Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

VERORDENING EENMALIG AANSLUITRECHT RIOLERING HELMOND 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING EENMALIG AANSLUITRECHT RIOLERING HELMOND 2018
CiteertitelVERORDENING EENMALIG AANSLUITRECHT RIOLERING HELMOND 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 januari 2018 de Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onder b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-201701-01-2019Nieuwe regeling

02-11-2017

gmb-2017-208090

Raadsbesluit 71H

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING EENMALIG AANSLUITRECHT RIOLERING HELMOND 2018

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2017

gelet op de artikelen 149 en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering:

  • het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente Helmond in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater en hemelwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard;

  • onder gemeentelijke riolering wordt mede begrepen het voor de openbare dienst bestemde oppervlaktewater;

  • onder gemeentelijke riolering wordt mede begrepen het eventuele aanwezige systeem voor inzameling en verwerking van overtollig grondwater;

 • b.

  eigendom: een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  aansluiting: het door of in opdracht van de gemeente Helmond leggen van een buisleiding of een andere voorziening, van de gemeentelijke openbare riolering tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt. Dit met het doel om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke openbare riolering mogelijk te maken.

 • d.

  dienst(verlening): het maken van de aansluiting.

Artikel 2 Belastbaar feit

Met een eenmalig aansluitrecht riolering wordt een recht geheven ten aanzien van het genot van door het college van burgemeester en wethouders van Helmond verstrekte dienstverlening.

Artikel 3 Belastingplichtige

Het recht wordt geheven van:

 • a.

  de aanvrager van de dienst óf

 • b.

  degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 van deze verordening bedraagt € 1.091,- voor het maken van een eerste aansluiting mits de aansluiting:

  • a.

   bestaat uit een of twee buisleiding(en);

  • b.

   onder vrij verval aansluit op een gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden rioolstelsel van de gemeente Helmond, niet zijnde een drukrioolstelsel;

  • c.

   wordt aangebracht in één sleuf, middels open sleuf techniek zonder overwegende bezwaren en bijkomende noodzakelijke voorzieningen;

  • d.

   maximaal 6 strekkende meter lang is;

  • e.

   maximaal 1 meter onder maaiveld wordt aangelegd;

  • f.

   een diameter kleiner of gelijk aan Ø125mm heeft en

  • g.

   volledig te maken is op eigendom van de gemeente Helmond.

 • 2.

  Voor aansluitingen die niet voldoen aan de criteria als bedoeld in het vorige lid, wordt een begroting opgesteld. De begroting wordt medegedeeld aan de belastingplichtige.

 • 3.

  De dienstverlening vangt aan zodra de belastingplichtige schriftelijk te kennen heeft gegeven akkoord te gaan met de begroting als bedoeld in het vorige lid van deze bepaling.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslag dient te worden betaald in één termijn, welke vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van het recht.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening eenmalig aansluitrecht riolering Helmond 2017, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van dit artikel genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 november 2017.

De raad voornoemd,

voorzitter

griffier