Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening fonds cultuur, sport en onderwijs Veere

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening fonds cultuur, sport en onderwijs Veere
CiteertitelVerordening fonds cultuur, sport en onderwijs veere
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpVerordening fonds cultuur, sport en onderwijs veere

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 gemeentewet
 2. Artikel 30, lid 1 wet gemeenschappeliljke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

05-10-2017

www.overheid.nl, 18 oktober 2017

17b.03883

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fonds cultuur, sport en onderwijs Veere

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van burgemeester en Wethouders van Veere 2017;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 30, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

gezien het advies van Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Besluit: vast te stellen de verordening Fonds, cultuur, sport en onderwijs Veere 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb);

 • 2.
  • het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veere;

 • 3.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Veere;

 • 4.

  Orionis Walcheren: uitvoeringsorganisatie Walcherse gemeenten voor Werk en Inkomen.

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van dit fonds is het bevorderen van de maatschappelijke participatie van de inwoners van de gemeente Veere met een laag inkomen.

Artikel 3. Doelgroep

De volgende doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage:

 • 1.

  Schoolgaande kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een inkomen hebben tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 2.

  Inwoners vanaf 18 jaar met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 3.

  De belanghebbende die is toegelaten tot een wettelijke (Wsnp) of minnelijke schuldsanering en daardoor een inkomen ontvangt dat gelijk of lager is dan de inkomensgrens, komt ook voor een bijdrage in aanmerking;

 • 4.

  Van een bijdrage zijn uitgesloten de studenten die een studie volgen waarvoor de Wet Studiefinanciering van toepassing is en vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel.

Artikel 4. Hoogte van de bijdrage voor de totale te declareren kosten

 • 1

  Maximaal € 140 per kind per jaar dat het basisonderwijs volgt.

 • 2

  Maximaal € 260 per kind per jaar dat het voortgezet onderwijs volgt.

 • 3

  Maximaal € 115 per persoon per jaar van 18 jaar en ouder.

 • 4

  In het kalenderjaar dat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat, is het bedrag volgens lid 2 van toepassing.

 • 5

  In het kalenderjaar dat het kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt het bedrag zoals genoemd in lid 2 eenmalig met € 260 verhoogd.

Artikel 5. Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen

 • 1.

  Gemaakte kosten voor sociale en of culturele activiteiten.

 • 2.

  Gemaakte kosten voor sport activiteiten.

 • 3.

  Gemaakte schoolkosten voor het basis en voortgezet onderwijs.

Artikel 6. Voorwaarden

 • 1.

  De belanghebbende moet de bijdrage aanvragen via het door Orionis Walcheren vastgestelde aanvraagformulier;

 • 2.

  Op de datum van aanvraag moet de aanvrager ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen van de gemeente Veere;

 • 3.

  Op de datum van aanvraag bedraagt het (gezins)- inkomen van de aanvrager maximaal 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast mag het vermogen op de datum van aanvraag niet meer bedragen dan het vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. Voor zover het vermogen gebonden is in de door hemzelf of zijn gezin bewoonde woning met bijbehorend erf blijft, deze voor de toepassing van het Fonds cultuur, sport en onderwijs buiten beschouwing;

 • 4.

  De aanvraag moet ingediend worden in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt;

 • 5.

  Na indiening van de aanvraag wordt tot uitbetaling van de bijdrage overgegaan;

 • 6.

  De aanvrager verstrekt de betaalwijzen van de gemaakte kosten op naam van hemzelf of gezinsleden achteraf op verzoek aan Orionis Walcheren (bijvoorbeeld een nota, bankafschrift, toegangsbewijs of anderszins aannemelijk gemaakte kosten). Steekproefsgewijs vindt controle van de gemaakte kosten achteraf plaats.

Artikel 7. Uitvoering

De gemeenteraad draagt de bevoegdheid om besluiten te nemen op basis van deze verordening over aan Orionis Walcheren.

Artikel 8. Vaststelling en uitbetaling

Binnen 4 weken na aanvraag wordt het recht op een bijdrage vastgesteld nadat ook alle relevante inlichtingen zijn verstrekt en binnen 4 weken na de datum van de vaststelling van de bijdrage vindt de uitbetaling aan de aanvrager plaats.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  De verordening Fonds cultuur, sport en onderwijs Veere 2015 per 1 januari 2018 in te trekken.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Veere d.d. 5 oktober 2017.

de griffier, de voorzitter,

J.C. Waverijn Drs. R.J. van der Zwaag

Algemene toelichtng

Het Fonds cultuur, sport en onderwijs is een regeling ten behoeve van mensen met een laag inkomen op grond van de Gemeentewet. Met dit fonds wordt beoogd dat mensen die een laag inkomen hebben toch deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Participatie en voorkomen van een sociaal isolement staan centraal bij deze vergoeding.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. BegripsbepalingenDit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 2. DoelstellingOm de participatie op het gebied van onderwijs, sport en cultuur te bevorderen krijgt de doelgroep een bijdrage ter compensatie van de kosten van deze activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan het onderhouden van sociale contacten, vrijetijdsbesteding zoals ontspanning, recreatie, uitoefenen van hobby’s, volgen van cursussen, lidmaatschappen van verenigingen e.d.

Artikel 3. DoelgroepIn gezinsverband kan ieder gezinslid een bijdrage ontvangen. Als het (gezins)inkomen hoger is dan de inkomensgrens, maar als gevolg van een minnelijke schuldregeling of Wsnp-traject tijdelijk gelijk of lager is dan de inkomensgrens, komen ook voor een bijdrage in aanmerking. Studenten en personen zonder geldige verblijfstitel worden uitgesloten.

Artikel 4. Hoogte van de bijdrageDe vergoeding is gemaximeerd tot een bepaald bedrag. Het is een bijdrage in de kosten, maar geen volledige vergoeding van alle kosten. Als het kind van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaat, is de hogere vergoeding van toepassing ongeacht het moment van aanvraag in dat kalenderjaar. Voor het bezoeken van het voortgezet onderwijs van hun kinderen worden ouders geconfronteerd met hogere lasten, zoals schoolspullen en computer en dergelijke. Niet alle kosten worden gedekt uit de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daarom wordt een eenmalige bijdrage in de kosten verstrekt.

Artikel 5. Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen Voorbeelden van sociale en culturele activiteiten zijn abonnementen, maar ook losse kaartjes voor een museum, concert, pretpark, dierentuin en de bioscoop. Een voorbeeld van een sport activiteit is de contributie van de voetbalvereniging, maar ook sportkleding. Voorbeelden van schoolkosten zijn: leermiddelen, (vrijwillige) ouderbijdragen, kosten excursie en dergelijke. Deze voorbeelden zijn geen limitatieve opsomming van de te vergoeden kosten. Het zijn slechts voorbeelden, dat wil zeggen dat ook andere kosten in aanmerking kunnen komen voor vergoeding. Artikel 6. VoorwaardenDe aanvraag kan op ieder moment van het jaar worden ingediend en dus ook met terugwerkende kracht tot 1 januari van het desbetreffende jaar (is declaratiejaar). Controle op de gemaakte kosten vindt achteraf steekproefsgewijs plaats. De betaalbewijzen van de gemaakte kosten hoeven niet direct bij de aanvraag aangeleverd te worden. De aanvrager dient deze op verzoek, in verband steekproefsgewijze controle, achteraf te kunnen aantonen. Om participatie zo breed mogelijk te bevorderen wordt het vermogen in de eigen bewoonde woning vrijgelaten. Mensen die in de schuldsanering zitten, kunnen ook een bijdrage krijgen.

Artikel 7. UitvoeringDe uitvoering van het armoedebeleid wordt overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie Orionis Walcheren. De verantwoordelijkheid voor het beleid berust bij de gemeente.

Artikel 8. Vaststelling en uitbetaling Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 9. HardheidsclausuleHet college kan van de verordening afwijken indien toepassing tot onbillijkheden leidt.

Artikel 10. Slotbepalingen Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

 

Nota-toelichting

2017-10-10