Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Verordening Elektronische kennisgeving Stichtse Vecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Elektronische kennisgeving Stichtse Vecht
CiteertitelVerordening Elektronische kennisgeving Stichtse Vecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2016Nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad, 22-12-2016, 174098

SV205

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving Stichtse Vecht

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

gehoord de commissie Bestuur en Financiën van 6 december 2016;

besluit

vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving Stichtse Vecht.

 

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Berichten van of namens de bestuursorganen van de gemeente Stichtse Vecht die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, worden uitsluitend elektronisch kennis gegeven, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De kennisgeving geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl en http://www.stichtsevecht.nl.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Stichtse Vecht.

20 december 2016

Griffier

Voorzitter

Toelichting

Algemeen

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd als er niet een wettelijk voorschrift is dat anders bepaalt, zegt artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het luidt:

2.Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.

Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de Awb, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen voor wie de kennisgeving bedoeld is, voldoende te bereiken.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat deze verordening alleen de kennisgeving (publicatie) van diverse berichten betreft en niet gaat over het bekendmaken van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan (artikel 3:40 van de Awb). Dat is uitputtend geregeld in wetten als de Bekendmakingswet, de Gemeentewet, de Awb en dergelijke. Het gaat hier alleen om de publicatie van allerhande berichten die bestemd zijn voor ‘het publiek’ – die soms besluiten kunnen inhouden – om te bewerkstelligen dat het publiek ervan kan kennisnemen.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

Lid 1

Dit artikel gaat over de kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergelijke. ‘Kennisgeven’ is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten – maar ook en vooral van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (art. 2:14, tweede lid, van de Awb). Het bepaalt dat de kennisgeving geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

In dit artikellid wordt de mogelijkheid gecreëerd om kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren. In sommige gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Naast elektronische kennisgeving kunnen ook andere vormen van publiciteit van belang zijn vanwege een betere service aan de potentieel geïnteresseerden.

Het artikellid bepaalt bovendien dat een wettelijk voorschrift zich kan verzetten tegen uitsluitend elektronisch publiceren. Het is soms inderdaad wettelijk gezien onvoldoende om alleen elektronisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure; dan is artikel 3:12 van de Awb van toepassing. Daar wordt de materiële eis gesteld van ‘een geschikte wijze van kennisgeving’. Deze eis houdt in dat in elk geval moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

Indien in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief is voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden. Publicatie in het elektronisch gemeenteblad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze van kennis geven.

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom ongewijzigd van toepassing.

Lid 2

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 van de Gemeentewet, zoals dat luidt per genoemde datum). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor álle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen. Veel gemeenten zullen daarvoor gebruik maken van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (hierna: GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. De betrokken gemeenten kunnen op hun eigen website een hyperlink aanbrengen naar de daar gepubliceerde regelingen en andere berichten.

Gemeenten kunnen in beginsel ook zelf een elektronisch gemeenteblad ontwikkelen, maar moeten er dan wel op letten dat ook wordt voldaan aan de eisen die aan een elektronisch gemeenteblad worden gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stcrt. 2008, 248). Dat is vooral van belang bij de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften: worden die niet op de juiste wijze bekendgemaakt, dan treden ze wellicht niet in werking. De GVOP is een generieke voorziening die aan alle eisen voldoet. Het college bepaalt het internetadres waarop het elektronisch gemeenteblad wordt geplaatst (artikel 1 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stb. 2008, 553)). In de Modelverordening is het adres opgenomen waar het elektronisch gemeenteblad is te vinden.

Lid 3

Dit artikellid maakt de ruime betekenis van het begrip ‘berichten’ duidelijk. Zo ruim is het ook in artikel 2:14, tweede lid, van de Awb bedoeld.

Deze verordening betreft (het zij nogmaals gezegd) alleen de kennisgeving (publicatie) van de diverse berichten genoemd in dit artikellid, en gaat niet over het bekendmaken van besluiten. Zie boven, onder ‘Algemeen’.