Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Tarieventabel behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2017
CiteertitelTarieventabel behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze tarieventabel is vervangen door de Verordening lijkbezorgingsrechten 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201601-01-2018Onbekend

12-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten 2017

 

 

HOOFDSTUK 1: VERLENEN VAN RECHTEN

1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf

en de inschrijving daarvan in het daartoe bestemde register voor

een periode van 30 jaar:

 

1.1.1 per graf 3.162,00.

 

1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld

in rubriek 1.1 met een periode van 10 jaar, één derde van het

bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend

recht, te weten: 1.054,00.

HOOFDSTUK 2: BEGRAVEN

2.1Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon

 

2.1 van 12 jaar of ouder bij begraven op:

 

2.1.1 maandag t/m vrijdag 1.086,00;

 

2.1.2 op zaterdag 1.360,00.

 

2.2 Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind

 

2. beneden 1 jaar bij begraven op:

 

2.2.1 maandag t/m vrijdag 282,00;

zaterdag 354,00.

 

2.3 Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een kind

beneden 12 jaar bij begraven op:

 

2.3.1 maandag t/m vrijdag 904,00;

 

2.3.2 zaterdag 1.131,00.

 

2.4 Het tarief bedraagt voor het begraven van een lijk van een persoon

die geen enkele binding heeft gehad met de gemeente Leiderdorpen geen eigen graf heeft, bij begraven op:

 

maandag t/m vrijdag 1.633,00;

zaterdag 2.044,00.

 

2.5 De tarieven vermeld onder 2.1 tot en met 2.4 worden voor het

begraven op buitengewone uren, zoals deze zijn vastgesteld in

artikel 10, derde lid, van de Beheersverordening begraafplaatsen

Leiderdorp 1994 verhoogd met: 354,00.

 

2.6 Het tarief bedraagt voor de huur van een algemeen keldergraf voor

De duur van maximaal 10 jaar 970,00.

HOOFDSTUK 3: BIJZETTEN ASBUS OF URN

3.1 Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn:

 

3.1.1 in een columbarium, exclusief een inscriptie van de naamplaat:

 

3.1.1.1 voor een periode van 20 jaar 1.712,00;

 

3.1.1.2 voor een periode van 15 jaar 1.284,00;

 

3.1.1.3 Voor een periode van 10 jaar 856,00;

 

3.1.1.4 voor een periode van 5 jaar 428,00;

 

3.1.2 in een eigen of algemeen graf 923,00.

 

3.1.3 Het tarief bedraagt voor een verlenging van een termijn als bedoeld

in rubriek 3.1.1 met 10 jaar 856,00.

 

3.1.4 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede urn in een

Columbarium 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.1.

 

3.1.5 Het tarief bedraagt voor het bijzetten van een asbus of urn:

 

3.1.5.1 in een urnenkelder, exclusief een inscriptie van de naamplaat:

 

3.1.5.2 voor een periode van 20 jaar 1.712,00;

 

3.1.5.3 voor een periode van 15 jaar 1.284,00;

 

3.1.5.4 voor een periode van 10 jaar 856,00;

 

3.1.5.5 voor een periode van 5 jaar 428,00.

 

3.1.5.6 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een tweede asbus of urn

in een urnenkelder 50% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5

 

3.1.5.7 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een derde asbus of urn

in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5

 

3.1.5.8 Het tarief bedraagt voor het bijplaatsen van een vierde asbus of urn

in een urnenkelder 25% van de tarieven genoemd in rubriek 3.1.5

 

3.2 Het tarief bedraagt voor asbestemming door verstrooiing:

 

3.2.1 op het strooiveld 116,00;

 

3.2.2 op het strooiveld in aanwezigheid van familie/vrienden 197,00;

 

3.3 Voor het op zaterdag bijzetten van een asbus of urn of voorasbestemming door verstrooiing op het strooiveld, worden de tarieven als bedoeld in 3.1.1. t/m 3.2.2 verhoogd met 354,00.

HOOFDSTUK 4: GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD

4.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning

tot het plaatsen van een gedenkteken, kruis of zerk, als bedoeld in

artikel 18 van de Beheersverordening begraafplaatsen Leiderdorp 1994:

 

4.1.1 voor een nieuw monument 61,00;

 

4.1.2 voor bijplaatsing of vervanging van een bestaand monument 25,00.

 

4.2 Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeenteonderhouden van een grafruimte:

 

4.2.1 voor een eigen graf, per jaar 120,00;

 

4.2.2 voor een algemeen graf, éénmalig 741,00.

 

4.3 De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1. kunnen worden afgekochtvoor een periode van minimaal 5 tot maximaal 30 jaren tegen betaling van een afkoopsom voor bepaalde tijd door voldoening van eenbedrag bepaald volgens onderstaande tabel.De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip vanafkoop nog te verschijnen belastingbedragen en wordt berekend doorvermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag met de hierna tenoemen factor:

aantal jaren waarvoor wordt afgekocht vermenigvuldigingsfactor

30

30

3.600,00

25

25

3.000,00

20

20

2.400,00

15

15

1.800,00

10

10

1.200,00

5

5

600,00

 

HOOFDSTUK 5: OPGRAVEN EN RUIMEN

5.1Het tarief bedraagt voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk en na het opgraven weer begravenin een ander graf op de begraafplaats 1.681,00.

 

5.2 Het tarief bedraagt voor het opgraven of verwijderen van een

asbus of urn 924,00.

 

5.3 Het tarief bedraagt voor het na opgraving weer terugplaatsen

van een asbus of urn 670,00.

 

5.4 Het tarief bedraagt voor het ruimen van een graf op verzoek van de

belanghebbende per lijk of overblijfselen daarvan 1002,00.

HOOFDSTUK 6: GEDENKTEKENS

6.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek afnemen en terugplaatsen

van grafdekking:

 

6.1.1 bij een staande gedenksteen 201,00;

 

6.1.2 bij een liggende gedenksteen 299,00.

HOOFDSTUK 7: OVERIGE HEFFINGEN

7.1 Het tarief bedraagt voor het opbaren van een lijk in de aula per dag 168,00.

 

7.2 Het tarief bedraagt voor het gebruik van de aula voor bijeenkomst,

condoleren e.d., inclusief gebruik muziekapparatuur:

per vooraf overeengekomen eenheid van 60 minuten of gedeelte

daarvan 112,00;

 

7.3 per 15 minuten of gedeelte daarvan waarmee de vooraf

overeengekomen tijdsduur wordt overschreden 27,00.

 

7.4Het tarief bedraagt voor het luiden van de klokken bij eenbegrafenis of bij het bijzetten van een asbus of urn (vanaf de aula tot aan het graf) 33,00.

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2016, nr. Z/16/036111/70754.

De griffier,

mevrouw J.C. Zantingh