Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017
CiteertitelVerordening rioolheffing 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening rioolheffing 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-04-2018Onbekend

12-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017

De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester van 8 november 2016,

nr. Z/16/036111/69502;

gezien het advies van het politiek forum van 6 december 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 228a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voorinzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekkingheeft;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater of oppervlaktewater;

 • e.

  waterbedrijf: Oasen N.V.

Artikel 2 Aard van de heffing

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kostendie voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  a.de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater,alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  b.de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezameldehemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
 • 1.

  De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot de rioolheffing bedoeld in het eerste lid, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   a.degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   b.ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om alsafzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de rioolheffing geheven ter zake van elk alszodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeeltentezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing
 • 1.

  1.De rioolheffing wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit hetperceel wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater, grondwater en oppervlaktewater dat in de laatste aan het einde van het belastingtijdvak voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 2.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijnvoorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of;

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest, kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 3.

  Indien de belastingplichtige aantoont dat een substantieel deel van de voor de berekening van de rioolheffing in aanmerking te nemen hoeveelheid water niet door middel van de gemeentelijke riolering is afgevoerd, wordt op verzoek van de belastingplichtige voor de berekening van de heffing de hoeveelheid afgevoerd water verminderd met de op ander wijze afgevoerde hoeveelheid water.

Artikel 6 Tarief

Het tarief van de rioolheffing bedraagt voor elke volle eenheid van een kubieke meter water€ 1,06.

Artikel 7 Belastingtijdvak
 • 1.

  Het heffingstijdvak loopt in de gevallen waarin de heffing plaatsvindt door middel van deafrekennota van het waterbedrijf, van 1 april tot en met 31 maart van het volgendekalenderjaar.

 • 2.

  In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld is het belastingtijdvak gelijk aan hetkalenderjaar.

Artikel 8 Voorlopig gevorderde bedragen

Na de aanvang van het belastingtijdvak kunnen van de belastingplichtige maandelijks dan weldriemaandelijks voorlopige bedragen worden gevorderd tot ten hoogste het bedrag waarop deverschuldigde rioolheffing over het belastingtijdvak vermoedelijk wordt vastgesteld. Alskennisgeving van voorlopige gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota of de

afrekennota van het waterbedrijf of de kennisgeving op andere wijze van betaling van devoorlopige gevorderde bedragen.

Artikel 9 Wijze van Heffing

De rioolheffing wordt geheven bij wege van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving.Als kennisgeving wordt aangemerkt de afrekennota van het waterbedrijf. Als dagtekening vande kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekennota. Ingeval aan debelastingplichtige geen afrekennota wordt verzonden, wordt als kennisgeving van hetgevorderde bedrag aangemerkt de door de gemeente verzonden schriftuur.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
 • 1.

  De rioolheffing als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het Belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel waarvoor het recht als bedoeld in artikel 2 in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de rioolheffing verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde rioolheffing als er in dat jaar, na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 11 Termijnen en wijze van betaling
 • 1.

  Het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag moet worden voldaan tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitief verschuldigde bedrag van de afrekening van het waterbedrijf moet worden voldaan.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet ingeval het gevorderde bedrag blijkt uit de door de gemeente verzonden schriftuur dit bedrag in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden voldaan in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt een maand na de dagtekening van de kennisgeving en de tweede een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot deheffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 13 Verzenden van aanslagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat voor de terpostbezorging ofuitreiking van de schriftelijke kennisgeving, ingevolge artikel 8, eerste lid, van deInvorderingswet 1990 voor de betrokken in artikel 212, tweede lid, van de Gemeentewetbedoelde gemeenteambtenaar een andere gemeenteambtenaar in de plaats treedt.

Artikel 14 Overgangsrecht, Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De “Verordening rioolheffing 2016” van 7 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 april 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening rioolheffing 2017.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 12 december 2016,

de griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

de voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen - Jansen