Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Marum

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMarum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
CiteertitelVerordening lijkbezorgingrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016, vastgesteld op 16 december 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Wet op de Lijkbezorging

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201601-01-2018Wijziging tarieven

21-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr 186617

16-12-17
26-12-201531-12-2016Wijziging tarieven

16-12-2015

Gemeenteblad 2015, 126862

15.10.18
26-12-201431-12-2014Wijziging tarieven

17-12-2014

Achtdorpennieuws 24 december 2014, elektronisch gemeenteblad 29-12-2014

14.12.14
26-12-201326-12-2014Wijziging tarieven

18-12-2013

Achtdorpennieuws, 24 december 2013 website

nr. 13.12.09
29-12-201225-12-2013nieuwe regeling

19-12-2012

Achtdorpennieuws, 27 december 2012 website

nr. 12.09.16
31-12-201101-01-2013nieuwe regeling

14-12-2011

Achtdorpennieuws, 29 december 2011 website

nr. 11.12.10
01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

16-12-2009

Achtdorpennieuws, 24 december 2009

nr. 09.12.10
01-01-200901-01-2010nieuwe regeling

17-12-2008

Achtdorpennieuws, 24 december 2008, 31e jaargang nr. 9

nr. 08.12.10
30-12-200701-01-2009nieuwe regeling

20-12-2006

achtdorpennieuws, 28 december 2006.

nr. 06.12.09a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

 

Nr. 17E - 1

 

De raad van de gemeente Marum;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2016, nr. 16.12.17.;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel, a en b van de Gemeentewet en de Wet op de lijkbezorging;

 

besluit vast te stellen de volgende:

verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen Marum, De Wilp en Jonkersvaart;

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • g.

  particulier kindergraf: een particulier graf, waarvoor uitsluitend ten behoeve van levenloos aangegeven kinderen, aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van een lijk;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn;

  • het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • tot het verstrooien van as;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf of voor een nis.

   

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarie­ven, opgeno­men in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.3. van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

   

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.2. en 4.3. van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De overige rechten van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

   

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks

verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.2. en 4.3. van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten onder 4.2. en 4.3. van de tarieventabel verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt voor de rechten onder 4.2. en 4.3. van de tarieventabel ontheffing verleend over zoveel gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van het eindigen van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  De afkoopsom van de tarieven ter zake van verlengingen als bedoeld is in hoofdstuk 1 van de tarieventabel zijn verschuldigd zodra de afkoop respectievelijk de verlenging schriftelijk aan de aanvrager is bevestigd.

   

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4.2. en 4.3. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

   

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2015, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening lijkbezorgingsrechten Marum 2017.

   

  Aldus vastgesteld in de openbare

  vergadering van 21 december 2016,

  , griffier.

   

   

  , voorzitter.

   

  Nr. 17E - 2

  De raad van de gemeente Marum;

   

  gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2016, nr. 16.12.17.;

   

  gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en de Wet op de lijkbezorging en de Verordening lijkbezorgingsrechten Marum 2017;

   

  besluit vast te stellen de volgende:

  tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten gemeente marum 2017

   

  Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een zandgraf (particulier(kinder) graf) wordt geheven:

1.1.1

voor een periode van 30 jaar en voor een persoon van 12 jaar en ouder

€ 1.754,00

1.1.2

voor een periode van 30 jaar en voor een persoon beneden de 12 jaar

€ 698,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een keldergraf (particulier graf) op de begraafplaats te Marum wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 30 jaar

€ 3.084,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf particulier urnengraf) wordt geheven:

1.3.1

voor een graf zonder kelder voor een periode van 30 jaar

€ 698,00

1.3.2

voor een graf met kelder op de begraafplaats te Marum voor een periode van 30 jaar

€ 1.254,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

1.4.1

voor een periode van 30 jaar

€ 1.254,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen verstrooien van as wordt geheven: in een graf voor een periode van 30 jaar

€ 698,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven:

 

1.6.1

in een eigen zandgraf voor een periode van 10 jaar

€ 586,00

1.6.2

in een huurgraf voor een periode van 10 jaar

€ 586,00

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaarwordt geheven:

€ 1.030,00

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar

wordt geheven:

€ 234,00

 

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4 met 10 jaar wordt geheven:

€ 419,00

1.10

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen verstrooien van as wordt geheven:

 

1.10.1

in een zandgraf voor een periode van 10 jaar

€ 586,00

1.10.2

in een eigen urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 234,00

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouderwordt geheven:

€ 822,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

€ 217,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

€ 417,00

2.4

Het in dit hoofdstuk bedoelde recht wordt verhoogd, indien - anders dan op last van de burgemeester in het belang van de openbare orde of gezondheid - het begraven geschiedt buiten de in de beheerverordening bedoelde uren:

op werkdagen met 25%;

op zon- of feestdagen, tenzij drie zon- of feestdagen onmiddellijk op elkaar volgend, met 50%, een en ander naar beneden afgerond op een veelvoud van 100 eurocent.

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1

in een urnennis

€ 126,00

3.1.2

in een urnengraf

€ 171,00

3.1.3

in een graf

€ 171,00

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 18 van de Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Marum, wordt geheven:

4.1.1

voor het stichten van een grafkelder

€ 278,00

4.1.1.a

het in artikel 4.1.1 bedoelde recht wordt niet geheven voor het stichten van een grafkelder op het nieuwe uitbreidingsgedeelte van de begraafplaats te Marum.

4.1.2

voor het plaatsen van een grafbedekking op een enkel graf

€ 161,00

4.1.3

voor het plaatsen van een grafbedekking op elk aansluitend graf

€ 126,00

4.1.4

voor het plaatsen van een gedenksteen in een urnenmuur

€ 70,00

4.1.5

voor het plaatsen van een gedenksteen op een urnengraf

€ 70,00

4.1.6

voor het plaatsen van een gedenksteen op een graf voor doodgeboren kinderen

€ 161,00

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 22 van de beheerverordening wordt geheven per jaar:

4.2.1

voor grafbedekkingen, per bedekking

€ 278,00

4.3

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2.1.kunnen worden afgekocht:

-door het bedrag te vermenigvuldigen met het aantal jaren waarvoor de afkoop moet gelden

 

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van particuliere graven en particuliere urnenruimten

 

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf, een particulier urnengraf, of een particuliere urnennis in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 29,00

Hoofdstuk 6 Opgraven of ruimen

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 643,00

6.2

Voor het na opgraven en weer opnieuw begraven in hetzelfde graf

wordt geheven:

€ 643,00

6.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 1.119,00

6.4

Voor het lichten van een asbus wordt geheven:

 

6.4.1

uit een graf

€ 137,00

6.4.2

uit een urnengraf

€ 137,00

6.4.3

uit een urnennis

€ 137,00

6.5

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de belanghebbende

wordt geheven:

€ 643,00

Hoofdstuk 7 Overige diensten

 

7.1

Voor het luiden van de klok waarvan het beheer en onderhoud bij de gemeente berusten wordt een recht geheven per kwartier of gedeelten hiervan:

€ 70,00

7.2

Ingeval dat niet voor eigen gebruik benutte, in het verleden aangekochte grafruimte wordt aangeboden aan de gemeente Marum kan hiervoor een vergoeding worden betaald van € 283,00 per particulier graf voor onbepaalde tijd. Voor grafruimten voor bepaalde tijd geldt een tarief na rato van de € 283,00 voor een enkel graf voor onbepaalde tijd.

 

 

7.3

Ingeval er gevraagd wordt naar tussentijdse verlenging naar opnieuw 30 jaar van het bestaande grafrecht van 30 jaar binnen de looptijd daarvan, wordt het tarief in deze tarieftabel in rekening gebracht en daarnaast afzonderlijk restitutie verleend op het destijds hiervoor betaalde bedrag naar rato van de verstreken termijn, zonder interest verrekeningen. De verbruikte jaren worden daarbij naar boven toe afgerond op hele jaren. Op aanvrager rust de verplichting om het destijds verschuldigde bedrag aan te tonen.

 

 

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Deze bijlage kan worden aangehaald als Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgings-rechten gemeente Marum 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare

vergadering van 21 december 2016,

 

 

, griffier.

 

 

, voorzitter.