Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

BABS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBABS
CiteertitelRechtspositie BABS Veere
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2020Onbekend

01-01-2016

Onbekend

P&O

Tekst van de regeling

Intitulé

BABS

 

 

BABS

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Aanstelling

 • Artikel 3 Vergoeding

 • Artikel 4 Vergoeding woon-werkverkeer

 • Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 • Artikel 6 Ontslag en schorsing

 • Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

 • Artikel 8 Plichtsverzuim

 • Artikel 9 Citeertitel en datum inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b

  CAR/UWO:de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Veere.

Artikel 2 Aanstelling

Lid 1

Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

Lid 2

Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Vergoeding

Lid 1

De buitengewoon ambtenaar ontvangt een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan vijfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

Lid 2

De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid van de CAR/UWO.

Lid 3

De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:18a van de CAR/UWO.

Lid 4

De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

Artikel 4 Vergoeding woon-werkverkeer

De buitengewoon ambtenaar heeft recht op een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. De vergoeding per kilometer is gelijk aan die van een dienstreis binnen de provincie Zeeland als bedoeld in de door ons college vastgestelde “Verordening Reis- en verblijfskosten gemeente Veere”. Over een eventueel bovenmatig deel van de vergoeding is loonheffing verschuldigd.

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

Lid 1

Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op salaris en toegekende salaristoelage(n) bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling salaris en toegekende salaristoelage(n) en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

Lid 2

Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris en toegekende salaristoelage(n) verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

Lid 3

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd, maar in ieder geval met ingang van de 1e van de maand volgend op die van het laatst bekend gemaakte formele rooster.

Lid 4

Het uitbetalen van de doorbetaling salaris en toegekende salaristoelage(n) wegens ziekte gebeurt bij voortdurende ziekte in de maand na afloop van elk kwartaal (april, juli, oktober of januari) of, ingeval van herstel, in de maand volgend op die waarin de Babs zich hersteld gemeld heeft.

Lid 5

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 6 Ontslag en schorsing

Lid 1

Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:3 (wegens reorganisatie), 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijdse ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO.

Lid 2

Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 3:21 (reis- en verblijfkosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 9 Citeertitel en datum inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Veere.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, de wijziging in artikel 3, lid 1 werkt terug tot 1 juni 2015.

Artikelsgewijze toelichting

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Aanstelling

 • Artikel 3 Vergoeding

 • Artikel 4 Vergoeding woon-werkverkeer

 • Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

 • Artikel 6 Ontslag en schorsing

 • Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

Artikel 1

De wet-Mulder heeft met ingang van 1 januari 1995 de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) geïntroduceerd. De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs) wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Gemeenten hebben een Reglement burgerlijke stand. Daarin kan geregeld zijn welke benoemingsmogelijkheden er zijn. Gemeenteambtenaren, en ook burgemeester, wethouders en leden van de raad, kunnen tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd worden. Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs) kunnen bovendien anderen, niet werkzaam bij de gemeente, benoemd worden. De gemeenteambtenaar, de burgemeester, de wethouders en de raadsleden worden beschouwd als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. De vergoeding voor de werkzaamheden is in het algemeen alleen op de medewerkers van buiten de gemeentelijke organisatie van toepassing. De Babs is een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Omdat de CARUWO niet op hem van toepassing is dient een afzonderlijke rechtspositieregeling te gelden (art. 125 Ambtenarenwet). Doorgaans is de functie van Babs een nevenfunctie, die in omvang sterk kan variëren.

Artikel 2 Aanstelling

In het lokale Reglement burgerlijke stand kan een benoemingstermijn geregeld zijn, vaak is dat 5 of 10 jaar. Het kan wenselijk zijn om kortere aanstellingen te verlenen. Het gevolg van een kortere aanstellingsduur is onder meer dat de verplichtingen van de gemeente jegens de ambtenaar in het kader van ziekte (doorbetaling salaris en toegekende salaristoelage(n), reïntegratie) eerder ophouden te bestaan, namelijk bij einde van het dienstverband. Bovendien geldt voor de duur van het nog resterende dienstverband dat van de werkgever geen onredelijke inspanningen gevergd worden door het UWV. Op de toepasselijkheid van de arbeidsongeschiktheidswetgeving op de Babs wordt verder ingegaan bij de toelichting op artikel 4. De aanstelling kan opnieuw tijdelijk verleend worden. De flexwetbepaling geldt niet omdat noch de CAR/UWO, noch het Burgerlijk Wetboek (7:615 BW) van toepassing is. Bij het benoemen van een personeelslid of raadslid (dan wel andere politieke ambtsdrager) tot Babs is het raadzaam de benoeming te beperken tot de periode waarin het (politieke) ambt wordt vervuld.

Artikel 3 Vergoeding

Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor salaris en toegekende salaristoelage(n) moeten worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Per huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt een vergoeding uitbetaald waarin de vakantietoelage, eindejaarsuitkering en afkopen niet genoten vakantie zijn verdisconteerd. Om er voor te zorgen dat salarisverhogingen voor gemeenteambtenaren ook doorwerken naar de vergoeding per voltrokken huwelijk is deze gerelateerd aan een schaalbedrag, in dit geval het maximum van schaal 8. De gemiddelde tijdbesteding per huwelijk wordt vastgesteld op vijf uur in plaats van de CvA-aanbeveling van 3 uur.

Artikel 4 Vergoeding woon-werkverkeer

Voor het reizen tussen woning en de plaats waar het huwelijk voltrokken wordt bestaat recht op een reiskostenvergoeding. De vergoeding is gelijk aan die welke de overige medewerkers in dienst van Veere krijgen voor dienstreizen binnen Zeeland (het zgn. hoge kilometertarief, (op 1-1-2016) € 0,37 per kilometer, waarvan € 0,19 onbelast).

Artikel 5 Aanspraken bij ziekte

De regeling verklaart de CAR/UWO op het punt van doorbetaling van salaris en toegekende salaristoelage(n) bij ziekte van toepassing op de Babs jonger dan 65 jaar. Achtergrond hiervan is het dwingende karakter van de sociale wetgeving die zieke werknemers (voor zover jonger dan 65 jaar) rechten en plichten toekent. Artikel 76a van de Ziektewet geeft de persoon “krachtens publiekrechtelijke aanstelling gehouden tot het verrichten van arbeid” bij ziekte het recht op 104 weken (of zolang als het dienstverband nog duurt) doorbetaling van 70% van salaris en toegekende salaristoelage(n) of, indien het salaris en toegekende salaristoelage(n) op een ander wijze dan naar tijdruimte vastgesteld wordt, het gemiddelde salaris en toegekende salaristoelage(n) dat betrokkene, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen. De CAR/UWO geeft aanspraak op een hoger doorbetalingspercentage dan 70%. Eerste dag van ongeschiktheid: in lid 3 is bepaald (conform de Ziektewet) welke dag als eerste ziektedag geldt. Het is niet de bedoeling dat de Babs direct bij aanvang van het ziekteverzuim salaris en toegekende salaristoelage(n) krijgt doorbetaald, maar pas vanaf het tijdstip dat hij volgens rooster een huwelijk zou sluiten als hij niet ziek was geweest. Veere roostert de Babs per maand in, welk rooster zes weken voor de eerste van bedoelde maand bekend gemaakt wordt. In de praktijk volstaat dit.Voor het geval de Babs, vanaf de datum ziekmelding niet op formeel bekend gemaakte roosters voor komt, geldt de eerste van de maand volgend op die van het laatst bekend gemaakte rooster als de (fictieve) eerste ziektedag. Voorbeeld: het rooster van oktober wordt omstreeks 15 augustus bekend gemaakt. De Babs is in verband met vakantie op zijn verzoek gedurende de maanden augustus tot en met oktober niet ingeroosterd en wordt ziek tijdens die periode. In dat geval is 1 november de eerste ziektedag, vooropgesteld dat er dan nog sprake is van ziekte. Uitbetaling salaris en toegekende salaristoelage(n) bij ziekte: het uitbetalen van de doorbetaling salaris en toegekende salaristoelage(n) wegens ziekte gebeurt bij doorlopende ziekte achteraf na afloop van elk kwartaal (april, juli, oktober of januari) of bij eerder herstel in de maand volgend op die waarin de Babs zich hersteld gemeld heeft. De Babs is verplicht zo spoedig mogelijk zijn verhindering tot werken door te geven; in artikel 6 van deze regeling is artikel 15:1d van de CAR/UWO op de Babs van toepassing verklaard. Ook het artikel 7:9 lid 4 (verzuimprotocol) van de CAR/UWO is van toepassing verklaard op de Babs.Naast het recht op doorbetaling van salaris en toegekende salaristoelage(n) staat de verplichting van werkgever en werknemer (jonger dan 65 jaar) zich in te spannen tot reïntegratie in het arbeidsproces. In de praktijk wordt deze verplichting niet altijd als wenselijk beschouwd. De Babs is op grond van het Burgerlijk Wetboek immers uitsluitend benoemd tot het verrichten van de formaliteiten rondom en sluiting van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Bovendien heeft de Babs in de regel een hoofdfunctie waar van uit reïntegratieverplichtingen bestaan. In de praktijk zal bezien moeten worden hoe Arbo-dienstverleners en het UWV omgaan met de verplichting tot reïntegratie van de gemeente ten aanzien van een zieke Babs.

Artikel 6 Ontslag en schorsing

De Babs wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing, ontslag en uitkering nadere regels worden getroffen. Er wordt een limitatieve opsomming gegeven van de ontslaggronden voor de Babs, onder verwijzing naar de CAR/UWO.Opgemerkt wordt dat ontslag na ouderdomspensioen niet verplicht is. Artikel 8:2 tweede lid en 8:2a bieden de mogelijkheid om een gepensioneerde in dienst te houden dan wel te nemen. Het dienstverband met een gepensioneerde is op grond van artikel 8:2a eenvoudig te beëindigen.

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CAR/UWO worden hier voor een groot gedeelte ook op de Babs van toepassing verklaard. Voor de inhoud van de artikelen wordt verwezen naar de CAR/UWO. Enkele opmerkingen hierover: De eed of belofte is niet van toepassing verklaard op de Babs omdat eedaflegging reeds op grond van het BW verplicht is.De personeelsbeoordeling is van toepassing omdat in de ontslaggrond ‘onbekwaamheid / ongeschiktheid anders dan’ aan de orde kan zijn. Een beoordeling kan bij toepassing van die ontslaggrond van belang zijn, evenals bij een weigering om opnieuw een aanstelling te verlenen. De vergoeding van kosten bij dienstreizen is van toepassing verklaard. Deze vergoeding geniet de voorkeur boven een vaste onkostenvergoeding die aan belastingheffing is onderworpen. De reguliere bepalingen over schadevergoeding door en aan de ambtenaar zijn van toepassing verklaard. In het algemeen kan gezegd worden dat de gemeente aansprakelijk is voor fouten van ondergeschikten en een zorgplicht heeft ten aanzien van de ondergeschikten zelf. Gemeenten kunnen bij aansprakelijkheid voor schade terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering die personenschade, zaakschade en vermogensschade dekt. Onder deze verzekering valt een ruime groep van ondergeschikten van de gemeente, waaronder de Babs. Ook valt hieronder de Babs die slechts voor één enkele gelegenheid werkzaamheden verricht.