Regelingen van Gemeente Enschede

RegelingDatum inwerkingtreding
Baatbelasting drukriolering Lossersestraat 4/17/2005
Baatbelasting drukriolering Oldenzaalsestraat 4/17/2005
Algemene Subsidieverordening 2009 6/1/2016
Algemene Subsidieverordening 2009 12/17/2009
Beleidsregel verwijdering inboedels bij woninguitzettingen 5/2/2006
Besluit parkeren van grote voertuigen 6/1/1997
Subsidieverordening wonen boven winkels Enschede 12/13/2007
Verordening Tegemoetkoming Kosten Wet Kinderopvang 12/29/2005
Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 12/27/2007
Verordening reclamebelasting centrum Enschede 2010 1/1/2010
Verordening bodembescherming Enschede 6/1/2006
Verordening naamgeving en nummering 5/27/2010
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2009 7/30/2009
Verordening op de heffing en de invordening van baatbelasting drukriolering Oude Deldenerweg, Spieleweg, Egberinksweg, Lansinkweg, Ganzebosweg en Wiecherinksweg 10/4/2007
Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting drukriolering Berenbroeksweg, Molenbergweg en Groenenlaan.10/4/2007
Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting drukriolering Haaksbergerstraat. 10/4/2007
Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting drukriolering Lonneker e.o 10/4/2007
Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting drukriolering Twistveenweg en Weustinkhoekweg. 10/4/2007
Beleid ontheffingen sluitingstijden horecabedrijven 7/27/2006
Subsidieverordening activiteiten stadsdeelgewijs werken 3/2/2006
Subsidieverordening stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 4/19/2007
Subsidieverordening Arbeidsplaatsenpremieregeling Nieuw MKB (APR MKB) 5/27/2010
Subsidieverordening Arbeidsplaatsenpremieregeling Roombeek (APR Roombeek) 2/25/2010
Subsidieverordening huurgewenning Roombeek 3/15/2007
Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers 10/1/2015
Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers 10/1/2009
Subsidieverordening Stimuleringsbijdrage Walstraat, Zuiderhage en Pijpenstraat 5/25/2007
Besluit uitlaatgebieden voor honden 1/28/1994
Uitvoeringsbesluit Grafbedekkingen 9/25/2002
 Beleidsregel Uitwegen Enschede 2009 2/26/2009
Beleidsregels ontheffing verkeersmaatregelen afsluiten buitengebied 6/27/1995
Verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Enschede. 10/22/2009
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010 1/1/2010
Regeling ontheffing woonplaatsvereiste wethouder 4/10/2007
Parkeerverordening 20071/1/2016
Parkeerverordening 20075/24/2007
Procedurebesluit zon- en feestdagenregeling 1/31/1998
Regeling aanvraaggegevens en formulieren prostitutiebedrijven 10/1/2000
Mandaatbesluit kwijtschelding GBT 8/12/2010
Klachtenregeling gemeente Enschede 2006 1/1/2015
Klachtenregeling gemeente Enschede 2006 9/14/2006
Verordening Kinderopvang Politieke Ambtsdragers 6/16/2005
Subsidieverordening vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk Enschede 1994 11/30/2001
Verordening over de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken 3/9/2006
Besluit aanvraagformulier ontheffing sluitingsuur horeca 2001 12/7/2000
Havenverordening voor de gemeente Enschede 2/17/2015
Havenverordening voor de gemeente Enschede 1/1/1998
Besluit Instellen Gemeenteblad1/1/1994
Verordening voorzieningen gehandicapten 5/12/2005
Exploitatieverordening Enschede 12/29/2005
Enquêteverordening gemeente Enschede 2003 5/21/2003
Bekostigingsbesluit drukriolering ter hoogte van Morsweg 55 3/16/2006
Bekostigingsbesluit drukriolering ter hoogte van Loerhazenweg 150 3/16/2006
Controleverordening gemeente Enschede 2009 1/1/2009
Verordening Burgerinitiatiefvoorstel 1/1/2003
Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke Brandweer 1993 9/10/1996
Beleidsregel Notitie Terrassenbeleid 12/19/2007
Beleidsregel Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang 7/20/2006
Beleidsregel beperking onzelfstandige bewoning 6/28/2006
Bekostigingsbesluit Riolering Buitengebied 4/17/2005
Beheerregeling Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 7/1/2007
Baatblasting drukriolering De Vretberg 4/17/2005
Baatbelasting renovatie Haverstraatpassage 4/14/2005
Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting drukriolering Helmerstraat 410 10/4/2007
Verordening op de heffing en de invordening van baatbelasting drukriolering Ganzebosweg en Hollinkweg 10/4/2007
Baatbelasting drukriolering Brandemaatweg 4/17/2005
Verordening baatbelasting drukriolering Burgemeester Stroinkstraat 10/4/2007
Subsidieverordening amateurkunst 2008 12/13/2007
CAR/UWO1/1/2015
CAR/UWO1/1/2015
CAR/UWO7/15/2014
CAR/UWO11/18/2013
CAR/UWO7/8/2013
CAR/UWO1/16/2013
CAR/UWO1/12/2011
Circulaires1/26/2015
Circulaires1/3/2011
Circulaires1/3/2011
Circulaires1/3/2011
Circulaires1/3/2011
Toelichting CAR/UWO1/12/2011
Mandaatbesluit 20111/1/2011
Mandaatbesluit 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 20111/1/2011
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van onroe­ren­de-zaakbe­lastin­gen 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2011 in het centrum van Enschede1/1/2011
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 20111/1/2011
Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 20111/1/2011
Beleidsregel bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast12/23/2010
Organisatiebesluit gemeente Enschede 1/1/2011
Beleidsregels arbeids- en flexbonus WWB 2010–20111/1/2012
Beleidsregels arbeids- en flexbonus WWB 2010–20116/17/2010
Centrumregeling ambtelijke samenwerking Enschede – Losser3/1/2011
Subsidieverordening Brede Scholen3/31/2015
Subsidieverordening Brede Scholen5/14/2010
Toetreding gemeente Losser tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Belastingkantoor Twente1/1/2011
Verordening Parkeerbelastingen 20111/1/2011
Subsidieverordening combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur3/17/2015
Subsidieverordening combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur10/22/2009
Reïntegratieverordening Wet werk en inkomen kunstenaars7/1/2005
Verordening inburgering gemeente Enschede 20101/21/2010
Subsidieverordening mondiale bewustwording11/10/2005
Verordening antidiscrimatievoorziening2/18/2010
Subsidieverordening wijkorganen3/27/2008
Besluit prostitutiebedrijven10/1/2000
Besluit maximering vergunningen prostitutiebedrijven 20064/27/2006
Reglement Sportadviesraad2/10/2011
Beleidsregels Gemeente Enschede inzake Handhaving kwaliteit en Bestuurlijke boeten Wet kinderopvang 2009titel3/19/2009
Verordening percentageregeling beeldende kunst 2007 9/20/2007
Beleidsregels terugvordering, verhaal en zekerheidsrechten 2010 1/1/2010
Verordening Tegemoetkoming Kosten Wet kinderopvang1/1/2005
Beleid Toepassing omgevingsvergunningprocedure artikel 4 bijlage II Bor10/21/2010
Beleidsregel Handhaven doen we zo!12/19/2013
Beleidsregel Handhaven doen we zo!1/27/2010
Winkeltijdenverordening Enschede 20112/20/2015
Winkeltijdenverordening Enschede 20111/1/2011
Financieel besluit individuele voorzieningen Wmo5/26/2011
Verordening individuele voorzieningen Wmo5/26/2011
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren10/28/2010
Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs11/21/1996
Verordening onderwijshuisvesting1/1/2016
Verordening onderwijshuisvesting1/1/2010
Beleidsregel Parkeerplaatsen gehandicapten7/26/2007
Monumentenverordening Enschede 201010/28/2010
Verordening leerlingvervoer gemeente Enschede8/1/2013
Verordening leerlingvervoer gemeente Enschede1/1/2004
Beleidsregel ter uitwerking van artikel 10 van de Winkeltijdenverordening Enschede (randvoorwaarden nachtwinkel)11/15/2006
Uitgiftebesluit Parkeervergunningen 20081/1/2016
Uitgiftebesluit Parkeervergunningen 20089/9/2008
Nadere regels Regionale Huisvestingsverordening inzake omzettingsvergunning3/24/2011
Verordening voorrangsbeleid plaatsingsvolgorde Wsw7/1/2008
Woonconsumentenorganisaties 2005 6/9/2005
Verordening tegemoetkoming planschadevergoeding 2008 9/19/2008
Beleidsregel kleine binnenstedelijke werklocaties2/3/2011
Beleid voor evenementenvergunningen 20107/13/2015
Beleid voor evenementenvergunningen 20106/3/2010
Uitvoeringsregels bij speciale evenementen11/11/2010
Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen7/28/2011
Regeling Wijkorganen 20082/20/2008
Gids Buitenkans8/21/2008
Reglement Seniorenraad en Gehandicaptenraad 20107/1/2013
Reglement Seniorenraad en Gehandicaptenraad 20107/1/2010
Geluidnota Enschede 2009 - 20124/23/2009
Beleidsregel functiemenging per woonmilieu8/6/2009
Beleid voor kleine windturbines1/6/2011
Beleidsregel afsluiting Stadserf Enschede 201110/13/2011
Subsidieverordening Roombekerveld10/20/2011
Verordening Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie1/1/2012
Verordening persoonsvolgend budget begeleid werken wet sociale werkvoorziening7/1/2008
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 1/1/2012
Partiële regionale huisvestingsverordening 2009 voor het grondgebied van de gemeente Hengelo en Enschede7/1/2009
Verordening investeren in jongeren10/29/2009
Raadsdelegatiebesluit 20063/16/2006
Verordening op de stedelijke commissie en de stadsdeelcommissies2/24/2005
Regeling inlichtingenplicht van het College van Burgemeester en Wethouders en de burgemeester7/1/2002
Subsidieverordening allochtonenorganisaties 200021/1/2002
Toeslagenverordening9/27/1995
Treasurystatuut 200910/6/2009
Financiele verordening gemeente Enschede 2009 8/6/2009
Beleidsregels publieke taak leningen en garanties gemeente Enschede 5/30/2003
Beleidsregel uitstallingen in de openbare ruimte7/1/2007
Beheersverordening grondbedrijf 2003 9/11/2003
Verordening clientenparticipatie werk en inkomen1/1/2015
Verordening clientenparticipatie werk en inkomen7/1/2008
Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften2/7/2008
Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Enschede 20073/1/2007
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Enschede 200612/15/2014
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Enschede 20068/3/2006
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 201212/30/2011
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012 12/30/2011
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 201212/30/2011
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2012 in het centrum van Enschede12/30/2011
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie ten behoeve van het vaststellen van waardebeschikkingen op grond van de Wet WOZ en aanslagen12/30/2011
Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen Gemeente Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Losser1/1/2012
Beleidsregels toepassing Besluit proceskosten bestuursrecht Gemeentelijk Belastingkantoor Twente12/30/2011
Mandaatbesluit kwijtschelding gemeentelijk belastingkantoor Twente12/30/2011
Mandaatbesluit Verzoek-, Bezwaar- en Beroep-schriften gemeentelijk belastingkantoor Twente12/30/2011
Terrassenbeleid Gemeente Enschede6/24/2009
Financieel besluit individuele voorzieningen wmo5/26/2011
Verordening individuele voorzieningen wmo1/1/2015
Verordening individuele voorzieningen wmo5/26/2011
Verordening langdurigheidstoeslag 20121/1/2015
Verordening langdurigheidstoeslag 20121/1/2012
Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet Werk en Bijstand 2012.  1/1/2012
Verordening werk en bijstand1/1/2015
Verordening werk en bijstand 20121/1/2012
Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Enschede.2/24/2012
Beleidsregels Arbeidsbonus WWB 20121/1/2015
Beleidsregels Arbeidsbonus WWB 20122/2/2012
Beleidsregel eenmalige uitkering 2012 - 2014 (taxi en auto)1/1/2015
Beleidsregel eenmalige uitkering 2012 - 2014 (taxi en auto)2/2/2012
Beleidsregels eenmalige uitkering zwaar lichamelijk gehandicapten 2012 - 20141/1/2015
Beleidsregels eenmalige uitkering zwaar lichamelijk gehandicapten 2012 - 20142/2/2012
Besluit uitbreiding cameratoezicht Oude Markt 20124/19/2012
Bouwverordening4/1/2012
Bouwverordening toelichting4/1/2012
Brandbeveiligingsverordening 20124/1/2012
Verordening op de ambtelijke bijstand 20021/1/2011
Regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties 20061/1/2015
Regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties 20061/1/2006
Mandaatverlening Wet tijdelijk huisverbod1/28/2013
Financieel Besluit individuele voorzieningen Wmo1/1/2015
Financieel Besluit individuele voorzieningen Wmo1/1/2013
Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Enschede7/5/2012
Instructie voor de griffier van de gemeente Enschede7/5/2012
Aanwijzingsbesluit ambtenaren controle in- en verkoopregisters4/18/2013
Afwegingsmodel Handhaving Kwaliteit Kinderopvang 20137/1/2015
Afwegingsmodel Handhaving Kwaliteit Kinderopvang 20133/26/2013
Reglement van Orde Stuurgroep Afweging in Breder Kader (ABK)3/26/2013
Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2013 1/1/2015
Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2013 8/1/2013
Verordening Rioolheffing 20131/1/2015
Verordening Rioolheffing 20131/1/2013
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 20131/1/2015
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 20131/1/2013
Marktgeldverordening 20131/1/2015
Marktgeldverordening 20131/1/2013
Verordening onroerende zaakbelastingen 20131/1/2015
Verordening onroerende zaakbelastingen 20131/1/2013
Verordening Reclamebelasting Centrum 20131/1/2015
Verordening Reclamebelasting Centrum 20131/1/2013
Mandaatbesluit 20111/1/2011
Beleidsregel Damoclesbeleid 20133/25/2016
Damoclesbeleid 20137/18/2013
Archiefverordening Enschede 201310/10/2013
Besluit Informatiebeheer 201310/10/2013
Verordening Parkeerbelastingen 20141/1/2015
Verordening Parkeerbelastingen 20141/1/2014
Mandaatbesluit crisisorganisatie Bevolkingszorg 201312/5/2013
Toetreding gemeente Oldenzaal tot en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente7/1/2013
Subsidieverordening Peuter- en VVE-arrangementen8/1/2013
Marktverordening Enschede 201310/7/2016
Marktverordening Enschede 201312/19/2013
Beleidsregels Grow-, smart- en headshops1/9/2014
Subsidieverordening culturele activiteiten Enschede 20141/1/2014
Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 20141/1/2015
Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 20141/1/2014
Verordening basisregistratie personen 1/6/2014
Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede 20142/4/2016
Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede 20142/12/2014
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 20141/1/2015
Verordening reinigingsheffingen 20141/1/2014
Verordening begraafrechten 2014’1/1/2015
Verordening begraafrechten 2014’1/1/2014
Verordening Haven-, kade- en opslaggeld 20141/1/2015
Verordening Haven-, kade- en opslaggeld 20141/1/2014
Verordening Precariobelasting 20141/1/2015
Verordening Precariobelasting 20141/1/2014
Verordening Hondenbelasting 20141/1/2015
Verordening Hondenbelasting 20141/1/2014
Legesverordening 20141/1/2015
Legesverordening 20141/1/2014
Verordening Winkeltijden Enschede 20132/20/2015
Verordening Winkeltijden Enschede 201312/18/2013
Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden 20146/1/2015
Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden 20145/29/2014
tweede wijziging Legesverordening 20141/1/2015
tweede wijziging Legesverordening 20143/9/2014
Besluit cameratoezicht 2007 geconsolideerde versie (2014)7/1/2015
Besluit cameratoezicht 2007 geconsolideerde versie (2014)11/1/2007
Besluit verlenging cameratoezicht 20147/1/2015
Besluit verlenging cameratoezicht 20147/3/2014
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Enschede 200910/13/2016
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Enschede 20094/30/2016
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Enschede 20093/10/2016
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Enschede 20099/21/2015
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Enschede 20097/18/2015
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Enschede 20096/27/2015
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Enschede 20091/29/2015
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Enschede 20097/2/2014
Gebiedsaanwijzing hinderlijk drankgebruik5/28/2009
Subsidieverordening Sport1/1/2016
Subsidieverordening Sport1/1/2014
Uitvoeringsbesluit opvang en begeleiding van kwetsbare burgers1/1/2016
Uitvoeringsbesluit opvang en begeleiding van kwetsbare burgers1/1/2015
Verlenging samenscholingsverbod Noorderhagen en omgeving12/26/2014
Verlenging samenscholingsverbod Noorderhagen en omgeving9/26/2014
Mandaatbesluit 20119/30/2016
Mandaatbesluit 20114/15/2016
Mandaatbesluit 201112/19/2015
Mandaatbesluit 201110/20/2015
Mandaatbesluit 20117/24/2015
Mandaatbesluit 20116/9/2015
Mandaatbesluit 20114/14/2015
Mandaatbesluit 20114/2/2015
Mandaatbesluit 20111/1/2011
Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2011-20151/1/2014
Verordening Jeugdhulp Enschede 20151/1/2015
Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 20151/1/2015
Preventie en Handhavingsplan 2014-201610/30/2014
Drank- en Horecaverordening Enschede 201410/14/2014
Verordening Kinderopvang op sociaal medische indicatie11/14/2014
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register11/20/2014
Beleidsregel handhaving helingbestrijding11/20/2014
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-20181/1/2015
VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20157/18/2015
VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20151/1/2015
Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 20151/1/2015
Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Enschede 20147/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20151/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20151/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20151/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20151/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20151/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2015 in het centrum van Enschede1/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2015 in het centrum van Enschede1/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 20151/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 20151/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 20151/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 20151/1/2015
Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 20151/1/2016
Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 20151/1/2015
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 20151/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van leges 20151/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van leges 20151/1/2015
Beleidsregels PGB Gemeente Enschede voor de Ondersteuning bij het huishouden, de Wmo maatwerkvoorzieningen zelfstandig leven en maatschappelijke deelname en ondersteuning gericht op het wonen en verplaatsen binnen de leefomgeving, Beschermd wonen en Jeugd. 1/1/2015
Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 20151/1/2015
Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 20157/1/2015
Aanwijzingsbesluit Parkeren Januari 20151/1/2015
Verordening leerlingenvervoer Enschede 201512/19/2015
Verordening leerlingenvervoer Enschede 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van haven-, kade- en opslaggelden 20151/1/2015
Verordening werkgeverscommissie Raadsgriffie1/1/2015
Regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties Enschede 20151/1/2015
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 201412/15/2014
Verordening rechtspositie medewerkers Raadsgriffie 20134/15/2013
Verordening tot 1e Wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 20151/1/2016
Verordening tot 1e Wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 20152/1/2015
Verordening Seniorenraad1/29/2015
Verordening Wmo-raad1/29/2015
Reglement van beheer voor het Volkspark2/17/2015
Havenverordening Enschede 20152/17/2015
Beleidsregel gebruikelijke hulp2/17/2015
Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Enschede 20153/17/2015
Subsidieverordening brede impuls combinatiefuncties 3/17/2015
Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Enschede 201511/18/2015
Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Enschede 20151/1/2015
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Enschede 201511/18/2015
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Enschede 20151/1/2015
Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 1/1/2015
Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 11/18/2015
Maatregelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 1/1/2015
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 20151/1/2015
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Enschede 20151/1/2015
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Enschede 2015 1/1/2015
Subsidieverordening Actielijnen 3a, 3b en 4 Lokale Educatieve Agenda 3/31/2015
Helder Handhaven! : Toezicht- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving2/4/2016
Helder Handhaven! : Toezicht- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving12/19/2013
Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebieden 20156/1/2015
Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht6/4/2015
Aanwijzingsbesluit parkeren juli 20151/1/2016
Aanwijzingsbesluit parkeren juli 20157/1/2015
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 20157/1/2016
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 20157/1/2015
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Enschede7/1/2015
Toetsingskader voor aanvragen om een evenementensubsidie 12/10/2015
Toetsingskader voor aanvragen om een evenementensubsidie 7/14/2015
Beleidsregel handhaving eigendomsrecht bij onrechtmatig gebruik gemeentegrond 20156/18/2015
Nota verkoop of verhuur van openbaar groen6/18/2015
Toetsingskader voor evenementenvergunningen7/13/2015
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 20151/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 20157/18/2015
Samenscholingsverbod Noorderhagen en omgeving9/14/2015
Nadere regels voeren van handelsreclame op grond van artikel 4:15 Algemene Plaatselijke Verordening4/19/2016
Nadere regels voeren van handelsreclame op grond van artikel 4:15 Algemene Plaatselijke Verordening9/21/2015
Nadere regels Verbranding Afvalstoffen en Stoken op grond van artikel 5:34 Algemene Plaatselijke Verordening9/29/2016
Nadere regels Verbranding Afvalstoffen en Stoken op grond van artikel 5:34 Algemene Plaatselijke Verordening9/21/2015
Nadere regels voor het aanleggen van een uitweg (op grond van artikel 2:12 Algemene Plaatselijke Verordening9/21/2015
Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening9/21/2015
Nadere regels Standplaatsen op grond van artikel 5:18 van de APV5/3/2016
Nadere regels Standplaatsen op grond van artikel 5:18 van de APV9/21/2015
Nadere regels bomen(bescherming) in Enschede9/21/2015
Verordening klachtenbehandeling gemeente Enschede9/18/2015
Beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto’s10/15/2015
Toetsingskader behorend bij de beleidsregel oplaadinfrastructuur elektrische auto’s10/15/2015
Noodverordening 31 oktober 2015 betoging AZC10/30/2015
Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied10/30/2015
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente4/21/2016
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente10/20/2015
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente1/1/2011
Beleidsregels ter bepaling van de hoogte van de noodzakelijke kosten voor aanvullende bijzondere bijstand voor 18 tot 21 jarigen Participatiewet gemeente Enschede 201511/12/2015
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 20161/1/2016
Beleidsregels taaleis Participatiewet gemeente Enschede 201512/4/2015
Regeling Regio Twente1/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20161/1/2016
Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 4/12/2016
Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 1/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2016 1/1/2016
Verordening toeristenbelasting 20164/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van leges 20164/12/2016
Verordening op de heffing en invordering van leges 20161/1/2016
Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 201612/8/2015
Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2016 in het centrum van Enschede1/1/2016
Subsidieverordening Algemene voorzieningen WMO 201512/17/2015
Parkeerverordening 20161/1/2016
Aanwijzingsbesluit parkeren januari 20167/2/2016
Aanwijzingsbesluit parkeren januari 20161/1/2016
Uitgiftebesluit Parkeervergunningen 20161/1/2016
Samenscholingsverbod Noorderhagen en omgeving12/18/2015
Subsidieverordening Sport1/1/2016
Beleidsregels opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers1/1/2016
Nadere regels voor VVE-arrangementen1/1/2016
Beheerverordening Begraafplaatsen Gemeente Enschede 20161/1/2016
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 1/1/2016
Beleidsregel Aanvragen vergoeding niet verzekerde schades1/1/2016
Beleidsregel bekostiging brandmeld- en inbraakalarminstallaties voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs1/1/2016
Beleidsregel Wijze van uitbetaling1/1/2016
Beleidsregel Bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs1/1/2016
Wijziging Gemeenschappelijke regeling tot stichting en exploitatie van één of meer crematoria in Twente1/8/2016
Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 20152/1/2016
Beleidsregels in aanmerking te nemen middelen voor draagkracht Participatiewet gemeente Enschede 2016.2/4/2016
Uitvoeringsprogramma Toezichts- en Handhavingstaken (fysieke leefomgeving)2/4/2016
Helder Handhaven 2.02/4/2016
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf2/9/2016
NOODVERORDENING Demonstranten tegen Gemeente2/12/2016
Reglement van orde gemeenteraad Enschede4/1/2014
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving3/18/2016
Beleidsregel Handhaving illegale hennepteelt gemeente Enschede3/25/2016
Aanwijzingsbesluit toezichthouders als bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Enschede in het kader van het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche4/8/2016
Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016-14/12/2016
Verordening op de heffing en invordering van leges 2016-110/5/2016
Verordening op de heffing en invordering van leges 2016-14/12/2016
Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 20166/1/2016
Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden 2016-20176/2/2016
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 20167/1/2016
Aanwijzingsbesluit parkeren juli 20167/2/2016
BESLUIT tot het verlenen van ondermandaat8/2/2016
Beleidsregels re-integratie gemeente Enschede 20169/15/2016
Marktverordening Enschede 201610/7/2016
Beleidsregels op grond van artikel 16 van de marktverordening Enschede 201610/7/2016
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Boerenkerkhof en omgeving10/11/2016
Verordening Markt en Overheid 201411/27/2014