Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Adviescommissie seizoenmarkten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAdviescommissie seizoenmarkten
CiteertitelVerordening adviescommissie seizoenmarkten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-1997Nieuwe regeling

03-07-1997

Onbekend

52/2003

Tekst van de regeling

Intitulé

Adviescommissie seizoenmarkten

De raad van de gemeente Veere,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Veere,

gelet op artikel 91 van de Gemeentewet,

overwegende dat het wenselijk is om voor de seizoenmarkten een vaste commissie van advies in te stellen,

besluit vast te stellen de Verordening regelende de samenstelling en bevoegdheden van de vaste commissie van advies voor de seizoenmarkten.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Marktcommissie

Er is een vaste commissie van advies voor de seizoenmarkten in de gemeente Veere, hierna te noemen "de marktcommissie".

Artikel 2 Adviseren aan burgemeester en wethouders

Aan de marktcommissie is opgedragen burgemeester en wethouders op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen over aangelegenheden die betrekking hebben op de seizoenmarkten.

Artikel 3 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de werkwijze van de marktcommissie.

Artikel 4 Samenstelling marktcommissie

 • 1

  De marktcommissie bestaat uit de volgende leden:a. een lid aan te wijzen door en uit het college van burgemeester en wethouders;b. een ambtelijk secretaris;c. de marktmeester;d. drie vertegenwoordigers namens de vaste standplaatshouders op de seizoenmarkten, een goede afspiegeling geven van de diverse markten binnen de gemeente, door middel van democratische verkiezingen aangewezen door of namens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;e. één vertegenwoordiger namens de Federatie van ondernemersverenigingen Veere, door burgemeester en wethouders te benoemen op voorstel van genoemde federatie;f. een functionaris van de afdeling beheer en onderhoud;g. een vertegenwoordiger namens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, door burgemeester en wethouders te benoemen op voorstel van genoemde vereniging;

 • 2

  Voor bepaalde, de marktcommissie ter beoordeling staande onderwerpen, kunnen deskundigen als adviseur voor de vergaderingen worden uitgenodigd.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1

  Het lid, als omschreven in artikel 4, eerste lid onder a, is voorzitter van de marktcommissie;

 • 2

  De voorzitter van de marktcommissie tekent de stukken welke namens de marktcommissie uitgaan;

 • 3

  Bij verhindering van de voorzitter treedt een ander lid van het college van burgemeester en wethouders op als waarnemend voorzitter.

Artikel 6 Secretaris

 • 1

  Als secretaris van de marktcommissie treedt op een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar;

 • 2

  De secretaris heeft in de vergadering van de marktcommissie een adviserende stem;

 • 3

  De secretaris maakt met in achtneming van het bepaalde in artikel 8 van de beraadslagingen van de marktcommissie een verslag en brengt dit ter kennis aan het college van burgemeester en wethouders en de raad;

 • 4

  De secretaris zendt het verslag van de beraadslagingen van de marktcommissie naar de leden van de marktcommissie.

Artikel 7 Vervanging

De in het vorige artikel genoemde leden kunnen in de vergadering van de marktcommissie worden vervangen door:a. een ander lid uit het college van burgemeester en wethouders;b. een collega;c. overige marktmeesters van één van de andere seizoenmarkten binnen de gemeente Veere;d. als plaatsvervangend lid aangewezen vertegenwoordigers namens de vaste standplaatshouders, door middel van democratische verkiezingen aangewezen door of namens de Centrale Vereniging van Ambulante Handel;e. als plaatsvervangend lid aangewezen lid aangewezen vertegenwoordiger namens de Federatie van ondernemersverenigingen Veere, aangewezen door de genoemde federatie;f. een functionaris van de afdeling Beheer en Onderhoud;g. een collega;h. als plaatsvervangend lid aangewezen vertegenwoordiger namens de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, aangewezen door genoemde vereniging.

Artikel 8 Zittingstermijn

 • 1

  De zittingstermijn van de leden van de marktcommissie is als volgt:De zittingstermijn voor de leden genoemd in artikel 4 onder a, b, c en f eindigt na beëindiging van de functie binnen de gemeente Veere op grond waarvan zij zitting hebben in de marktcommissie;

 • 2

  De zittingstermijn voor de leden genoemd in artikel 4 onder e en h eindigt als een voorstel daartoe wordt ingediend door de respectievelijke Federatie van Ondernemersverenigingen Veere of de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;

 • 3

  De zittingstermijn voor de leden genoemd in artikel 4 onder d eindigt na een termijn van vier jaar, of eerder op een voorstel van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel'.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1

  Ingetrokken worden de:a. Verordening seizoenmarkten Domburg, voorzover deze betrekking heeft op demarktcommissie;b. Verordening regelende de samenstelling en de bevoegdheden van de vaste commissie van advies en bijstand voor de seizoenmarkt te Zoutelande;

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering vande gemeenteraad van Veere op 3 juli 1997.

De voorzitter, De secretaris,