Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2017
CiteertitelVerordening marktgeld 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening marktgeld 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

12-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2017

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016,

nr. Z/16/036111/69502;

 

gezien het advies van het politiek forum van 6 december 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van deGemeentewet;

 

b e s l u i t:

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2017.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   Dag : een periode van 00.00 uur tot 24.00 uur;

  • b.

   Maand : een kalendermaand;

  • c.

   Kwartaal : een kalenderkwartaal

  • d.

   Jaar : een kalenderjaar

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gedeelte van een eenheid als een volle

  eenheid aangemerkt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een directe belasting geheven voor het door de gemeente ter beschikking stellen van een standplaats op de weekmarkt, op het daarvoor aangewezen marktterrein, op de daarvoor aangewezen dag, als bedoeld in de Marktverordening Leiderdorp 2011.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld worden geheven van diegene aan wie de standplaats als bedoeld in artikel 2, is toegewezen dan wel degene aan wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Tarieven
 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een in de Tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing, tijdstip verschuldigdheid
 • 1.

  Het marktgeld worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekendeschriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het marktgeld zoals bedoeld artikel 2, is verschuldigd op het moment dat de standplaatsvergunning is verleend.

Artikel 6

Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden

betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van toezending

daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot deheffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 9 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De “Verordening marktgeld 2016” van 7 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgeld 2017.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 12 december 2016,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw J.C. Zantingh mevrouw L.M. Driessen – Jansen