Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Haarlem

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Haarlem
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2016
CiteertitelVerordening leges 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h
 2. Gemeentewet, artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b
 3. Paspoortwet, artikel 2, tweede lid
 4. Paspoortwet, artikel 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201627-04-2016Nieuwe regeling

17-12-2015

gmb-2015-125364

2015/463997

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november2015;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, 2e lid, en 7 van de Paspoortwet

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1. De leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 2. Geen leges worden geheven wanneer de inlichtingen zonder reden op te geven door het gemeentebestuur worden geweigerd.

 • 3. De leges worden niet geheven voor diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 4. De leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag dan wel door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt met betrekking tot de leges als bedoeld in artikel 3.7.6 van de tarieventabel, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan

€ 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds één maand later.

 • 3.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen twee maanden na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen

Artikel 8 Bijzondere bepalingen

De abonnementen als bedoeld in titel I van de tarieventabel worden geacht te zijn ingegaan op de dag waarop het verschuldigde bedrag is betaald, tenzij een andere datum is overeengekomen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Wijzigen verordening door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1, artikel 1.1.9, akten burgerlijke stand;

  • 2.

   hoofdstuk 2 reisdocumenten;

  • 3.

   hoofdstuk 3 rijbewijzen;

  • 4.

   hoofdstuk 4, artikel 1.4.5, papieren verstrekking uit basisregistratie personen;

  • 5.

   hoofdstuk 6 verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • 6.

   hoofdstuk 9, artikel 1.9.1, verklaring omtrent het gedrag;

  • 7.

   hoofdstuk 16 kansspelen;

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening leges 2015' van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening leges 2016'.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 17 december 2015

Voorzitter, Secretaris,

Tarieven leges 2016  
       
Indeling tarieventabel  
       
Titel 1 Algemene dienstverlening  
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen  
Hoofdstuk 5 Niet opgenomen  
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens  
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken  
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie  
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken  
Hoofdstuk 10 Niet opgenomen  
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet  
Hoofdstuk 12 Leegstandswet  
Hoofdstuk 13 Niet opgenomen  
Hoofdstuk 14 Standplaatsen  
Hoofdstuk 15 Niet opgenomen  
Hoofdstuk 16 Kansspelen  
Hoofdstuk 17 Niet opgenomen  
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie  
Hoofdstuk 18a Havendienst  
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer  
Hoofdstuk 20 Diversen  
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen  
Hoofdstuk 2 Niet opgenomen  
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 5 Teruggaaf  
Hoofdstuk 6 Overschrijving omgevingsvergunning  
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen  
Hoofdstuk 9 Niet opgenomen  
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikkingen  
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
Hoofdstuk 1 Horeca  
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten  
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven  
Hoofdstuk 4 Grow- smart en headshops  
Hoofdstuk 5 Niet opgenomen  
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening  
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking  
       
       
Titel 1 Algemene dienstverlening  
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  
 1.1.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:  
DVV1.1.1Nulpakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het nulpakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 4€ 0,00
DVV1.1.1.1Basispakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het Basispakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid€ 280,00
DVV1.1.1.2Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk op doordeweekse dagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur , volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het keuzepakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid€ 610,00
DVV1.1.1.3Keuzepakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk op een ander tijdstip dan vermeld onder 1.1.1.2, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het keuzepakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid€ 677,00
DVV1.1.1.4All-in pakket: Het voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap, de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk op een zaterdag, volgens de voorwaarden van het reglement Burgerlijke Stand voor het all-in pakket en de Wet Rechten Burgerlijke Stand art. 5, tweede lid:  
DVV1.1.1.4.1In de Gravenzaal€ 1.021,00
DVV1.1.1.4.2In de Librije€ 801,00
DVV1.1.1.4.3[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.4.4[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.4.5[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.4.6[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.4.7[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.4.8[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.4.9[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.5Idem, op een ander tijdstip of andere wijze dan bedoeld in 1.1.1.4  
DVV1.1.1.5.1In de Gravenzaal€ 801,00
DVV1.1.1.5.2In de Librije€ 554,00
DVV1.1.1.5.3[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.5.4[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.5.5[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.5.6[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.5.7[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.5.8[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.5.9[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.1.5.10[vervallen]€ 0,00
DVV1.1.2Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:€ 132,00
DVV1.1.3Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek€ 611,00
DVV1.1.4Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek€ 611,00
DVV1.1.5Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje€ 36,90
DVV1.1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst met alle op één dag, in één week of in één maand geborenen (geboorte-aangifte), voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte voor de periode van drie maanden€ 134,00
DVV1.1.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst met alle op één dag, in één week of in één maand overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte voor de periode van drie maanden€ 101,00
DVV1.1.7.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst met alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar voor de periode van drie maanden€ 101,00
DVV1.1.8Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 22,90
DVV1.1.9Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand; dit betreft:€ 12,80
   -afschrift van akte burgerlijke stand  
   -uittreksel akte van geboorte  
   -uittreksel akte van huwelijk  
   -uittreksel akte van partnerschap  
   -uittreksel akte van overlijden  
   -elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek  
   -meertalig uittreksel van een akte  
DVV1.20.1.2Voor het beschikbaar stellen van gemeentegetuigen , per getuige€ 22,90
DVV1.20.1.3Het op verzoek benoemen van een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van één huwelijk€ 91,40
DVV1.20.1.4Het op verzoek beëdigen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig voltrekken van een huwelijk, het registreren van een partnerschap of de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk als bedoeld in artikel 1:16 lid 2 en 3 BW€ 91,40
DVV1.20.1.6Tot het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 22,80
       
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  
DVV1.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
DVV1.2.1.1tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 64,44
DVV1.2.1.2tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)€ 64,44
DVV1.2.1.3tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) faciliteitenpaspoort) die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 64,44
DVV1.2.1.4tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 64,44
DVV1.2.1.5tot het verstrekken van een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 51,20
DVV1.2.1.6tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.5 (zakenpaspoort) die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,20
DVV1.2.1.7tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 50,40
DVV1.2.1.8tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 28,48
DVV1.2.1.9tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen€ 51,20
DVV1.2.1.10tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) faciliteitenpaspoort) die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 51,20
DVV1.2.1.11tot het verstrekken van een 2e nationale paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 51,20
DVV1.2.2De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.11 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van€ 47,31
       
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  
DVV1.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs€ 38,83
DVV1.3.2Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met€ 34,10
DVV1.20.1.4Voor het opmaken van een vermissingsrapport voor een rijbewijs€ 35,40
       
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen  
DVV1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.  
DVV1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
DVV1.4.2.1tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking€ 17,60
DVV1.4.2.3tot het afsluiten van abonnement op het verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente, gedurende een kwartaal€ 139,00
DVV1.4.3Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.  
DVV1.4.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
DVV1.4.4.1tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking€ 17,60
DVV1.4.5In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, van het Besluit basisregistratie personen€ 5,32
DVV1.4.6Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 22,90
DVV1.4.7Tot het verstrekken van een tweede en volgend afschrift van de persoonslijst uit de basisregistratie personen.€ 25,50
DVV1.4.8Tot het uitvoeren van een basisregistratie personen-selectie voor maatschappelijke of wetenschappelijke doeleinden€ 398,00
       
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens  
ALG1.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:  
ALG1.6.1.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:  
ALG1.6.1.1.1ten hoogste 100 pagina’s, per pagina€ 0,30
ALG  met een maximum per bericht van€ 5,84
ALG1.6.1.1.2meer dan 100 pagina’s€ 29,40
ALG1.6.1.2bij verstrekking anders dan op papier€ 5,84
ALG1.6.1.3dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking€ 29,80
ALG1.6.2Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.  
ALG1.6.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens€ 5,84
       
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken  
ALG1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van Gedrukte stukken, zoals verordeningen, besluiten, begrotingen, rekeningen en andere documentatie omtrent de gemeentelijke werkzaamheden:  
ALG1.7.1.1Per pagina€ 0,30
ALG1.7.1.2Tot een maximum per gedrukt stuk van€ 41,80
ALG1.7.2.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:  
ALG1.7.2.2.1Op de agenda’s en lijst van ingekomen stukken van de raadsvergaderingen€ 31,10
ALG1.7.2.2.2Op de voorstellen aan de raad€ 106,00
ALG1.7.3op de verslagen van de raadsvergaderingen€ 106,00
ALG1.7.3.2.1op de agenda van de vergaderingen van een raadscommissie€ 41,20
ALG  Op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie€ 41,20
ALG1.7.4Voor toezending van stukken op grond van dit hoofdstuk per post of fax wordt een toeslag berekend van€ 7,05
       
Hoofdstuk 8 Bodem- en vastgoedinformatie  
 1.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
ALG1.8.1.1tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:  
ALG1.8.1.1.1in formaat A3 per kaart€ 31,30
ALG1.8.1.1.2In formaat A0 per kaart€ 47,50
ALG1.8.1.2Tot het verzoek om gedigitaliseerde CAD-bestanden op CD, per ha€ 24,00
ALG1.8.1.3Als de plot/afdruk op aanvraag aangewend wordt, in afwijking van de gebruikelijke (éénmalige) presentatie worden de hiervoor bij 1.8.1.1.1 en 1.8.1.1.2 vermelde tarieven verhoogd met het, voorafgaand aan de aanvraag, met de aanvrager contractueel overeengekomen bedrag.  
STZ1.8.4Het tarief exclusief BTW bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:  
STZ1.8.4.1Het verstrekken van een fotokopie of scan van een bodemonderzoeksrapport, saneringsplan of evaluatierapport, per rapport€ 31,30
STZ1.8.4.2het digitaal verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem in de vorm van een geautomatiseerd rapport (onder andere bij grondtransacties)€ 51,00
STZ1.8.4.3Het binnen 3 weken verstrekken van NVN5725-informatie bedraagt voor een locatie tot maximaal 1000 m²€ 156,00
STZ1.8.4.4Het binnen 3 weken verstrekken van informatie over de gesteldheid van de bodem ten€ 156,00
   behoeve van werkzaamheden aan kabels en leidingen bedraagt voor een standaard  
   aanvraag met een tracélengte tot ca. 75 meter  
STZ1.8.4.5Indien het een aanvraag betreft die niet onder 1.8.4.1., 1.8.4.2, 1.8.4.3 of 1.8.4.4 valt worden de kosten daarvoor in rekening gebracht in overeenstemming met een voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag medegedeelde kosten, blijkende uit een begroting die ter zake door het college van B& W is opgesteld.  
   Indien een bovenstaande mededeling is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.  
DVV1.8.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanbrengen van een mutatie in de gemeentelijke basisregistratie adressen, per huisnummer€ 82,80
       
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken  
DVV1.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
DVV1.9.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag€ 30,05
DVV1.9.2tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn€ 17,60
DVV1.9.3tot het verkrijgen van een legalisatie of waarmerking van een handtekening of document€ 17,60
DVV1.9.4.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot Nederlander zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het tarief zoals opgenomen in het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002.  
       
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet  
 1.11Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
DVV1.11.1tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet€ 52,90
 1.11.2vervallen€ 0,00
DVV1.11.3voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het splitsen in appartementsrechten als bedoeld in artikel 15 van Huisvestingsverordening Zuid-Kennermerland/IJmond€ 550,00
       
Hoofdstuk 12 Leegstandwet  
 1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet:  
DVV1.12.1voor het verkrijgen van een vergunning tijdelijke verhuur€ 181,00
DVV1.12.2[vervallen]  
DVV1.12.3voor de verlenging van de vergunning ex artikel 15 van de Leegstandswet, per woning€ 48,90
       
Hoofdstuk 14 Standplaatsen  
DVV1.14Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:  
DVV1.14.1[vervallen]  
DVV1.14.2.1een standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening€ 212,00
DVV1.14.2.2een vergunning voor een tijdelijke standplaats voor activiteiten als bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening jo. het Standplaatsenbeleid 2010, B&W-besluit d.d. 16 februari 2010, nr. 2010/25715€ 78,60
DVV1.14.2.3een vergunning voor een initiatief standplaats zoals bedoeld in artikel 5:18, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening jo. het Standplaatsenbeleid 2010, B&W-besluit d.d. 16 februari 2010, nr. 2010/25715€ 532,00
DVV1.14.2.3.3bij intrekking van een ingediende aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 1.14.2.3 bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges50%
DVV1.14.2.4een vergunning voor een standplaats op een weekmarkt zoals bedoeld in artikel 3 van de marktverordening 2014.€ 114,00
DVV1.14.4[vervallen]€ 0,00
DVV1.14.5een ontheffing als bedoeld in artikel 5:16 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verbod venten gedrukte/geschreven stukken op aangewezen tijd of plaats)€ 114,00
       
Hoofdstuk 16 Kansspelen  
DVV1.16.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor een door de gemeente vastgesteld tijdvak van 3 jaar als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:  
DVV  Het bedrag dat op grond van artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000 ten hoogste voor het in behandeling kunnen nemen van de bedoelde aanvraag kan worden geheven.  
DVV1.16.2Voor het in behandeling nemen van een loterijvergunning als bedoeld in artikel 3 van Wet op de kansspelen.€ 114,00
       
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en Civiele Werken  
GOB1.18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
GOB1.18.1.1een melding als bedoeld in art. 5.4, eerste lid, sub a van de Telecommunicatiewet van een tracé van maximaal 25 meter€ 77,00
GOB1.18.1.2een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, sub a van de Telecommunicatiewet voor tracés langer dan 25 meter€ 453,00
GOB1.18.1.3Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 voor tracés van 100 meter of meer wordt verhoogd per strekkende meter met€ 0,30
GOB1.18.1.4Het tarief als bedoeld in 1.18.1.2 wordt voor elk ondersteuningswerk, beschermingswerk en signaalinrichting, alsmede de inrichting die is bestemd om daarin verbindingen tot stand te brengen waarvoor afzonderlijke plaatsbepaling noodzakelijk is, verhoogd met€ 67,90
GOB1.18.1.5Het tarief voor een opvolgende melding indien onder één instemming meer dan één melding wordt gedaan€ 151,00
GOB1.18.2Het tarief voor het in behandeling nemen van een separate melding voor het verkrijgen van instemming voor het plaatsen van een ondersteuningswerk, beschermingswerk, alsmede de inrichting die is bestemd om daarin verbindingen tot stand te brengen, bedraagt€ 263,00
GOB1.18.3Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het opbreken van de weg zoals bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt€ 53,20
GOB1.18.4indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief met elk tweede of volgend overleg verhoogd met€ 141,00
GOB1.18.5indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met€ 141,00
GOB1.18.6Indien het herstel van de opbreking niet goed is uitgevoerd en door de melder opnieuw wordt uitgevoerd dient  ook  een her controle plaats te vinden    € 42,10
GOB1.18.7Indien de melder de melding laat vervallen worden verwerkingskosten in rekening gebracht € 42,10
 1.18.8.1[vervallen]€ 0,00
 1.18.8.2[vervallen]€ 0,00
DVV1.18.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een geluidsontheffing voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening€ 52,00
DVV1.18.10Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor voorwerpen op, aan of boven de weg als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening€ 114,00
       
Hoofdstuk 18a Havendienst  
GOB/Stz1.18aHet tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
GOB/Stz1.18a.1tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig als bedoeld in de Scheepsvaart- en havenverordening€ 67,30
GOB/Stz1.18a.2tot het verkrijgen van een vergunning voor schepen met beroepsmatige activiteiten als bedoeld in de Scheepsvaart- en havenverordening€ 331,00
GOB/Stz1.18a.3Tot wijziging en opzegging (bij restitutie) van een ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig€ 31,40
GOB/Stz  Tot wijziging van overige vergunningsgegevens anders dan bedoeld onder 1.18a.3€ 18,50
GOB/Stz1.18a.4tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een nieuw neer te leggen  woonschip zoals bedoeld in de Woonschepenverordening (gepaard gaande met een uitgebreide voorbereidingprocecedure)€ 331,00
GOB/Stz1.18b.4tot het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een bestaand woonschip (i.c.m. een bestaande plaats) zoals bedoeld in de Woonschepenverordening (gepaard gaande met een eenvoudige voorbereidingsprocedure)€ 74,10
       
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer  
 1.19Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
SZW1.19.1tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)€ 154,00
 1.19.2tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van een motorvoertuig  
 aop een trottoir of bij een parkeerverbod (ingevolge bord E1 RVV 1990) of  
 bbij een stopverbod (bord E2 RVV 1990) of  
 cin een belanghebbendengebied (bord E9 RVV 1990) of  
 d in een voetgangersgebied (bord G7 RVV 1990) alsmede  
 ede overige ontheffingen op basis van artikel 87 van het RVV 1990,  
SZWfBedraagt per voertuig voor de duur van de in de ontheffing genoemde termijn€ 29,60
 1.19.3[vervallen]  
SZW1.19.4tot het verkrijgen van een duplicaat vergunning als bedoeld in artikel 7, van de Parkeerverordening 2012 bedraagt€ 30,80
SZW1.19.5tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken€ 290,00
SZW1.19.8voor het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken€ 134,00
SZW1.19.9voor het verlengen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken per strekkende meter€ 63,50
 1.19.10[vervallen]  
DVV1.19.11om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:2, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren voertuigen autobedrijf)€ 103,50
DVV1.19.12om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:3, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (te koop aanbieden van voertuigen)€ 103,50
DVV1.19.13om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren kampeermiddelen)€ 103,50
DVV1.19.14om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (parkeren grote voertuigen)€ 103,50
DVV1.19.15om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:11, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (aantasting groenvoorzieningen door voertuigen)€ 207,00
DVV1.19.16om een ontheffing als bedoeld in artikel 5:7, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (reclamevoertuigen)€ 207,00
DVV1.19.17tot het verkrijgen van een toegangsontheffing autovrijgebied op basis van artikel 87 van het RVV 1990 (inclusief 1 toegangspasje)€ 29,60
DVV1.19.18tot het verkrijgen van ieder extra toegangspasje (per pasje)€ 29,60
DVV1.19.19tot het verkrijgen van een vervangend toegangspasje in geval van vermissing, diefstal , beschadiging etc.€ 29,60
       
       
Hoofdstuk 20 Diversen  
 1.20.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
DVV1.20.1.8tot het verstrekken van informatie over een perceel bevattende: bestemming object, datum goedkeuring gemeenteraad en gedeputeerde staten, aanwezige voorbereidingsbesluiten en (voorontwerp) bestemmingsplannen;€ 22,90
DVV1.20.1.9tot het verstrekken van informatie over een perceel bevattende: status, bouwjaar, aanschrijvingen en wet voorkeursrecht.€ 22,90
ALG1.20.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:  
ALG1.20.2.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk€ 6,27
ALG1.20.2.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:  
ALG1.20.2.2.1per pagina op papier van A4-formaat zwart/wit€ 0,30
ALG1.20.2.2.2per pagina op papier van een ander formaat zwart/wit€ 0,59
ALG1.20.2.3kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk  
ALG  a.formaat A4 en A3€ 12,30
ALG  b.formaat A0, A1, A2€ 15,60
ALG1.20.2.5een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen€ 212,00
ALG  stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina€ 0,30
ALG1.20.2.6In afwijking van het bepaalde in artikel 1.20.2.5 is geen leges verschuldigd voor:  
   -een aanvraag collectevergunning.  
   -een aanvraag om ontheffing asverstrooiing op verboden plaatsen  
   -een aanvraag voor een kampeerontheffing voor maximaal 75 personen  
   -een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 9 van de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2015  
M&S1.20.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot nadeelcompensatie:€ 387,00
   Vindt er geen nadeelcompensatie plaats dan zal het bovenstaande bedrag terug worden betaald. Indien het verzoek niet in behandeling wordt genomen wordt het verschuldigde bedrag verminderd naar nihil.  
DVV1.20.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een kampeerontheffing voor meer dan 75 personen als bedoeld in artikel 4:18, derde lid van Algemene Plaatselijke Verordening€ 114,00
DVV1.20.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 5:34, derde lid (verbranden afvalstoffen)€ 114,00
ALG1.20.6[vervallen]  
ALG1.20.7Het tarief voor het in behandeling nemen van een kennisgeving door een handelaar als bedoeld in artikel 2:68 Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 437 Wetboek van Strafrecht bedraagt€ 6,16
       
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving  
       
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen  
DVV2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  
 2.1.1.1aanlegkosten:  
   de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten inclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.  
   Bij twijfel over de juistheid van de hoogte van de opgegeven aanlegkosten kan het college van burgemeester en wethouders de hoogte van de bouwkosten ambtshalve vaststellen op advies van een bouwtechnisch ambtenaar en/of op advies van een extern deskundige.  
 2.1.1.2bouwkosten:  
   de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.  
   Bij twijfel over de juistheid van de hoogte van de opgegeven bouwkosten kan het college van burgemeester en wethouders de hoogte van de bouwkosten ambtshalve vaststellen op advies van een bouwtechnisch ambtenaar en/of op advies van een extern deskundige.  
 2.1.1.3[vervallen]  
 2.1.1.4Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  
 2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  
 2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.  
       
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning  
DVV2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  
 2.3.1Bouwactiviteiten  
 2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:2,97%
   van de bouwkosten;  
   met een minimum van:€ 138,00
   met een maximum van:€ 923.000,00
   Achteraf ingediende aanvraag  
 2.3.1.4Bij het in behandeling nemen van een geregistreerde aanvraag om een omgevingsvergunning, nadat met de bouwactiviteit is begonnen of nadat de bouw activiteit heeft plaatsgevonden wordt de van de op grond van onderdeel 2.3.1.1.1 verschuldigde leges verhoogd met:50,00%
 2.3.2Aanlegactiviteiten  
   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 531,00
 2.3.3Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit  
   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:  
 2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€ 242,00
 2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):€ 531,00
 2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):€ 8.167,00
 2.3.3.4vervallen  
 2.3.3.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):€ 531,00
 2.3.3.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):€ 531,00
 2.3.3.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):€ 531,00
 2.3.3.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder c of d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):€ 531,00
   Indien voor realisering van een project een bestemmingsplan moet worden gemaakt, worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht, voor zover deze kosten niet op een andere wijze (grond exploitatie/gemeentelijke bouw- en exploitatieverordening) zijn of (kunnen) worden voldaan.  
   Als deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente door een extern (stedenbouwkundig) bureau worden uitgevoerd, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met een vooraf, met de aanvrager overeengekomen bedrag dat door het (stedenbouwkundig) bureau c.q. bedrijf bij de gemeente in rekening is / wordt gebracht.  
   Na de vijfde werkdag waarop het bedrag zoals hierboven is bedoeld aan de aanvrager ter kennis is gebracht en overeengekomen wordt met de opdracht gestart.  
 2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit  
 2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€ 242,00
 2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):€ 531,00
 2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):€ 8.167,00
 2.3.4.4vervallen  
 2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):€ 531,00
 2.3.4.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):€ 531,00
 2.3.4.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):€ 531,00
 2.3.4.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder c of d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):€ 531,00
 2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken / inrichtingen in relatie tot brandveiligheid  
 2.3.5.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
 2.3.5.1.1Voor een bouwwerk met een oppervlakte tot 500 m2:€ 588,00
 2.3.5.1.2Voor een bouwwerk met een oppervlakte van 501 tot en met 5000 m2:€ 1.177,00
 2.3.5.1.3Voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 5000m2:€ 3.531,00
 2.3.5.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Brandbeveiligingsverordening:  
 2.3.5.2.1Voor een inrichting met een oppervlakte tot 500 m2:€ 588,00
 2.3.5.2.2Voor een inrichting met een oppervlakte van 501 tot en met 5000 m2:€ 1.177,00
 2.3.5.2.3Voor een inrichting met een oppervlakte van meer dan 5000m2:€ 3.531,00
 2.3.5.2.4Voor een tijdelijke, korter dan 12 weken in stand te houden, inrichting:€ 181,00
 2.3.5.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van gegevens van een reeds verstrekte vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1€ 173,00
 2.3.5.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van gegevens van een reeds verstrekte vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.2€ 181,00
 2.3.5.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing als bedoeld in artikel 13 van de Brandbeveiligingsverordening€ 57,80
 2.3.6Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten  
 2.3.6.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief voor deze activiteit:€ 1.682,00
 2.3.6.1AIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder h, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder c van de Wabo met betrekking tot het slopen van een bouwwerk in een krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief:€ 1.682,00
 2.3.6.1BIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning is vereist, maar indien de activiteit van beperkte omvang is en voor de behandeling van de aanvraag geen plananalyse behoeft te worden opgesteld, bedraagt het tarief voor deze activiteit:€ 419,00
 2.3.6.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de Monumentenverordening 2009 aangewezen monument, waarvoor op grond van artikel 10 van die verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief:€ 0,00
 2.3.7Vergunning sloopactiviteiten op basis van bestemmingsplan  
 2.3.7.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 1.682,43
 2.3.8Uitweg/inrit  
   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 400,34
 2.3.9Kappen  
   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2 van de bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 126,00
 2.3.10Andere activiteiten  
   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen betrekking heeft op het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen, of het restaureren en (her-)plaatsen van gevelstenen door non-profitorganisaties op het gebied van de monumentenzorg c.a. bedraagt het tarief:€ 0,00
 2.3.11Omgevingsvergunning in twee fasen  
   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:  
 2.3.11.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;  
 2.3.11.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.  
       
Hoofdstuk 5 Teruggaaf  
DVV2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking niet volledige aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2,3,2, 2.3.6, 2.3.6.1A en 2.3.7.2  
   Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt terwijl deze nog niet volledig is, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:90,00%
   van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:€ 150,00
   en een maximum van:€ 1.540,00
   Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.  
 2.5.1aTeruggaaf als gevolg van intrekking volledige aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2,3,2, 2.3.6, 2.3.6.1A en 2.3.7.2  
   Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt terwijl deze nog reeds in behandeling is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:75,00%
   van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:€ 150,00
   en een maximum van:€ 1.540,00
   Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.  
 2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten  
   Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag tot intrekking van de vergunning binnen 24 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de vergunning is verleend, door de gemeente is ontvangen en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:25,00%
   van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, kap- of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:€ 150,00
   Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.  
 2.5.3Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten  
 2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:50,00%
   van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat voor bouw-, aanleg, kap- of sloopactiviteit tenminste verschuldigd blijft een bedrag van:€ 150,00
   Als de leges voor de betreffende vergunning lager zijn dan het hiervoor genoemde minimaal verschuldigde bedrag, bestaat er geen recht op teruggaaf.  
 2.5.3.2Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.  
 2.5.4Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik, of een aanvraag om een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.3.5. tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of geweigerd als gevolg van een verandering van inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk of inrichting, kunnen de op grond van artikel 2.3.5. geheven bedragen worden verminderd met:50,00%
   van de verschuldigde leges voor de betreffende aanvraag, met dien verstande dat voor de intrekking of weigering tenminste een bedrag verschuldigd blijft van€ 150,00
       
Hoofdstuk 6 Overschrijving omgevingsvergunning  
DVV2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3  per overschrijving: ​€ 112,00
       
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project  
DVV2.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:€ 150,00
 2.7.1Het bepaalde onder artikel 2.7 geldt niet indien de leges voor de betreffende vergunning lager is dan het in artikel 2.7 genoemde tarief. In die gevallen is de leges van de aanvraag tot wijziging gelijk aan de leges van de betreffende vergunning.  
       
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen  
DVV2.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan met een beperkte omvang  als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening€ 11.183,00
 2.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan met een beperkte omvang als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening€ 11.183,00
   De op grond van 2.8.1 of 2.8.2 berekende bedragen worden verhoogd met de kosten van onderzoeken die nodig zijn ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing (luchtkwaliteit, geluid, bodem, flora en fauna e.a.) en de feitelijke druk- en publicatiekosten. Na de vijfde werkdag waarop het bedrag zoals hierboven bedoeld aan de aanvrager ter kennis is gebracht en overeengekomen wordt met de opdracht gestart.  
       
Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking  
DVV2.10.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:€ 78,10
 2.10.2Calamiteiten  
   Het tarief bedraagt voor het op verzoek gedane bouwtechnisch optreden bij calamiteiten in het kader van het individuele belang op:  
 2.10.2.1-maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur, per uur€ 77,30
 2.10.2.2-andere dagen en tijden dan genoemd onder K 12.1 en erkende feestdagen, per uur€ 122,00
 2.10.3Raadplegen van kaarten en dossiers en het verstrekken van kopie(ën)  
 2.10.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het op verzoek lichten van een dossier van een bij de afdeling dvv van Haarlem in het archief berustend dossier€ 11,70
 2.10.3.2Het tarief bedraagt voor het op verzoek aanleveren van het origineel/de originelen aan de lichtdrukker ten behoeve van kopieën€ 9,14
 2.10.4advisering  
   Het tarief bedraagt voor het op verzoek geven van bouwtechnische, stedenbouwkundige en juridische advisering in het kader van de bouwregelgeving:  
 2.10.4.1-mondelinge advisering 1ste half uur€ 0,00
 2.10.4.2-de volgende uren, per uur€ 91,40
 2.10.4.3-schriftelijke advisering, per uur€ 91,40
 2.10.5Niet volledig verklaren  
 2.10.5.1Als besloten wordt de aanvraag niet volledig te verklaren of omdat de aanvraag op andere wijze niet voldoet aan de vereiste voorschriften bedraagt het tarief€ 150,00
 2.10.5.1.1Het bepaalde onder artikel 2.10.5.1 geldt niet indien de leges voor de betreffende vergunning lager is dan het in artikel 2.10.5.1 genoemde tarief. In die gevallen is de leges bedoeld in artikel 2.10.5.1 gelijk aan de leges verschuldigd voor aanvraag van de betreffende vergunning.  
 2.10.5.2Als de geregistreerde aanvraag ten behoeve van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een reeds verleende vergunning, worden de voor deze vergunning geheven leges bij stijging van de bouwkosten verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als bedoeld in 2.3.1 met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen dan€ 150,00
 2.10.6Ambtshalve vaststellen  
 2.10.6.1Als bij het vaststellen van de bouwkosten in opdracht van de gemeente advies is gevraagd aan een extern bouwkosten deskundige wordt het in 2.3.1 genoemde percentage verhoogd met 0,1%.  
 2.10.6.2Als na de vergunningverlening de bouwkosten hoger blijken te zijn dan opgegeven bij de indiening van de bouwaanvraag vindt een navordering van leges plaats over het verschil in bouwkosten.  
       
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn  
       
Hoofdstuk 1 Horeca   
DVV3.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet€ 769,00
DVV3.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet bij overname / wijziging ondernemersvorm€ 769,00
DVV3.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet bij wijziging leidinggevende (per leidinggevende met een maximum van 3) of bij wijziging van de oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen€ 212,00
DVV3.1.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet€ 212,00
DVV  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:  
DVV3.1.5tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (Sluitingsuur) voor een door de gemeente vastgesteld tijdvak van drie jaar:€ 212,00
DVV3.1.6Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing  als bedoeld in artikel 2:29a, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (nachtgelegenheden)€ 212,00
DVV3.1.7Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verlof tot het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse, zoals bedoeld in artikel 2:33, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening€ 546,00
DVV3.1.8Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verlof tot het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse, zoals bedoeld in artikel 2:33 van de Algemene Plaatselijke Verordening i.v.m. wijziging leidinggevende (per leidinggevende met een maximum van  3) of bij wijziging van de oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten en terrassen€ 212,00
DVV3.1.9Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:32, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (terrasvergunning)€ 319,00
 3.1.10[vervallen]  
 3.1.11[vervallen]  
DVV3.1.12Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:32d van de Algemene Plaatselijke Verordening (uitgiftebuffet)€ 212,00
DVV3.1.13Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:33e van de Algemene Plaatselijke Verordening (inrichtingseisen)€ 212,00
       
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten, foto- en filmopnamen en onversterkte muziek  
       
DVV3.2.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:  
DVV3.2.1Een ontheffing als bedoeld in artikelen 2:10, vierde lid en 2:45, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening tot het houden van film-/foto-opnamen jo. Vereenvoudiging vergunningprocedure foto- en filmopname, B&W-besluit d.d. 15 juni 2010, nr. 2010/71685:  
DVV3.2.1.1[vervallen]  
DVV3.2.1.2Categorie B:€ 532,00
DVV3.2.1.3Categorie C:€ 532,00
DVV3.2.2Een vergunning voor een particuliere markt als bedoeld in artikel 5:23, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:€ 532,00
DVV3.2.3Teruggaaf  
DVV3.2.3.3bij intrekking van een ingediende aanvraag om vergunning als bedoeld in de artikel 3.2.2 bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges50,00%
DVV3.2.4Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt het tarief:  
DVV3.2.4.1voor een nieuw evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als risico-evenement (categorie C)€ 4.250,00
DVV3.2.4.2voor een nieuw evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als aandacht-evenement (categorie B)€ 3.187,00
DVV3.2.4.3voor een bestaand evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als risico-evenement (categorie C)€ 3.187,00
DVV3.2.4.4voor een bestaand evenement, als deze in de Regionale Kalender is aangeduid als aandacht-evenement (categorie B)€ 1.594,00
DVV3.2.4.5voor evenementen waarvoor bovenstaande classificering niet geldt€ 212,00
DVV3.2.4.8Bij intrekking van een ingediende aanvraag om vergunning als bedoeld in de artikelen 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3 en 3.2.4.4 bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges50,00%
DVV3.2.5Een ontheffing als bedoeld in artikel 4:5, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (onversterkte muziek)€ 114,00
DVV3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:  
DVV3.3.1een vergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening,:  
DVV3.3.1.1voor een seksinrichting€ 675,00
DVV3.3.1.2voor een escortbedrijf€ 435,00
DVV3.3.2wijziging van een vergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:  
DVV3.3.2.1voor een seksinrichting, per beheerder met maximum van 3€ 241,00
DVV3.3.2.2voor een escortbedrijf, per beheerder met maximum van 3€ 241,00
       
Hoofdstuk 4 Vergunning Smart- grow- en headshops   
 3.4[vervallen]  
       
Hoofdstuk 5 Speelgelegenheden, speelautomatenhallen  
DVV3.5.1Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:39, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (speelgelegenheden) bedraagt € 212,00
DVV3.5.2Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:40b, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (speelautomatenhal) bedraagt € 212,00
DVV3.5.3Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing, als bedoeld in artikel 2:40f, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (leeftijdsvereiste beheerder speelautomatenhal)€ 769,00
       
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking   
DVV3.7.2Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang voor een kindercentrum / gastouderbureau resp. peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen€ 854,00
 3.7.2.1Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang voor een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen€ 746,00
 3.7.2.2Indien het verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang wordt ingetrokken of onvolledig verklaard, voordat de wettelijk verplichte inspectie door de GGD heeft plaatsgehad, wordt het legesbedrag verminderd met de kosten van deze inspectie. Het tarief bedraagt in dat geval€ 206,00
 3.7.2.3Indien het verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang wordt ingetrokken voordat de wettelijk verplichte inspectie op locatie door de GGD heeft plaatsgehad, maar de inspectie op papier wel al is uitgevoerd, wordt het legesbedrag verminderd met de kosten van de inspectie op locatie. Het tarief bedraagt in dat geval voor een gastouder:€ 482,00
 3.7.2.4Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot registratie in het landelijk register kinderopvang voor een gastouder als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen waarbij een verkorte inspectie volstaat€ 456,00
DVV3.7.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet€ 212,00
DVV3.7.4Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een draaiorgelontheffing als bedoeld in artikel 4:6, tweede lid van Algemene Plaatselijke Verordening.€ 212,00
DVV3.7.4.1Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor straatoptreden, als bedoeld in artikel 2:9, lid 3 APV voor meer dan één dag€ 15,40
ALG3.7.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking€ 212,00
DVV3.7.6Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een parkeervergunning of een ontheffing als bedoeld in de Parkeerverordening 2012, of een wijziging als bedoeld in artikel 5 van de Parkeerverordening 2012, met uitzondering van overschrijving tenaamstelling bij overlijden vergunninghouder en beëindiging van een parkeerproduct:€ 17,35
DVV3.7.6.1Bij de bepaling van de hoogte van de leges op grond van artikel 3.7.6 wordt het product bezoekersparkeervergunning(-en) als één product verstrekt, ongeacht het aantal per aanvrager.  
   
       
       
   
       
       
       
       

Ondertekening

Behorend bij raadsbesluit van 17 december 2015

De griffier van Haarlem