Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSVERORDENING van 14 februari 2013, no. 1 tot het vaststellen van de schrijfwijze van het Papiaments in het openbaar lichaam Bonaire (Verordening schrijfwijze Papiaments).

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSVERORDENING van 14 februari 2013, no. 1 tot het vaststellen van de schrijfwijze van het Papiaments in het openbaar lichaam Bonaire (Verordening schrijfwijze Papiaments).
CiteertitelVerordening schrijfwijze Papiaments
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Eilandsverordening spelling Papiamentu.

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Om technische redenen is er voor gekozen om de twee bijlagen als bedoeld in artikel 2 als één bijlage op te nemen bij deze regeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 152 jo. 149, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2013Nieuwe regeling

14-02-2013

A.B. 2013, no. 11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSVERORDENING van 14 februari 2013, no. 1 tot het vaststellen van de schrijfwijze van het Papiaments in het openbaar lichaam Bonaire (Verordening schrijfwijze Papiaments).

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:

dat de eilandsraad het belang van de bevolking onderkent bij het wettelijk vastleggen van de actuele officiële spellingsregels en woorden in het Papiaments, zulks ter bevordering van een uniforme schrijfwijze van het Papiaments;

dat het noodzakelijk is de sinds 1986 doorgevoerde wijzigingen in de spelling van het Papiaments voor Bonaire een wettelijke basis te geven;

dat in verband hiermee de eilandsraad de entiteit aanwijst die belast is met ontwikkeling en actualisatie van de spellingsregels en woordenlijst van het Papiaments.

Gelet op:

de artikelen 152 j° 149, eerste lid, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende eilandsverordening:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  openbaar lichaam of Bonaire: het openbaar lichaam Bonaire genoemd in artikel 2, WolBES;

 • b.

  WolBES: Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hoofdstuk II. Schrijfwijze Papiaments, bevoegd orgaan

Artikel 2 Schrijfwijze Papiaments

 • 1. De officiële schrijfwijze van het Papiaments geschiedt in Bonaire volgens de spellingsregels opgenomen in de bij deze verordening horende Bijlage “Regla di Ortografía di Papiamentu 2009”.

 • 2. De officiële woordenlijst Papiaments is opgenomen in de bij deze verordening horende Bijlage “Lista di palabra Papiamentu 2009”.

Artikel 3 Schrijfwijze Papiaments op scholen

 • 1. De schrijfwijze van het Papiaments bedoeld in artikel 2 wordt gehanteerd voor alle in het Papiaments opgestelde stukken afkomstig van overheidsdiensten, semi-overheidsdiensten, autoriteiten, colleges en ambtenaren.

 • 2. Alle scholen van openbaar onderwijs en alle geheel of gedeeltelijk uit de openbare kas bekostigde scholen, opleidingen of cursussen hanteren de in artikel 2 bedoelde schrijfwijze van het Papiaments.

Artikel 4 Bevoegd orgaan spellingsregels

 • 1. De eilandsraad van Bonaire wijst binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze verordening bij besluit de entiteit aan die ten behoeve van de raad ontwerpen opstelt voor eilandsbesluiten tot wijziging van de in artikel 2, eerste lid, genoemde officiële schrijfwijze Papiaments.

 • 2. De aangewezen entiteit stelt de eilandsraad schriftelijk in kennis van aanvullingen op de woordenlijst bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 3. Het aanwijzingsbesluit genoemd in het eerste lid wordt in een of meer in Bonaire verschijnende dagbladen bekend gemaakt.

 • 4. Ontwerpen tot wijziging van de officiële schrijfwijze Papiaments genoemd in artikel 2, eerste lid, worden door de in het eerste lid bedoelde entiteit aan de eilandsraad gezonden die hierover zo spoedig mogelijk een besluit neemt. Een afwijkende beslissing wordt gemotiveerd.

 • 5. De eilandsraad stelt in overleg met de in het eerste lid bedoelde entiteit het tijdstip van inwerkingtreding vast van zijn besluit tot wijziging van de in artikel 2, eerste lid, genoemde officiële schrijfwijze Papiaments.

 • 6. De eilandsraad draagt zorg voor publicatie van zijn besluit tot wijziging van de in artikel 2, eerste lid, genoemde officiële schrijfwijze Papiaments.

 • 7. Tenzij de eilandsraad een ander tijdstip van inwerkingtreding heeft vastgesteld treedt het in het vierde lid bedoelde eilandsbesluit in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in een of meer in Bonaire verschijnende dagbladen.

 • 8. De eilandsraad draagt zorg voor het ter inzage leggen van de in artikel 2, tweede lid, genoemde woordenlijst en van de officiële aanvullingen hierop.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening schrijfwijze Papiaments

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Eilandsverordening van 24ste september 1986, houdende vaststelling van de spelling van het Papiamentu voor het eilandgebied Bonaire (AB. 1986, no. 15) wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar afkondiging.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2013.

de voorzitter, de eilandgriffier,