Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Vrijstellingsbesluit collecteren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstellingsbesluit collecteren
CiteertitelVrijstellingsbesluit collecteren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het vrijstellingsbesluit collecteren van 11 januari 2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 5:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

08-11-2011

Elektronisch gemeenteblad,  21-12-2011

2011-13981

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstellingsbesluit collecteren

Nr. 2011-13981 Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

 

gelet op artikel 5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 15 december 2011 door de gemeenteraad;

 

b e s l u i ten :

 

vast te stellen het Vrijstellingsbesluit collecteren.

Artikel 1  

Vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 5.10 van de APV namelijk het zonder vergunning openbaar inzamelen van geld of goed of daartoe en intekenlijst aan te bieden aan de volgende instellingen: instellingen genoemd in het Landelijk Collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving en; sportverenigingen;

buurtverenigingen;

oranjeverenigingen en;

muziekverenigingen in de gemeente Meppel;  

Artikel 2  

De onder artikel 1 genoemde verenigingen krijgen vrijstelling mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan: de vereniging moet de collecte twee weken van tevoren aanmelden bij de gemeente; de vereniging moet een financiële verantwoordening afleggen van de gevoerde actie; de collecteurs moeten zich kunnen legitimeren door middel van een vanwege het gemeentebestuur uitgereikte legitimatiekaart; de collecte moet worden gehouden met gesloten collectebussen; de collecte moet in het Collecteplan passen.

Artikel 3  

In te trekken het vrijstellingsbesluit van 11 januari 2000, nr. 9906095.

Artikel 4  

Te bepalen dat het in artikel 1 en 2, bedoelde besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na de openbare bekendmaking van dit besluit.

 

Meppel, 8 november 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,             de burgemeester,