Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meierijstad

Nadere regels subsidiëring Wijk- en Dorpsraden Meierijstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeierijstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring Wijk- en Dorpsraden Meierijstad
CiteertitelNadere regels subsidiëring Wijk- en Dorpsraden Meierijstad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

01-08-2017

gmb-2017-148599

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring Wijk- en Dorpsraden Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende dat artikel 3 de Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018 het mogelijk maakt dat zij nadere regels stelt voor de wijze van aanvragen van subsidies, de subsidienormen en de wijze van vaststelling;

dat het wenselijk is gebruik te maken van de mogelijkheid tot het stellen van nadere regels als hiervoor bedoeld;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

besluit

vast te stellen de:

‘Nadere regels subsidiëring Wijk- en Dorpsraden Meierijstad’

Artikel 1 Doelgroep

 • 1.

  De wijk- en dorpsraden zijn een niet-politieke vertegenwoordiging van de bewoners van het eigen dorp of de eigen wijk. Zij fungeren voor het college als antenne, klankbord en tevens als spreekbuis van de eigen bewoners met betrekking tot collectieve belangen op het gebied van de leefbaarheid van eigen dorp of wijk.

 • 2.

  Onder wijk- en dorpsraden worden alleen die organisaties verstaan, die samen met de gemeente zich verbonden hebben aan de Samenwerkingsafspraken Wijk- en Dorpsraden Meierijstad.

Artikel 2 Wijze van aanvragen

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt jaarlijks, vóór 1 juni voorafgaande aan het subsidiejaar waar de aanvraag betrekking op heeft, ingediend bij het college. Dit gebeurt schriftelijk of digitaal door middel van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, wordt een aanvraag om subsidie voor het jaar 2018 ingediend voor 1 oktober 2017.

 • 3.

  Indien voor de beoordeling van de aanvraag van belang, kan het college verlangen aanvullende gegevens te overleggen.

Artikel 3 Subsidienormen

 • 1.

  Een genormeerde subsidie voor de bestuurskosten van € 2500,- per wijk en dorpsraad.

 • 2.

  Een genormeerde subsidie van € 1000,- per wijk- en dorpsraad als werkbudget voor kleine projecten, activiteiten en (bewoners-)initiatieven.

Artikel 4 Specifieke subsidievoorwaarden

De wijk- of dorpsraad handelt in overeenstemming met de Samenwerkingsafspraken Wijk- en Dorpsraden Meierijstad en legt jaarlijks aan haar inwoners verantwoording af over haar werk. Jaarlijks voor 1 juni wordt er door de wijk- en dorpsraden een financieel verslag met een jaaroverzicht van de activiteiten ingediend.

Artikel 5 Gegevens voor vaststellen

Ten behoeve van de vaststelling van de subsidie wordt vóór 1 juni na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot vaststelling ingediend.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels subsidiëring Wijk- en Dorpsraden Meierijstad.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2018. Subsidies aangevraagd voor het jaar 2017 en eerdere jaren, worden behandeld volgens het oude recht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 augustus 2017

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs.M.G.C.Wilms-Wils RA.,

De burgemeester,

M.A. Fränzel MSc