Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

SUBSIDIEREGELING TOELEIDINGSTRAJECTEN EN TALENTPLEKKEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSUBSIDIEREGELING TOELEIDINGSTRAJECTEN EN TALENTPLEKKEN
CiteertitelSUBSIDIEREGELING TOELEIDINGSTRAJECTEN EN TALENTPLEKKEN
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn en de Transformatieagenda Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd 2018-2020

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201701-04-2020Onbekend

20-06-2017

Officielebekendmakinge.nl dd 30-06-2017

DOS-2017-051999

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEREGELING TOELEIDINGSTRAJECTEN EN TALENTPLEKKEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Overwegende dat het wenselijk is mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een indicatie zich, door middel van een Toeleidingstraject of een Talentplek, maatschappelijk te laten ontwikkelen en stappen te laten zetten op de participatieladder richting werk.

Overwegende dat een Toeleidingstraject of een Talentplek er voor zorgt dat de deelnemer door het verrichten van een maatschappelijk zinvolle activiteit sterker wordt in de zin van zelfredzaamheid, sociaal netwerk, regie over het eigen leven en welbevinden en een stap zet op de participatieladder.

Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn en de Transformatieagenda Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd 2018-2020;

BESLUIT:

De subsidieregeling Toeleidingstrajecten en Talentplekken vast te stellen.

 

Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

b: Organisatie: een non profit organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, die trajecten aanbiedt rond sociale activering.

 • c.

  Toeleidingtraject: een traject dat, eventueel onder begeleiding van een vrijwilliger, leidt naar passende activiteiten zoals een dagbestedingsplek, deelname aan activiteiten op een ontmoetingsplek of een Talentplek.

 • d.

  Talentplek: het door een deelnemer binnen een organisatie verrichten van een maatschappelijk zinvolle activiteit waardoor een weekstructuur wordt opgebouwd.

 • e.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan aan organisaties ten behoeve van de participatie van inwoners met een begeleidingsindicatie Wmo en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor maximaal één kalenderjaar subsidie verlenen voor een:

  • a.

   Toeleidingstraject en/of een;

  • b.

   Talentplek.

 • 2.

  De subsidie bedraagt per deelnemer:

  • a.

   maximaal € 250,- per kalenderjaar voor een Toeleidingstraject.

  • b.

   maximaal € 500,- per kalenderjaar voor een Toeleidingstraject indien er uitstroom plaatsvindt naar een Talentplek, deelname aan activiteiten op een basis ontmoetingsplek of een passende dagbestedingsplek.

  • c.

   maximaal € 500,- per kalenderjaar voor een Talentplek, mits er sprake is van minimaal twee deelnamedagen aan de Talentplek per week.

Artikel 3. Bijzondere bepalingen/verplichtingen

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient te worden ingediend op het daarvoor door het college ter beschikking gestelde digitale aanvraagformulier.

 • 2.

  Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting opgelegd dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met vrijwilligers en met professionals die zorgen dat er begeleiding geboden wordt aan de deelnemer op de Talentplek. De begeleider is de schakel tussen de deelnemer en de klantmanager/activeringscoach. Tevens zorgt de begeleider voor de monitoring van de deelnemer op de Talentplek.

 • 3.

  Aan de subsidieontvanger wordt de verplichting opgelegd dat minimaal twee maal per jaar een overzicht gegeven wordt van de stand van zaken per deelnemer conform het bij de verleningsbeschikking gevoegde verantwoordingsformat.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  Voor het subsidiëren van de activiteiten als bedoeld in artikel 2 stelt het college jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2.

  De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen binnenkomen, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van een loting.

Artikel 5. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidieverlening kan, naast de in artikelen 4:25, 4:35 Awb en artikel 9 van de Asv genoemde gevallen, geweigerd worden indien;

  • a.

   het aantal aangevraagde plekken niet realistisch is, hetgeen is gebaseerd op ervaringscijfers;

  • b.

   de plek naar zijn aard ongeschikt is met het oog op de gewenste begeleiding/ontwikkeling;

  • c.

   de Talentplek reeds twee jaar voor dezelfde deelnemer is gesubsidieerd;

  • d.

   een Toeleidingstraject reeds één jaar voor dezelfde deelnemer is gesubsidieerd.

Artikel 6. Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Uiterlijk 1 mei van het jaar dat volgt op het betrokken subsidiejaar dient een aanvraag tot subsidievaststelling ingediend te worden.

 • 2.

  De aanvraag dient vergezeld te gaan van een jaaroverzicht van deelnemers conform het verantwoordingsformat.

 • 3.

  De subsidie van een Talentplek wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal maanden in het betreffende kalenderjaar dat de deelnemer de Talentplek heeft bezet. Hierbij geldt dat de startdatum dan wel de datum van beëindiging van de plek in een deel van een maand geldt als bezetting in die hele maand.

 • 4.

  De subsidie van een Toeleidingtraject wordt vastgesteld op basis van werkelijk aantal gestarte Toeleidingstrajecten in het betreffende kalenderjaar en het resultaat wat betreft uitstroom van het traject.

 •  

  Artikel 7. Inwerkingtreding en Citeertitel

  • 1.

   Deze regeling treedt in werking op de dag na de elektronische bekendmaking.

  • 2.

   Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Toeleidingstrajecten en Talentplekken’.

 

Aldus vastgesteld door het college van b&w d.d 20 juni 2017.

 

Inwerking getreden op de dag na de elektronische bekendmaking op www.officielebekendmaking.nl/gemeenteblad

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester, de secretaris,