Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Regeling gebruik dienstwoning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling gebruik dienstwoning
CiteertitelRegeling gebruik dienstwoning
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201001-10-2000Nieuwe regeling

14-12-2010

Provinciaal blad, 2010, 77

GS-stik 926765

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gebruik dienstwoning

Regeling gebruik dienstwoning

Artikel 1 Definities

 • a.

  CAP: de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

 • b.

  betrokkene: de ambtenaar in de zin van de CAP die op grond van artikel F.6 van de CAP door gedeputeerde staten is verplicht in de hem aangewezen dienstwoning te gaan wonen.

Artikel 2 Vergoeding

 • 1.

  Op de bezoldiging van de betrokkene wordt voor het genot van de dienstwoning en eventueel verdere verstrekkingen in die woning een korting toegepast overeenkomstig de voor het burgerlijk rijkspersoneel vastgestelde bepalingen.

 • 2.

  De betrokkene draagt de onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik gewoonlijk voor rekening van de huurder zijn, tenzij daarvoor een afwijkende regeling is vastgesteld.

Artikel 3 Gebruik

 • 1.

  De betrokkene is verplicht zich wat betreft de bewoning en het gebruik te gedragen naar de voorschriften die daarvoor zijn gesteld.

 • 2.

  De betrokkene mag zonder vergunning van gedeputeerde staten de woning noch geheel noch gedeeltelijk aan anderen verhuren of in gebruik geven.

Artikel 4 Vertrek uit de dienstwoning

1. Bij het verlaten van een dienstwoning tengevolge van de pensionering of het overlijden van de betrokkene worden hem, c.q. zijn achterblijvende gezinsleden de verplaatsingskosten, conform het bepaalde in artikel 5 van de verplaatsingskostenregeling 2005, vergoed, met dien verstande dat in het algemeen niet meer wordt uitgekeerd dan het bedrag waarop de betrokkene(n) recht zou(den) hebben bij een verhuizing binnen de plaats waar de verlaten woning is gevestigd.2. Gedurende de maand, waarin het overlijden van de betrokkene plaats vond, en de daaropvolgende 3 maanden, behouden de achterblijvende gezinsleden het gebruik van de dienstwoning, waarin zij met de betrokkene woonden. Daarvan kan echter worden afgeweken als gedeputeerde staten dat in het belang van de dienst noodzakelijk achten; alsdan wordt hun naar billijkheid een schadevergoeding gegeven.3. Bij vrijwillig verlaten van de dienstwoning binnen de termijn, gedurende welke de woning nog mag worden gebruikt, kunnen gedeputeerde staten een vergoeding toekennen.4. Indien de betrokkene voor het gebruik van de dienstwoning een vergoeding verschuldigd was, voldoen de achtergebleven gezinsleden deze over de tijd gedurende welde zij het gebruik van die woning behouden.

Artikel 5 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking, na uitgifte van het provinciaal blad waarin het is geplaatst, en werkt terug tot 1 oktober 2000.2. De regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruik dienstwoning.

Leeuwarden, 14 december 2010,

voorzitter, J.A. Jorritsma

secretaris, drs. A.J. van den Berg