Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Gebruikersreglementen binnensportaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebruikersreglementen binnensportaccommodaties
CiteertitelGebruikersreglementen binnensportaccommodaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201401-09-2018nieuwe regeling

26-08-2014

Onbekend

14ADV00430

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene gebruikersreglementen en huisregels binnensportaccommodaties gemeente Kampen

 

 

Artikel 1 Openingsuren

 • 1.1

  De gemeente verhuurt de sporthallen op

  • -

   maandag van 9.00 uur - 23.00 uur

  • -

   dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 - 23.00 uur

  • -

   zaterdag 8.00 - 23.00 uur

  • -

   zondag 8.00 - 17.00 uur

 • 1.2

  De gemeente verhuurt de gymnastiekzalen Lelystraat, Noordweg, Erfgenamenstraat en Grafhorsterweg op

  • -

   maandag tot en met zaterdag van 8.00 - 23.00 uur

  • -

   zondag 8.00 - 17.00 uur

  Op schooldagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur heeft onderwijsgebruik voorrang boven verenigingsgebruik. In verband met uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden kan er worden afgeweken van de begin- en eindtijden verhuur.

 • 1.3

  De gemeente verhuurt ingehuurde gymnastiekzalen van het Almere College, Ichthus College en VIA op schooldagen van 8.00 uur - 23.00 uur.

  Op schooldagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur heeft onderwijsgebruik voorrang boven verenigingsgebruik. In verband met uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden kan er worden afgeweken van de begin- en eindtijden verhuur.

 • 1.4

  Als de aanvraag voor een bepaald dagdeel (morgen, middag of avond) de enige aanvraag voor dat dagdeel is, verhuurt de gemeente uitsluitend een hele sporthal voor minimaal twee aaneengesloten uren.

Artikel 2 Sluitingsdagen

De binnensportaccommodaties zijn voor gebruik gesloten op:

 • -

  nieuwjaarsdag;

 • -

  Goede vrijdag;

 • -

  1e en 2e Paasdag;

 • -

  Koningsdag;

 • -

  1e en 2e Pinksterdag;

 • -

  Hemelvaartsdag;

 • -

  24 december na 17.00 uur;

 • -

  1e en 2e Kerstdag;

 • -

  31 december na 17.00 uur;

 • -

  5 mei;

 • -

  de eerste vier weken van de zomervakantie van het basisonderwijs.

Artikel 3 Verhuur

De gemeente verhuurt alleen aan rechtspersonen.

Artikel 4 Aanvraag

 • 4.1

  Aanvragen kan:

  • a.

   telefonisch: 038 – 33.92.985;

  • b.

   per mail: Info@kampen.nl, ter attentie van de eenheid BOR-AZ;

  • c.

   schriftelijk: Gemeente Kampen, Eenheid BOR-AZ, Postbus 5009, 8260 GA Kampen;

  • d.

   via www.kampen.nl/wonen-en-leven/sport.htm en dan de link  “verhuur sportaccommodaties”.

 • 4.2

  Incidentele huur moet tenminste 48 uur voor de dag, waarop het gebruik gewenst is, te worden ingediend. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.

 • 4.3

  Seizoenshuur moet voor 1 mei voor het komende seizoen worden aangevraagd.

Artikel 5 Huurovereenkomst

 • 5.1

  De huurovereenkomst bestaat uit een schriftelijke bevestiging (brief of e-mail) en de algemene gebruikersreglementen, die vermeld staan op de website van de gemeente, www.kampen.nl/wonen-en-leven/sport.htm en dan de link “gebruikersreglementen binnensportaccommodaties”.

 • 5.2

  De algemene gebruikersreglementen van de gemeente gelden ook voor de ingehuurde sportaccommodaties. De gemeente informeert de huurder als voor de ingehuurde accommodaties afwijkende regels gelden.

Artikel 6 Huurprijs

 • 6.1

  De verschuldigde huurprijs wordt vooraf aan de huurder meegedeeld.

 • 6.2

  Voor de berekening van de verschuldigde vergoeding wordt het overeengekomen gebruik in rekening gebracht, ook in het geval in de overeengekomen gebruikstijden geen gebruik van de accommodatie is gemaakt.

 • 6.3

  Als de overeengekomen gebruikstijd herhaaldelijk wordt overschreden, wordt dit in rekening gebracht. De overschrijding wordt afgerond op hele uren.

 • 6.4

  De op- en afbouw van de sport- en spelmaterialen valt binnen de gehuurde tijd.

Artikel 7 Betaling

De betaling van de inhuurde binnensportaccommodaties dient plaats te vinden binnen 30 dagen na verzending van de factuur.

Artikel 8 Sleutel

De gemeente kan aan de huurder een sleutel van de binnensportaccommodaties geven. De kosten van het verlies van een sleutel, ad. € 40,00, worden bij de huurder in rekening gebracht.

Artikel 9 Annulering door huurder

 • 9.1

  Een incidentele huur mag geheel of gedeeltelijk, met een opzegtermijn van tenminste één week kosteloos schriftelijk of per e-mail worden geannuleerd.

 • 9.2

  Seizoenshuur, voor door een bond vastgestelde competitieverplichtingen, kan vóór 1 oktober niet worden gewijzigd of geannuleerd. Na 1 oktober kan een seizoenshuur met een termijn van één week kosteloos schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of geannuleerd.

 • 9.3

  Seizoenshuur (anders dan in 9.2. genoemd) kan vóór 1 januari niet worden gewijzigd of geannuleerd. Na 1 januari kan een seizoenshuur met een termijn van één week kosteloos schriftelijk of per e-mail worden gewijzigd of geannuleerd.

Artikel 10 Opzegging door gemeente

 • 10.1

  De gemeente kan, als het algemene belang hiermee is gediend, via e-mail of telefonisch (met bevestiging per brief of e-mail) het gebruik annuleren of de huurovereenkomst opzeggen.

 • 10.2

  De gemeente kan voor onderhoudswerkzaamheden via e-mail of telefonisch (met bevestiging per brief of e-mail) het gebruik annuleren of de huurovereenkomst opzeggen.

 • 10.3

  Indien de huurder, ondanks schriftelijke sommatie van de gemeente, verwijtbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de wet, enige verordening of deze overeenkomst op hem rust, heeft de gemeente het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.

 • 10.4

  De gemeente spant zich in voor de huurder een alternatief te vinden binnen de beschikbare binnensportaccommodaties die de gemeente beheert als artikel 10.1 of 10.2 wordt uitgevoerd.

Artikel 11 Huisregels

De huurder wordt geacht de huisregels te kennen en na te leven. De huisregels staan in de bijlage van de “gebruikersreglementen binnensportaccommodaties” (zie artikel 5.1.).

Artikel 12 Gebruik

De huurder mag de kleedkamers niet eerder betreden dan 15 minuten voor aanvang van de inhuur. Na afloop van de inhuur moeten de kleedkamers binnen 30 minuten zijn ontruimd.

Artikel 13 Vervuiling

 • 13.1

  De huurder voorkomt vervuiling en ziet toe op het ordelijke gebruik van de binnensportaccommodatie, bergingen en kleedruimtes door zijn leden en bezoekers. Huurder verwijdert veroorzaakte vervuiling. Indien na afloop van de gehuurde tijd door de gemeente bovenmatige vervuiling wordt waargenomen, brengt zij de schoonmaakkosten bij huurder in rekening.

 • 13.2

  Schoonmaak van vervuiling gebeurt in de gehuurde tijd.

Artikel 14 Sport- en spelmateriaal

 • 14.1

  De huurder draagt zelf zorg voor klein sport- en spelmateriaal dat geschikt is voor zaalgebruik, voor zover niet aanwezig in de binnensportaccommodaties.

 • 14.2

  Alle toestellen en materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

 • 14.3

  Al naar gelang de tak van sport, mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van de voor die tak van sport noodzakelijke materialen.

 • 14.4

  Gymnastiek-/turntoestellen en/of andere materialen mogen alleen gebruikt worden voor sportbeoefening als dit gebruik geschiedt onder leiding van een daartoe bevoegd/gediplomeerd leider(ster).

Artikel 15 Eten en drinken

Eten en drinken mogen alleen worden afgenomen van de pachter van de kantine.

Artikel 16 Vergunningen en ontheffingen

 • 16.1

  Op het gebruik van de binnensportaccommodaties zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen en dergelijke van toepassing, waaronder de geluidsnormen en de gebruiksvergunning. Zo is onder andere bepaald dat het maximaal aantal personen in de Oosterholthoeve voor de sporthal 950 personen is en voor de overige ruimten in de Oosterholthoeve 325 personen, dat het maximaal aantal personen in sporthal “De Reeve” 1.000 personen is en in sporthal Cellesbroek 250 personen is. Voor alle gymnastiekzalen geldt een maximum van 50 personen.

 • 16.2

  De huurder is verantwoordelijk dat het aantal aanwezigen niet het maximum overschrijdt. Hij ziet hier op toe.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 • 17.1

  De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de binnensportaccommodatie en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten en de personen waarvoor de huurder aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.

 • 17.2

  De gemeente is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van belemmeringen door derden waardoor het gebruik van het gehuurde wordt verhinderd of verminderd.

 • 17.3

  De gemeente is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen of lichamelijk letsel van de huurder of van personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van een accommodatie gebruik maken.

 • 17.4

  De huurder is verplicht alle aantoonbare schade, gebrek of vermissing onmiddellijk te melden bij de gemeente. De huurder wordt door de ingebruikneming van het gehuurde en de daarin eventueel aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in goede toestand.

 • 17.5

  De huurder moet tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd.

Artikel 18 Publiciteit

Reclame in, aan, op, tegen of in de naaste omgeving van het gehuurde is verboden, tenzij met voorafgaande toestemming van de gemeente.

Artikel 19 Toezicht en leiding

 • 19.1

  Tijdens het gebruik is namens de huurder tenminste één persoon van minimaal 18 jaar aanwezig voor bekwame leiding en toezicht.

 • 19.2

  De leider/toezichthouder heeft EHBO en reanimatie kennis.

 • 19.3

  De leider/toezichthouder kent de algemene gebruikersreglementen en de huisregels.

 • 19.4

  De leider/toezichthouder kent de ontruimingsprocedure en heeft kennis van het ontruimingsplan dat bij de ingang van de accommodatie hangt. Bij afwezigheid van een medewerker van of namens de gemeente draagt de leider/toezichthouder zorg voor de ontruiming. De leider/toezichthouder werkt mee aan ontruimingsoefeningen van de gemeente.

 • 19.5

  De leider/toezichthouder moet de aanwijzingen van of namens de gemeente of van de uitbater van de kantine opvolgen.

 • 19.6

  Tijdens het gebruik is niet altijd een medewerker van of namens de gemeente aanwezig. De gemeente is tijdens het gebruik wel telefonisch bereikbaar.

 • 19.7

  Bij afwezigheid van een medewerker van of namens de gemeente controleert de leider/toezichthouder, als geen overdracht aan een andere huurder plaatsvindt, voor vertrek of alle bezoekers de ruimten in de binnensportaccommodaties hebben verlaten.

 • 19.8

  Medewerkers van de gemeente hebben toegang tot alle ruimtes in het gebouw.

 • 19.9

  Medewerkers van de gemeente kunnen met opgave van reden aanwezigen verwijderen uit de binnensportaccommodaties.

Artikel 20 EHBO-materiaal

De huurder zorgt zelf voor EHBO-materiaal.

Artikel 21 Telefoon

In de binnensportaccommodaties is geen openbare telefoon aanwezig.

Artikel 22 Medegebruik

De huurder mag de binnensportaccommodaties en inventaris/sportmaterialen niet in gebruik geven of verhuren aan een ander.

Artikel 23 Uitzonderingen

De gemeente is bevoegd gemotiveerd af te wijken van de algemene gebruikersreglementen.

Artikel 24 Begripsbepaling

Met gemeente wordt in deze gebruikersreglementen bedoeld het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Kampen.

Artikel 25 Inwerkingtreding

 • 25.1

  Deze gebruikersreglementen gelden per 1 september 2014.

 • 25.2

  Per 1 januari 2014 vervalt de "Gebruikersreglement gemeentelijke sporthallen" van 1 augustus 1996.

Huisregels
 • 1.

  niet roken in het gebouw.

 • 2.

  in sporthallen is het niet toegestaan eten en drinken mee te nemen.

 • 3.

  in gymnastiekzalen is het niet toegestaan eten mee te nemen; als drinken mag alleen water worden meegenomen.

 • 4.

  geen hars of andere kleefmiddelen gebruiken.

 • 5.

  geen glaswerk meenemen in kleedruimte en zaal.

 • 6.

  zaal niet betreden met straatschoeisel, sportschoenen met afgevende zolen of schoenen met naaldhakken, tenzij de beheerder vanwege de activiteit toestemming geeft hiervan af te wijken.

 • 7.

  in de kantine schoenen dragen.

 • 8.

  alleen materialen gebruiken die nodig zijn voor de tak van sport en waarvoor de leider(ster) daartoe bevoegd/gediplomeerd is.

 • 9.

  nooduitgangen vrijhouden van obstakels en versperringen.

 • 10.

  nooduitgangen niet openen zonder noodzaak.

 • 11.

  bij vertrek kleedruimtes netjes achterlaten.

 • 12.

  bij vertrek alle ruimten controleren op achtergebleven personen.

 • 13.

  bij vertrek waterkranen dichtdraaien.

 • 14.

  bij vertrek alle verlichting uitdoen en ramen afsluiten.

 • 15.

  kleedruimtes zijn open een kwartier voor en een half uur na de huur.

 • 16.

  klaarzetten en opruimen van sportmateriaal vallen binnen de huurtijd.