Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leek

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-201701-01-201631-12-2018art. 20

24-01-2017

stcrt-2017-27718

Onbekend
31-12-201516-05-2017Geconsolideerde versie na wijziging van de regeling

01-12-2015

Staatscourant, 28-12-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn;

 

overwegende dat een intergemeentelijke samenwerking van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewenst is,

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);

 

besluiten:

 

de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006 als volgt vast te stellen:

§ 1 Algemeen

Artikel 1 begripsomschrijving

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a)

   regeling: de gemeenschappelijke regeling Novatec 2006;

  • b)

   openbaar lichaam: het werkvoorzieningschap Novatec;

  • c)

   werkvoorzieningschap: het werkvoorzieningschap Novatec, een openbaar lichaam als bedoeld in art. 8 lid 1 Wgr;

  • d)

   deelnemende gemeente(n): Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn;

  • e)

   de raad/de raden: de gemeenteraad/de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;

  • f)

   het college/de colleges: het college/de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeente/gemeenten;

  • g)

   Gedeputeerde Staten: het college van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;

  • h)

   het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het openbaar lichaam;

  • i)

   ) het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

 • 2.

  Waar in deze regeling artikelen van enige wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden in die artikelen in plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester respectievelijk: het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 2 openbaar lichaam

 • 1.

  Er is een openbaar lichaam, genaamd Werkvoorzieningschap Novatec.

 • 2.

  De gemeenschappelijke regeling draagt de naam "Werkvoorzieningschap Novatec" en is gevestigd te Tolbert, Feithsweg 4,9356 AS, en heeft als postadres: Postbus 8, 9356 ZG Tolbert.

 • 3.

  De handelsnaam waaronder het openbaar lichaam van de gemeenschappelijke regeling zich presenteert in het maatschappelijk verkeer is "Novatec".

§ 2 Overdracht van bevoegdheden

Artikel 3 belang en doel

 • 1.

  Het belang ter behartiging waarvan de regeling is getroffen omvat:

  • a)

   de volledige uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen gericht op het realiseren van de doelstelling van deze wet;

  • b)

   het bieden van werkervaringsplaatsen en faciliteiten op het gebied van testen, trainen en begeleiden van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de meest brede zin voor zover gemeenten of andere instanties hiervoor een beroep doen op het werkvoorzieningschap.

 • 2.

  Het in lid 1 bedoelde belang is zoveel als mogelijk gericht op de reïntegratie van betrokken personen op de reguliere arbeidsmarkt dan wel op het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden.

Artikel 4 bevoegdheden

 • 1.

  Ter behartiging van het in artikel 3 lid 1 sub a van de regeling genoemde belang dragen de colleges alle taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening over aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, waaronder het aanbieden van een dienstbetrekking aan in de gemeenten woonachtige personen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Wet sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Indien en voor zover het college van burgemeester en wethouders de behartiging van de in artikel 3 lid 1 sub b van deze regeling genoemde belangen aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam opdraagt, verstrekt het college van burgemeesters en wethouders aan de algemeen directeur van Novatec door middel van een mandaatbesluit de op deze belangen betrekking hebbende bevoegdheden. In een uitvoeringsovereenkomst worden nadere afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering van de aan het werkvoorzieningschap opgedragen taak.

 • 3.

  Aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam is ten behoeve van zijn doelstelling en taken de bevoegdheid toegekend samenwerking aan te gaan met rechtspersonen met overeenkomende doelstellingen en taken.

 • 4.

  Aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam is ten behoeve van zijn doelstelling en taken de bevoegdheid toegekend privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en of deel te nemen in een of meer bestaande dan wel op te richten privaatrechtelijke rechtspersonen.

§ 3 Inrichting en samenstelling van het bestuur

Artikel 5 inrichting openbaar lichaam

 • 1.

  (vervallen)

 • 2.

  (vervallen)

 • 3.

  (vervallen)

 • 4.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en vier leden. De voorzitter en de vier leden komen ieder uit een van de vijf deelnemende colleges.

 • 5.

  Een lid van het dagelijks bestuur wordt bij afwezigheid vervangen door het andere lid van de desbetreffende deelnemende gemeente in het algemeen bestuur.

Artikel 6 algemeen bestuur

 • 1.

  De colleges wijzen elk twee leden en twee plaatsvervangende leden uit hun midden aan als vertegenwoordiger van de gemeente in het algemeen bestuur.

 • 2.

  (vervallen)

 • 3.

  (vervallen)

 • 4.

  Een bestuurslid kan te allen tijde ontslag vragen.

 • 5.

  Een lid dat ontslag heeft gevraagd blijft zijn functie waarnemen tot zijn opvolger is benoemd. In de aanwijzing van een nieuw lid wordt door het college voorzien binnen 8 weken nadat het hier bedoelde verzoek tot ontslag is ontvangen.

 • 6.

  Een lid, dat ter vervulling van een tussentijdse opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene moest aftreden in wiens plaats hij is benoemd.

 • 7.

  De leden 2 t/m 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van plaatsvervangende leden.

Artikel 7 (vervallen)

 

Artikel 8 vergadering

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts wanneer de voorzitter dit nodig acht of een van de leden daarom met opgaaf van redenen de voorzitter verzoekt.

 • 2.

  (vervallen)

 • 3.

  leder lid van het algemeen bestuur stelt zijn vervanger vroegtijdig in kennis van zijn eventuele verhindering de vergadering van het algemeen bestuur bij te wonen.

Artikel 9 inlichtingen en verantwoording van bestuurslid

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur is gehouden aan het college uit wiens midden hij is aangewezen de door het college gevraagde inlichtingen te verschaffen. Bij het verstrekken van inlichtingen aan een raad of een lid van een raad is het reglement van orde van die raad van toepassing

 • 2.

  Het lid brengt het verzoek om inlichtingen schriftelijk ter kennis van het algemeen bestuur.

 • 3.

  De verlangde inlichtingen worden binnen 14 dagen aan het college respectievelijk aan de raad verstrekt.

 • 4.

  Indien het lid overwegend bezwaar heeft tegen het verstrekken van de gevraagde inlichtingen, wordt daarvan met redenen omkleed mededeling gedaan aan het college respectievelijk aan de raad.

 • 5.

  Bij het afleggen van verantwoording aan een raad of een lid van een raad is het reglement van orde van die raad van toepassing

 • 6.

  Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van plaatsvervangende leden.

Artikel 10 (vervallen)

 

Artikel 11 openbare vergadering

 • 1.

  (vervallen)

 • 2.

  In een besloten vergadering wordt niet beraadslaagd noch een besluit genomen over:

  • a)

   het vaststellen of wijzigen van de begroting;

  • b)

   het voorlopig vaststellen van de rekening;

  • c)

   het wijzigen of opheffen van deze regeling.

 • 3.

  In een besloten vergadering wordt geen besluit genomen over:

  • a)

   het oprichten van of het deelnemen in andere rechtspersonen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming daarin;

  • b)

   (vervallen)

  • c)

   (vervallen)

  • d)

   (vervallen)

  • e)

   (vervallen)

  • f)

   het doen van een uitgaaf voordat de begroting of de begrotingswijziging, waarbij deze uitgaaf is geraamd, is vastgesteld.

Artikel 12 (vervallen)

 

Artikel 13 archivering

Het dagelijks bestuur wijst een bewaarplaats aan voor de archiefbescheiden die op grond van artikel 5 van de Archiefwet in bewaring moeten blijven.

Artikel 14 dagelijks bestuur

 • 1.

  (vervallen)

 • 2.

  (vervallen)

 • 3.

  leder lid van het dagelijks bestuur stelt zijn plaatsvervanger vroegtijdig in kennis van zijn eventuele verhindering om de vergadering van het dagelijks bestuur bij te wonen.

 • 4.

  (vervallen)

 • 5.

  Elk lid van het dagelijks bestuur heeft een stem.

 • 6.

  De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ten aanzien van het beraadslagen en het nemen van besluiten is artikel 59 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 7.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden.

 • 8.

  (vervallen)

 • 9.

  Op aanwijzing van het algemeen bestuur kunnen adviseurs worden toegevoegd aan het dagelijks bestuur.

Artikel 15 (vervallen)

 

Artikel 16 commissies

 • 1.

  (vervallen)

 • 2.

  Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en de samenstelling van de door hem ingestelde commissies.

Artikel 17 voorzitter en secretaris

 • 1.

  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 2.

  De voorzitter:

  • a)

   is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur;

  • b)

   (vervallen)

  • c)

   ondertekent alle stukken die uitgaan van het algemeen en het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de eventuele commissies van advies als bedoeld in artikel 16 van de regeling worden bij de uitoefening van hun taak ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 4.

  De secretaris:

  • a)

   ontvangt en opent alle aan het algemeen en dagelijks bestuur, de voorzitter en de commissies van advies gerichte correspondentie en brengt die terstond ter vergadering waar zij behoren te worden behandeld;

  • b)

   zorgt voor het uitschrijven van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur, alsmede van de commissies van advies en het (doen) notuleren van de vergaderingen;

  • c)

   is secretaris van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur en ondertekent mede alle stukken die uitgaan van het algemeen en het dagelijks bestuur;

  • d)

   draagt de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 18 algemeen directeur

 • 1.

  De dagelijkse leiding van het openbaar lichaam berust bij de algemeen directeur.

 • 2.

  De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur worden nader geregeld in een statuut van bevoegdheden. Het statuut van bevoegdheden wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld.

 • 3.

  De algemeen directeur rapporteert per kwartaal aan het algemeen en dagelijks bestuur over de bestuurlijke, management, sociale, financiële en bedrijfseconomische ontwikkeling en voortgang van het werkvoorzieningschap.

 • 4.

  De algemeen directeur heeft in de vergadering van het algemeen en dagelijks bestuur een adviserende stem.

Artikel 19 (vervallen)

 

Artikel 20

Op de personeelsleden die niet onder de Wet sociale werkvoorziening vallen zijn de rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden die gelden voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente Leek van overeenkomstige toepassing. Voor zover van belang voor de taken van het openbaar lichaam kan het algemeen bestuur hiervan afwijken.

 

§ 4 Financiën en beheer

Artikel 21 voorschriften

 • 1.

  (vervallen)

 • 2.

  (vervallen)

 • 3.

  (vervallen)

 • 4.

  De colleges ontvangen een afschrift van de voorschriften vastgesteld ter uitvoering van artikel 35 Wgr.

 • 5.

  De geldmiddelen van het werkvoorzieningschap worden onder andere gevormd door:

  • a)

   de subsidie die door het Rijk voor de uitvoering van de wet beschikbaar wordt gesteld;

  • b)

   de bijdragen van de deelnemende gemeenten overeenkomstig de daarvoor getroffen regeling;

  • c)

   de bijdragen van andere openbare lichamen;

  • d)

   de bijdragen van anderen;

  • e)

   de inkomsten uit werkzaamheden voor derden.

Artikel 22 begroting en rekening

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 34 lid 1 Wgr stelt het algemeen bestuur jaarlijks uiterlijk 15 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt de begroting vast van het werkvoorzieningschap.

 • 2.

  Overeenkomstig artikel 34 lid 3 Wgr stelt het algemeen bestuur jaarlijks uiterlijk 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft de rekening vast van het werkvoorzieningschap.

 • 3.

  (vervallen)

Artikel 23 nadelig saldo

De deelnemende gemeenten verbinden zich tot een financiële bijdrage, in het na aftrek van de Rijksbijdrage overblijvende nadelig saldo, die wordt berekend naar evenredigheid van het aantal geplaatste Wsw-medewerkers van de betrokken gemeente.

Artikel 24
 • 1.

  De deelnemende gemeenten verstrekken een voorschot op het vermoedelijk aandeel in het nadelig saldo dat is berekend aan de hand van de begroting.

 • 2.

  Na de voorlopige vaststelling van de rekening door het algemeen bestuur zendt het dagelijks bestuur de rekening en onderbouwing van de bijdragen als bedoeld in artikel 26 aan het bestuur van de deelnemende gemeenten onder aftrek van de daarop verstrekte voorschotten

 • 3.

  Binnen 30 dagen na ontvangst stelt het bestuur van de betreffende gemeente de rekening betaalbaar.

Artikel 25 batig saldo

Het algemeen bestuur geeft aan een eventueel batig saldo van een exploitatiejaar een bestemming.

§ 5 Duur en wijziging

Artikel 26 duur

Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 27 wijziging

 • 1.

  Indien tenminste 4/5 leden van het algemeen bestuur daartoe besluit, kan een voorstel tot wijziging van deze regeling vastgesteld worden, waarna het wijzigingsvoorstel aan de colleges wordt gezonden.

 • 2.

  De colleges beslissen over het wijzigingsvoorstel binnen twee maanden nadat het wijzigingsvoorstel is voorgelegd.

§ 6 Toetreding, uittreding en opheffing

Artikel 28 toetreding

 • 1.

  Tot deze regeling kunnen gemeenten toetreden indien het algemeen bestuur verklaard heeft hiertegen geen bezwaar te hebben en de colleges van ten minste 4/5 van de deelnemende gemeenten, na toestemming van hun raden, hebben ingestemd met de toetreding van een gemeente.

 • 2.

  Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding.

 • 3.

  Het algemeen bestuur kan aan de toetreding bepaalde voorwaarden verbinden.

 • 4.

  De toetreding gaat in op 1 januari volgend op het jaar waarin de besluiten als bedoeld in de vorige leden genomen zijn.

Artikel 29 uittreding

 • 1.

  Uittreding van een deelnemende gemeente kan plaatsvinden bij besluit van het college en met toestemming van de raad.

 • 2.

  Een deelnemende gemeente kan jaarlijks een besluit nemen tot opzegging van deelneming aan de regeling.

 • 3.

  De uittreding gaat in per 1 januari 4 jaren na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot opzegging is genomen onder betaling van een door het algemeen bestuur vastgesteld uittredingsbedrag aan het werkvoorzieningschap.

 • 4.

  Het algemeen bestuur kan in bijzondere gevallen bij besluit, genomen bij 4/5 meerderheid, een afwijking van de in het vorige lid genoemde opzegtermijn toestaan.

Artikel 30 opheffing

 • 1.

  De regeling kan worden opgeheven bij de daartoe strekkende besluiten van de colleges van ten minste 4/5 van de deelnemende gemeenten, na toestemming van hun raden.

 • 2.

  Indien tot opheffing is besloten, stelt het algemeen bestuur een liquidatieplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de colleges.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt op grond van de eindrekeningen de eindsaldi vast en bepalen het aandeel daarin van elke deelnemende gemeente waarbij rekening zal worden gehouden met het bedrag dat door elk van de gemeenten gedurende de exploitatie in de kosten van het werkvoorzieningschap is bijgedragen.

 • 4.

  Het algemeen bestuur zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de vastgestelde rekeningen aan de gemeentebesturen met een verslag over de liquidatie en een opgave van het bedrag, dat elke gemeente van de eindsaldi zal ontvangen, respectievelijk in de eindsaldi moet bijdragen.

§ 7 Slotbepalingen

Artikel 31 inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2006

 • 2.

  Het college van de gemeente Leek heeft de zorg voor het toezenden van deze regeling aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 32 onvoorziene gevallen

 • 1.

  In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur waarbij de geldende bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 2.

  De regeling kan worden aangehaald onder de titel: gemeenschappelijke regeling Novatec 2006.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast,

op 15 mei 2006

de burgemeester, de secretaris

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek,

op 14 juni 2006

de l-burgemeester, de l-secretaris

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Marum,

op 16 mei 2006

de burgemeester, de secretaris

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

op 21 november 2006

de burgemeester, de secretaris

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn,

op 20 juni 2006

de burgemeester, de l-secretaris