Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen bij demonstraties en betogingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen bij demonstraties en betogingen
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2018-07-01
 2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2018-07-12
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Oldambt/411741/411741_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2018nieuw beleid

17-07-2018

gmb-2018-165702

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen bij demonstraties en betogingen

 

De burgemeester van de gemeente Oldambt;

 

Gelezen het voorstel van het Team Juridische Zaken & Veiligheid tot vaststelling van de Beleidsuitgangspunten en Tolerantiegrenzen bij demonstraties en betogingen gemeente Oldambt;

 

Gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, de Wet openbare manifestaties, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt;

 

Gelet op het besluit van de regionale Driehoek Ommelanden Oost;

 

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende:

 

Beleidsuitgangspunten en Tolerantiegrenzen bij demonstaties en betogingen gemeente Oldambt;

 

Artikel 1. Toepassing

 • 1.

  De beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen gelden als uitgangspunt voor demonstraties / betogingen / manifestaties die conform het bepaalde in artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt (hierna: APV) zijn gemeld bij de burgemeester van de gemeente Oldambt.

 • 2.

  Per aangemelde demonstratie / betoging / manifestatie wordt bezien of de onderstaande beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen passend zijn voor de betreffende demonstratie / betoging / manifestatie en of deze eventueel aanvulling/aanpassing behoeven.

Artikel 2. Beleidsuitgangspunten

Het beleid is – rekening houdend met het (grond-)recht op demonstratie / betoging - gericht op:

 • alles in het werk stellen om de aangemelde demonstratie/betoging/manifestatie mogelijk te maken;

 • de demonstratie / betoging / manifestatie in goede orde te doen verlopen;

 • het voorkomen dat groepen deelnemers zich afsplitsen van de manifestatie (anders dan de afgesproken petitie aanbiedingen);

 • het voorkomen van confrontaties tussen deelnemers aan de manifestaties/demonstratieve optocht en derden;

 • het tot aanhoudingen overgaan wanneer er sprake is van strafbare feiten;

 • manifestatie te laten verlopen zoals vooraf is kennis gegeven en besproken;

 • overlast te beperken voor derden.

Artikel 3. Tolerantiegrenzen

De politie treedt in ieder geval op als er sprake is van:

 • blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven en instellingen;

 • confrontatie, dan wel dreigende confrontaties tussen de verschillende actiegroepen/demonstranten voorafgaand, tijdens en na de demonstraties;

 • direct gevaar voor personen en/of goederen;

 • het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen aan derden;

 • fysiek of verbaal de werkzaamheden van de hulpdiensten belemmeren of verstoren;

 • dreigen met geweld en/of gebruiken van geweld tegen de hulpdiensten;

 • het persoonlijk beledigen van politiepersoneel;

 • het gooien van brandbommen, stenen, hout, verf etc.;

 • overtredingen van de Wet Wapens en Munitie;

 • discriminatoire uitlatingen, -geschriften of -afbeeldingen;

 • (mondeling of bij geschrift) aanzetten tot haat of discriminatie van mensen (art.137d SR);

 • belediging;

 • racistische leuzen;

 • het in brand steken van voorwerpen en overige verbrandingen die strijdig zijn met art. 5:35 APV;

 • verbranding van een pop die qua uiterlijke kenmerken duidelijk herleidbaar is tot een bepaalde persoon (slachtoffer), is te beschouwen als bedreiging;

 • aanzetten tot geweld tegen personen over goederen;

 • meevoeren van voorwerpen geschikt om te worden gebruikt bij wanordelijkheden zoals een ketting, knuppel en beschermende middelen;

 • meevoeren van voorwerpen die kennelijk het doel hebben het politieoptreden te hinderen;

 • voeren van hakenkruizen.

Artikel 4. Politieoptreden

 • 1.

  De noodzaak van het politieoptreden dient afgewogen te worden tegen het effect op de openbare orde ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld, indien gevaar voor escalatie aanwezig is of indien door optreden de veiligheid van personeel of derden gevaar loopt.

 • 2.

  Het politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escalerend karakter te dragen. Een eventueel optreden heeft een gefaseerd karakter.

 • 3.

  Ten aanzien van de demonstratie / betoging / manifestatie geldt dat in eerste instantie, in overleg met de organisatie van de demonstratie / betoging / manifestatie, de ordedienst van de organisatie zelf regulerend optreedt. Door de politie wordt een operationeel commandant ingezet die nauw contact zal onderhouden met de organisatie.

Artikel 5. Ongeregeldheden en Wanordelijkheden

 • 1.

  Bij ongeregeldheden is het streven erop gericht om eerst medewerkers van de basispolitiezorg in te zetten.

 • 2.

  Indien wanordelijkheden aanhouden dan wel grootschalig worden, kan de mobiele eenheid in vredestenue optreden. Indien nodig kan de mobiele eenheid in ‘hard tenue’ van de politie optreden. De politie probeert personen te blijven aanspreken op hun gedrag. Steeds wordt getracht weer terug te keren naar de voorgaande fasering.

 • 3.

  De politie zoekt vooraf contact met de burgemeester indien het opleggen van formele beperkingen wenselijk is en om toestemming te krijgen voor het optreden van de mobiele eenheid. Indien er vooraf geen mogelijkheid aanwezig is om deze toestemming te verkrijgen wordt zo spoedig mogelijk na het ME-politieoptreden met de burgemeester contact gezocht.

 • 4.

  Het beleid is erop gericht in een zo vroeg mogelijk stadium te komen tot isolering en aanhouden van de ordeverstoorders. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is wordt er naar gestreefd de ordeverstoorders van bepaalde plaatsen te verwijderen of te verspreiden. Er wordt naar gestreefd om aanhoudingen zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op een daartoe het meest geschikt geacht moment.

 • 5.

  In geval van grootschalige wanordelijkheden gaat het herstellen van de orde voor het doen van aanhoudingen.

Artikel 6. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester besluiten af te wijken van deze beleidsregels.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsuitgangspunten en Tolerantiegrenzen bij demonstaties en betogingen gemeente Oldambt.

Artikel 8. Inwerkingtreding

De “Beleidsuitgangspunten en Tolerantiegrenzen bij demonstaties en betogingen gemeente Oldambt” treden, na behoorlijk te zijn bekendgemaakt, in werking op 2 augustus 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt 17 juli 2018.

De burgemeester,

Rika Pot