Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking gemeentelijke basisregistratie personen.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening gegevensverwerking gemeentelijke basisregistratie personen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.8, eerste lid , en artikel 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2017nieuwe regeling

02-10-2014

Onbekend

14b.01804

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

De raad van de gemeente Veere:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid , en 3.9, eerste en tweede lid van de Wet basisregistratie personen;

besluit vast te stellen de volgende

VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van zijn taak.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de gegevens noodzakelijk zijn voor het verrichten van werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente. Deze werkzaamheden en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor de gegevensverstrekking, zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid onder b vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

   • 1.

    Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking

   • 2.

    De verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking gemeentelijke basisregistratie personen.

    

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 oktober 2014

De griffier, mr. J.C. Waverijn

De voorzitter, drs R.J. van der Zwaag

Bijlage 1 behorend bij artikel 2, lid 1 onder b van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

Categorie derde BRP

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente)

Bevorderen culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners

Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke)

Bijhouden begraafplaatsadministratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Culturele organisaties

Bevorderen cultuur en behoud cultureel erfgoed

Fondsverwervende organisaties

Ondersteunen organisaties met een doelstelling die ten goede komt aan de inwoners.

Instellingen of organisaties die werkzaamheden verrichten op deze terreinen.

Werkzaamheden op het terrein van:

Maatschappelijke dienstverlening,

Algemene/geestelijke gezondheidszorg,

Kinderopvang, Jeugdwelzijnswerk,

Ouderenzorg,

Gehandicaptenzorg,

Sociale werkvoorziening, Reclassering/verslaafdenzorg etc.

Kredietbank (privaatrechtelijk, bijv. een stichting)

Schuldhulpverlening

Migrantenorganisaties

(bijv. Stichting vluchtelingenwerk)

Hulp aan migranten

Rechtspersonen die niet in de gemeentelijke

verordening benoemd zijn. (met toestemming van de ingeschrevene)

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, waarbij het doel verschillend van aard kan zijn per aanvrager.

Onderwijsinstellingen

Een juiste registratie in de leerlingenadministratie

Ouderenorganisaties

Het geven van hulp en voorlichting aan ouderen

Patiëntenverenigingen

Het geven van hulp en voorlichting en het organiseren van lotgenotencontact.

Pensioenfondsen

Bijhouding administratie

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Het juist functioneren van de parlementaire democratie

Sportorganisaties en -verenigingen

Stimuleren sport en beweging

Thuiszorgorganisaties

Bevorderen van zelfredzaamheid

Vakorganisaties

Behartiging van de belangen van de aangesloten (ex)werknemers

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of

filantropisch doel

Maatschappelijke of filantropische doelen (bijv.: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank)

Vrouwenorganisaties

Bevordering vrouwenwelzijn

Woningbouwvereniging en/woningcorporaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan illegale (spook)bewoning

Ziekenhuizen

Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen i.v.m. verleende zorg

Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van

Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse EU overheidsorganen

(met toestemming van de ingeschrevene)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse niet EU overheidsorganen

(met toestemming van de ingeschrevene)

Uitvoering van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van de gegevens voorziet.

Buitenlandse rechtspersonen

(o.a. instellingen voor sociale zorg en zekerheid)

(met toestemming van de ingeschrevene)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Toelichting

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). De Wet BRP is op 6 januari 2014 in werking getreden. Daarmee is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) ingetrokken en is ook de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 19 september 2002 vervallen. De mogelijkheid die de Wet GBA kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wet BRP overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan.

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders van gegevens uit de BRP, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen van de eigen gemeente, op grond van artikel 3.8 van de Wet BRP (zie artikel 1 van deze verordening); en

 • -

  derden, op grond van artikel 3.9 van de Wet BRP (zie artikel 2 van deze verordening).

Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet BRP werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening verstaan onder:

 • -

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

 • -

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • -

  overheidsorgaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • -

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • -

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, Wet BRP over één persoon in de basisregistratie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch. Het kan alle gegevens betreffen maar de verstrekking vindt alleen plaats als aangetoond is dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wet BRP).

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • -

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, onder a Wet BRP); of

 • -

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, onder b, en tweede lid Wet BRP).

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid Wet BRP (geheimhouding). Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, zijn in de bijlage van deze Verordening opgenomen. Verstrekking van gegevens kan alleen plaatsvinden als de categorie van derden en de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, in de bijlage zijn opgenomen.

De bijlage is opgesteld overeenkomstig het advies van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) in het “Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)”, laatstelijk bijgewerkt in februari 2014.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Ondanks dat de verordening gemeentelijke basisregistratie personen met de inwerkingtreding van de Wet BRP van rechtswege is vervallen, wordt deze verordening niet met terugwerkende kracht ingevoerd. De dagelijkse praktijk is dat er zeer weinig gegevens aan derden worden verstrekt. Tot aan de inwerkintreding van deze verordening worden dan ook geen problemen verwacht. Waar nodig en zo mogelijk wordt in lijn met de bepalingen in de wet BRP eerst toestemming gevraagd aan de betrokkene.