Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Beleidsregel gevel- en andere handelsreclame 2019 – vergunningplichtige reclame

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevel- en andere handelsreclame 2019 – vergunningplichtige reclame
CiteertitelBeleidsregel gevel- en andere handelsreclame 2019- vergunningplichtige reclame
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. gevel- en andere handelsreclame-vergunningplichtige reclame

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201901-01-201927-06-2020nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-27967

cb 2019-01.29

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevel- en andere handelsreclame 2019 – vergunningplichtige reclame

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

besluiten d.d. 29 januari 2019

De beleidsregel reclame per 1 januari 2019 in te trekken en in plaats daarvan de beleidsregel gevel- en andere handelsreclame 2019 – vergunningplichtige reclame vanaf 1 januari 2019 in werking te laten treden.

 

Deze beleidsregel is gebaseerd op de volgende artikelen:

 • a.

  artikel 4:15 lid 1 van de APV.

 • b.

  artikel 12 van de Woningwet juncto artikel 9.1 tweede lid van de gemeentelijke Bouwverordening;

 • c.

  artikel 15 van de Monumentenwet juncto artikel 9 tweede lid van de Erfgoedverordening.

In deze beleidsregel wordt nader uitgewerkt waaraan vergunningsaanvragen worden getoetst.

 

Artikel 1 – Definities

Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

Gevelreclame: elke vorm van verlichte of onverlichte handelsreclame die op of aan (de gevel van) een onroerende zaak is bevestigd danwel op of aan een vaartuig is bevestigd;

Mast: een mast waarmee één of meerdere bedrijven de mogelijkheid hebben om zichzelf en/of hun producten te profileren in de directe omgeving rondom het plangebied.

Artikel 2 – Gevelreclame en overige handelsreclame

Een aanvraag om een vergunning voor handelsreclame op of aan een onroerende zaak of vaartuig dient te voldoen aan de volgende regels:

 • De gevelreclame moet zoveel mogelijk zijn afgestemd op de historische/architectonische uitstraling van de onroerende zaak of het vaartuig en zijn omgeving

 • De gevelreclame dient betrekking te hebben op de goederen, diensten en activiteiten die in de desbetreffende onroerende zaak aan het publiek worden aangeboden dan wel op de onderneming die in deze onroerende zaak is gehuisvest;

 • De gevelreclame mag alleen worden aangebracht onder de denkbeeldige lijn tussen de begane grond en de eerste verdieping van het pand

 • Per onroerende zaak zijn maximaal twee enkelzijdige reclames of één enkelzijdige reclame en één uitsteekreclame toegestaan. Voor hoekpanden geldt vorenstaande voor beide gevels.

 • Uitsteekreclame mag een maximale afmeting hebben van 60 bij 60 centimeter en mag maximaal 70 centimeter (inclusief bevestigingselement) uit de voorgevel steken. Het bevestigingselement is maximaal 10 centimeter

 • Enkelzijdige gevelreclame mag maximaal 70% van de gevelbreedte bestrijken. De maximale hoogte is 40 centimeter en de maximale diepte is 20 centimeter.

 • Alle reclames waarin sprake is van de toepassing van licht dienen te voldoen aan de Richtlijn lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) (www.nsvv.nl).

 • reclame met bewegende en/of knipperende lichtelementen is niet toegestaan in de binnenstad.

Artikel 3 – Masten en reclamebouwwerken op particuliere grond

Een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van masten en reclamebouwwerken op particuliere grond door individuele ondernemingen dient te voldoen aan de volgende regels:

 • 1.

  Bij panden met een bedrijfs-, kantoor- of bijzondere bestemming mogen, nabij de hoofdtoegang tot het terrein, vrijstaande reclameobjecten worden geplaatst, dat qua vormgeving, maatvoering, kleurstelling, materiaalgebruik en wijze van plaatsing op zichzelf aanvaardbaar is en zo veel mogelijk is afgestemd op de architectonische / historische uitstraling van het pand en zijn omgeving;

 • 2.

  Voor zover het reclameobject een mast of een zelfstandige vlaggenstok betreft, mag de hoogte van het object de hoogte van het pand of complex niet of slechts in beperkte mate overstijgen;

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om afwijking van het gestelde in het tweede lid masten toe te staan, indien de mast voldoet aan paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 van de Aangepaste Beleidsvisie Attentiemasten 2018.

 • 4.

  Masten en reclamebouwwerken waarin sprake is van de toepassing van licht dienen te voldoen aan de Richtlijn lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) (www.nsvv.nl).

Toelichting verlichte reclame:

Voor verlichte gevelreclame moet altijd een vergunning worden aangevraagd, maar in de regels was voorheen niet aangegeven waaraan de verlichte reclame moest voldoen. In de beleidsregel reclame zijn daar nu bepalingen over opgenomen. Zo wordt voortaan voorkomen dat omwonenden hinder van lichtreclame ondervinden, want er staan duidelijke richtlijnen (o.a. voor lichtsterkte en tijden) in de Richtlijn lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV).

Buiten de binnenstad staan we voortaan wel toe dat verlichte reclame kan wisselen (ledreclame). Ook in dat geval moet worden voldaan aan de richtlijn lichthinder.

 

 

Omgevingszone

Te hanteren parameter

Toepassingscondities

E1 natuurgebied

E2 Landelijk gebied

E3 Stedelijk gebied

E4 Stadscentrum/ industriegebied

E(v) lux op de gevel

Dag en avond 07.00-23.00

2 lux

5 lux

10 lux

25 lux

 

Nacht 23.00–07.00

1 lux

1 lux

2 lux

4 lux

l(cd) van elke armatuur

Dag en avond 07.00–23.00

2500 cd

7500 cd

10000 cd

25000 cd

 

Nacht 23.00–07.00

0 cd

500 cd

1000 cd

2500 cd

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris