Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
CiteertitelGemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGemeenschappelijke regeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de colleges van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Gemeenschappelijke regelingen hoofdstuk I
 2. Jeugdwet artikel 2.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Staatscourant 22-12-2016

cb 2016-12.15

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

 

 

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.aankoopcentrale:

een aankoopcentrale als bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012;

b.bestuur:

het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie, bedoeld in artikel 14a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

c.colleges:

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

d.gemeenten:

de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle;

e.uitvoeringsorganisatie:

de bedrijfsvoeringsorganisatie, bedoeld in artikel 3;

f.raden:

de gemeenteraden van de gemeenten;

g.regeling:

de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland;

h.voorzitter:

de voorzitter van het bestuur, bedoeld in artikel 6;

Artikel 2: Belang

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning en uitvoering van de taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet, in het bijzonder de inkoop van diensten in het kader van de specialistische jeugdzorg.

Hoofdstuk 2: Bedrijfsvoeringsorganisatie

Artikel 3: Bedrijfsvoeringsorganisatie

 • 1.

  Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie, genaamd Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland.

 • 2.

  De bedrijfsvoeringsorganisatie is gevestigd te Zwolle.

Artikel 4: Samenstelling

 • 1.

  Het bestuur bestaat uit elf leden. De colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het bestuur aan.

 • 2.

  De leden van het bestuur hebben ieder één stem.

 • 3.

  Het bestuur beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen.

 • 4.

  De colleges wijzen voor ieder door hen aangewezen lid tevens een plaatsvervangend lid uit hun midden aan, dat het lid bij afwezigheid in het bestuur kan vervangen.

Artikel 5: Reglement van orde

 • 1.

  Het bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en werkzaamheden vast.

 • 2.

  Het bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal.

 • 3.

  Artikel 22, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Voorzitter

 • 1.

  Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

 • 2.

  De voorzitter ondertekent de stukken die van het bestuur uitgaan.

 • 3.

  De voorzitter is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en tevens voor de vergaderorde binnen het bestuur, onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 5.

 • 4.

  Het bestuur kan de voorzitter machtigen om namens het bestuur te handelen.

 • 5.

  Het bestuur regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 6a: Dagelijks bestuur

(Vervallen)

Artikel 7: Secretaris

 • 1.

  Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris. De secretaris mag niet lid zijn van het bestuur.

 • 2.

  De secretaris is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig en staat het bestuur bij in de uitvoering van zijn taken.

 • 3.

  De secretaris medeondertekent de stukken die van het bestuur uitgaan.

 • 4.

  Op de secretaris, en enig ander personeel in dienst van de uitvoeringsorganisatie, is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten van het College van Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van toepassing.

 • 5.

  Het bestuur regelt de vervanging van de secretaris.

Hoofdstuk 3: Taken en verantwoording

Artikel 8: Taken

 • 1.

  De uitvoeringsorganisatie fungeert als aankoopcentrale van de gemeenten. De colleges dragen er zorg voor dat de gemeenten de benodigde mandaten, volmachten en machtigingen geven die de uitvoeringsorganisatie nodig heeft voor het kunnen functioneren als aankoopcentrale en het uitvoeren van hiermee samenhangende taken.

 • 2.

  De uitvoeringsorganisatie beheert namens de gemeenten de in het kader van de inkoop gesloten overeenkomsten.

 • 3.

  De gemeenten en de uitvoeringsorganisatie kunnen in een dienstverleningsovereenkomst nadere afspraken maken over de taken van de uitvoeringsorganisatie in het kader van dit artikel, alsmede over rapportages en overige informatie die de uitvoeringsorganisatie beschikbaar moet stellen over de uitvoering van deze taken.

Artikel 9: Bevoegdheden

 • 1.

  De colleges dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur.

 • 2.

  Alle bevoegdheden bij of krachtens enige wet van toepassing op de uitvoeringsorganisatie of zijn bestuursorganen komen toe aan het bestuur.

Artikel 10: Verantwoording

 • 1.

  Het bestuur verstrekt de raden de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen. De inlichtingen worden schriftelijk verstrekt.

 • 2.

  Een lid van het bestuur legt aan het college dat hem heeft aangewezen verantwoording af over het door hem in het bestuur gevoerde beleid. Het lid kan zowel mondeling als schriftelijk verantwoording afleggen.

 • 3.

  Een lid van het bestuur verstrekt het college dat hem heeft aangewezen alle door een of meer leden van dat college gevraagde inlichtingen. De inlichtingen worden mondeling of schriftelijk verstrekt.

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de raden.

 • 5.

  Een lid van het bestuur kan door het college dat hem heeft aangewezen worden ontslagen indien dit lid niet langer het vertrouwen van dat college bezit.

Artikel 10a: Bevoegdheidsverdeling

[Vervallen]

Artikel 10b: Interne verantwoording

[Vervallen]

Hoofdstuk 4: Financiën

Artikel 11: Gemeentewet

De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen niet is afgeweken.

Artikel 12: Financiële verantwoordelijkheid

 • 1.

  De gemeenten dragen er zorg voor dat de uitvoeringsorganisatie te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

 • 2.

  Indien een gemeente weigert deze uitgaven op de gemeentelijke begroting te zetten, dan doet het bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten van Overijssel het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.

 • 3.

  Het bestuur stelt een bijdrageverordening vast, waarin in elk geval wordt geregeld op welke wijze en in welke mate de gemeenten financieel bijdragen aan de middelen van de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 13: Kadernota

Het bestuur zendt uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden.

Artikel 14: Zienswijzenprocedure en vaststelling begroting

 • 1.

  Het bestuur zendt de ontwerp-begroting ten minste acht weken voordat deze wordt vastgesteld toe aan de raden.

 • 2.

  De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

 • 3.

  De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen.

 • 4.

  Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient.

 • 5.

  Na vaststelling van de begroting zendt het bestuur de begroting aan de raden, die ter zake bij gedeputeerde staten van Overijssel hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

 • 6.

  Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten van Overijssel.

 • 7.

  Het bepaalde in het eerste, tweede, derde en vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, met uitzondering van die wijzigingen van de begroting waarbij geen wijziging wordt gebracht in de bijdragen van de gemeenten. Het bepaalde in het vierde en zesde lid is van toepassing, met dien verstande dat wijzigingen in de begroting ook kunnen worden vastgesteld gedurende het jaar waarvoor de begroting geldt, en in dat geval inzending aan gedeputeerde staten niet voor 1 augustus hoeft plaats te vinden.

Artikel 15: Jaarrekening

 • 1.

  Het bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2.

  Het bestuur zendt voor 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de raden.

 • 3.

  Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten van Overijssel.

Hoofdstuk 5: Bepalingen over de regeling

Artikel 16: Duur

 • 1.

  De regeling wordt getroffen tot en met 31 december 2017.

 • 2.

  De regeling wordt voor 31 juli 2017 geëvalueerd, zodat de colleges kunnen besluiten de regeling voort te zetten. De regeling kan ook in gewijzigde vorm door minder colleges worden voortgezet. Er is dan geen sprake van uittreding van de colleges die beslissen tot het niet langer deelnemen in de regeling.

 • 3.

  Indien een of meerdere colleges beslissen tot niet langer deelnemen aan de regeling wordt een liquidatieplan opgesteld, waarin de kosten voor de beëindiging van de deelname die redelijkerwijs kunnen worden toegerekend aan de betreffende colleges door deze colleges worden gedragen. De kosten voor het opstellen van het liquidatieplan worden door alle colleges gezamenlijk gedragen.

Artikel 17: Toe- en uittreding

Gedurende de duur van de regeling, bedoeld in artikel 16, eerste lid, is toetreding tot of uittreding uit de regeling niet mogelijk.

Artikel 18: Wijziging

 • 1.

  Het bestuur kan een voorstel voor wijziging van de regeling aan de colleges zenden.

 • 2.

  De regeling is gewijzigd indien de colleges unaniem met de wijziging instemmen, onverminderd het bepaalde in artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel 19: Inzenden regeling en bekendmaking

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de in artikel 3, tweede lid, genoemde gemeente zendt deze regeling aan gedeputeerde staten van Overijssel.

 • 2.

  Het college, bedoeld in het eerste lid, draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling in de gemeenten, onverminderd het bepaalde in artikel 26, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 20: Archief

 • 1.

  Het bestuur is verplicht de onder hem berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

 • 2.

  Overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen verordening, welke aan gedeputeerde staten van Overijssel wordt medegedeeld, draagt het bestuur zorg voor de archiefbescheiden van de uitvoeringsorganisatie.

 • 3.

  De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde zorg, komen ten laste van de uitvoeringsorganisatie.

 • 4.

  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste lid, van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden wijst het bestuur een archiefbewaarplaats van een van de gemeenten aan.

 • 5.

  Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van het bestuur, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van het bestuur, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 belast de archivaris. Met betrekking tot dit toezicht stelt het bestuur een verordening vast, welke aan gedeputeerde staten van Overijssel wordt medegedeeld.

 • 6.

  De archivaris wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 7.

  In afwijking van het vorige lid kan het bestuur ook de archivaris van de gemeente als bedoeld in het vierde lid aanwijzen als archivaris van de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 21: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 november 2014, onverminderd het bepaalde in artikel 26, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 22: Citeerwijze

De regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland.

Hoofdstuk 7: Overgangsartikelen

Artikel 23: Afwijkende begripsbepalingen

[Vervallen]

Artikel 24

[Vervallen]