Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Alkmaar

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels voor bomen Bomenverordening Alkmaar 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Alkmaar
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels voor bomen Bomenverordening Alkmaar 2017
CiteertitelBomenverordening Alkmaar 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Bomenverordening Alkmaar 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 2.2 lid 1 Wabo
 2. art. 147 Gemw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201704-05-2017nieuwe regeling

26-09-2016

Gemeenteblad 2016, 146604

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenverordening Alkmaar 2017

De raad van de gemeente Alkmaar,

Gelezen het voorstel van het college dd.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 147 van de Gemeentewet

Gezien het advies van de commissie Ruimte

Besluit:

vast te stellen de

Bomenverordening Alkmaar 2017

ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, hakhout, of andere houtachtige gewassen die mogelijk onderdeel uitmaken van hakhout, een houtwal, een beplanting van bosplantsoen of een struweel;

 • b)

  boom: een houtachtig, opgaand gewas, dat één of meerstammig kan zijn.

 • c)

  monumentale boom: bijzondere beschermwaardige houtopstand met een bijzondere leeftijd, schoonheid- of zeldzaamheidswaarde of een bijzondere functie voor de omgeving en opgenomen in de lijst als bedoeld in artikel 3 van deze verordening;

 • d)

  waardevolle boom: een boom/boomgroep die nog geen 50 jaar oud is, maar overigens wel aan de criteria voor een monumentale boom voldoet eh opgenomen in de lijst als bedoeld in artikel 3 van deze verordening; of een gemeentelijke boom die ouder is dan 50 jaar;

 • e)

  hakhout: één of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen;

 • f)

  vellen: rooien; kappen; het snoeien van meer dan 30 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van het voor de eerste keer kandelaberen alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben;

 • g)

  boomwaarde; de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen;

 • h)

  bomen Effect Analyse: een standaard beoordeling van de gevolgen van voorgenomen bouw of aanleg voor houtopstand, op basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting;

 • i)

  bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • j)

  perceel: grondgebied bestaande uit voor-, achter- en zijtuin inclusief bebouwing, dat een zelfstandige eenheid vormt;

 • k)

  bebouwde kom: het gebied zoals vastgesteld bij besluit van de raad 15 september 2016.

 • l)

  college: het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar

ARTIKEL 2: Verbod vellen houtopstand

 • 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet voor:

  • a)

   bomen met een dwarsdoorsnede van minder dan 20 cm op 1,30 cm boven het maaiveld, niet zijnde een monumentale of waardevolle boom zoals bedoeld in artikel 3.

   Ingeval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam;

  • b)

   de stad Alkmaar, zoals aangegeven op bij deze verordening gevoegde kaart, houtopstand in privaat eigendom op percelen van minder dan 200m2, niet zijnde een monumentale of waardevolle boom zoals bedoeld in artikel 3; voor het overige grondgebied van de gemeente Alkmaar voor alle houtopstand in privaat eigendom niet zijnde een monumentale of waardevolle boom zoals bedoeld in artikel 3;

  • c)

   houtopstand zoals bedoeld in artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming;

  • d)

   houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving van het college, zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van deze verordening;

  • e)

   het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud.

 • 3. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag een houtopstand te vellen of te doen vellen die op grond van de artikelen 7 of 8 of op grond van een overeenkomst met een publiekrechtelijk bestuursorgaan is geplant, ook als deze nog niet de omvang heeft bereikt zoals bedoeld in het tweede lid, onder a, en ongeacht of de houtopstand zich bevindt op een perceel zoals bedoeld in het tweede lid, onder b.

ARTIKEL 3: Lijst monumentale en waardevolle bomen in de gemeente Alkmaar

 • 1. Het college stelt een lijst met monumentale en waardevolle bomen vast. Deze lijst bevat in ieder geval de bomen voorkomende in het landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting, aangevuld met lokale en toekomstige monumentale bomen.

 • 2. De lijst bevat minimaal de volgende gegevens, inzake de te beschermen monumentale boom:

  • -

   Redengevende beschrijving

  • -

   Standplaats

  • -

   Kadastrale gegevens

  • -

   Eigendomsgegevens

  • -

   Foto’s

 • 3. De eigenaar van een houtopstand die vermeld staat op de lijst van monumentale en waardevolle bomen in de gemeente Alkmaar is verplicht het college onmiddellijk mededeling te doen van:

  • a)

   het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de houtopstand, anders dan door velling op grond van een verleende omgevingsvergunning;

  • b)

   de dreiging dat de houtopstand geheel of gedeeltelijk teniet kan gaan.

ARTIKEL 4: Toetsingscriteria omgevingsvergunning vellen houtopstand

 • 1. Bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning om te vellen weigeren dan wel onder voorschriften of beperkingen verlenen.

 • 2. De omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, niet zijnde een monumentale boom of waardevolle boom, kan worden geweigerd indien de belangen van verlening niet opwegen tegen de belangen van behoud van de houtopstand op basis van één of meer van de volgende waarden:

  • a)

   natuur- en milieuwaarden;

  • b)

   landschappelijke waarden;

  • c)

   cultuurhistorische waarden;

  • d)

   waarden van stads- en dorpsschoon;

  • e)

   waarden voor recreatie en leefbaarheid.

 • 3. De omgevingsvergunning voor het vellen van een monumentale of waardevolle boom kan, indien alternatieven voor behoud nauwgezet zijn onderzocht, slechts worden verleend indien:

  • a)

   een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de monumentale of waardevolle boom of;

  • b)

   naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade.

ARTIKEL 5: Intrekking of wijziging vergunning

De vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a)

  indien onjuiste of onvolledige gegevens ter verkrijging van de vergunning zijn verstrekt;

 • b)

  indien na het verlenen van de vergunning op grond van verandering van inzichten of omstandigheden opgetreden na verlening, wijziging of intrekking noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan vergunning is vereist;

 • c)

  indien aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen.

ARTIKEL 6: Beperking geldigheidsduur

 • 1. De omgevingsvergunning tot vellen als bedoeld in deze verordening vervalt indien daarvan niet binnen twee jaar na het onherroepelijk zijn van de vergunning gebruik is gemaakt, tenzij in de vergunning een langere termijn is opgenomen vanwege de voorzienbare langere uitvoeringstermijn van een project.

 • 2. In het geval het een omgevingsvergunning voor het vellen van meer dan één boom betreft, is de omgevingsvergunning voor alle bomen slechts twee jaar geldig, ook als in fasen geveld wordt of één boom of enkele bomen al geveld zijn, behoudens de in het eerste lid gestelde bevoegdheid tot het voorschrijven van een langere termijn.

ARTIKEL 7: Voorschriften en beperkingen

 • 1. Aan de omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2 kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften en beperkingen verbinden:

  • a)

   dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door bevoegd gezag te geven aanwijzingen, moet worden herplant;

  • b)

   binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen;

  • c)

   dat pas tot vellen van houtopstand op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan indien andere vergunningen, ontheffingen, toestemmingen of ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de feitelijke en financiële voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is.

  • d)

   dat, ter bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna ,het uitvoeren van kapwerkzaamheden in het broedseizoen in de periode van 15 maart tot 15 juni niet plaatsvindt.

 • 2. De verplichtingen en voorschriften van dit artikel 7 kunnen gelden voor bomen kleiner dan de in artikel 2, tweede lid, genoemde minimummaat.

ARTIKEL 8: Herplant-/instandhoudingsplicht

 • 1. Indien houtopstand, waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn.

 • 2. De verplichtingen en voorschriften van dit artikel 8 kunnen gelden voor bomen kleiner dan de in artikel 2, tweede lid, van deze verordening genoemde minimummaat.

 • 3. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

 • 4. Indien houtopstanden waarop het verbod tot vellen van toepassing is in het voortbestaan ernstig worden bedreigd, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om:

  • a)

   overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen of;

  • b)

   een Bomen Effect Analyse op te stellen en aan te bieden aan het bevoegd gezag.

ARTIKEL 9: Afstand van de erfgrenslijn

De afstand als bedoeld in artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek is vastgesteld op 0,5 meter voor bomen en op nihil voor heesters en heggen.

ARTIKEL 10: Bestrijding van boomziekten

 • 1. Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren van verspreiding van een boomziekte of voor vermeerdering van de ziekteverspreiders zoals insecten, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college is aangeschreven, verplicht binnen de bij aanschrijving vast te stellen termijn:

  • a)

   de houtopstand te vellen;

  • b)

   conform richtlijnen van de gemeente de gevelde houtopstand direct zodanig te behandelen dat verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen.

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van het college gevelde bomen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren, indien het een boomsoort betreft die de desbetreffende boomziekte kan verspreiden.

ARTIKEL 11: Bescherming gemeentelijke houtopstand

 • 1. Het is verboden om gemeentelijke houtopstanden:

  • a)

   te beschadigen, te bekladden of te beplakken of;

  • b)

   daaraan snoeiwerk te verrichten, behoudens door de gemeente opgedragen boomverzorgende taken.

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van het college één of meer voorwerpen in of aan een in lid 1 bedoelde houtopstand aan te brengen of anderszins te bevestigen.

ARTIKEL 12: Spoedeisendheid

Het bevoegd gezag kan in afwijking van het bepaalde in artikel 2 toestemming geven tot het direct vellen, indien er sprake is van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang.

ARTIKEL 13: Strafbepaling

 • 1. Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 10-, eerste lid is gegeven, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen.

 • 2. Hij die handelt in strijd met het bij of krachtens artikel 10, tweede lid of artikel 11, eerste en tweede lid bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Tevens kan een rechterlijke beoordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

ARTIKEL 14: Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 10, tweede lid, en artikel 11, tweede lid van deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen ambtenaren.

ARTIKEL 15: Overgangsbepalingen

 • 1. Vergunningen verleend door het bevoegd gezag of het college krachtens de verordening bedoeld in artikel 16, tweede lid, of die verleend zijn krachtens de artikelen als bedoeld in artikel 16 derde en vierde lid, - indien en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning betrekking heeft, ook is vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

 • 2. Voorschriften, beperkingen en herplantplichten opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 16, tweede lid, die zijn opgelegd krachtens de Algemene plaatselijke verordening Schermer 2013, artikel 4.10E of de Algemene plaatselijke verordening Graft - De Rijp , artikel 4.11 lid 3 gelden, worden – voor zover zij ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen - geacht te zijn opgelegd krachtens deze verordening.

 • 3. Aanvragen om een vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld volgens de Bomenverordening Alkmaar 2013, de artikelen 4.10 tot en met 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening Schermer 2013 of de artikelen 4.10 tot en met 4.11a van de Algemene plaatselijke verordening Graft - De Rijp.

 • 4. Bomen die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening geplaatst stonden op de lijst met monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar op grond van de verordening zoals bedoeld in artikel 16, tweede lid, zijn gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht De Rijp of de Bomenlijst Graft-De Rijp (Bijlage 1 van de Algemene plaatselijke verordening Graft-De Rijp) worden geacht op deze lijst te zijn geplaatst krachtens deze verordening.

ARTIKEL 16: Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als: Bomenverordening Alkmaar 2017

 • 2. Bomenverordening Alkmaar 2013 wordt ingetrokken.

 • 3. De artikelen 4.10 tot en met 4.11a van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Graft-de Rijp, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2014, worden ingetrokken.

 • 4. De artikelen 4.10 tot en met 4.11 van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Schermer, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2014, worden ingetrokken.

 • 5. Bomenverordening Alkmaar 2017 treedt in werking op 1 januari 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26-09-2016

De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge, voorzitter

drs. A.P.A. Koolen, griffier

Bijlage Bebouwde kom op grond van artikel 4/1, onderdeel 1 van de Wet natuurbescherming behorend bij de Bomenverordening Alkmaar 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat de raad op 26-09-2016 heeft besloten op grond van de artikel 4.1, onderdeel 1, van de Wet natuurbescherming de bebouwde kom vast te stellen zoals aangegeven op de in bijlage II opgenomen kaart.

De kaart is als bijlage bijgevoegd.

kaart bebouwde kom

deelgebied 1

deelgebied 2

deelgebied 3

deelgebied 4

deelgebied 5

deelgebied 6

deelgebied 7

overzicht

TOELICHTING

In het kader de harmonisatie van regelgeving als gevolg van de fusie tussen de gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp wordt een nieuwe Bomenverordening voor het gehele grondgebied vastgesteld De Algemene plaatselijke verordeningen van Schermer 2013 en Graft-De Rijp 2013 bevatten bepalingen inzake het bewaren van houtopstanden, te weten: Algemene plaatselijke verordening Schermer 2013, Afdeling 3 het bewaren van houtopstanden; artikel 4:10 tot en met artikel 4:11 en de Algemene plaatselijke verordening Graft-De Rijp Afdeling 3 het bewaren van houtopstanden; artikel 4:10 tot en met artikel 4:11a.

In het overgangsrecht is geregeld dat de bomen die op de bomenlijst Alkmaar en Graft-De Rijp stonden en in het aangewezen Beschermd dorpsgezicht De Rijp worden geacht aangewezen te zijn op grond van de nieuwe verordening.

Met het vaststellen van de bomenverordening maakt het gemeentebestuur duidelijk welke uitgangspunten, gedragsregels en acties nodig zijn om het bomenbestand in de stad te beschermen en versterken.

In verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017, waarbij in hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 bepalingen zijn opgenomen over houtopstanden, is er voor gekozen om de inwerkingtreding van deze Bomenverordening ook op dat moment te laten plaatsvinden

TOELICHTING ARTIKELSGEWIJS

ARTIKEL 1: Begripsomschrijvingen

 • a)

  houtopstand: Het kernbegrip van deze verordening, waar het kapverbod en de vergunningsplicht op van toepassing zijn. Door dit begrip consequent centraal te stellen wordt duidelijk dat de bescherming betrekking heeft op meer dan bomen alleen.

  Boomvormer. Een boomvormer is een houtig, opgaand gewas met ontwikkeling van één of meer hoofdtakken. Een boomvormer kan uitgroeien tot een boom, een meerstammige boom of een boomachtige struik. In het alledaagse spraakgebruik heeft een boom één of slechts enkele stammen. In de natuur bestaat er echter een geleidelijke overgang: heester - struik - struikachtige boom - (meerstammige) boom.

  Hakhout. Eén of meer bomen of boomvormers, die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen. Houtwal. Lijnvormige bosaanplant hoofdzakelijk bestaande uit inheemse heesters, struiken en boomvormers.

  Bosplantsoen. Aanplant van jong bos, bestaande uit hoofdzakelijk heesters, struiken en boomvormers. Struweel. Een begroeiing van hoofdzakelijk inheemse soorten heesters en struiken.

 • b)

  Boom: Afbakening van het begrip boom is van belang in verband met het aangeven van de ondergrens van de bescherming.

 • c)

  Monumentale en waardevolle boom: Dit zijn bomen die de gemeente als zeer waardevol of als toekomstig zeer waardevol beschouwt en opgenomen heeft in de lijst van monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar. In artikel 3 wordt vermeld dat dit in ieder geval de bomen voorkomende in het landelijke register zijn.

 • d)

  Hakhout: Het gaat hierbij veelal om meerstammige bomen die in het kader van onderhoud (instandhouding) periodiek worden geveld en daarbij vlak boven de grond worden afgezaagd met de bedoeling dat de stobben weer uitlopen.

 • e)

  Vellen: Elke wijze van het te gronde richten van een houtopstand ongeacht of dit gedeeltelijk is, bijvoorbeeld bij kappen, of volledig, zoals bij rooien (inclusief stobbe verwijderen). Ook ingrepen die een ingrijpende wijziging betekenen, zoals voor de eerste keer kandelaberen of het snoeien van meer dan 30 procent van het kroonvolume, vallen onder vellen. Dit om het ernstig beschadigen of ontsieren van een boomkroon tegen te kunnen gaan. Wanneer de takken van een boom meer dan 75% worden ingekort is sprake van kandelaberen. Het instandhouden door periodieke snoei van de door kandelaberen of knotten ontstane kroonvorm is niet vergunning plichtig. De eerste keer kandelaberen of knotten is wel vergunning plichtig. Het verwijderen van hoofdwortels waarvan kan worden aangenomen dat daardoor de houtopstand ernstige schade oploopt, valt eveneens onder het begrip vellen. Door de verordening ook van toepassing te laten zijn op het ernstig beschadigen of ontsieren van samengestelde verschijningsvormen, worden grootschalige ingrepen in houtopstand eveneens vergunning plichtig.

 • f)

  Boomwaarde: De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtige gewassen (NVTB, Postbus 683, 7300 AK Apeldoorn, tel. 055-5999449) voor de monetaire boomwaarde worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de prijsindexcijfers van het CBS, marktprijsgemiddelden en andere kengetallen. De richtlijnen gelden als de meest deskundige methodiek voor de wijze van vaststellen van de geldwaarde van bomen en worden in de rechtspraak erkend. Het spreekt overigens voor zich dat bomen ook vele andere waarden dan monetaire waarde kunnen vertegenwoordigen.

 • g)

  Bomen Effect Analyse: Waardevolle houtopstanden worden regelmatig (ernstig) beschadigd of vernietigd door bouw en aanleg van huizen, wegen, rioleringen of kabels en leidingen. Vaak gebeurt dit ongewenst en onbedoeld, omdat er te laat is gekeken naar de gevolgen voor de bomen, waardoor ze niet ingepast of (onherstelbaar) beschadigd raken. De Bomen Effect Analyse (BEA) is de landelijke richtlijn van de Bomenstichting voor een nauwgezette en onafhankelijke beoordeling, voorafgaand aan de voorgenomen bouw of aanleg. Deze standaardisering waarborgt de boomtechnische kwaliteit en garandeert een goede beoordeling van alle effecten en mogelijke alternatieven. Een BEA dient uitgevoerd te worden dooreen deskundig boomverzorger of boomtechnisch adviseur. De resultaten van deze beoordeling kunnen vervolgens worden meegenomen in de besluitvorming rond bouw of aanleg.

 • h)

  Bevoegd gezag: De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft de term “bevoegd gezag” weer. Nu de aanvraag tot vergunning of ontheffing tot het vellen van houtopstanden voortaan een aanvraag tot een omgevingsvergunning is, dient de term “bevoegd gezag” gehanteerd te worden i.p.v. het college. De Wabo schrijft voor dat de omgevingsvergunning wordt verleend door één bevoegd gezag en dat één procedure wordt doorlopen met één procedure van rechtsbescherming mogelijkerwijs in twee instanties. Niet altijd is het bevoegd gezag, om te oordelen over een omgevingsvergunningaanvraag, het college. Het kan voorkomen dat het College van gedeputeerde staten het bevoegd gezag is of de minister. De verantwoordelijkheid voor het besluit en de handhaving op grond van de verordening ligt bij hetzelfde bevoegd gezag. Ook wijziging of intrekking van de omgevingsvergunning ligt dan bij datzelfde bevoegd gezag.

 • i)

  Perceel: houtopstand op private percelen in gemeente Alkmaar, dit is houtopstand op grondgebied bestaande uit voor-, achter- en zijtuin inclusief bebouwing, dat een zelfstandige eenheid vormt. Met totaaloppervlakte is bedoeld het totale grondoppervlak inclusief bebouwing.

 • j)

  Bebouwde kom: het gebied zoals vastgesteld bij besluit van de raad d.d. 15 september 2016.

 

ARTIKEL 2: verbod vellen houtopstand

 

Het vellen van houtopstand zonder vergunning is verboden. De vergunningplicht geldt óók voor houtopstanden die zijn geplant in het kader van de herplantplicht of waarbij de plant bij overeenkomst met een overheid is overeengekomen, maar waarvan de stam een kleinere doorsnede heeft dan 20 cm op 1,30 meter hoogte.

 

Het vellen van een houtopstand is echter niet vergunning plichtig als:

 

 • 1.

  de doorsnede van de stam van de houtopstand kleiner is dan 20 centimeter op 1,30 meter hoogte, gemeten vanaf het maaiveld. Bij meerstammigheid geldt de dikste stam. Uitzondering vormt in het kader van de herplantplicht geplante houtopstand.

 

 • 2.

  2e lid onder b; de houtopstand staat in de stad Alkmaar, zoals specifiek aangegeven op bij deze verordening gevoegde kaart, en is een houtopstand in privaat eigendom op een perceel van minder dan 200m2, niet zijnde een monumentale of waardevolle boom zoals bedoeld in artikel 3 en voor het overige grondgebied van de gemeente Alkmaar voor alle houtopstand in privaat eigendom niet zijnde een monumentale of waardevolle boom zoals bedoeld in artikel 3; óók als de doorsnede van de stam van de houtopstand minimaal 20 centimeter is op 1,30 meter hoogte, gemeten vanaf het maaiveld.

  Doorgaans zijn de privépercelen in de stad kleiner en is er minder groen in een stad dan in het buitengebied. Percelen in het buitengebied zijn doorgaans groter en daar is deze 200m2 grens niet van toepassing maar geldt de uitzondering voor alle percelen in privaat eigendom.

  NB. Deze uitzondering (geen vergunning op privaat perceel in Alkmaar van 200 m2 en privaat perceel in het buitengebied) geldt nadrukkelijk niet voor monumentale en waardevolle bomen die op de lijst zijn opgenomen en voor houtopstanden die zijn geplant in het kader van de herplantplicht of op basis van een overeenkomst.

  Met totaaloppervlakte is bedoeld het totale grondoppervlak inclusief bebouwing. Op deze wijze zijn kleine tuinen in de stad Alkmaar, zoals aangegeven op bij deze verordening gevoegde kaart, en tuinen in het buitengebied, uitgezonderd van het kapverbod en wordt de aanwezige houtopstand aan de eigen verantwoordelijkheid van de private eigenaar overgelaten. Bij een perceel van maximaal 200 m2 is het tuinoppervlak relatief klein en over het algemeen staan hier houtopstanden waarvoor een kapverbod overbodig is. Grotere tuinen kunnen meer of forsere houtopstanden bergen en deze kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het groene karakter van de (woon)omgeving of het gebied. Dergelijke private houtopstanden worden daardoor van algemeen belang geacht en vallen wel onder het kapverbod.

 

 • 3.

  De bevoegdheid tot het instellen van een verbod tot vellen bij gemeentelijke verordening wordt in artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming beperkt. De vergunningplicht geldt derhalve niet voor het vellen van houtopstanden, zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming. Het gaat dan om specifieke houtopstanden buiten de door de gemeenteraad aangewezen bebouwde kom

 

ARTIKEL 3: Lijst van Monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

 

lid 1. De lijst met monumentale en waardevolle bomen bevat bijzondere beschermwaardige bomen en andere houtopstand. De lijst kan houtopstand bevatten met een kleinere dwarsdoorsnede dan in artikel 2 genoemd. Op deze wijze kan (landschappelijk) waardevolle houtopstand, zoals beeldbepalende rododendrons, magnolia’s of klimplanten of een nieuw aangeplante herdenkingsbomen met een kleinere diktemaat toch bescherming genieten.

 

Duurzaam behoud van houtopstand op de lijst van monumentale en waardevolle bomen heeft een hoge prioriteit. Dergelijke houtopstand is extra beschermd doordat alleen bij hoge uitzondering een ontheffing wordt verleend. De lijst zal elke vier jaar worden herzien in het kader van de actualisatie. Bomen die tussentijds zijn geveld zullen tussentijds van de lijst worden afgevoerd.

 

lid 2. De redengevende beschrijving is een zorgvuldige motivering van de reden(en) waarom de desbetreffende houtopstand is aangewezen als monumentale boom. Een nauwgezette omschrijving voorkomt niet alleen juridische complicaties, maar creëert tevens draagvlak voor het duurzaam instandhouden van deze monumentale bomen. De beschrijving geeft meer inzicht en duidelijkheid omtrent de natuur-, milieu-, cultuurhistorische- en andere waarden en eventuele bijzondere functies van de houtopstand. Daarnaast is de redengevende beschrijving een toetsingskader voor een aanvraag van een omgevingsvergunning, waardoor een besluit beter gemotiveerd en afgewogen kan worden.

 

ARTIKEL 4: Criteria

 

lid 2. Dit artikel bevat de criteria, op grond waarvan vergunning als bedoeld in artikel 2 tot het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd, zolang het niet gaat om monumentale bomen. De criteria voor beoordeling van een aanvraag voor het vellen van een monumentale boom, zijn opgenomen in het derde lid van dit artikel. Stilzwijgend wordt ervan uitgegaan dat (te) zieke of gevaarlijke bomen altijd voor vergunning in aanmerking zullen komen. Ervaring leert dat de algemene termen waarin hier genoemde weigeringsgronden gesteld zijn nadere uitwerking behoeven van criteria voor boombelang en verwijderingsbelang. Deze criteria kunnen in een afwegingsmodel worden geplaatst dat als instrument bij de beoordeling van de aanvraag wordt gehanteerd. De beslissing op de aanvraag moet waar mogelijk verwijzen naar beleidsbesluiten. De wabo laat geen officiële zienswijzeprocedure toe als de gewone vergunningsprocedure van toepassing is. Een niet officiële zienswijzeprocedure zal waarschijnlijk stuiten op de termijn. Wel moet de aanvraag worden gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan kan een derde belanghebbende een zienswijze indienen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikelen 3:46–3:50 en 4:82–4:84) dient de motivering van het besluit van het college te verwijzen naar gemeentelijk beleid zoals bestemmings-, groen-, bomen-, of landschapsplannen en bijbehorende (beschermings)categorieën en beleidskaarten.

 

lid 3. Voor de monumentale en waardevolle bomen voorkomende op de gemeentelijke bomenlijst geldt een kapverbod behoudens vergunning. Indien het behoud van de boom naar de beste boomdeskundige maatstaven niet langer mogelijk en verantwoord is kan mogelijk ontheffing verleend worden. Mogelijkheden tot behoud van monumentale bomen dienen altijd uitgebreid te zijn onderzocht. Indien bouw of aanleg ter plaatse van de monumentale boom de reden tot de kapaanvraag is, moet allereerst duidelijk zijn dat met de realisatie van bouw of aanleg een groot maatschappelijk belang gemoeid is. Individuele particuliere belangen (projectontwikkelaar, woningbouwvereniging etc.) of kleine maatschappelijke belangen kunnen dus niet tot velling van een beschermde monumentale boom leiden. Vervolgens moeten voorafgaand aan een eventuele kapvergunning de alternatieven voor (her)inrichting of aanpassing van de plannen voldoende onderzocht zijn en als onmogelijk of zeer onwenselijk zijn aangemerkt. Indien gevaarzetting (voorkomen van letsel of schade) reden tot de kapaanvraag is, moeten voorafgaand aan een eventuele kapvergunning de (boomverzorgings-) alternatieven voor kap voldoende onderzocht zijn en als onmogelijk of zeer onwenselijk zijn aangemerkt. Voor in privaat eigendom zijnde overige houtopstand is gekozen voor een beperkt kapverbod.

 

ARTIKEL 5: Intrekking of wijziging

 

In dit artikel zijn de gronden aangeven voor intrekking, wijziging van de vergunning die gelden voor vergunning van deze verordening ( art. 2.31 lid 2 Wabo). De intrekking van de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand- indien sprake van sanctie- is geregeld in hoofdstuk 5 Wabo. Het gezag dat bevoegd is een omgevingsvergunning te verlenen kan deze geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • -

  de omgevingsvergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave;

 • -

  niet overeenkomstig de omgevingsvergunning is of wordt gehandeld;

 • -

  de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nageleefd;

 • -

  de houder van de omgevingsvergunning de voor hem geldende regels niet naleeft (art. 5.19 lid 1 Wabo).

Tevens is het mogelijk op grond van artikel 2.33, eerste lid onder e Wabo de vergunning die van rechtswege is verleend in te trekken indien deze betrekking heeft op een activiteit die ontoelaatbaar ernstige nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving heeft of dreigt te hebben en het opleggen van voorschriften daar geen oplossing voor biedt (art. 2.31, eerste lid, aanhef en onder c, Wabo). Bij wijziging of intrekking van de omgevingsvergunning dient wederom de reguliere of indien voorgeschreven de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

 

ARTIKEL 6: Beperking geldigheidsduur

 

Dit artikel blijkt nodig te zijn om misbruik van (zeer) oude omgevingsvergunningen tegen te gaan.

 

ARTIKEL 7: Voorschriften en beperkingen

 

lid 2. De voorschriften moeten concreet en precies worden uitgewerkt, bijvoorbeeld naar locatie, boomsoort of grootte. Uit de rechtspraak naar aanleiding van de herplantplicht blijkt dat beleidsmatige uitwerking van aard en omvang van de herplantplicht noodzakelijk is. De omgevingsvergunning heeft een zaakgebonden karakter ( art. 2.25 Wabo). Om die reden is de vergunninghouder niet degene aan wie de vergunning is verleend, maar degene die verantwoordelijk is voor uitvoering. De naleving van de voorschriften m.b.t herplant, valt daarom tevens onderzijn verantwoording. Wanneer de vergunning gelding krijgt voor een ander dan de aanvrager of houder van de vergunning moet tenminste een maand tevoren dit aan het bevoegd gezag worden mee gedeeld (zie hiervoor het Besluit omgevingsrecht artikel 4.8 (Bor). Dit onder vermelding van:

 • a)

  naam en adres vergunninghouder- of aanvrager;

 • b)

  de omgevingsvergunning of omgevingsvergunningen krachtens welke de activiteiten worden verricht;

 • c)

  de naam, het adres en het telefoonnummer van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;

 • d)

  de contactpersoon van degene voor wie de omgevingsvergunning zal gaan gelden;

 • e)

  het beoogde tijdstip dat de omgevingsvergunning zal gaan gelden voor de onder c bedoelde persoon.

ARTIKEL 8: Herplant-/instandhoudingspllcht

 

Herplantvoorschriften zijn concreet en eenduidig en mogen zeer gedetailleerd soort, locatie en plantwijze voorschrijven mits dit in het gangbare beleid past. De wijze waarop de zelfstandige herplant- en instandhoudingsplicht wordt uitgevoerd, gebeurt op beleidsmatige wijze. De uitwerking kan deel uitmaken van een breder opgezet handhavingsbeleid. Factoren die daarbij een rol spelen, zijh de ernst van de overtreding, de mate van (on)verantwoordelijkheid die aan de overtreder kan worden toegekend en de feitelijke mogelijkheden tot uitvoering van een herplant. Het college bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage. Herplant zal zo nabij mogelijk worden uitgevoerd. Ook voor bomen met een kleinere stamdiameter dan 20 cm kan een herplant worden voorgeschreven. Het gaat dan om bomen die eerder in het kader van herplantplicht zijn geplant.

Artikel 5:18 Wabo biedt de mogelijkheid, indien sprake is van een herstel- of instandhoudingsanctie van het velverbod, onder oplegging van last onder bestuursdwang of onder oplegging dwangsom, bij het besluit tot herplantverplichting tevens te bepalen dat de uitvoering van het besluit tevens geldt voor de rechtsopvolger.

 

ARTIKEL 9: Afstand van de erfgrenslijn

 

De leden één en twee van artikel 42 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek geven het bekende verwijderingrecht voor bomen binnen twee meter en heesters en hagen binnen een halve meter van de erfgrenslijn. Maar in artikel 5:42 lid 2 is in afwijking van het oude B.W. toegevoegd: “tenzij ingevolge een verordening of een plaatselijke gewoonte een kleinere afstand is toegelaten”. Daarom is in deze modelverordening dit artikel toegevoegd dat de erfgrensafstand aanzienlijk verkleint. Met “nihil” voor heggen en heesters is bedoeld deze natuurlijke wijze van erfbegrenzing te beschermen en tot de normale standaard te maken. Vele bomen en heesters zullen door deze afstandverkleining beter beschermd, misschien wel gespaard worden. De juridische grondslag tot het ontstaan van burenruzies is hiermee enigszins verminderd.

 

ARTIKEL 10: Bestrijding van boomziekten

 

Dit artikel is bedoeld om besmettelijke boomziekten zoals de iepziekte adequaat te kunnen bestrijden. Belangrijk is dat verspreiding van potentieel broedhout en de besmetting wordt voorkomen. Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en voor rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden verricht.

 

ARTIKEL 11: Bescherming gemeentelijke houtopstand

 

Dit artikel biedt de bomen extra bescherming tegen ongewenste snoei en beschadiging door bijvoorbeeld verlichting, boomhutten, schommels etc. in de bomen. Het ophangen van tijdelijke feestverlichting of nestkasten is na toestemming van de gemeente mogelijk.

 

ARTIKEL 12: Spoedeisendheid

 

In acute probleemsituaties, meestal dus gevaarzetting (bijvoorbeeld storm- of bliksemschade) voor personen of zaken door instabiliteit van houtopstand, moet er meteen gehandeld kunnen worden.

 

ARTIKEL 13: Strafbepaling

 

De Wabo verbiedt in artikel 2.3.het handelen in strijd met een voorschrift uit een omgevingsvergunning.

Het handelen zonder omgevingsvergunning of het handelen in strijd met een omgevingsvergunning strafbaar gesteld in de Wet economische delicten. Om die reden zijn de strafbepalingen van artikel 14 van deze verordening niet van toepassing op dergelijk handelen. Overtreding van artikel 2 lid 1, en overtreding van voorschriften op grond van artikel 7 van de verordening heeft als strafmaat een hechtenis van maximaal 6 maanden, taakstraf en/of een geldboete tot maximaal € 20.250 (artikel 6 Wed). Voor rechtspersonen kan de boete oplopen tot maximaal € 81.000,-- (artikel 23 lid 7 Wetboek van Strafrecht)

Overtreding van de artikelen 10, tweede lid en artikel 1201, eerste en tweede lid is valt niet onder de Wabo en zijn daarom apart strafbaar gesteld. De boomwaarde kan verhogend op de geldboete werken. Indien de boomwaarde hoger is dan een vierde gedeelte van € 20.250,--, kan een geldboete worden opgelegd van maximaal € 81.000. De op grond van artikel 15 ingestelde strafvervolging laat onverlet de mogelijkheid van het instellen door het college van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding wegens schade aan bomen of houtopstand.

 

ARTIKEL 14: Toezichthouders

 

Ter toezicht op de naleving en het toezicht op de uitvoering en handhaving van het verbod een houtopstand te vellen of te doen vellen zonder omgevingsvergunning (art. 5.13 Wabo) zijn de aangewezen toezichthouders bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner. Hierbij dienen toezichthouders tevens te beschikken over een machtiging met toestemming. Voor zover het toezicht niet is geregeld via de Wabo, dient het college alsnog toezichthouders aan te wijzen. Het betreft het toezicht op het bepaalde in artikel 10, tweede lid, artikel 1201, tweede lid.

 

ARTIKEL 15: Overgangsregeling

 

Dit artikel regelt het overgangsrecht tussen de “oude” Bomenverordening Alkmaar en de desbetreffende bepalingen op grond van de Algemene plaatselijke verordeningen van Graft-De Rijp en Schermer en de “nieuwe” Bomenverordening.