Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Uitvoeringsbesluit Treasury 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Treasury 2014
CiteertitelUitvoeringsbesluit Treasury 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie
Externe bijlagenBijlage 1: begrippen Bijlage 2: verantwoordelijkheden Bijlage 3: bevoegdheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hoe geeft de gemeente uitvoering aan het Treasury Statuut 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Treasury Statuut 2014 (verordening 1.5.4)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201501-01-2018nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 02-04-2015

2014-12.16

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Treasury 2014

 

 

UITVOERINGSBESLUIT TREASURY 2014

Van dit Uitvoeringsbesluit-Treasury-2014 maken 3 bijlagen deel uit, te weten:

 • ·

  bijlage 1: Verklaring omtrent in het Treasuystatuut c.q. het Uitvoeringsbesluit, gehanteerde BEGRIPPEN;

 • ·

  bijlage 2: VERANTWOORDELIJKHEDEN in het kader van treasury bij gemeente Zwolle;

 • ·

  bijlage 3: BEVOEGDHEDEN in het kader van treasury bij gemeente Zwolle.

In dit uitvoeringsbesluit is steeds, cursief gemerkt, aangegeven hetgeen met het Treasurystatuut -2014 door de raad is vastgesteld. Vervolgens geeft ons College van B&W hieraan nadere invulling c.q. geeft weer hoe uitvoering van het bepaalde zal geschieden.

 

UITVOERINGSBESLUIT TREASURY 2014

Definitie

TREASURY is het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

Sturen is het proces waarbij het college van B&W richting geeft aan het realiseren van de doelstellingen voor de treasuryfunctie, die de raad heeft vastgesteld.

Beheersen betreft het stelsel van maatregelen, systemen en processen waardoor het college zorg draagt voor het blijvend realiseren van de vastgestelde treasurydoelen.

Verantwoorden houdt in dat het college van B&W rekenschap aflegt over de uitkomsten van de opgedragen treasurytaken en over het gebruik van de gedelegeerde bevoegdheden daarvoor.

Toezicht houden is de controlerende activiteit die de gemeenteraad uitoefent om de resultaten van het treasurybeleid te kunnen beoordelen.

 

Juridische samenhang

Het wettelijk kader op grond waarvan de treasuryfunctie uitvoering behoeft, is vastgelegd in:

 • ·

  de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO);

 • ·

  het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden;

 • ·

  de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden

 • ·

  de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO).

Artikel 11 van FIDO verwijst naar de Gemeentewet. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt de raad een Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van een gemeente, vast.Artikel 13 van die verordening voor de gemeente Zwolle luidt:

 • 1.

  Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor een juiste uitvoering van de richtlijnen zoals vastgesteld in het door de raad vastgestelde Treasurystatuut.

 • 2.

  Het Treasurystatuut wordt tenminste éénmaal in de vier jaar ge-actualiseerd.

FIDO spreekt van “prudent karakter” en “niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico”.“Prudent karakter” betekent voor ons dat sprake moet zijn van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij bij uitzettingen en een zo beperkt mogelijk marktrisico, zodanig dat in de toekomst deze keuze rationeel is te herleiden.“Niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico” betekent voor ons dat bankieren, zoals het bewust aantrekken van gelden, uitsluitend met het doel deze uit te zetten tegen een hoger rentepercentage, niet is toegestaan.Elke vier jaar bezien we of het Treasurystatuut aanpassing aan de actualiteit behoeft. Het (herziene) Treasurystatuut leggen we ter vaststelling aan raad voor.

 

Artikel 1: Uitgangspunten

Het college draagt zorg voor:

 • 1.

  Een risico-mijdende uitvoering van de Treasuryfunctie binnen de kaders van hiervoor, onder Juridische samenhang, aangehaalde wet- en regelgeving.

 • 2.

  Het verzekeren van een duurzame toegang tot de financiële markten.

 • 3.

  Het tijdig aantrekken van voldoende financieringsmiddelen teneinde het in de jaarlijkse begroting vastgelegde beleid te kunnen uitvoeren (= beschikbaarheid).

 • 4.

  Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie (= risico-minimalisatie).

 • 5.

  Het beperken van de rentekosten en het bereiken van voldoende rendement op overtollige middelen (= rente-optimalisatie).

 • 6.

  Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities (= kosten-minimalisatie).

Organisatie van de Treasuryfunctie leggen we uitvoerig vast. Betrokken functionarissen worden geacht zich bewust te zijn van de risico’s die gepaard gaan met het beheer van de financiële geldstromen van onze gemeente. Zij dienen bij hun handelen in dezen het, met het Treasurystatuut vastgestelde, adagium: “risicomijdend”, in acht te nemen. De treasuryfunctionaris dient minimaal een financieel/administratieve hbo-opleiding te hebben afgerond, en vakgerichte training(en)/cursus(sen) te hebben gevolgd. Door uitvoering en administratieve vastlegging van treasury-activiteiten te scheiden waarborgen we dat we treasury rechtmatig, juist, tijdig en volledig uitvoeren. Bevoegdheden worden, via de hiërarchische lijn, vergaand gemandateerd opdat een vlotte uitvoering van de treasury-activiteiten en de administratieve vastlegging daarvan mogelijk is.

Uitvoering:

Met het vaststellen van de begroting, inclusief de Treasuryparagraaf, draagt de gemeenteraad ons College van B&W op het treasurybeleid, op basis van het Treasurystatuut, zo efficiënt mogelijk uit te (doen) voeren. In dat kader oefent ons college de bevoegdheid uit tot, onder anderen:

 • ·

  transacties teneinde continue te voorzien in de financieringsbehoefte van (investeringen van ) de gemeente;

 • ·

  het financieren van de vermogensbehoefte die voortvloeit uit toegezegde en/of lopende leningen aan derden;

 • ·

  het uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen;

 • ·

  het verstrekken van gemeentegaranties in het kader van de publieke taak;

 • ·

  het innemen van de achtervangpositie op door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde geldleningen aan woningcorporaties.

De wijze waarop we het treasurybeleid concreet invullen, beschrijven we jaarlijks in een Treasuryplan. Het Treasuryplan bevat de meest recente liquiditeitsprognose alsmede bedrijfs- en financiële marktgegevens en op basis hiervan worden concrete treasury-acties geformuleerd voor het komende jaar. Het Treasuryplan komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de wethouder Financiën en wordt in het eerste kwartaal van enig jaar vastgesteld door ons College van B&W. Met de vaststelling van het Treasuryplan draagt ons College van B&W de uitvoering van het treasurybeleid op aan de directie met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat via de hiërarchische lijn aan de Treasurer. In dit kader stelt de directie een Treasurycomité samen onder voorzitterschap van de directeur-financiën. Dit Treasurycomité bereidt het Treasuryplan voor en ziet overigens toe op een correcte uitvoering van de treasury-activiteiten. De Treasurer meldt alle (voorgenomen) financieringstransacties aan de wethouder Financiën en aan de leden van het Treasurycomité. Indien wethouder Financiën en/of tenminste één lid van het Treasurycomité daartoe de wens kenbaar maakt, vindt mondeling overleg omtrent een (voorgenomen) transactie(s) plaats. Omtrent de daadwerkelijke uitvoering van elke transactie rapporteert de Treasurer aan de wethouder Financiën en aan het Treasurycomité. Voorkomende afwijkingen van het Treasuryplan rapporteert de directie, via de wethouder Financiën, met redenen omkleed, aan ons College van B&W.

Bij de uitvoering van treasury-activiteiten dient, met name, de Treasurer contacten te onderhouden met vele partijen opdat een voortdurende toegang tot financiële markten voor onze gemeente is gewaarborgd. Hij dient daartoe zorg te dragen voor spreiding in de contacten en waar mogelijk, zonder andere relevante bepalingen (bijvoorbeeld: kiezen voor de economisch meest voordelige offerte) te zeer geweld aan te doen, spreiding in de partijen waarmee we transacties daadwerkelijk aangaan.

 

Administratieve organisatie / Interne controle.

Treasury dient z’n weerslag te vinden in een volledige en correcte administratie, vastgelegd in de administratieve organisatie. De administratie bevat daarnaast ook maatregelen voor interne controle teneinde daarmee te bewerkstelligen en te bevestigen dat de uitvoering van de treasuryfunctie conform de gestelde regels geschiedt. Een en ander betekent dat de administratieve organisatie en de interne controle moeten waarborgen dat:

 • -

  De uitvoering van de treasuryfunctie rechtmatig en doelmatig verloopt;

 • -

  de treasury-activiteiten adequaat worden uitgevoerd en vastgelegd;

 • -

  de risico’s worden beheerst;

 • -

  de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de informatie verzekerd is.

Concreet betekent dit dat procedures worden opgesteld ten aanzien van:

 • Ø

  het opstellen van het Treasuryplan, de Treasuryparagraaf en de periodieke rapportages;

 • Ø

  het aantrekken en verstrekken van geldleningen;

 • Ø

  het afsluiten van derivatentransacties;

 • Ø

  het verlenen van garanties en waarborgen;

 • Ø

  het betalingsverkeer, incl. het reguleren van saldi;

 • Ø

  het uitvoeren van interne controles op de treasury-activiteiten.

Bij het inrichten van de administratieve organisatie c.q. het opstellen van de procedures, nemen we de volgende uitgangspunten in acht:

 • ·

  Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden leggen we vast; in voorkomend geval middels mandaat-besluiten via de hiërarchische lijn. Betreffende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn weergegeven in bijlagen bij dit uitvoeringsbesluit.

 • ·

  Alle treasury-activiteiten worden uitgevoerd door de Treasurer of diens plaatsvervanger, onder verantwoordelijkheid van het Hoofd van de afdeling Financiën van A&F.

 • ·

  De verantwoordelijkheid voor het tijdig factureren is opgedragen aan de eenheid die de inkomsten in de exploitatie verantwoord.

 • ·

  Uitvoeren van invorderingsmaatregelen is opgedragen aan de eenheid Advies & Faciliteiten en valt onder verantwoordelijkheid van het Hoofd van de afdeling Financiën bij de eenheid Advies & Faciliteiten.

 • ·

  Het beheer van de chartale geldkassen van onze gemeente geschiedt onder verantwoordelijkheid van het Hoofd van de afdeling Financiën bij de eenheid Advies & Faciliteiten.

 • ·

  Betalingen worden door de Treasurer (1e handtekening) of diens plaatsvervanger en door het Hoofd van de afdeling Financiën bij A&F (2e handtekening) of diens plaatsvervanger, ondertekend. De plaatsvervangers worden als zodanig aangewezen door het Hoofd van de afdeling Financiën bij A&F, daartoe gemandateerd door ons College van B&W.

 • ·

  Uitsluitend treasury verstrekt aan de eenheden de benodigde financieringsmiddelen, tegen een jaarlijks door ons College van B&W vast te stellen vergoeding.

 • ·

  Bij het aantrekken of uitzetten van financieringsmiddelen voeren we functiescheiding door met als belangrijkste voorwaarden:

  • -

   elke transactie wordt tenminste door de Treasurer en door het Hoofd van de afdeling Financiën van A&F “voor akkoord” geparafeerd ;

  • -

   de uitvoering, de registratie in de financiële administratie en de controle geschieden door afzonderlijke functionarissen.

 • ·

  Een kopie van de door de geldgever respectievelijk geldnemer over te leggen schriftelijke bevestiging van een transactie, stuurt de Treasurer direct aan de financiële administratie.

 • ·

  Afgesloten transacties, met uitzondering van financieringstransacties met een looptijd =< 3 maanden, worden zichtbaar gecontroleerd door de functionaris die belast is met de interne controle.

   

Risicobeheer

Een belangrijk element van treasury is het beheersen van risico’s, als daar zijn: Renterisico, kredietrisico, koersrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico. Elk risico kent eigen, hierna toegelichte, beheersmaatregelen.

Als algemene beheersmaatregelen gelden:

 • Ø

  Leningen of garanties verstrekken we uitsluitend in het kader van de publieke taak. Hierbij doen we vooraf onderzoek naar de financiële positie, de kredietwaardigheid en de reputatie van de betrokken derde.

 • Ø

  Bij het verstrekken van een geldlening of gemeentegarantie vragen we de Treasurer advies omtrent de voorwaarden waaronder de geldlening c.q. garantie wordt verstrekt.

 • Ø

  Het uitzetten van geldleningen en het verstrekken van gemeentegarantie door ons College van B&W, geschiedt met inachtneming van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet.

Gemeente; artikel 169, lid 4:

B&W geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van (o.a.) privaatrechtelijke bevoegdheden indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.wet

 • Ø

  Uizetting van gelden geschiedt uitsluitend met een prudent karakter. Het prudente karakter wordt gewaarborgd middels het respecteren van de richtlijnen en limieten in dit Uitvoeringsbesluit.

 • Ø

  Het uitzetten van geld geschiedt nimmer uitsluitend met het doel inkomsten te generen door het lopen van overmatig risico.

 • Ø

  Het gebruik van rente-instrumenten (derivaten) is beperkt toegestaan ter beperking van financiële risico’s.

   

Renterisico:

Renterisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de rente-opbrengsten lager zullen zijn, dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau c.q. het in de meerjarenraming en begroting geraamde niveau.Beheersmaatregelen:

 • Ø

  Het renterisico op korte schuld bedraagt maximaal de kasgeldlimiet, gemiddeld over een kwartaal, met inachtneming van Wet-FIDO.

 • Ø

  Het renterisico op lange schuld bedraagt maximaal de renterisiconorm, conform Wet-FIDO.

 • Ø

  Voortdurende oriëntatie op de financiële markten en het actueel houden van een rentevisie.

 • Ø

  De rentetypische looptijd en het renteniveau afstemmen op de actuele rentestand en rentevisie.

 • Ø

  Het spreiden van het tijdstip van aflossen over de jaren en binnen de jaren.

 • Ø

  Leningen c.q. uitzettingen afstemmen op de bestaande financiële positie met inachtneming van de liquiditeitsplanning en de rentevisie.

 • Ø

  Mogelijkheden tot vervroegd aflossen benutten indien opportuun.

 • Ø

  Rente-instrumenten uitsluitend toepassen voor het verminderen en/of spreiden van het renterisico.

   

Kredietrisico:

Kredietrisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingenpositie ten gevolge van het niet tijdig kunnen nakomen van de verplichtingen door de tegenpartij.

Beheersmaatregelen:

 • Ø

  Uitzetten van gelden geschiedt volgens de regelgeving met betrekking tot Schatkistbankieren.Dit betekent dat zodra (tijdelijk) overtollige middelen, gemiddeld per kwartaal, het in de regelgeving gestelde drempelbedrag overschrijden, deze worden overgemaakt naar onze rekening-courant bij de schatkist.

 • Ø

  Bij het verstrekken van gelden of garanties aan organisaties uit hoofde van de publieke taak stellen we nadere zekerheden; bij voorkeur het recht van 1e hypotheek.

   

Koersrisico:

Koersrisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Beheersmaatregelen:

 • Ø

  We kopen uitsluitend waardepapieren in het kader van de uitoefening van de publieke taak.

 • Ø

  De looptijd van uitzettingen stemmen we af op de actuele liquiditeitsplanning.

 • Ø

  Aan te trekken financieringsmiddelen verkrijgen we bij voorkeur met de producten: rekening-courant, daggeld, kasgeld, onderhandse geldleningen of medium term notes.

 • Ø

  Belegging van gelden geschiedt bij de schatkist.

   

Valutarisico:

Valutarisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van vreemde valuta, uitgedrukt in euro’s, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment.

Beheersmaatregel:

ØValutarisico sluiten we uit door uitsluitend te beleggen, leningen aan te gaan, te verstrekken of te garanderen; in euro’s.

 

Liquiditeitsrisico:

Liquiditeitsrisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit mutaties in de geldstromen. Beheersmaatregelen:

 • Ø

  Er wordt een liquiditeitsplanning, waarin de verwachte inkomsten en uitgaven van de totale organisatie zijn opgenomen, bijgehouden voor de periode van één jaar. Deze liquiditeitsplanning wordt actueel gehouden.

 • Ø

  Voor drie daarop volgende jaren worden te verwachten geldstromen bijgehouden op basis van het historisch bekende verloop van uitgaven en inkomsten, door de raad genomen besluiten, verstrekte kredieten c.a. en overigens ontvangen informatie betreffende in de toekomst te verwachten geldstromen.

 • Ø

  Budgethouders en anderen, dienen te verwachten uitgaven c.q. inkomsten, > € 1 mln., in een zo vroeg mogelijk stadium aan de Treasurer te melden.

 • Ø

  Bij voorstellen tot kredietverlening > € 1 mln. wordt een tijdsplanning betreffende de te ontstane geldstromen gevoegd.

   

Artikel 2: Interne financieringsmiddelen

 • 1.

  Alle gemeentelijke reserves en voorzieningen gebruiken we als intern financieringsmiddel.

 • 2.

  De omvang en wijze van rentevergoeding aan eigen financieringsmiddelen worden jaarlijks geregeld in de begroting respectievelijk jaarrekening.

Reserves en voorzieningen waarvan volgens de gemeentelijke administratie sprake is, zetten we niet als zodanig uit doch betrekken we in het algehele financieringssaldo van onze gemeente.De omvang en wijze van rentevergoeding voor deze inzet van reserves en voorzieningen stellen we jaarlijks vast bij begroting respectievelijk jaarrekening.

 

Artikel 3: Aantrekken van financieringsmiddelen

 • 1.

  Aantrekken van benodigde financieringsmiddelen geschiedt met inachtneming van de vigerende Kasgeldlimiet en de Renterisiconorm

 • 2.

  Aantrekken van financieringsmiddelen met een looptijd langer dan één jaar, geschiedt op grond van het beoordelen van tenminste 3 relevante offertes.

 • 3.

  Een 4e offerte vragen we aan een financiële instelling met een ideële doelstelling, indien benodigde financieringsmiddelen kunnen worden gekoppeld aan een investering met een ideëel doel.

FIDO stelt een kasgeldlimiet ter beperking van het renterisico op netto-schulden met een rente-typische looptijd tot één jaar. Tot deze netto-schulden, per saldo, behoren de contante gelden in kas, de aangegane c.q. uitgezette geldleningen met een rente-typische looptijd tot één jaar en de schulden c.q. tegoeden in rekeningen-courant. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar. Gedurende een beperkte periode kan overschrijding van de kasgeldlimiet getolereerd worden; bijvoorbeeld indien te verwachten geldstromen daartoe aanleiding geven. Eventuele overschrijding van de kasgeldlimiet gedurende een periode van 3 kwartalen melden we, conform FIDO, aan de toezichthouder, in casu de Provincie Overijssel. Middels de renterisiconorm stelt FIDO een limiet aan het renterisico betreffende financieringen met een rente-typische looptijd langer dan één jaar. Renterisico lopen we over het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening of herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% bedragen van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar. In dat (maximale) geval leidt een rentestijging van 1 procentpunt op termijn tot 0,2 procentpunt hogere rentelasten. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding in de leningen portefeuille.

Financiering omvat de inspanningen van treasury die zijn gericht op het beheren van de liquiditeitspositie en het zo efficiënt mogelijk voorzien in de benodigde liquiditeiten voor dagelijkse activiteiten en de realisatie van investeringen. In het Treasuryplan nemen we een actuele liquiditeitsprognose op. Met inachtneming van deze liquiditeitsprognose en overige marktgegevens, onderbouwen we de voorgenomen financieringsinspanningen. Deze financieringsinspanningen zijn onderhevig aan de volgende richtlijnen en bepalingen:

 • ·

  De risicobeheersingsmaatregelen nemen we in acht.

 • ·

  Het onderhouden van contacten met banken, financiële instellingen en geldmakelaars geven we zodanig vorm dat een voortdurende toegang tot de financiële markten gewaarborgd blijft.

 • ·

  We streven naar concentratie van de gemeentelijke liquiditeiten binnen één bank met de gunstigste condities alsmede de mogelijkheid tot elektronisch bankieren.

 • ·

  De bancaire condities van de bank waarmee de gemeente primair een relatie onderhoudt ter uitvoering van het betalingsverkeer, evalueren we eens in de 5 jaren.

 • ·

  We verzekeren ons van een zodanige liquiditeitspositie dat verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

 • ·

  Bij het beheer van geldstromen streven we naar minimalisatie van de interne verwerkingskosten en van de externe kosten voor het betalingsverkeer bij banken.

 • ·

  In normale omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkt zijn kortlopende financieringsmiddelen over het algemeen goedkoper dan langlopende financieringsmiddelen. Uit dien hoofde is onze financieringsstrategie erop gericht zoveel mogelijk te financieren met kortlopende middelen.

 • ·

  Bij het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen (rente-typische looptijd max. tot één jaar) vragen we tenminste 2 offertes voor overigens gelijkluidende producten indien de looptijd langer is dan drie maanden. De aanbieding met het laagste effectieve rentepercentage gunnen we. Bij een looptijd van drie maanden of korter, oordeelt treasury op grond van de actuele geldmarktsituatie, indien een post vier maal achtereen bij dezelfde geldgever is doorgerold, dan vragen we bij de vijfde keer tenminste 2 offertes op.

 • ·

  Bij het aantrekken van financieringsmiddelen met een looptijd vanaf één jaar, vragen we tenminste 3 offertes voor overigens gelijkluidende producten. De aanbieding met het laagste effectieve rentepercentage gunnen we.

 • ·

  In geval noodzakelijk aan te trekken financieringsmiddelen gekoppeld kunnen worden aan investeringen waaraan een ideëel karakter kan worden toegekend, vragen we tevens offerte aan een financiële instellingen met een ideële doelstelling. Indien de offerte van laatstbedoelde instelling niet meer dan 20 basispunten ( 0,2 % ) nadeliger is, gunnen we de transactie aan deze financiële instelling met een ideële doelstelling.

 • ·

  Vragen van offertes c.q. gunning geschiedt bij / aan organisaties ten aanzien waarvan geen omstandigheden bekend zijn die de reputatie van die organisaties kunnen schaden c.q. schade, waaronder imagoschade, voor onze gemeente kunnen berokkenen.

   

Artikel 4: Verstrekken en garanderen van geldleningen

 • 1.

  We verstrekken en/of garanderen uitsluitend geldleningen uit hoofde van de publieke taak.

 • 2.

  De raad oordeelt omtrent de publieke taak aan de hand van een gemotiveerd voorstel van het College van B&W.

 • 3.

  Verstrekken en/of garanderen van geldleningen geschiedt uitsluitend onder zekerheidsstelling en overigens het verbinden van noodzakelijk geachte voorwaarden en bepalingen.

Het oordeel omtrent “publieke taak” is voorbehouden aan de raad. Acht de raad sprake van “publieke taak”, beslist ons College van B&W omtrent het al dan niet verstrekken c.q. garanderen van een geldlening (privaatrechtelijke rechtshandeling). Uitgangspunt daarbij is dat geen andere overheden ( bv. Rijk ) of instellingen ( bv. Waarborgfonds ) onder gelijke voorwaarden de lening wenst te verstrekken c.q. te garanderen en de te financieren activiteit niet kan plaatsvinden zonder de te verstrekken c.q. te garanderen geldlening.Het doen van voorstellen aan ons College van B&W betreffende het verstrekken c.q. garanderen van een geldlening geschiedt door de betrokken vakafdeling. Het voorstel dient vergezeld te gaan van een schriftelijk advies van Treasury omtrent de kredietwaardigheid van de betrokken organisatie en de voorwaarden waaronder de lening kan worden verstrekt c.q. men de te garanderen geldlening wenst aan te gaan. Treasury toetst hierbij aan vigerende omstandigheden in de markt.Zowel in geval van verstrekken van een geldlening als in geval van garanderen van een geldlening dient onze gemeente zekerheidstelling te verkrijgen; voorkeur gaat daarbij uit naar zekerheidstelling in de vorm van 1e recht van hypotheek. In geval van verstrekken van een geldlening geschiedt, na goedkeuring door ons college, de administratieve afhandeling door Treasury. Treasury beheert vervolgens de geldlening.Een gegarandeerde geldlening neemt Treasury, na ontvangst van betreffende bescheiden van de vakafdeling, op in de onderhavige administratie. Monitoring van de financiële situatie van betrokken geldnemers c.q. garantie-verkrijgers, gedurende de looptijd van de geldlening c.q. de garantie, geschiedt jaarlijks door de vakafdeling; eventueel met inachtneming van verkregen advies van treasury.

 

Artikel 5: Uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen

 • 1.

  (Tijdelijk) Overtollige financieringsmiddelen houden we aan bij de Staat, conform de regelgeving.

 • 2.

  Overigens geschieden uitzettingen uitsluitend bij financiële instellingen met tenminste een AA-rating, toegekend door tenminste 2 gezaghebbende rating-bureau’s; of bij organisaties die direct of indirect door de Nederlandse staat worden gegarandeerd.

Onze gemeente verkeert over het algemeen in een schuldpositie. Met het oog op de financieringsstrategie laten we het saldo aan kortlopende financieringsmiddelen oplopen tot (bijna) aan de kasgeldlimiet waarna we overgaan tot consolidatie van de vlottende schuld. In geval toch sprake gaat zijn van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen, zetten we deze uit met inachtneming van de richtlijnen en bepalingen, met name omtrent risico’s; opgenomen in het Treasurystatuut en hiervoor in dit Uitvoeringsbesluit. Uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen geschiedt , conform Wet FIDO, voor zover het drempelbedrag, gemiddeld per kwartaal, wordt overschreden, bij de Staat ( zgn. Schatkistbankierren ).Overigens zijn uitzettingen, voor zover het drempelbedrag, gemiddeld per kwartaal nog niet is overschreden, met inachtneming van de liquiditeitsprognose, mogelijk bij financiële instellingen met tenminste een AA-rating, of bij organisaties die

direct of indirect door de Nederlandse staat worden gegarandeerd.

 

Artikel 6: Rente-instrumenten (ofwel derivaten)

1.Rente-instrumenten gebruiken we uitsluitend ter beperking van financiële risico’s.

Rente-instrumenten waarvan we gebruik kunnen maken zijn: Forward Rate Agreement (FRA), Cap, en Interest Rate Swap. We passen deze instrumenten toe in gevallen waarin, te verwachten, rente-ontwikkelingen op termijn mogelijk tot ongewenste resultaten zouden kunnen leiden. Middels het toepassen van deze instrumenten beperken we het risico op ongewenste rente-ontwikkelingen. Kosten van deze rente-instrumenten rekenen we tot de effectief te betalen c.q. te ontvangen rente.

 

Artikel 7: Informatievoorziening

1.Het college informeert de raad omtrent uitvoering van de treasuryfunctie, middels de zgn. Treasuryparagraaf, tenminste bij elke begroting en jaarrekening en zoveel vaker als nodig is uit hoofde van de actieve informatieplicht van het college aan de raad.

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft o.a. voor dat in de begroting en in de jaarrekening een Treasuryparagraaf is opgenomen. De Treasuryparagraaf omschrijft de plannen voor uitvoering c.q. de realisatie, van het treasurybeleid. Deze omschrijving richt zich met name op het risicobeheer en de financierings- en liquiditeitsplanning. Tenminste besteedt de Treasuryparagraaf aandacht aan:

 • -

  De vermoedelijke ontwikkeling van de financieringsbehoefte c.q. het financieringsoverschot, in het begrotingsjaar; op basis van bestaande verplichtingen en de consequenties die in de begroting voorgenomen investeringen daarop hebben.

 • -

  Een beschrijving van ontwikkelingen en verwachtingen die van invloed kunnen zijn op het financierings- en beleggingsbeleid.

 • -

  De toetsing van het renterisico en de kasgeldlimiet.

 • -

  Mogelijkheden gebruik te maken van vervroegd aflossen.

 • -

  De rentevisie voor het komende jaar.

 • -

  Het renteresultaat.

Bij de Beleidsrapportage rapporteren we omtrent relevante afwijkingen ten opzichte van de in de begroting opgenomen Treasuryparagraaf.

 

Artikel 8: Uitvoeringsbepalingen

1.Het college legt bepalingen omtrent uitvoering van dit statuut vast in een Uitvoeringsbesluit Treasury.

Ons College van B&W vertrouwt erop met dit Uitvoeringsbesluit Treasury in voldoende mate te voorzien in regelgeving die een risico-mijdende, doel- en rechtmatige uitvoering van de treasury-activiteiten mogelijk maken.

 

Artikel 9: Slotbepaling

Deze verordening kan worden aangehaald als: Treasurystatuut-2014 en treedt in werking op 9 april 2015.

Dit uitvoeringsbesluit werkt het Treasurystatuut 2014 uit en kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit-Treasury-2014.