Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Nadere regels Subsidie Cultuur Alkmaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Subsidie Cultuur Alkmaar
CiteertitelNadere regels Subsidie Cultuur Alkmaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Alkmaar

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201601-05-2019nieuwe regeling

31-05-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 08-06-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Subsidie Cultuur Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Alkmaar

 

Besluit: Vast te stellen de navolgende regeling:

 

Nadere regels Subsidie Cultuur Alkmaar

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Alkmaar;

 • b)

  Cultuur: al hetgeen valt onder de reikwijdte van theater, muziek, beeldende kunsten, letteren, erfgoed, media en bibliotheken.

 • c)

  Culturele organisatie: een organisatie die tot doel heeft activiteiten op het gebied van cultuur te ontwikkelen/organiseren en aan te bieden aan het publiek;

 • d)

  Structurele culturele activiteiten: jaarlijkse activiteiten die reeds in minimaal drie achtereenvolgende jaren hebben plaatsgevonden

 • e)

  Incidentele culturele activiteiten: activiteiten die éénmalig worden uitgevoerd en/of activiteiten die in maximaal drie achtereenvolgende jaren worden uitgevoerd

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel van deze nadere regels is: het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van cultuur, conform de cultuurnota Vision 2020, specifiek op het gebied van:

 • a)

  beeldende kunsten, zoals mode, vormgeving, nieuwe media, traditionele kunst zoals grafiek, schilderen, tekenen;

 • b)

  muziek, zoals: pop, jazz, wereldmuziek, klassiek;

 • c)

  theater, zoals: solotoneel, teksttoneel, mime, bewegingstheater, straattheater;

 • d)

  letteren, zoals festivals, wandelroutes;

 • e)

  erfgoed, zoals musea;

 • f)

  media, zoals een lokale media instelling;

 • g)

  bibliotheken;

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door culturele organisaties.

Hoofdstuk 2 Overige bepalingen

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Alkmaar.

 • 2.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV wordt de subsidie geweigerd indien:

 • 1.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze nadere regels.

 • 2.

  voor de activiteiten op grond van een andere subsidieregeling reeds subsidie verleend is of kan worden.

Artikel 6 Procedurebepalingen

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 3 van het ASV:

 • 1.

  Subsidieaanvragen voor structurele culturele activiteiten dienen te zijn ingediend vanaf 1 juni en door ons te zijn ontvangen vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten dienen te zijn ingediend uiterlijk 6 weken vóór het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7 Verplichtingen

Het college kan bij de verlening verplichtingen opleggen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2016.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels Subsidie Cultuur Alkmaar”.

Aldus besloten in de vergadering van 31 mei 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

mw. W.J. Pelk MBA, waarnemend secretaris