Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongen

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Dongen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Dongen 2016
CiteertitelLegesverordening Dongen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Hoofdstuk 1 van titel 1, Hoofdstuk 2 van titel 1, Hoofdstuk 3 van titel 1 en Hoofdstuk 5 van titel 1 van de bij de Legesverordening Dongen 2016 behorende tarieventabel

15-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 128935

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2016

De raad van de gemeente Dongen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 6 oktober 2015;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

BESLUIT:

vast te stellen de :

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument ;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van en omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als

  bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen en het afgeven van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  het in behandeling nemen van een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges betaald worden ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  betrekking hebben op de van rijkswege in de loop van het jaar gewijzigde wetgeving, landelijk geldende tarieven en af te dragen rijkskostendeel.

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Legesverordening Dongen 2015’ vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2014, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘’Legesverordening Dongen 2016’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2016.

De raad voornoemd,

,voorzitter. ,griffier.

Tarieventabel, behorende bij de Verordening leges 2016

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Algemene tarieven

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 8 Kansspelen

Hoofdstuk 9 Telecommunicatie

Hoofdstuk 10 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 11 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijziging zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Extern advies

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Overigen

Hoofdstuk 12 Verordening ruimte en Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Standplaatsvergunning

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap

 

 

1.1.1

Voor huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis is artikel 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 van toepassing.

 

 

1.1.1.1

Het tarief bedraagt:

 

 

 

voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van maandag en dinsdag om 08.30 uur.

351,05

 

op zaterdag en door burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten:

621,55

1.1.1.2

Het tarief bedraagt:

 

 

 

voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van maandag en dinsdag om 08.30 uur.

351,05

 

op zaterdag en door burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten, alsmede op zondag of daarmede gelijk te stellen dagen:

621,55

1.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van één getuige:

40,80

1.1.1.4

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op grond van artikel 1.1.1.1 en 1.1.1.2 zijn geen leges verschuldigd op maandag en dinsdag om 08.30 uur.

 

 

1.1.1.5

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of geen gebruik gemaakt wordt van een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, zijn geen leges verschuldigd.

 

 

1.1.2

Voor huwelijksvoltrekking of registreren van een partnerschap op locaties is artikel 1.1.2.1 t/m 1.1.2.6 van toepassing.

 

 

1.1.2.1

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op locatie bedraagt het tarief:

465,90

1.1.2.2

In afwijking van artikel 1.1.2.1 bedraagt het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op locatie op dagen waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten:

935,10

1.1.2.3

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een incidenteel aangewezen locatie bedraagt het

tarief:

260,10

1.1.2.4

In afwijking van artikel 1.1.2.3 bedraagt het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een vaste door burgemeester en wethouders aangewezen locatie op dagen waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten:

468,15

Trouw- en/of partnerschapsboekje

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt:

 

 

1.1.3.1

Voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

33,05

1.1.3.2

Voor het verstrekken van een duplicaat-trouwboekje of duplicaat-partnerschapsboekje:

33,05

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,40

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,40

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,40

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,40

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,45

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

38,95

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs, indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met:

0,00

1.3.3

de tarieven genoemd in 1.3.1 en 1.3.2 worden bij een spoedprocedure vermeerderd met een bedrag van (rijkskosten):

34,10

Hoofdstuk 4 Algemene tarieven

 

 

Algemene bescheiden

 

 

1.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.4.1.1

per pagina op papier van A4-formaat:

0,50

1.4.1.2

per pagina op papier van een ander formaat:

1,00

1.4.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

 

 

1.formaat A4:

6,10

 

2.formaat A3:

6,10

 

3.formaat A2:

9,15

 

4.formaat A1:

12,20

 

5.formaat > dan A1:

15,30

1.4.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,10

1.4.3

Indien op grond van artikel 1.4.1 het totale verschuldigde legesbedrag minder dan € 5,-- bedraagt, zijn geen leges verschuldigd.

 

 

Gemeentearchief

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentearchief, documentatiemateriaal van de gemeente, alsmede bestemmingsplaninformatie ongeacht het resultaat van de nasporing, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

23,05

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.4.5.1

een afschrift of fotokopie van een in het dynamisch archief berustend stuk, per pagina:

0,25

1.4.5.2

een afschrift of fotokopie van een in het statisch archief berustend stuk, per pagina:

3,05

1.4.6

Indien op grond van artikel 1.4.5.1 en 1.4.5.2 het totale verschuldigde legesbedrag minder dan € 5,-- bedraagt, zijn geen leges verschuldigd.

 

 

Bodem Informatie Systeem

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie uit het Bodem Informatie Systeem (BIS), per aanvraag

59,60

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

 

 

Verstrekken van documenten

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.5.1.1

een uittreksel uit het bevolkingsregister:

11,20

1.5.1.2

een bewijs van Nederlanderschap:

11,20

1.5.1.3

een legalisatie van één handtekening:

11,20

1.5.1.4

een verklaring omtrent het gedrag:

30,65

1.5.1.5

een afschrift Persoonslijst:

11,20

1.5.1.6

een verklaring Persoonlijk belang:

18,55

1.5.1.7

het waarmerken van kopieën:

10,20

Verstrekken afschriften/uittreksel burgerlijke stand

 

 

1.5.5

Het (wettelijk) tarief bedraagt:

 

 

1.5.5.1

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

12,80

1.5.5.2

Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

12,80

1.5.5.3

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

22,80

1.5.5.4

voor een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 

12,80

1.5.5.5

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

12,80

 

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Kadaster

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt:

 

 

1.6.1.1

Voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende kadastrale stukken, indien daarbij de bijstand van een gemeenteambtenaar wordt verkregen, per half uur of gedeelte daarvan:

46,15

1.6.1.2

in alle overige gevallen, per half uur of gedeelte daarvan:

46,15

1.6.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van de kadastrale kaart:

 

 

 

-formaat A4

12,35

 

-formaat A3

24,20

1.6.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatieproducten via Kadaster on line, conform kadastrale tarieven:

 

 

 

-kadastraal bericht per object

12,35

 

-fragment kadastrale kaart

12,35

Grootschalige Basiskaart (GBKN-D)

 

 

1.6.2

Het tarief bedraagt:

 

 

1.6.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van de GBKN-D:

 

 

 

1.formaat A4 (20,9 x 29,7):

12,35

 

2.formaat A3 (29,7 x 41,8):

24,70

 

3.formaat A2 (41,8 x 59,4):

48,45

 

4.formaat A1 (59,4 x 83,6):

96,90

1.6.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor digitale kopieën uit het geometrisch databestand van de gemeente Dongen, per levering een vast bedrag van

78,85

 

vermeerderd met:

 

 

 

-voor stedelijk gebied/aaneengesloten bebouwing per hectare:

12,75

 

-voor half open gebied/industriegebied per hectare:

9,45

 

-voor landelijk gebied per hectare:

6,20

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

 

 

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.1

-tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

39,75

1.7.2

-tot het wijzigen van een in onderdeel 1.7.1 bedoelde ontheffing

39,75

Hoofdstuk 8 Kansspelen

 

 

1.8.1

Het (wettelijk) tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

1.8.1.1

voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat:

56,50

1.8.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, ten hoogste € 22,50, vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt en een bedrag van ten hoogste € 34,00

 

 

1.8.1.3

Het bepaalde in 1.8.1.1. en 1.8.1.2 is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste 4 jaar, met dien verstande dat de daarin genoemde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

1.8.1.4

Het bepaalde in 1.8.1.1 en 1.8.1.2 is van overeenkomstige toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van 1.8.1.1 in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 en voor de toepassing van 1.8.1.2 in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 en in plaats van € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning):

39,70

Hoofdstuk 9 Telecommunicatie

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in Algemene Ondergronds Infrastructuur (AVOI) vastgesteld op 11-06-2009 door de gemeenteraad, bij een tracé met een lengte van:

 

 

 

a.tot 25 m

0,00

 

b.25 tot 100 m

251,50

 

c.100 tot 500 m

390,25

 

d.500 m of meer:

 

 

 

voor iedere lengte van 100 m of gedeelte daarvan boven de 499 m wordt het bedrag onder letter c. verhoogd met een bedrag van

28,90

1.9.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief in artikel 1.9.1 verhoogd met het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de aanvrager is medegedeeld blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in 1.9.1.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

1.9.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, op afspraken tussen de telecomsector en de VNG (neergelegd in de Richtlijn tarieven (graaf-)werkzaamheden telecom uit 2004) wordt het tarief in artikel 1.9.1 verhoogd met het bedrag dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de aanvrager is medegedeeld blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in 1.9.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

1.9.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het bedrag verhoogd met

85,55

1.9.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen wordt het bedrag verhoogd met

85,55

1.9.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.9.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.9.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 10 Verkeer en vervoer

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.1.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460):

28,15

1.10.1.2

tot het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460):

28,15

1.10.1.3

Het bedrag in 1.10.1.1 en 1.10.1.2 wordt verhoogd met de kosten die verband houden met het noodzakelijke medisch onderzoek, zijnde

116,45

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.2.1

voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

64,05

1.10.2.2

voor het wijzigen van een kenteken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

21,35

1.10.2.3

voor het verplaatsen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

42,70

Ontheffing, vergunning

 

 

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb. 1994, 450):

39,75

1.10.3.2

tot het verkrijgen van een vergunning inzake de bebording objectbewijzering Bedrijventerreinen

46,15

1.10.3.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

64,00

1.10.3.4

voor het wijzigen van een kenteken op een geldende ontheffing

42,70

Hoofdstuk 11 Diversen

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een beschikking op aanvraag, van een vergunning of een ontheffing dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet in deze tarieventabel dan wel in andere rechtsregelen zijn genoemd:

39,75

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een verordening:

31,60

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

bouwkosten:

 

onder bouwkosten wordt verstaan het door of namens het college van burgemeester en wethouders berekende bedrag, gebaseerd op de door hen jaarlijks vast te stellen en te publiceren lijst van strekkende, vierkante of kubieke meterprijzen, waarbij het volgende geldt:

 

·in het geval voor een bouwwerk of bouwwerkzaamheid geen meterprijs is bepaald, worden de bouwkosten door of namens hen geraamd;

 

·de meterprijzen zijn inclusief BTW;

 

 

 

·de te bepalen bouwkosten dienen zo goed mogelijk de landelijk gehanteerde normbedragen te benaderen, waarbij rekening wordt gehouden met de marktsituatie in de regio;

 

·in het geval van zelfwerkzaamheid, het toepassen van gebruikte materialen of dergelijke wordt niet gekort op de bepaling van bovengenoemde bouwkosten;

 

·indien de aanvrager van mening is, dat bovengenoemde bepalingsmethode niet leidt tot reële vaststelling, dient dit door hem, door middel van het indienen van een volledig gespecificeerde berekening van alle bouwkosten overeenkomstig paragraaf 1, 1e lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), worden aangetoond. In het geval er bij een dergelijke indiening wordt geconstateerd dat de berekening op enig onderdeel onvolledig is, wordt deze niet verder voor behandeling geaccepteerd en onverwijld aan aanvrager geretourneerd.

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.1.3

Gebruiksoppervlakte: Gebruiksoppervlakte als bedoeld in de NEN norm 2580

2.1.1.4

Vooroverleg: vooroverleg is het overleg met als doel het verkrijgen van een volledige en juiste (ontvankelijke) aanvraag, het verschaffen van duidelijkheid met betrekking tot de te volgen procedure en of het voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. De noodzakelijke toetsingen die hier onderdeel van uit maken zijn de ontvankelijkheids-, bestemmingsplan- en de welstandstoets.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

121,15

2.2.2

voor ieder volgend vooroverleg dat aansluitend plaatsvindt op het bedoelde vooroverleg zoals benoemd is in artikel 2.2.1

121,15

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten kleiner of gelijk zijn aan € 100.000: 2,30% berekend over elk heel bedrag van € 50 met een minimum van € 60,00;

 

indien de bouwkosten meer dan € 100.000 bedragen maar kleiner of gelijk zijn aan € 500.000: € 2.300 vermeerderd met 1,96% voor elk heel bedrag van € 500 boven € 100.000;

 

indien de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen: € 10.140 vermeerderd met 1,60% voor elk heel bedrag van € 500 boven € 500.000 met een maximum tarief van € 95.730.

2.3.1.2

Welstand

 

 

 

 

 

 

 

De kosten verbonden aan het welstandstoezicht worden doorberekend overeenkomstig de aan de gemeente doorberekende kosten. De volgende tarieven gelden:

 

bouwkosten inclusief BTW

tarief

 

 

1

t/m

500.000

 

0,08%

minimum bedrag is € 30,00

 

500.001

t/m

1.000.000

540,00

per bouwplan

 

1.000.001

t/m

1.500.000

660,00

per bouwplan

 

1.500.001

t/m

2.000.000

765,00

per bouwplan

 

2.000.001

t/m

2.500.000

890,00

per bouwplan

 

2.500.001

t/m

5.000.000

1.070,00

per bouwplan

 

5.000.001

t/m

7.500.000

1.375,00

per bouwplan

 

7.500.001

t/m

10.000.000

1.630,00

per bouwplan

 

10.000.001

t/m

12.500.000

1.935,00

per bouwplan

 

12.500.001

t/m

15.000.000

2.190,00

per bouwplan

 

15.000.001

t/m

17.500.000

2.500,00

per bouwplan

2.3.1.3

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

175,40

 

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

56,30

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

 

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking)

232,95

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking)

232,95

2.3.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking):

2.616,30

2.3.3.3.2

In afwijking van artikel 2.3.3.3.1 bedraagt het tarief € 88,00 per uur, indien met de aanvrager een exploitatieovereenkomst is afgesloten en uit de begroting blijkt dat het aantal begrote uren voor het wijzigen/uitwerken van een bestemmingsplan of de beheersverordening als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening meer bedraagt dan 30 uur, met dien verstande dat het op grond van de onderdelen 2.3.1.1. of 2.3.2.1. verschuldigde bedrag apart in rekening wordt gebracht;

 

 

2.3.3.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

232,95

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toe- passing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken:

4.279,90

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

4.279,90

2.3.3.7.1

Indien met toepassing van artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (bestemmingsplanwijziging):

2.616,30

 

vermeerderd met het op grond van de onderdelen 2.3.1.1 of 2.3.2.1 verschuldigde bedrag;

 

 

2.3.3.7.2

In afwijking van onderdeel 2.3.3.7.1 bedraagt het tarief € 88,00 per uur, indien met de aanvrager een exploitatieovereenkomst is afgesloten en uit de begroting blijkt dat het aantal begrote uren voor het wijzigen/uitwerken van een bestemmingsplan of de beheersverordening als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening meer bedraagt dan 30 uur, met dien verstande dat het op grond van de onderdelen 2.3.1.1. of 2.3.2.1. verschuldigde bedrag apart in rekening wordt gebracht;

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

232,95

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

232,95

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking)

4.279,90

2.3.4.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

232,95

2.3.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:

247,35

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken:

4.279,90

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toe- passing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken:

4.279,90

2.3.4.8

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

247,35

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid (activiteit brandveilig gebruik)

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

I.

Bij nieuwbouw (hiervan is sprake als de aanvraag als bedoeld onder 2.3.5 wordt ingediend binnen 1 maand na verkrijging van een omgevingsvergunning activiteit bouwen als bedoeld in de Wabo) met een gebruiksoppervlakte

 

 

2.3.5.1

tot en met 200 m²:

639,25

2.3.5.2

van 201 m² tot en met 1.000 m² : € 639,75, vermeerderd met € 64,00 voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 200 m²

 

 

2.3.5.3

Van 1001 m² tot en met 5.000 m²: € 1.151,25, vermeerderd met € 29,55 voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 1.000 m².

 

 

2.3.5.4

groter dan 5.000 m²: € 2.333,25 vermeerderd met € 11,55 voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 5.000 m².

 

 

II.

Bij bestaande bouw met een gebruiksoppervlakte:

 

 

2.3.5.5

tot en met 200 m²:

781,70

2.3.5.6

Van 201 m² tot en met 1.000 m²: € 781,70, vermeerderd met € 127,80 voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 200 m².

 

 

2.3.5.7

Van 1001 m² tot en met 5.000 m²: € 1.804,10, vermeerderd met € 54,60 voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 1.000 m².

 

 

2.3.5.8

groter dan 5.000 m²: € 3.988,10, vermeerderd met € 23,45 voor elke 100 m² of gedeelte daarvan boven de 5.000 m².

 

 

III.

Aanpassen vergunning activiteit brandveilig gebruik

 

 

2.3.5.9

Voor het aanpassen van een bestaande vergunning voor een bouwwerk dat gedeeltelijk wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, worden de leges slechts berekend over het oppervlak dat wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, vermeerderd met het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n), met een maximum van twee maal de oppervlakte van de ruimten die worden vernieuwd, veranderd of vergroot. Indien voor de vernieuwing, verandering of vergroting geen bouwvergunning is vereist, worden de leges overeenkomstig de artikelen 2.3.5.5 tot en met 2.3.5.8 berekend.

 

 

2.3.5.10

Voor het aanpassen van een bestaande vergunning voor een veranderd gebruik, zonder dat sprake is van een gedeeltelijke vernieuwing, verandering of vergroting, worden de leges, overeenkomstig de artikelen 2.3.5.5 tot en met 2.3.5.8, slechts berekend over het oppervlak waarvoor het gewijzigde gebruik geldt, vermeerderd met het oppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n), met een maximum van twee maal de oppervlakte van de beschouwde ruimte(n).

 

 

2.3.5.11

Het tarief bedraagt voor het aanbrengen van een wijziging voor het brandveilig gebruiken van een gebouw overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 als gevolg van: een wijziging waarbij geen sprake is van een wijziging in oppervlak of gebruik;

120,35

2.3.5.12

Voor zover een vergunning aanpassing behoeft na een verandering waarvoor sprake is van vergunningsvrije bouwwerken, is het gestelde onder artikel 2.3.5.9 eveneens van toepassing.

 

 

2.3.5.13

Voor een hernieuwde aanvraag van een vergunning voor een bouwwerk waarvan de vergunning op grond van artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingetrokken, worden de leges berekend overeenkomstig het gestelde onder 2.3.5.

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking op basis van de Monumentenverordening 2005 en de Monumentenwet 1988 ten behoeve van:

 

 

 

-gemeentelijk monument

153,50

 

-rijksmonument

227,45

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief:

180,00

2.3.8

Uitweg / inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

180,00

2.3.9

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

56,30

2.3.10

Opslag roerende zaken

 

 

 

Indien de activiteit bestaat uit het opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief:

56,30

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

530,40

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

530,40

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

371,40

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in titel 2 een tarief is opgenomen:

82,80

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.15

Advies

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.315.2

Indien een begroting als bedoel in 2.3.15.1 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15.3

Indien er geen sprake is van een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning, maar in het kader hiervan wordt gevraagd om hierover advies uit te brengen, worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij degene die vraagt om het uitbrengen van het advies. De hoogte van de in rekening te brengen kosten voor het uitbrengen van het advies is gelijk aan de kosten die in rekening zouden worden gebracht indien de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders zou zijn ingediend.

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien geen aanvraag wordt ingediend binnen 6 maanden na de beslissing op het verzoek tot beoordeling van het vooroverleg worden de hiervoor verschuldigde leges met de van toepassing zijnde kosten in rekening gebracht.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van het intrekken van een (aanvraag voor een) omgevingsvergunning

2.5.1

Indien van een verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 12 maanden na verlening van deze vergunning en de vergunning schriftelijk wordt ingetrokken met het verzoek om teruggaaf van leges, wordt teruggaaf van 10% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat de te verlenen teruggaaf niet minder dan € 61,80 mag bedragen.

2.5.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, doch voordat er op de aanvraag is beslist deze wordt ingetrokken, wordt op schriftelijk verzoek teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat de te verlenen teruggaaf niet minder dan € 61,80 mag bedragen.

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.5.3

Bij weigering van een omgevingsvergunning wordt 50% van het te betalen legesbedrag, vermeerderd met kosten in rekening gebracht.

 

Niet in behandeling nemen

 

 

2.5.4

Bij het niet in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, en de aanvrager komt niet binnen zes maanden met een (ongewijzigde) complete aanvraag, wordt 50% van het te betalen legesbedrag, vermeerderd met de van toepassing zijnde kosten in rekening gebracht.

 

Geen teruggaaf leges

 

 

2.5.5

Er wordt geen teruggaaf van leges verleend voor zover dit betreft (externe) advieskosten of kosten voor verklaring van geen bedenkingen.

 

Overschrijving omgevingsvergunning

 

 

2.5.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning bedraagt:

61,80

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij hoofdstuk 5 van toepassing is:

61,80

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

 

 

2.7

Bij een verzoek tot beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende omgevingsvergunning bedraagt het tarief het bedrag van de wijziging met een minimum van € 61,80. Indien de projectkosten na wijziging lager zijn dan de oorspronkelijke projectkosten vindt geen teruggaaf van leges plaats. Het in dit lid bepaalde vindt geen toepassing indien de wijziging zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw project sprake is.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijziging zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.279,90

2.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen/uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

2.616,30

2.8.2.2

In afwijking van artikel 2.8.2.1 bedraagt het tarief € 88,00 per uur, indien met de aanvrager een exploitatieovereenkomst is afgesloten en uit de begroting blijkt dat het aantal begrote uren voor het wijzigen/uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening meer bedraagt dan 30 uur.

Hoofdstuk 9 Extern advies

 

 

2.9.1

Indien advies nodig is van een externe instantie of adviseur, dan bedraagt het tarief het bedrag van de, voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.9.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.9.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 10 Bouwverordening

 

 

2.11.1

Het tarief voor het verstrekken van een exemplaar van de bouwverordening bedraagt:

81,75

Hoofdstuk 11 Verordening ruimte en Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij

2.12.1

Het tarief voor het toetsen van een (principe) aanvraag om een

omgevingsvergunning aan de Verordening ruimte en/of de

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, indien artikel 2.9.1

niet van toepassing is, bedraagt

816,00

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

81,75

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

337,80

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

123,65

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

123,65

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

61,80

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een evenement

39,75

3.2.1.2

een herdenkingsplechtigheid

39,75

3.2.1.3

een braderie

39,75

3.2.1.4

een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg

39,75

3.2.1.5

een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg

39,75

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening

39,75

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

 

3.3.3.1.1

voor een seksinrichting

624,75

3.3.3.1.2

voor een escortbedrijf

624,75

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf:

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

337,80

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

337,80

Hoofdstuk 4 Standplaatsvergunning

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning tot het innemen van een standplaats in de gemeente:

 

 

3.4.1

geldig voor maximaal één dag of gedeelte daarvan

39,75

3.4.2

geldig voor maximaal één maand of gedeelte daarvan, doch langer dan vijf dagen

39,75

3.4.3

geldig voor maximaal één jaar of gedeelte daarvan, doch langer dan één maand

39,75

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

39,75

Behoort bij raadsbesluit van 12 november 2015

De griffier van de gemeente Dongen.