgestelde bestemmingsplan 3 bedrijven alsnog een H4 functie hebben gekregen. De werkgroep is van oordeel

dat het karakter van deze 3 bedrijven wel degelijk een H5 functie hebben. Voorgesteld wordt daarom deze bedrijven in het kader van het horecabeleid als een H5 bedrijf te zien, met de beperking dat dit een persoonlijk

recht betreft. Bij verandering van eigenaar gaat deze H5 functie in het kader van de sluitingstijd niet automatisch over op de rechtsverkrijger. Het gaat om de volgende bedrijven:

Bloopers, Voorstraat 7-9-11,Timeless, Voorstraat 13-15,De Docter, Voorstraat 3-5

Motivering om deze bedrijven als H5 aan te merken is naast het karakter van het huidige bedrijf eveneens de locatie van dit bedrijf en de spreiding van de bezoekers van de horeca. Door deze spreiding zal het aantal

bezoekers dat om 04.00 uur en om 05.00 uur de horeca verlaat niet al te groot worden.

 

6.IJssalons

 

IJssalons in de binnenstad met de bestemming H2a hebben in de periode van 1 maart tot 1 november een

sluitingsuur van 01.00 uur (in plaats van 22.00 uur).

 

7.Terrassen

 

Terrassen bij horecabedrijven, dus ook bij H3, H4 en H5 dienen om uiterlijk 01.00 uur gesloten te zijn.

 

Zomerregeling

In de maanden juli en augustus mogen de terrassen op de vrijdag- en zaterdagavond een half uur langer geopend

zijn (dus uiterlijk tot 01.30 uur).

 

8.Flankerend beleid

 

Uit de criminaliteitsanalyse blijkt dat uitsluitend de sluitingstijden horeca geen invloed hebben op de incidenten. Het

flankerend beleid heeft dat wel. Daarom is ook met succes het VOS project doorgestart waarin het flankerende

beleid ruim aandacht krijgt, zoals anti agressie trainingen horecapersoneel, wapen- en drugsdetectie, stappen kan

rustig en cameratoezicht.

 

9.Verplichting van een portier na 03.00 uur.

 

Alle horecabedrijven die na 03.00 uur geopend zijn houden de verplichting tot het hebben van een gecertificeerde

portier bij de deur. Deze portier dient mede toe te zien op voorkoming van overlast voor de woon- en leefomgeving.

 

10.Sluitingstijden buiten de binnenstad

 

Voor de horecagelegenheden buiten de binnenstad (buiten het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht) met

een bijzondere bestemming (grote uitgaansgelegenheden met regionale functie) kan door de burgemeester een

afwijkend sluitingsuur in de exploitatievergunning met nadere voorschriften opgenomen worden. (artikel 2.3.1.4 lid

5 APV). Dit sluitingstijdstip zal nooit later zijn dan 06.00 uur.

 

11.Inwerkingtreding van het beleid.

 

Het beleid is per 28 april 2007 in werking getreden.

 

12.Overgangsrecht buiten de binnenstad

 

De Bierton Persoonlijk recht, niet overdraagbaar op een volgende eigenaar, inhoudende een sluitingsuur van 02.30

uur, indien er vanaf 24.00 uur in het horecabedrijf gecertificeerde portiers aanwezig zijn.

Hedon Ontheffing van artikel 2.3.1.4. lid 5 van de APV voor de vrijdag en zaterdag een sluitingsuur van 03.00 uur

Kaya Persoonlijk recht, niet overdraagbaar op een volgende eigenaar, inhoudende een sluitingsuur van 04.00 uur,

mits na 03.00 uur een gecertificeerde portier aanwezig is.

De Singel Persoonlijk recht, niet overdraagbaar op een volgende eigenaar, inhoudende een sluitingsuur van 04.00

uur, mits na 03.00 uur een gecertificeerde portier aanwezig is.

Eureka Het horecabedrijf moet om 02.00 uur gesloten zijn en er mag vanaf dit tijdstip geen publiek meer in het

horecabedrijf aanwezig zijn, met uitzondering van vrijdag- en zaterdagavond waarbij er in het horecabedrijf vanaf

02.00 uur geen publiek mag worden toegelaten en het horecabedrijf om 04.00 uur gesloten moet zijn, Vanaf 03.00

uur dient er bij de in/uitgang van de inrichting een gecertificeerde portier aanwezig te zijn.

 

13.Evaluatie

 

Het beleid sluitingsuur is sinds 2000 onderwerp van gesprek. In 2001 is de proef met de sluitingstijden gestart. In 2003 is de proef vastgesteld in een beleidsregel van de burgemeester. Naar aanleiding van de evaluatie van de

beleidsregel bleek er een knelpunt te zijn ten aanzien van de droge horeca. Ook dit knelpunt is nu na overleg met alle belanghebbenden opgelost. Naar onze verwachting zijn deze voorstellen evenwichtig. Wij stellen voor het totale beleid over vier jaar in 2011 te evalueren. Het is echter altijd mogelijk om bij gebleken knelpunten het beleid tussentijds aan te passen. In het overleg met belanghebbenden is afgesproken dat tweemaal per jaar een overleg tussen belanghebbenden plaatsvindt over het horecabeleid. Knelpunten kunnen in dit overleg aan de orde gesteld

worden.