Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2019
CiteertitelVerordening begraafplaatsrechten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wat zijn de begraafplaatsrechten en wat zijn de tarieven ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201822-02-2019nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2018-263968

rb 2018-12.17

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2019

De Raad van de gemeente Zwolle;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 04-12-2018;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Aard van de heffing en het belastbare feit

Onder de naam begraafplaatsrechten worden voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het aldaar verrichten van diensten, rechten geheven.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 3 Tarieven

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van aanslag of bij wege van factuur.

 • 2.

  Aanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd, met dien verstande dat het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen als één belastingaanslag wordt aangemerkt.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de factuur.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 5, eerste lid van deze verordening moeten de rechten als vermeld onder nummers 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 en 8.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel worden betaald in één termijn welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van het hiervoor genoemde onder lid 2, moeten de aanslagen waarvoor de belastingschuldige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso, worden betaald in zoveel gelijke maandelijkse termijnen als er na de dagtekening van de aanslag nog in het desbetreffende kalenderjaar volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden resteren, met dien verstande dat het aantal maandelijkse termijnen tenminste zes bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 5, tweede en derde lid, van deze verordening dienen de aanslagen gemeentelijke heffingen dan wel op één aanslagbiljet verenigde aanslagen gemeentelijke heffingen met een totaalbedrag groter dan € 4.500,00, waarvan de dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en waarvoor de belastingschuldige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso, te worden betaald in één termijn welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6 Nadere regels

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten, met uitzondering van de rechten genoemd in de tarieventabel onder nummers 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 en 8.3.

 • 2.

  het dagelijks bestuur van GBLT (het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn te Zwolle) kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten genoemd in de tarieventabel onder nummers 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 en 8.3.

Artikel 7 Kwijtschelding

Het bepaalde in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 inzake de verlening van kwijtschelding vindt geen toepassing op de invordering van deze rechten, met uitzondering van rechten als vermeld onder de nummers 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 en 8.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 8 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening Begraafplaatsrechten 2018" van 18 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2019.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Begraafplaatsrechten 2019”.

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening

 

 

Begraafplaatsrechten 2019

 

 

 

 

 

De rechten bedragen:

 

 

 

 

1.

Grafruimte

 

 

Voor de verkrijging van het uitsluitend recht

 

1.1.1

Op een enkel particulier graf voor de duur van:

 

 

10 jaar

€ 753,00

 

20 jaar

€ 1.254,00

 

30 jaar

€ 1.672,00

 

40 jaar

€ 2.090,00

 

50 jaar

€ 2.506,00

 

onbepaalde tijd

€ 4.523,00

1.1.2

Op een dubbel particulier graf het dubbele van het tarief als bedoeld onder 1.1.1

 

1.1.3

Op een galerijgraf inclusief sluitsteen voor de duur van:

 

 

20 jaar

€ 3.066,00

 

30 jaar

€ 4.076,00

 

40 jaar

€ 5.085,00

 

50 jaar

€ 6.095,00

 

onbepaalde tijd

€ 7.794,00

1.1.3A

Op een galerijgraf, onderste laag, voor de duur van:

 

 

20 jaar

€ 2.043,00

 

30 jaar

€ 2.716,00

 

40 jaar

€ 3.390,00

 

50 jaar

€ 4.063,00

 

onbepaalde tijd

€ 5.122,00

1.1.4

Op een enkel particulier graf op de Chinese begraafplaats op de begraafplaats Kranenburg voor de duur van:

 

 

20 jaar

€ 2.713,00

 

30 jaar

€ 3.674,00

 

40 jaar

€ 4.564,00

 

50 jaar

€ 5.455,00

 

onbepaalde tijd

€ 8.145,00

1.1.5

Op een enkel foetusgraf voor de duur van 5 jaar, inclusief onderhoud

€ 337,00

1.1.5.1

Op een enkel foetusgraf voor de duur van 10 jaar, inclusief onderhoud

€ 675,00

1.1.6

Voor het verdiepen van een grafruimte per laag

€ 81,00

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.1, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:

 

 

1 jaar

€ 86,00

 

2 jaar

€ 173,00

 

3 jaar

€ 256,00

 

4 jaar

€ 337,00

 

5 jaar

€ 414,00

 

6 jaar

€ 486,00

 

7 jaar

€ 558,00

 

8 jaar

€ 626,00

 

9 jaar

€ 690,00

 

10 jaar

€ 753,00

 

20 jaar

€ 1.254,00

1.2.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.2, wordt het tarief als bedoeld in 1.2 verdubbeld.

 

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 1.1.3, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:

 

 

1 jaar

€ 218,00

 

2 jaar

€ 433,00

 

3 jaar

€ 636,00

 

4 jaar

€ 834,00

 

5 jaar

€ 1.025,00

 

6 jaar

€ 1.203,00

 

7 jaar

€ 1.376,00

 

8 jaar

€ 1.543,00

 

9 jaar

€ 1.699,00

 

10 jaar

€ 1.854,00

 

20 jaar

€ 3.066,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 5 jaar, als bedoeld onder 1.1.5 wordt geheven, inclusief onderhoud

€ 337,00

1.5

Voor het verzamelen van de overblijfselen en het opnieuw plaatsen in dezelfde grafruimte wordt geheven

€ 719,00

 

 

 

2.

Begraven

 

2.1

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot in een graf, van personen:

 

2.1.1

-jonger dan 1 jaar

€ 300,00

2.1.2

-van 1 jaar tot en met 11 jaar

€ 615,00

2.1.3

-van 12 jaar en ouder

€ 1.249,00

2.2

Voor het bijzetten in een galerijgraf

€ 834,00

2.3

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zaterdag worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met:

€ 466,00

 

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met:

€ 620,00

2.4

Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot in de periode maart tot en met oktober voor 9.30 uur of na 16.00 uur of in de periode november tot en met februari voor 9.30 uur of na 15.30 uur worden de rechten, genoemd onder 2.1, 2.2 en 2.3, vermeerderd met:

€ 152,00

2.5

Voor het begraven van een stoffelijk overschot op de derde laag in een graf worden de rechten, genoemd onder 2.1, vermeerderd met:

€ 81,00

2.6

Voor het op verzoek ruimen van een particulier graf of galerijgraf, wordt geheven

€ 719,00

 

 

 

3.

Urnen

 

3.1

Verkrijging van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf voor de duur van:

 

 

20 jaar

€ 1.094,00

 

30 jaar

€ 1.479,00

 

40 jaar

€ 1.863,00

 

50 jaar

€ 2.246,00

 

onbepaalde tijd

€ 4.167,00

3.1.1

Verkrijging van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis:

 

 

- voor de duur van 20 jaar

€ 1.016,00

 

- voor onbepaalde tijd inclusief onderhoud

€ 4.133,00

3.2

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as

€ 120,00

3.2.1

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zaterdag worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met:

€ 466,00

3.2.2

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag, worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met:

€ 620,00

3.2.3

Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn of het verstrooien van as in de periode maart tot en met oktober voor 9.30 uur of na 16.00 uur of in de periode november tot en met februari voor 9.30 uur of na 15.30 uur worden de rechten, genoemd

 

 

onder 3.2, 3.2.1 en 3.2.2, vermeerderd met:

€ 152,00

3.3

Voor het op verzoek ruimen van een particulier urnengraf, wordt geheven

€ 152,00

 

 

 

4.

Verlenging recht

 

4.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, als genoemd onder 3.1, wordt geheven voor het aantal jaren van verlenging:

 

 

1 jaar

€ 69,00

 

2 jaar

€ 144,00

 

3 jaar

€ 213,00

 

4 jaar

€ 277,00

 

5 jaar

€ 341,00

 

6 jaar

€ 404,00

 

7 jaar

€ 463,00

 

8 jaar

€ 517,00

 

9 jaar

€ 570,00

 

10 jaar

€ 623,00

 

20 jaar

€ 1.094,00

4.2

Voor een dubbel particulier urnengraf, het dubbele van het tarief als bedoeld in 4.1.

 

 

 

 

5.

Inrichten van een grafkelder

 

5.1

Voor het inrichten c.q. plaatsen van een grafkelder of grafkuip

€ 336,00

5.2

Voor het inrichten c.q. plaatsen van een urnenkelder

€ 81,00

 

 

 

6.

Openen/sluiten grafkelder-of kuip

 

6.1

Voor het openen en sluiten van een grafkelder- of kuip

€ 301,00

 

 

 

7.

Onderhoud

 

7.1

Voor het onderhouden van een particulier (urnen)graf, per jaar

€ 126,00

7.2

Voor het onderhouden van een dubbel particulier graf, per jaar

€ 254,00

7.3

Voor het onderhouden van een galerijgraf, per jaar

€ 85,00

7.4

Voor het onderhouden van een particuliere urnennis, per jaar

€ 85,00

7.5

Voor het onderhouden van een particulier graf voor 10 jaar als

€ 65,00

 

bedoeld in 1.1.1, per jaar

€ 65,00

7.5.1

Afkoop van het onderhoud als bedoeld in 7.5:

 

 

2 jaar

€ 125,00

 

3 jaar

€ 186,00

 

4 jaar

€ 245,00

 

5 jaar

€ 302,00

 

6 jaar

€ 354,00

 

7 jaar

€ 406,00

 

8 jaar

€ 456,00

 

9 jaar

€ 504,00

 

10 jaar

€ 549,00

7.6

Voor het onderhouden van een algemeen graf, per jaar

€ 40,00

7.6.1

Indien de rechten genoemd onder 7.6 worden afgekocht, wordt dit tarief vermenigvuldigd met het aantal jaren van afkoop. Er kan maximaal 10 jaar worden afgekocht.

 

7.7

Indien de rechten, als genoemd onder 7.1, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:

 

 

2 jaar

€ 255,00

 

3 jaar

€ 377,00

 

4 jaar

€ 494,00

 

5 jaar

€ 607,00

 

6 jaar

€ 716,00

 

7 jaar

€ 821,00

 

8 jaar

€ 920,00

 

9 jaar

€ 1.018,00

 

10 jaar

€ 1.110,00

 

11 jaar

€ 1.198,00

 

12 jaar

€ 1.284,00

 

13 jaar

€ 1.366,00

 

14 jaar

€ 1.446,00

 

15 jaar

€ 1.522,00

 

16 jaar

€ 1.595,00

 

17 jaar

€ 1.665,00

 

18 jaar

€ 1.733,00

 

19 jaar

€ 1.799,00

 

20 jaar

€ 1.862,00

 

30 jaar

€ 2.469,00

 

40 jaar

€ 3.091,00

 

50 jaar

€ 3.714,00

 

onbepaalde tijd

€ 5.428,00

7.8

Indien de rechten, als genoemd onder 7.2, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaren het dubbele geheven als genoemd onder 7.7.

 

7.9

Indien de rechten, als genoemd onder 7.3, worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:

 

 

2 jaar

€ 170,00

 

3 jaar

€ 252,00

 

4 jaar

€ 331,00

 

5 jaar

€ 407,00

 

6 jaar

€ 480,00

 

7 jaar

€ 551,00

 

8 jaar

€ 617,00

 

9 jaar

€ 682,00

 

10 jaar

€ 746,00

 

11 jaar

€ 805,00

 

12 jaar

€ 862,00

 

13 jaar

€ 916,00

 

14 jaar

€ 972,00

 

15 jaar

€ 1.023,00

 

16 jaar

€ 1.073,00

 

17 jaar

€ 1.119,00

 

18 jaar

€ 1.165,00

 

19 jaar

€ 1.210,00

 

20 jaar

€ 1.251,00

 

30 jaar

€ 1.669,00

 

40 jaar

€ 2.088,00

 

50 jaar

€ 2.507,00

 

onbepaalde tijd

€ 3.619,00

7.10

Indien de rechten, als genoemd onder 7.4 worden afgekocht, wordt voor het aantal jaar van afkoop geheven:

 

 

2 jaar

€ 170,00

 

3 jaar

€ 252,00

 

4 jaar

€ 331,00

 

5 jaar

€ 407,00

 

6 jaar

€ 480,00

 

7 jaar

€ 551,00

 

8 jaar

€ 617,00

 

9 jaar

€ 682,00

 

10 jaar

€ 746,00

 

11 jaar

€ 805,00

 

12 jaar

€ 862,00

 

13 jaar

€ 916,00

 

14 jaar

€ 972,00

 

15 jaar

€ 1.023,00

 

16 jaar

€ 1.073,00

 

17 jaar

€ 1.119,00

 

18 jaar

€ 1.165,00

 

19 jaar

€ 1.210,00

 

20 jaar

€ 1.251,00

 

 

 

 

Diversen

 

8.1

Voor het tijdens het jaar reserveren van grafruimte

€ 81,00

8.2

Voor het gereserveerd houden van een particulier (urnen)graf, per jaar

€ 126,00

8.3

Voor het gereserveerd houden van een galerijgraf of particuliere urnennis, per jaar

€ 85,00

8.4

Voor het leveren van een urnenkelder

€ 276,00

8.5

Voor het leveren van een houten bekisting

€ 415,00

9.1

Voor het overschrijven van een eigen grafruimte op naam van een ander

€ 32,00

10.1

Voor het verstrekken van een vergunning tot het plaatsen of vervangen van een gedenkteken of het beletteren van een sluitplaat

€ 77,00

11.1

Voor het bezoeken van een begraafplaats waarvoor toezicht vereist is, in de zin van artikel 4 van de verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen, per uur

 

 

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur

€ 101,00

 

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen

 

 

20.00 en 24.00 uur

€ 121,00

 

op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 00.00 en 6.00 uur

€ 121,00

 

op maandag tussen 00.00 en 6.00 uur

€ 145,00

 

op zaterdag

€ 145,00

 

op zondag

€ 165,00

 

op een algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde dag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet

€ 165,00

11.2

Voor het groen maken van een grafruimte ten behoeve van een begrafenis of bijzetting

€ 48,00

11.3

Voor het schoonmaken van het gedenkteken, per jaar

€ 157,00

11.4

Indien de rechten als genoemd onder 11.3 worden afgekocht, wordt dit tarief vermenigvuldigd met het aantal jaren van afkoop

 

11.5

Huur loopkoets of rijdende baar anders dan ten behoeve van een begrafenis op de begraafplaats Kranenburg

€ 43,00

11.6

Huur aula:

 

11.6.1

1 uur

€ 399,00

11.6.2

1,5 uur

€ 509,00

11.6.3

2 uur

€ 618,00

11.7

Klokluiden (anders dan ten behoeve van een begrafenis op de begraafplaats Kranenburg)

€ 26,00

11.8

Een bordje (excl. graveren) dat aangebracht kan worden op het kunstwerk algemeen gedenkteken

€ 26,00

11.8.1

Voor de plaatsing van het bordje op het kunstwerk algemeen gedenkteken, voor een periode van 5 jaar

€ 144,00

11.8.2

Voor het verlengen van de periode als bedoeld in 11.8.1 geldt hetzelfde tarief als in onderdeel 11.8.1

 

11.9

Bij begraven op de Joodse begraafplaats:

 

11.9.1

voor het grafdelven

€ 296,00

11.9.2

voor het voorlopen

€ 88,00

 

Deze tarieventabel behoort bij de “Verordening Begraafplaatsrechten 2019”

 

vastgesteld door de gemeenteraad op 17-12-2018.

drs. H.J. Meijer, voorzitter

drs. A. ten Have, griffier