Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Subsidieverordening voor aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Veere 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening voor aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Veere 2017
CiteertitelSubsidieverordening aansluitkosten breedband internet buitengebied gemeente Veere 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidieverordening voor aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Veere 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2017Nieuwe regeling

20-04-2017

Overheid.nl, 24 mei 2017

17b.01150

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening voor aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Veere 2017

De raad van de gemeente Veere

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017;

overwegende: dat het noodzakelijk is een regeling vast te stellen voor het kunnen verlenen van een subsidie voor aansluiting van witte adressen op snel en hoogwaardig breedband internet in het buitengebied van de gemeente Veere;

Besluit:

tot het vaststellen van een Subsidieverordening voor aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Veere 2017

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

De raad van de gemeente Veere

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017;

overwegende: dat het noodzakelijk is een regeling vast te stellen voor het kunnen verlenen van een subsidie voor aansluiting van witte adressen op snel en hoogwaardig breedband internet in het buitengebied van de gemeente Veere;

Besluit:

tot het vaststellen van een Subsidieverordening voor aansluiting op breedband internet buitengebied gemeente Veere 2017.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Hoogwaardig breedband internet: een rechtstreekse internetverbinding zonder datalimiet met een downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s.

 • 2.

  Wit adres – een adres waar op dit moment geen rechtstreekse internetverbinding met een downloadsnelheid van minstens 30 Mbit/s beschikbaar is.

 • 3.

  Vast-draadloos netwerk – Een netwerk waarbij een hoofdantenne een WIFI- of LTE-signaal uitzendt en waarbij aan de kant van de eindgebruiker een vaste ontvanger in, op of aan het pand wordt gemonteerd om het signaal van de hoofdantenne te ontvangen.

 • 4.

  Provider: Een rechtspersoonlijkheid bezittend bedrijf of instelling die een hoogwaardige breedband internet verbinding aanbiedt via een vast-draadloos netwerk.

 • 5.

  Aansluitkosten : de éénmalige kosten die aan de kant van de ontvanger worden gemaakt om een internetabonnement af te kunnen nemen.

 • 6.

  Aanvrager: een bewoner, ondernemer of de eigenaar of bestuur van een organisatie, gevestigd op een wit adres binnen de gemeentegrenzen van Veere, die met het daartoe vastgestelde aanvraagformulier de subsidie aanvraagt.

 • 7.

  Subsidiegrondslag : een tegemoetkoming in de aansluitkosten van een wit adres op een hoogwaardige vast-draadloze internetverbinding.

 • 8.

  Contract: een overeenkomst tussen een provider van een hoogwaardige vast-draadloos breedband internetverbinding en een afnemer die deze dienst afneemt.

 • 9.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veere.

Artikel 2. Doelstelling

Het verbeteren van de leefbaarheid door het optimaliseren van de digitale infrastructuur in Veere, het buitengebied in het bijzonder, om zo ondernemers en natuurlijke personen te faciliteren in goed toegankelijk internetverkeer en hierdoor een betere deelname aan het dagelijks sociaal, maatschappelijk en economisch verkeer mogelijk te maken. Deze doelstelling wordt gefaciliteerd door het instellen van deze Subsidieverordening waarbij een subsidie kan worden aangevraagd voor de te maken kosten voor het aansluiten op een hoogwaardig breedband vast-draadloos netwerk om, naar de huidige inzichten, op een volwaardige wijze aan het internetverkeer en de daarmee plaatsvindende dienstverlening te kunnen deelnemen. Hiertoe zijn minimale eisen bepaald waar de te realiseren vast-draadloze breedbandinternetaansluiting aan dient te voldoen.

Artikel 3. Doelgroep

Een natuurlijk persoon, ondernemer of rechtspersoon die voldoet aan de in artikel 5 gestelde criteria en voorwaarden.

Artikel 4. Bevoegdheid

De éénmalige subsidie in de aansluitkosten wordt door het college verleend en vastgesteld binnen de kaders van deze subsidieverordening.

HOOFDSTUK 2. VOORWAARDEN/CRITERIA.

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor een subsidie voor aansluitkosten in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

  • a.

   De aanvrager is gevestigd op een ‘wit adres’ binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Veere. Per wit adres wordt één bijdrage in de aansluitkosten verleend.

  • b.

   De aanvrager heeft een contract afgesloten bij een provider die een hoogwaardige vast-draadloze breedband internetverbinding aanbiedt.

 • 2.

  Voor ondernemers en rechtspersonen geldt tevens dat zij een De-minimis verklaring dienen in te vullen.

HOOFDSTUK 3. FINANCIELE ASPECTEN.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze subsidieverordening bedraagt € 51.000 zoals dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2016.

Artikel 7. Subsidiebedrag.

De aanvrager, die voldoet aan de in artikel 5 gestelde criteria komt in aanmerking voor een subsidie van € 200 als éénmalige tegemoetkoming voor de aansluitkosten, die aan het contract zijn verbonden.

HOOFDSTUK 4 AANVRAAGPROCEDURE

Artikel 8 Indienen aanvraag

De aanvrager van subsidie voor de aansluitkosten voor een hoogwaardige vast-draadloze breedbandinternetverbinding dient deze subsidie aan te vragen door middel van een aanvraagformulier dat de gemeente Veere hiertoe verstrekt. Subsidies die op een andere wijze worden aangevraagd worden niet in behandeling genomen. De benodigde gegevens waar het aanvraagformulier om vraagt zijn: -Naam; -Adres;

-Rekeningnummer; -Verklaring van gesloten contract met provider; -Voor rechtspersonen en ondernemers: verklaring De-minimis.

Artikel 9 Termijnen voor indienen aanvraag

De aanvraag dient uiterlijk binnen één week na het aangaan van een contract te worden ingediend bij de gemeente Veere.

Artikel 10 Behandeling aanvragen

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst:

  • a.

   De datum van de digitale registratie is hierbij bepalend. Bij persoonlijk afgeleverde aanvragen is de ontvangststempel van de gemeente Veere bepalend.

  • b.

   Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag compleet is gemaakt.

 • 2.

  Toekenning vindt plaats op grond van het principe “wie het eerst komt het eerst maalt” en “op is op”.

Artikel 11 Toekenning aanvraag

Toekenning vindt plaats na beoordeling van het college van burgemeester en wethouders of de aanvrager voldoet aan de vereisten als gesteld in artikel 5. Toekenning van de subsidie vindt plaats op grond van een beschikking door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 12 Afwijzen aanvraag

Afwijzing van de subsidie vindt plaats door middel van een beschikking namens het college van burgemeester en wethouders indien de aanvrager niet voldoet aan de in artikel 5 gestelde vereisten.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging, hardheidsclausule en citeertitel

 • 1.

  Deze Subsidieverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze Subsidieverordening vervalt met ingang van 1 november 2017, tenzij het beschikbare budget voor deze regeling al op een eerder moment volledig is besteed.

 • 3.

  Voor die gevallen en situaties waarin deze verordening niet geheel voorzien maar wel aansluiten bij de geest en bedoeling van de regeling kan het college daarvan afwijken.

 • 4.

  Deze verordening is aan te halen als “Subsidieverordening aansluitkosten breedband internet buitengebied gemeente Veere 2017”.

 

Aldus door de raad besloten op 20 april 2017,

De griffier,

mr J.C. Waverijn

De voorzitter,

Drs R.J. van der Zwaag