Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Beschikbaarheidsdienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeschikbaarheidsdienst
CiteertitelBeschikbaarheidsdienstregeling Veere
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201601-01-2020Onbekend

01-01-2016

Onbekend

P&O

Tekst van de regeling

Intitulé

Beschikbaarheidsdienst

 

 

Beschikbaarheidsdienst

Beschikbaarheidsdienstregeling

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Aanwijzing

  • Artikel 2 Rooster

  • Artikel 3 Toelage beschikbaarheidsdienst

  • Artikel 4 Buitendagvenstertoelage

  • Artikel 5 Uitzondering vergoeding

  • Artikel 6 Afbouwregeling

  • Artikel 7 Citeertitel

  • Artikel 8 Inwerkingtreding

Artikel 1 Aanwijzing

Lid 1

Aanwijzing van ambtenaren of groepen van ambtenaren die buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaarheidsdienst heeft, geschiedt onder goedkeuring van de gemeentesecretaris door het aangewezen MT-lid.

Lid 2

De ambtenaar, die tot het verrichten van beschikbaarheidsdienst is aangewezen, is hiertoe verplicht, tenzij hij hiervan op medische gronden, door de bedrijfsarts te bepalen, tijdelijk of blijvend wordt uitgezonderd.

Artikel 2 Rooster

Lid 1

Het afdelingshoofd stelt onder goedkeuring van het aangewezen MT-lid een dienstrooster vast en houdt hierbij rekening met wat in de arbeidstijdenwet vermeld staat.

Lid 2

In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het aangewezen MT-lid, dient met persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar die dienst heeft rekening te worden gehouden.

Artikel 3 Toelage beschikbaarheidsdienst

Lid 1

De ambtenaar die buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaarheidsdienst heeft, ontvangt en toelage volgens artikel 3:13 van de CAR/UWO.

Lid 2

In aanvulling op de feestdagen genoemd in artikel 4:5 derde lid van de CAR/UWO gelden als zodanig ook Goede vrijdag, de dag na hemelvaartsdag en de vijfde mei.

Artikel 4 Buitendagvenstertoelage

Indien de ambtenaar tijdens beschikbaarheidsdienst werkzaamheden dient te verrichten waarvoor hij zich ter beschikking moet houden, ontvangt hij daarvoor een buitendagvenstertoelage als bepaald in artikel 3:12 van de CAR/UWO.

Artikel 5 Uitzondering vergoeding

Lid 1

Geen recht op vergoeding als bedoeld in artikel 4, heeft de ambtenaar voor wie, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, bij de vaststelling van zijn bezoldiging of anderszins bij de regeling van zijn rechtspositie, met vergoeding van beschikbaarheidsdienst rekening is gehouden.

Lid 2

Indien een medewerker gedurende vier aaneengesloten weken geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt de toelage beschikbaarheidsdienst gestopt met terugwerkende kracht tot het moment van het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Ten onrechte uitbetaalde vergoeding wordt verrekend. Recht op vergoeding ontstaat weer met ingang van de dag waarop de werkzaamheden volledig worden hervat (met inachtneming van de overige voorwaarden).

Lid 3

Bij opname van onbetaald verlof op basis van artikel 6:9 van de CAR bestaat (op basis van artikel 6:10 van de CAR) geen recht op vergoeding.

Artikel 6 Afbouwregeling

Aan de ambtenaar van wie de beschikbaarheidsdienst buiten zijn toedoen blijvend wordt verlaagd of beëindigd, heeft recht op een afbouwtoelage volgens artikel 3:16 van de CAR/UWO.

Artikel 7 Citeertitel

Lid 1

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag der instemming van de OR.

Lid 2

Deze regeling kan worden aangehaald als “Beschikbaarheidsdienstregeling gemeente Veere”.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze (gewijzigde) regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2016.