Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Subsidieverordening energieneutrale nieuwbouw 2017-2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening energieneutrale nieuwbouw 2017-2020
CiteertitelSubsidieverordening energieneutrale nieuwbouw 2017-2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidieverordening energieneutrale nieuwbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2017Nieuwe regeling

05-10-2017

www.overheid.nl, 11 oktober 2017

17b.03383

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening energieneutrale nieuwbouw 2017-2020

De raad van de gemeente Veere

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 juli 2017

overwegende

dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de ambitie van de gemeente Veere om op termijn op duurzame wijze in haar eigen energiebehoefte te voorzien

Besluit:

tot het vaststellen van de Subsidieverordening energieneutrale nieuwbouw 2017-2020.

 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Nul op de meter; Een nul-op-de-meter-woning heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul. Het gaat hierbij om alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning zichtbaar zijn.

 • 2.

  Nieuwbouwwoning; een woning in de gemeente Veere die vanaf 2017 wordt opgeleverd en geschikt en bestemd is voor permanente bewoning;

 • 3.

  Energieneutraal;een woning die energieneutraal is heeft een EPC van 0.

 • 4.

  Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC); EPC = 0 wil zeggen dat een woning een EPC volgens NEN 7120 heeft van precies nul. Alleen het gebouw gebonden energieverbruik op jaarbasis telt mee. Eventuele maatregelen op gebiedsniveau kunnen via NVN 7125 (Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau) bij de EPC-berekening worden gewaardeerd.

 • 5.

  Green deal Aardgas vrije wijken; Nederland kiest voor groene groei. Economische groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Het kabinet geeft met de Green Deal-aanpak ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Het wil daarmee de transitie naar een duurzame economie versnellen. De Green deal richt zich op het realiseren van nieuwbouw en bestaande woningen/wijken zonder gas.

 • 6.

  Particuliere woningeigenaar; natuurlijk persoon die (mede) eigenaar-bewoner is van de grond

 • 7.

  Aanvrager; een toekomstig bewoner, die met het daartoe vastgestelde aanvraagformulier de subsidie aanvraagt.

 • 8.

  Aanvraagformulier; een door het college vastgesteld formulier dat gebruikt wordt voor het aanvragen van een subsidie voor duurzame nieuwbouw;

 • 9.

  Subsidieplafond; het totale door de gemeenteraad vastgestelde bedrag dat beschikbaar is voor de uitvoeringsregeling energieneutrale woningen;

 • 10.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veere.

Artikel 2. Doelstelling

Deze verordening heeft als doel mensen te stimuleren hun nieuwbouwwoning energieneutraal te maken en zo bij te dragen aan de doelstelling van de gemeente Veere om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Daarnaast heeft de gemeente Veere de Green Deal aardgasvrije wijken ondertekend om bij nieuwbouw ontwikkelingen geen aardgas te gebruiken.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere eigenaren van een nieuwbouwwoning in de gemeente Veere.

Artikel 4. Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend gedurende de looptijd van deze regeling.

 • 2.

  Een aanvraag die door het college is ontvangen, wordt alleen in behandeling genomen als door toekenning van de subsidie het subsidieplafond niet overschreden wordt.

 • 3.

  Over de verlening van de subsidie wordt beslist in volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Artikel 5. Bevoegdheid

De éénmalige subsidie wordt door het college verleend en vastgesteld binnen de kaders van deze subsidieverordening.

HOOFDSTUK 2 VOORWAARDE/CRITERIA

Artikel 5. Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende cirteria:

 • -

  De aanvrager is eigenaar van de woning.

 • -

  Per particuliere woningeigenaar wordt voor maximaal 1 woning subsidie verleend.

 • -

  De subsidie is niet van toepassing op bestaande woningen.

 • -

  De nieuwbouwwoning is gereed gemeld in of na 2017.

 • -

  De nieuwbouwwoning is niet aangesloten op aardgas.

 • -

  De nieuwbouwwoning is energieneutraal (EPC 0) of Nul op de Meter gebouwd.

HOOFDSTUK 3 FINANCIELE ASPECTEN

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze subsidieverordening bedraagt € 200.000.

Artikel 7. Subsidiebedrag.

De aanvrager, die voldoet aan de in artikel 5 gestelde criteria komt in aanmerking voor een subsidie van:

 • 1.

  € 2.000 als eenmalige subsidie voor een energie neutrale woning (EPC 0);

 • 2.

  € 4.000 als eenmalige subsidie voor een Nul op de Meter woning.

HOOFDSTUK 4 AANVRAAGPROCEDURE

Artikel 8 Indienen aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op het door de gemeente beschikbaar gestelde formulier ‘Aanvraag subsidie duurzame nieuwbouw’. De aanvraag gaat vergezeld van:

 • a.

  een overzicht van de te treffen duurzame maatregelen;

 • b.

  een officiële EPC-berekening van de te bouwen woning.

Artikel 9 Termijnen voor indienen aanvraag

De aanvraag voor de subsidie kan binnen een half jaar na oplevering worden aangevraagd.

Artikel 10 Behandeling aanvragen

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst:

  • a.

   De datum van de digitale registratie is hierbij bepalend. Bij persoonlijk afgeleverde aanvragen is de ontvangststempel van de gemeente Veere bepalend.

  • b.

   Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag compleet is gemaakt.

 • 2.

  Toekenning vindt plaats op grond van het principe “wie het eerst komt het eerst maalt” en “op is op”.

Artikel 11 Toekenning aanvraag

Toekenning vindt plaats na beoordeling van het college of de aanvrager voldoet aan de vereisten als gesteld in artikel 5. Toekenning van de subsidie vindt plaats op grond van een beschikking door het college.

Artikel 12 Afwijzen aanvraag

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  De uit te voeren activiteiten naar het oordeel van het college niet leiden tot een energieneutrale woning;

 • b.

  De aanvraag wordt ontvangen op een later moment dan gesteld in artikel 9

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 inwerkingtreding

Deze Subsidieverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Artikel 15

beëindiging

Deze Subsidieverordening vervalt met ingang van 31 december 2020, tenzij het beschikbare budget voor deze regeling al op een eerder moment volledig op is.

Artikel 16 citeertitel

Deze verordening is aan te halen als “Subsidieverordening energieneutrale nieuwbouw 2017-2020”.

 

Aldus door de raad besloten op 5 oktober 2017

de griffier, de voorzitter,

mr. J.C. Waverijn drs. R.J. van der Zwaag