Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening Stimuleringslening Woningverbetering gemeente Veere 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening Woningverbetering gemeente Veere 2017
CiteertitelVerordening Stimuleringslening Woningverbetering gemeente Veere 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening Stimuleringslening Woningverbetering gemeente Veere 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 en 149 van de gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201710-11-2017Nieuwe regeling

09-11-2017

www.overheid.nl, 22 november 2017

17b.03740

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Woningverbetering gemeente Veere 2017

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2017

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende

Verordening Stimuleringslening Woningverbetering gemeente Veere 2017

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere;

 • 2.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Veere;

 • 3.

  duurzame particuliere woningverbetering: het treffen van energiebesparende maatregelen aan de woning, maatregelen ter verduurzaming en verbetering van de woning en maatregelen om een woning levensloopbestendig te maken als bedoeld in artikel 7;

 • 4.

  maatregelen: zoals bedoeld in artikel 7; met de aanvang van deze maatregelen mag pas een begin worden gemaakt nadat het voorlopige toewijzingsbesluit door de gemeente bij de aanvrager door toezending aan hem is bekendgemaakt;

 • 5.

  leningenplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van leningen, zoals bedoeld in deze verordening;

 • 6.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten gevestigd in Hoevelaken;

 • 7.

  Stimuleringslening Woningverbetering: een lening die ten doel heeft om eigenaars/bewoners te stimuleren om hun woning op te knappen (particuliere woningverbetering) en die wordt verstrekt volgens de in deze verordening vastgestelde regels;

 • 8.

  aanvraag: een vastgesteld formulier dat bij het college wordt ingediend met alle bijbehorende bijlagen zoals aangegeven in artikel 14 van deze verordening; de aanvraag moet zijn ingediend voordat een begin is gemaakt met het treffen van de gevraagde maatregelen/de gevraagde maatregelen zijn getroffen;

 • 9.

  aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner is van een particuliere woning of een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner wordt van de betreffende woning. Bij twee of meer eigenaren van één woning gelden zij gezamenlijk als aanvrager;

 • 10.

  eigenaar/bewoner: degene die volgens het kadaster de woning in eigendom heeft, niet zijnde een recreatiewoning, een zomerwoning of een woning die een recreatieve bestemming heeft en die de woning op het moment van aanvraag feitelijk bewoont of degene die in de gemeente Veere eigenaar wordt van een woning en, na gereedmelding van de woning, de woning feitelijk gaat bewonen;

 • 11.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen met betrekking tot duurzame particuliere woningverbetering als bedoeld in artikel 7, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten; loonkosten van zelfwerkzaamheid vallen niet onder de werkelijke kosten

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente Veere richt een Stimuleringslening Woningverbetering in waaruit aan de in artikel 1, punt 11 van deze verordening bedoelde eigenaar/bewoners leningen kunnen worden toegekend voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan dan wel ter verbetering van hun woning op een zodanige wijze dat de instandhouding gedurende een langere periode is gewaarborgd.

 • 2.

  De Stimuleringslening Woningverbetering is ondergebracht bij SVn en past binnen de deelnemingsovereenkomst tussen de SVn en de gemeente Veere.

Artikel 3

Op de stimuleringslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, de ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Veere en SVn. De deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Veere en SVn wordt uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 4

De raad kan de werkingssfeer van deze verordening of onderdelen daarvan naar tijd en plaats beperken of verruimen.

Artikel 5
 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Stimuleringslening Woningverbetering een besluit te nemen op een aanvraag.

 • 2.

  Het college kan bij haar beslissing op grond van het eerste lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 3.

  Het college kan aan de toekenning van een Stimuleringslening Woningverbetering nadere voorwaarden verbinden.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op bestaande woningen in de Gemeente Veere, die geschikt, bestemd en gebruikt worden voor permanente bewoning.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op leningaanvragen van in de gemeente Veere woonachtige verblijfsgerechtigde personen die eigenaar en bewoner zijn van een woning en personen die in de gemeente Veere komen wonen en eigenaar/bewoner worden van een woning.

Artikel 7
 • 1.

  Aan een eigenaar/bewoner van een woning kan een lening worden toegekend voor woningaanpassing van de bestaande woning.

 • 2.

  De kosten van aannemers, erkende installateurs en leveranciers betreffende de maatregelen in lid 3, 4 en 5 komen in aanmerking voor financiering met een lening als bedoeld in deze verordening.

 • 3.

  Tot de energiebesparende maatregelen worden in ieder geval gerekend:

  • ·

   Isolatie van gevel, dak en vloer

  • ·

   Hoogrendementsbeglazing

  • ·

   Isolerende deuren en gevelpanelen

  • ·

   Warmtepomp

  • ·

   Zonneboiler

  • ·

   Installatie voor warmteterugwinning

  • ·

   Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator

  • ·

   Vraaggestuurde ventilatie

  • ·

   Hre-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling

  • ·

   Hoogredementsketel

  • ·

   Warmtekrachtkoppeling

  • ·

   Zonnepanelen

  • ·

   Maatwerkadvies

 • 4.

  De volgende maatregelen ter verduurzaming en verbetering van de woning komen in aanmerking:

  a.het treffen van maatregelen tot opheffen van gebreken aan het casco van de woning. Onder het casco van de woning wordt verstaan:

* de funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metsel- en voegwerk, vloeren, buitengevels inclusief kozijnen met ramen en deuren, balkconstructies, daken inclusief bedekking en randafwerking, evenals alle lood- en zinkwerken, gootconstructies, dakkapellen, dakramen, schoorstenen, rookgasafvoeren en ventilatiekanalen;

* de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas, water en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering.

b.onder het treffen van maatregelen tot het opheffen van andere gebreken wordt verstaan:

Het treffen van maatregelen die de levensloopbestendigheid van een woning

vergroten. Levensloopbestendige woningen zijn in principe bedoeld voor iedereen, Een levensloopbestendige woning biedt maximale uitgangspunten voor een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Deze woningen zijn geschikt voor bewoning in alle levensfasen, dus ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het zijn woningen met daarnaast voldoende ruimte voor gebruik van rolstoel of rollator. Hieronder valt ook het samenvoegen van woningen om voldoende leefruimte te realiseren.

 • 5.

  Bij de uitvoering van de genoemde werkzaamheden dient zoveel als mogelijk gebruik te worden gemaakt van duurzaam geproduceerde bouwmaterialen.

 • 6.

  Het college kan de hiervoor vermelde lijst van stimuleringsmaatregelen genoemd onder lid 3, 4 en 5 uitbreiden en/of inkorten ten behoeve van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Hoofdstuk 4 Financiering

Artikel 8
 • 1.

  Het bedrag van de toe te kennen Stimuleringslening bedraagt minimaal € 3.000 en maximaal € 15.000 (inclusief B.T.W).

 • 2.

  De lening heeft een looptijd van 10 jaar, ingaande op het moment dat de lening geacht moet worden definitief te zijn vastgesteld.

 • 3.

  De Stimuleringslening wordt terugbetaald als annuïtaire lening in overeenstemming met de SVn documenten in artikel 3.

 • 4.

  Het rentepercentage bedraagt 1% per jaar en geldt gedurende de gehele looptijd van de lening.

 • 5.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 6.

  De hoogte van het te lenen bedrag wordt aangetoond door middel van offertes.

 • 7.

  Er kan per woning maximaal twee maal een aanvraag ingediend worden waarbij het totaal aangevraagde bedrag van de twee aanvragen samen maximaal € 15.000 mag zijn.

Hoofdstuk 5 Aanvraag, procedure, toekenning/afwijzing

Artikel 9

Een aanvraag wordt door middel van het vastgestelde formulier ingediend en gaat vergezeld van in ieder geval:

 • 1.

  een bouwplan, bestaande uit bestek en tekeningen of een opgave van de te treffen maatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van de te treffen maatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes)

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 10
 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn gecompleteerd is, stelt het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 4.

  het college beslist op de aanvraag binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen.

 • 5.

  Het college kan zijn beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen. Het college doet hiervan schriftelijk bericht voor de termijn aangegeven in het vierde lid is geëindigd.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vierde of vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 11

Het college wijst de aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget in het stimuleringsfonds Woningaanpassing niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • 2.

  de werkelijke kosten van verbetering naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

 • 3.

  de werkelijke kosten van verbetering minder bedragen dan € 3.000 (incl. BTW).

 • 4.

  de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de gevraagde maatregelen of nadat een begin is gemaakt met het treffen van de gevraagde maatregelen.

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 • 6.

  er geen omgevingsvergunning afgegeven is/kan worden voor de aangevraagde maatregel(en).

 • 7.

  er een negatief kredietadvies afgegeven is door SVn.

Hoofdstuk 6 Intrekken toekenning verstrekte Stimuleringslening Woningverbetering

Artikel 12  

Het college kan de toekenning van de verstrekte Stimuleringslening Woningverbetering intrekken als niet voldaan wordt aan de in deze verordening gestelde criteria.

 

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule en slotbepalingen

Artikel 13  

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 14  

Deze verordening treedt in werking op 10 november 2017

Artikel 15  

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Stimuleringslening Woningverbetering gemeente Veere 2017".

d.d. 10 november 2017

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.C. Waverijn R.J. van der Zwaag

Toelichting Verordening Stimuleringslening Woningverbetering gemeente Veere

Algemeen

De gemeente Veere is een aantrekkelijke gemeente om te verblijven, recreëren en te wonen. Wij hechten dan ook veel waarde aan een aantrekkelijke woningvoorraad voor de huidige en de toekomstige bewoners. Gezien de demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening) ligt er een opgave om met name de bestaande woningvoorraad geschikt te houden of te maken voor de toekomstige vraag.

We stimuleren bewoners van bestaande woningen om maatregelen te treffen waarbij de woning aantrekkelijk wordt of blijft. Hiervoor richten we een stimuleringsregeling woningverbetering op waarbij we een laagrentende lening beschikbaar stellen voor maatregelen aan bestaande woningen die de woning energiezuiniger en/of levensloopbestendiger maken.

Uitgangspunt is dat het een laagdrempelige regeling is waardoor zo veel mogelijk woningen aangepast kunnen worden.

Het betreft een regeling met een revolverend karakter, waarbij de geleende bedragen weer terugvloeien en beschikbaar blijven.

De gebruikers van de regeling dienen zelf aan te tonen dat de werkzaamheden waarvoor de lening verstrekt is ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Steekproefsgewijs, of bij vermoeden van onvolkomenheden kan er een ambtelijke controle plaatsvinden. De ambtelijke inzet blijft hierdoor beperkt.

Artikel 1

In dit artikel worden de begrippen uitgelegd. Hierin is opgenomen dat de regeling alleen van toepassing is op bestaande woningen niet zijnde een recreatiewoning, een zomerwoning of een woning die de recreatieve bestemming heeft.

Artikel 2

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten in Hoevelaken verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringsregeling.

Artikel 3

Deze stimuleringsregeling valt binnen de overeenkomst die al met de SVn is afgesloten.

Artikel 4

Spreekt voor zich

Artikel 5

Wanneer bewoners/eigenaren maatregelen willen treffen aan hun woning moet eerst onderzocht worden of maatregelen kunnen vallen onder de gemeentelijke regeling Duurzame Particuliere Woningverbetering 2. Is dit het geval, of is dit voor een gedeelte het geval, dan zal er eerst een beroep op deze regeling gedaan moeten worden. Is er geen mogelijkheid of slechts voor een gedeelte van de maatregelen, dan kan een beroep gedaan worden op de stimuleringlening Woningverbetering.

Artikel 6

Lid 1 speekt voor zich.

Lid 2 biedt de mogelijkheid dat mensen die een bestaande woning in de gemeente Veere kopen, en dus in onze gemeente komen wonen ook gebruik kunnen maken van deze regeling

Artikel 7

In dit artikel staan de maatregelen genoemd die onder deze regeling vallen.

Het is een combinatie van de maatregelen die ook in de bestaande stimuleringsregelingen opgenomen zijn.

Maatregelen die de levensloopbestendigheid van een woning verlengen(exclusief de maatregelen die onder de stimuleringsregeling Oppussen vallen) vallen ook onder de regeling. Het betreft hier maatregelen die de toegankelijkheid en het gebruik van de woning verbeteren waardoor deze ook gebruikt kan worden door mensen met lichamelijke beperkingen. Aanpassingen aan de bovenverdieping van een woning zonder de toegankelijkheid van deze verdieping te verbeteren vallen daarom niet onder deze regeling. Het enkel vervangen van een keuken valt ook niet onder deze regeling, tenzij het onderdeel is van een verbouwing waarbij functies verplaatst worden van een bovenverdieping naar de begane grond .

Artikel 8

We willen stimuleren dat veel bewoners hun woning willen verbeteren.

Naast een laag rentepercentage bieden we, als aanvragers gezamenlijk met minimaal twee andere bewoners/eigenaren van soortgelijke woningen (zelfde type in de zelfde kern) een aanvraag indienen, begeleiding aan in de vorm van planontwikkeling en bouwbegeleiding voor maximaal 20 uur (per totaalproject). Deze begeleiding wordt door de gemeente aangeboden aan de gezamenlijke aanvragers en kan niet ingeruild worden door begeleiding die door de aanvrager zelf georganiseerd wordt.

Artikel 9

Hierin beschrijven we welke gegevens bijgevoegd moeten worden.

Artikel 10

Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af. Hiervoor geldt de registratie volgens het postsysteem van de gemeente. Bij ontvangst van meerdere aanvragen op dezelfde dag heeft een eerder ingeboekte aanvraag voorrang boven een later ingeboekte aanvraag; dit blijkt uit het poststuknummer.

De aanvraag wordt getoetst of deze voldoet aan de criteria in deze verordening.

SVn voert een kredietbeoordeling uit. De kosten hiervan komen voor rekening van de aanvrager.

De voorlopige toekenning van een stimuleringslening is afhankelijk van de resultaten van de hierboven genoemde beoordeling.

De toewijzing van een stimuleringslening Woningaanpassing geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

Verstrekte leningen worden geregistreerd door het Bureau Krediet Registratie.

SVn verstrekt en beheert de toegekende stimuleringslening Woningaanpassing als volgt.

 

 • 1.

  Verstrekking van de stimuleringslening Woningaanpassing vindt plaats via een bouwkrediet van SVn.

 • 2.

  Een bouwkrediet omvat alle geldbedragen die voor de financiering van de maatregelen nodig zijn.

 • 3.

  Uitbetaling vindt plaats naarmate het werk vordert en op basis van gespecificeerde facturen van door aannemers, erkende installateurs en leveranciers geleverde goederen en diensten. De facturen dienen ingediend te worden bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de gemaakte kosten rechtstreeks aan de aannemers, installateurs en/of leveranciers uit.

 • 4.

  De werkzaamheden waarop de lening gebaseerd is dienen 12 maanden na de voorlopige toekenning van de lening afgerond zijn.

 • 5.

  Wanneer door onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden aan de in het vorige lid genoemde termijn, dient dit voor het einde van deze termijn gemeld te worden bij de gemeente. De gemeente kan dan de termijn uit het vorige lid verlengen.

 • 6.

  Het bouwkrediet stopt zodra de maatregelen zijn uitgevoerd.

Na afronding van de werkzaamheden vindt de definitieve toekenning plaats op basis van een door de aanvrager overlegde verklaring dat de werkzaamheden waarvoor de lening is verstrekt ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Wanneer alleen zonnepanelen en een zonneboiler is geplaatst volstaat een verklaring door de aanvrager. Wanneer er constructieve aanpassingen zijn uitgevoerd, dan dient de verklaring ook ondertekend te zijn door een bouwkundig adviseur.

De gemeente krijgt toegang tot de woning om te controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de toekenning.