Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d.13 mei 2014, nr. 80FC8F84 tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen over de Kromme Mijdrecht en de Vecht.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d.13 mei 2014, nr. 80FC8F84 tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen over de Kromme Mijdrecht en de Vecht.
CiteertitelBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d.13 mei 2014, nr. 80FC8F84 tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen over de Kromme Mijdrecht en de Vecht
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwaterwegen, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterverordening provincie Utrecht 2009, art. 2.6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2014nieuwe regeling

13-05-2014

Provinciaal blad, 2014, 450

80FC8F84

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d.13 mei 2014, nr. 80FC8F84 tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen over de Kromme Mijdrecht en de Vecht.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d.13 mei 2014, nr. 80FC8F84 tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen over de Kromme Mijdrecht en de Vecht.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Gelet op artikel 2.6 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009;

Besluiten:

Artikel I

Het besluit van 24 maart 1987*, tot hernieuwde vaststelling van de bedieningstijden voor bruggen en andere kunstwerken -geen spoorbruggen zijnde- in de vaarwegen die onder toezicht staan van deprovincie Utrecht wordt gewijzigd als volgt:

  • A. de bedieningstijden van de brug over de Kromme Mijdrecht met nr.1a.1 komen te luiden als aange-geven in de bij dit besluit behorende bijlage 1;

  • B. de bedieningstijden van de bruggen over de Vecht met de nrs. 17.1 t/m 17.12 komen te luiden alsaangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 2;

*Provinciaal blad nr. 13/ 1987 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 maart 2009, provinciaal bladnr.18/ 2009.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2014;

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

 

TOELICHTING

A. Kromme Mijdrecht Invoering bediening op verzoek in de vroege ochtendurenDe gemeente De Ronde Venen heeft een verzoek ingediend om de bediening van brug de Hoef overde Kromme Mijdrecht in de vroege ochtenduren te bedienen op verzoek. Uit scheepvaarttellingen is gebleken dat er nog slechts zeer beperkt scheepvaartverkeer plaatsvindt inde vroege ochtenduren. Vanwege efficiencyredenen en kostenbesparing wordt ervoor gekozen om debetreffende brug in de vroege ochtenduren te gaan bedienen op verzoek. Er is ten behoeve van dit onderdeel van het besluit overleg gevoerd met de aanwezige bedrijven, debetreffende rederijen, alsmede met de besturen van belanghebbende instellingen en organisaties.

Binnen de termijn van terinzagelegging van 18 februari 2014 tot en met 31 maart 2014 is er door éénvan de belangenorganisaties een zienswijze ingediend, die niet tot wijziging van het ontwerpbesluit heeft geleid. De zienswijze valt niet binnen de reikwijdte van de onderhavige wijziging van het besluit.Het ontwerpbesluit ziet op het wijzigen van de manier van bedienen in de vroege ochtenduren vanwegehet kostenaspect en het geringe aantal doorvaarten bij brug De Hoef op dat tijdstip. De zienswijze zietechter op een uitbreiding van de bedieningstijden in de avonduren. Wel wordt de gelegenheid gebodeneen nieuw verzoek in te dienen, dat in een nieuwe procedure in behandeling kan worden genomen.Om een zorgvuldige belangenafweging te kunnen maken, is vooraf nader onderzoek en nadere afstem-ming noodzakelijk.

B. Vecht Opheffing deel van de pauzes en verdere afstemming van de brug bedieningstijden VechtDe Vecht is een belangrijke noord-zuidverbinding (AZM-route) van het basistoervaartnet die is opgeno-men in de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 2008 (BRTN). Uit het BRTN Route-9 overleg, waarin vertegenwoordigd de betrokken overheden en belangenorgani-saties langs de Vecht, is de wens naar voren gekomen om de middagsluiting zoveel mogelijk te latenvervallen en de bedieningstijden van de Vecht beter op elkaar af te stemmen. Eén van de knelpunten in het brugbedieningsregime van de Vecht betreft de middagsluiting, waardoorhet scheepvaartverkeer op de Vecht tussen de middag voor kortere of langere tijd gestremd wordt. Uiteen evaluatie (“Brugopeningstijden over de rivier de Vecht”) van een in juli en augustus 2008 gehoudenproef is gebleken dat het doorbedienen tussen de middag in belangrijke mate bijdraagt aan de door-stroming op de Vecht en aan de veiligheid op het Amsterdam-Rijnkanaal (scheiding van beroeps-enrecreatief scheepvaartverkeer). In lijn met bovengenoemde evaluatie is sinds het vaarseizoen 2009 de middagpauze reeds komen tevervallen in de maanden juli en augustus. De verruiming houdt in dat de middagpauze nu vervalt mini-maal gedurende het gehele zomerseizoen (BRTN) van 1 juni tot en met 15 september en dat op zater-dagen en zondagen tevens de avondpauze komt te vervallen minimaal in het zomerseizoen. Dit draagtbij aan een goede doorstroming op de Vecht en aan de veiligheid op het Amsterdam-Rijnkanaal.Daarnaast zijn de eindtijden en de seizoenindeling verder op elkaar afgestemd. De seizoenindeling opde Vecht sluit nu weer grotendeels aan bij de seizoenindeling uit de richtlijnen van de BRTN. Deze verruiming en verdere afstemming van de bedieningstijden is in lijn met de in het ProvinciaalWaterplan 2010-2015 opgenomen beleidsdoelstelling om te streven naar een voldoende ruim en eengoed onderling afgestemd bedieningsregime. Tevens wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de richtlijnenvan de BRTN. Er is ten behoeve van dit onderdeel van het besluit overleg gevoerd met de beheerders van de bruggenalsmede met de besturen van belanghebbende instellingen en organisaties.

Binnen de termijn van terinzagelegging van 18 februari 2014 tot en met 31 maart 2014 is er door éénvan de brugbeherende instanties langs de Vecht een zienswijze ingediend, die heeft geleid tot eenwijziging van het ontwerpbesluit. De zienswijze is in het belang van de toeristische aantrekkelijkheidvan de stad Utrecht en is in lijn met provinciaal en landelijk beleid dat ziet op een verbeterde doorvaartvan het recreatieve scheepvaartverkeer op de Vecht en de veiligheid op het Amsterdam-Rijnkanaal.Het betreft een zienswijze van de brugbeherende instantie zelf, die tevens de kosten draagt voor debrugbediening. Het is niet aannemelijk dat andere belangen geschaad worden door het toepassen vaneen enigszins ruimer regime binnen de gemeente Utrecht dan voorgesteld.

Bijlage 1 als bedoeld in artikel I onder A

Bedieningstijden bruggen over de Kromme Mijdrecht

 

 

 

 

Bedieningstijden

 

 

 

Volgnr.

Naam en/of soort kunstwerk

Nadere plaats-aanduiding

Bedienings-plichtige

Periode

Ma.t/m Vr.

Zaterdag

Zon- en feestdagen

1.a

Kromme Mijdrecht

 

 

 

 

 

 

1.a1

Oude Spoorbrug (ophaalbrug)

De Hoef (Gem. De Ronde Venen)

Gem. De Ronde Venen

16 apr.-16 okt.

06.00-21.00*

06.00-13.00* 14.00-21.00

08.00-13.00 14.00-20.00

 

 

 

 

16 okt.-16 apr.  

06.00-19.00**

06.00-13.00**

Geen bediening

*Bediening van 6.00 uur tot 7.00 uur op tel. verzoek. Aanvraag voor 16.00 uur op voorafgaande werkdag, tel.nr. 0651569635 ** Bediening van 6.00 uur tot 8.00 uur op tel. verzoek. Aanvraag voor 16.00 uur op voorafgaande werkdag, tel.nr. 0651569635 

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 1 B

Bedieningstijden bruggen over de Vecht

 

 

 

 

Bedieningstijden

 

 

 

Volgnr.

Naam en/of soort kunstwerk

Nadere plaats-aanduiding

Bedienings-plichtige

Periode

Ma.t/m.Vr.

Zaterdag

Zon- en feestdagen

17

Vecht (227)

 

 

 

 

 

 

17.1

Stenenbrug

Utrecht Adelaarstraat

Gem. Utrecht

1 apr.-16 apr. en 16 okt.-1 nov.

09.00-12.00 13.00-16.30  

09.00-12.00 13.00-16.30

09.00-12.00 13.00-16.30

 

 

 

 

16 apr.-1 juni en 16 sept.-16 okt.

09.00-12.00 13.00-16.30 17.30-19.00

09.00-12.00 13.00-19.00

09.00-12.00 13.00-19.00

 

 

 

 

1 juni-16 sept

09.00-16.30 17.30-20.00

09.00-20.00

09.00-20.00

 

 

 

 

1 nov.-1 apr.

09.00-16.30*

09.00-12.00*

Geen bediening

 

 

 

 

*Op tel. verzoek op voorafgaande werkdag tijdens kantooruren 030-2866800

 

 

 

17.2

David van Mollembrug

David van Mollembrug

Gem. Utrecht

Als voor de onder 17.1 genoemde brug

 

 

 

17.3

Rodebrug

 

Gem. Utrecht

Als voor de onder 17.1 genoemde brug

 

 

 

17.4

Weth. D.M. Plompbrug

Oud Zuilen

Gem. Stichtse Vecht

1 apr.-1 juni en 16 sept.-1 nov.

09.00-12.00 13.00-16.30 17.30-19.00

09.00-12.00 13.00-19.00

09.00-12.00 13.00-19.00

 

 

 

 

1 juni-16 sept.

09.00-16.30 17.30-20.00

09.00-20.00

09.00-20.00

 

 

 

 

1 nov.-1 apr.

09.00-12.00 12.30-16.30*

geen bediening

geen bediening

 

 

 

 

*Op tel. verzoek: 0346-254000 op voorafgaande werkdag tijdens kantooruren Gem. Stichtse Vecht. Brugwachter tijdens bedieningsuren: 0346-283981

 

 

 

17.4.1

Oostewaarderbrug

Op Buuren

Gem. Stichtse Vecht

Als voor de onder 17.4 genoemde brug

 

 

 

17.5

Termeerbrug

Maarssen

Gem. Stichtse Vecht

Als voor de onder 17.4 genoemde brug

 

 

 

17.6

Evert Stokbrug

Maarssen

Gem. Stichtse Vecht

Als voor de onder 17.4 genoemde brug

 

 

 

17.7

Vechtbrug

Laan van Gunterstein, Breukelen

Gem. Stichtse Vecht

Als voor de onder 17.1 genoemde brug

 

 

 

Vervolg Bedieningstijden bruggen over de Vecht

 

 

 

 

Bedieningstijden

 

 

 

Volgnr.

Naam en/of soort kunstwerk

Nadere plaats-aanduiding

Bedienings-plichtige

Periode

Ma t/m Vr.

Zaterdag

Zon- en feestdagen

17.9

Cronenburgherbrug

Bloklaan (N403)

Prov. Utrecht

1 apr.-16 apr. en 16 sept.- 1 nov.

09.00-12.00 13.00-16.30 17.30-19.00

09.00-12.00 13.00-16.30 17.30-19.00

09.00-12.00 13.00-16.30 17.30-19.00

 

 

 

 

Periode

Ma t/m Do.

Vr. t/m Za

Zon- en feestdagen

 

 

 

 

16 apr.-1 juni

09.00-12.00 13.00-16.30 17.30-19.00

09.00-12.00 13.00-16.30 17.30-21.00

09.00-12.00 13.00-16.30 17.30-21.00

 

 

 

 

Periode

Ma t/m Vr.

Zaterdag

Zon- en feestdagen

 

 

 

 

1 juni-16 sept.

09.00-16.30 17.30-21.00

09.00-21.00

09.00-21.00

 

 

 

 

1 nov.-1 apr.

09.00-16.30*

geen bediening

geen bediening

 

 

 

 

*Op tel. verzoek door druk op knop.

 

 

 

 

Vervolg bedieningstijden bruggen over de Vecht

Volgnr. 

Naam en/of soort kunstwerk 

Nadere plaats-aanduiding 

Bedienings-plichtige 

Bedieningstijden

17.8 

Nieuwersluisbrug

Nieuwersluis

Hhs.Amstel Gooi en Vecht

Als voor de onder 17.9 genoemde brug, met dienverstande dat vanwege de geringe doorvaarhoogte van de brug van 1 nov. -1 apr. bediening op verzoek mogelijk is op zaterdagen tussen 09.00-16.30 uur. Aanvragen van maandag t/m donderdag voor de eerstvolgende zaterdag bij Waternet onder tel.nr. 0900-9394 * Op tel. verzoek 0294-231964

17.10 

Dorpsbrug

Loenen

Gem. Stichtse Vecht

Als voor de onder 17.9 genoemde brug. *Op tel.verzoek:0346-254000, op voorafgaande werkdag tijdens kantooruren Gem. Stichtse Vecht Brugwachter tijdens bedieningsuren: 0294-232611

17.11 

Provinciale ophaalbrug te Vreeland

Provinciale weg (N201)

Prov. Utrecht

Als voor de onder 17.9 genoemde brug. *tel. 0294-232850

17.12 

Van Leerbrug

Vreeland

Gem. Stichtse Vecht

Als voor de onder 17.9 genoemde brug. *Op tel.verzoek:0346-254000, op voorafgaande werkdag tijdens kantooruren Gem. Stichtse Vecht Brugwachter tijdens bedieningsuren: 0294-234200

 

Rechtsbescherming:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van hetbesluit en digitale publicatie in het Provinciaal Blad https://www.provincie-utrecht.nl/loket/publicaties-0/provinciaal-blad/ een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus13023, 3507 LA Utrecht. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • d. de gronden van het beroep.

Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een belanghebbende naast het instellen van beroep een verzoekom een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor de behandeling van een beroepschrift en het indienen van eenverzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Verdere informatie hierover is te vindenop www.rechtspraak.nl/procedures/tarieven-griffierecht/