Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Goeree-Overflakkee

Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Goeree-Overflakkee
Officiële naam regelingSubsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee
CiteertitelSubsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 3 en 17, Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201520-09-2017Nieuwe regeling

09-12-2014

gmb-2014-79566

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het gewenst is een subsidieregeling voor activiteiten voor de instandhouding en de bevordering van de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen van Goeree-Overflakkee vast te stellen;

gelet op de artikelen 3 en 17 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: een rechtspersoon die voor een subsidie in aanmerking wil komen, niet zijnde een commerciële partij;

  • b.

   cofinanciering: vorm van gezamenlijke financiering, waarbij de aanvrager(s) door middel van het inzetten van eigen middelen, vrijwilligersinzet of middelen van derden een (financiële) bijdrage lever(t)(en) aan de kosten die verbonden zijn aan het kerngebonden project voor activiteiten die anders gesubsidieerd hadden moeten worden;

  • c.

   hoofdaanvrager: een rechtspersoon die bij een subsidieaanvraag waarbij meerdere aanvragers betrokken zijn, aanspreekpunt en verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag en eventuele verdere gevolgen op basis van de aanvraag;

  • d.

   innovatie: het ontwikkelen en inzetten van vernieuwende activiteiten in de kernen op Goeree-Overflakkee;

  • e.

   kernen: dorpen en buurtschappen met de bijbehorende buitengebieden;

  • f.

   kerngebonden activiteit: een activiteit ten behoeve van niet meer dan een kern;

  • g.

   kerngebonden project: een incidentele kerngebonden activiteit die duidelijk gebonden is aan tijd en geld, dan wel de opstartfase van een nieuwe kerngebonden activiteit (tot een maximum van 2 jaar);

  • h.

   kernvisie: meerjarenplan waarin een visie op de gewenste ontwikkeling van de leefbaarheid en vitaliteit in de kern wordt gegeven en waarin wordt aangegeven op welke wijze die ontwikkeling kan worden bevorderd; de kernvisie mag niet in de weg staan aan gemeentelijk beleid;

  • i.

   leefbaarheidsplan: het activiteitenplan als bedoeld in artikel 17, aanhef en sub a, van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

  • j.

   vrijwilligersinzet: uitvoering van activiteiten, gekoppeld aan het kerngebonden project, die kosteloos door vrijwilligers worden uitgevoerd en die anders bekostigd hadden moeten worden om het kerngebonden project uit te kunnen voeren, waarbij 1 uur vrijwilligersinzet gelijk staat aan 35,00 euro.

 • 2. De in het eerste lid, aanhef en onder e, bedoelde kernen zijn:

  • a.

   de dorpen Achthuizen, Den Bommel, Dirksland, Goedereede, Herkingen, Melissant, Middelharnis, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Oude-Tonge, Sommelsdijk, Stad aan ’t Haringvliet en Stellendam;

  • b.

   de buurtschappen Battenoord (bij Nieuwe-Tonge), Havenhoofd (bij Goedereede) Langstraat (bij Achthuizen), Oostdijk en Nieuwendijk (bij Goedereede) en Zuidzijde (bij Den Bommel).

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op kernsubsidies en de verstrekking daarvan door burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Kernsubsidie

De kernsubsidie kent een subsidie voor kerngebonden activiteiten en een subsidie voor kerngebonden projecten. Zij worden afzonderlijk van elkaar aangevraagd.

Artikel 4 Aanvrager

 • 1. Kernsubsidie voor een kern kan worden aangevraagd door een dorpsraad die een vereniging of stichting is, een belangenvereniging, een buurtvereniging of een andere vereniging of stichting, die door burgemeester en wethouders voor dit doel wordt erkend, met dien verstande dat een later genoemde vereniging of stichting alleen kernsubsidie kan aanvragen als een eerder genoemde vereniging of stichting ontbreekt of niet wenst over te gaan tot het aanvragen van kernsubsidie.

 • 2. Indien voor een buurtschap geen kernsubsidie wordt aangevraagd op de wijze als in het eerste lid is bepaald, dan kan de kernsubsidie worden aangevraagd door de dorpsraad, vereniging of stichting die de kernsubsidie aanvraagt voor het dorp dat in artikel 1, tweede lid, aanhef en onder b, bij de buurtschap is vermeld.

 • 3. Een dorpsraad, vereniging of stichting die kernsubsidie aanvraagt mag uitsluitend werkzaam zijn in de kern waarvoor subsidie wordt aangevraagd, behoudens in het geval van het tweede lid.

 • 4. Indien voor een kern geen kernsubsidie wordt aangevraagd op de wijze als in het eerste of het tweede lid is bepaald, dan voorzien burgemeester en wethouders hierin.

Artikel 5 Aanvraag

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag of ambtshalve ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 17, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening 2015, dan wel van een of meer elementen daarvan.

Artikel 6 Kernvisie

 • 1. De aanvrager van kernsubsidie draagt zorg voor het maken van een kernvisie. De kernvisie is een ontwikkeldocument.

 • 2. De aanvrager van kernsubsidie betrekt de in de kern actieve verenigingen en stichtingen en de inwoners bij de samenstelling van de kernvisie.

 • 3. Indien voor een kern geen kernsubsidie wordt aangevraagd, dan voorzien burgemeester en wethouders in het maken van een dorpsvisie. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Leefbaarheidsplan

 • 1. De aanvrager van kernsubsidie betrekt de in de kern actieve verenigingen en stichtingen en de inwoners bij het maken van het leefbaarheidsplan.

 • 2. In het leefbaarheidsplan is naast het bepaalde in artikel 17, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015, aangegeven door wie de onderscheidene kerngebonden activiteiten worden uitgevoerd en welk bedrag uit de kernsubsidie voor elke activiteit beschikbaar wordt gesteld.

 • 3. Indien voor een kern geen kernsubsidie wordt aangevraagd, dan voorzien burgemeester en wethouders in het maken van een leefbaarheidsplan. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIE VOOR KERNGEBONDEN ACTIVITEITEN

Artikel 8 Kosten waarvoor de subsidie wordt verleend en de hoogte van de subsidie

 • 1. In de kosten van kerngebonden activiteiten worden mede begrepen de kosten voor vergaderingen, bijeenkomsten met bewoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere entiteiten, bijeenkomsten als bedoeld in artikel 15, tweede lid, overige kosten die noodzakelijk zijn om als dorpsraad, vereniging of stichting te kunnen functioneren en de kosten voor het maken van de kernvisie, leefbaarheidsplannen en overige plannen en documenten.

 • 2. De subsidie voor kerngebonden activiteiten bedraagt 6.000 euro per dorp en 3.000 euro per buurtschap, verhoogd met 1,15 euro per inwoner op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 3. Indien een dorpsraad van een dorp tevens dorpsraad van een bij dat dorp gelegen buurtschap is, wordt de in het tweede lid genoemde subsidie verhoogd met 1.500 euro en wordt het aantal inwoners van het dorp verhoogd met het aantal inwoners van de buurtschap.

 • 4. Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het aantal inwoners per kern op 1 januari vast.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIE VOOR KERNGEBONDEN PROJECTEN

Artikel 9 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie voor kerngebonden projecten wordt verleend voor kosten van kerngebonden projecten die niet uit de subsidie voor kerngebonden activiteiten bekostigd kunnen worden, die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bedoelde kerngebonden projecten.

 • 2. De kosten van kerngebonden projecten waarvan de uitvoering al is gestart voorafgaande aan de subsidieaanvraag of die lopende de aanvraag van de subsidie zijn gestart zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3. Subsidie wordt alleen verstrekt als sprake is van een vorm van cofinanciering.

Artikel 10 Tranches

 • 1. De beschikbare financiële middelen voor kerngebonden projecten worden per boekjaar in twee gelijke tranches beschikbaar gesteld. Indien niet alle beschikbare financiële middelen van de eerste tranche worden verdeeld, wordt dit restant toegevoegd aan de financiële middelen voor de tweede tranche.

 • 2. De eerste tranche wordt per 1 januari en de tweede tranche per 1 juli van het boekjaar beschikbaar gesteld.

Artikel 11 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie voor kerngebonden projecten wordt met behulp van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier aangevraagd uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de betreffende tranche beschikbaar wordt gesteld.

 • 2. Aanvullend op de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015 wordt bij de aanvraag een beschrijving van het kerngebonden project ingediend, waaruit blijkt op welke wijze het doel van het kerngebonden project bijdraagt aan de realisatie van maatschappelijk beoogde effecten conform gemeentelijk beleid op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit in de betreffende kern.

Artikel 12 Beoordeling

 • 1. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   mate van realisering van doelen van de kernvisie;

  • b.

   mate van samenwerking met andere partijen;

  • c.

   diversiteit van te bereiken doelgroepen;

  • d.

   mate van innovatie;

  • e.

   mate van cofinanciering, waaronder vrijwilligersinzet;

  • f.

   mate van aandacht voor public relations (in het kader van eilandmarketing).

 • 2. De beoordeling leidt tot toekenning van een aantal punten aan de hand van de scoretabel zoals die is opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 3. Een project dat minder dan 6 punten behaalt, komt niet voor subsidieverlening in aanmerking.

 • 4. Beoordeling vindt plaats vanaf de eerste werkdag na de uiterste aanvraagdatum van de betreffende tranche.

 • 5. De aanvrager wordt uiterlijk drie maanden na de indieningsdatum van de tranche op de hoogte gesteld van de beoordeling en de eventueel daaruit voortvloeiende subsidie.

Artikel 13 Verlening

 • 1. De verdeling van de beschikbare financiële middelen voor subsidies voor kerngebonden projecten vindt plaats conform een tenderregeling. Afhankelijk van de hoeveelheid financiële middelen worden de kerngebonden projecten bekostigd die de hoogste score hebben aan de hand van de criteria genoemd in artikel 12 en die passen binnen het subsidieplafond.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal een derde deel van de voor de betreffende tranche beschikbare financiële middelen. Indien niet alle beschikbare financiële middelen van de betreffende tranche worden verdeeld, dan kan de subsidie een groter deel bedragen dan in de eerste volzin genoemd.

Artikel 14 Aanvullende weigeringsgrond

Subsidie wordt geweigerd als het kerngebonden project waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds in voldoende mate worden uitgevoerd, waardoor het kerngebonden project niet meer van extra toegevoegde waarde is op het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied van leefbaarheid en vitaliteit in de betreffende kern.

HOOFDSTUK 4 VERPLICHTINGEN

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieaanvrager

 • 1. Subsidieaanvrager staat open voor overleg over de invulling en de uitvoering van de kernvisie en van het leefbaarheidsplan.

 • 2. Subsidieaanvrager neemt deel aan bijeenkomsten die voor hem worden georganiseerd.

 • 3. Subsidieaanvrager levert desgevraagd nadere informatie over een kerngebonden activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 4. Subsidieaanvrager geeft aan op welke wijze de bijdrage van de gemeente in media of in of op andere uitingen wordt vermeld.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Tijdstip indienen aanvraag voor 2015

 • 1. Voor het boekjaar 2015 moet een aanvraag voor subsidie voor kerngebonden activiteiten voor 1 april 2015 worden ingediend.

 • 2. Voor het boekjaar 2015 is voor de subsidie voor kerngebonden projecten slechts een tranche van toepassing en wel per 1 juli 2015, waarvoor de aanvraag moet worden ingediend voor 1 april 2015.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op

9 december 2014

door
burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, drs. B. Marinussen
loco-burgemeester, F.J. Tollenaar

Bijlage 1 bij de Subsidieregeling kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit Goeree-Overflakkee

Scoretabel voor puntentoekenning voor aanvrage kernsubsidie voor kerngebonden projecten.

Naam project:
 CriteriumAantal puntenTotaal puntenOpmerkingen
   Niet / matigvoldoendegoed    
aMate van realisering van doelen van de kernvisie012    
bMate van samenwerking met andere partijen012    
cDiversiteit van te bereiken doelgroepen012    
dMate van innovatie012    
eMate van cofinanciering, waaronder vrijwilligersinzet012    
fMate van aandacht voor public relations012    
 Totaal aantal punten