Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Overleg- en bijdrageregeling stads- en dorpsraden Veere 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOverleg- en bijdrageregeling stads- en dorpsraden Veere 2007
CiteertitelOverleg- en bijdrageregeling stads- en dorpsraden Veere 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2006Nieuwe regeling

14-12-2006

De Faam , 27-12-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Overleg- en bijdrageregeling stads- en dorpsraden Veere 2007

De raad van de gemeente Veere;

Overwegende dat het gewenst is de huidige "Overleg en bijdrageregeling stads- en dorpsraden Veere" (raadsbesluit 16 december 2004) gewijzigd vast te stellen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Veere van 4 december 2006;

B e s l u i t :

de op 16 december 2004 vastgestelde "Overleg- en bijdrageregeling stads- en dorpsraden Veere 2005" in te trekken en te vervangen door de verordening met de titel: "Overleg en bijdrageregeling stads- en dorpsraden Veere 2007" met de volgende inhoud:

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel A Reikwijdte verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied van een stads- of dorpsraad is het gebied dat ligt binnen de gemeentegrenzen van de desbetreffende voormalige zelfstandige gemeente en omvat het gebied binnen en buiten de bebouwde kom in de zin van de verkeerswetgeving. De begrenzing van de diverse kernen wordt op de bijlagen vermeld door middel van de door TPG post vastgestelde postcodes.

Artikel B Overleg

 • 1

  Elke kern met een actieve stads- of dorpsraad heeft periodiek contact/overleg met de gemeente: Burgemeester en wethouders wijzen voor iedere kern een kernwethouder aan: deze onderhoudt de contacten tussen de stads- en dorpsraad en het college; 

 • 2

  Tenminste vier maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de kernwethouder en de stads- en dorpsraad;

 • 3

  De agenda van een kernavond of een werkbezoek die de gemeenteraad houdt of brengt aan een kern wordt in overleg met de stads- en dorpsraad bepaald;

 • 4

  Op verzoek van de stads- en dorpsraad of van het college kan, buiten om het periodieke overleg, met de kernwethouder altijd tussentijds overleg plaatsvinden.

Artikel C Gespreksonderwerpen

Voor kernavonden worden in ieder geval de volgende onderwerpen geagendeerd:- toekomstige ontwikkelingen in de kern;- overige (actuele) zaken op voorstel van de gemeente of stads- of dorpsraad.

Voor het voeren van tussentijds overleg geldt de volgende gedragslijn:- de stads- en dorpsraad ontvangt tijdig afschriften van uitnodigingen voor inspraakprocedures die betrekking hebben op projecten die van aanmerkelijk belang zijn voor de betreffende kern; - burgemeester en wethouders presenteren in een vroeg stadium de plannen die belangrijk zijn voor de inwoners, een kern of een buurt; - de stads- en dorpsraad wordt bij nieuwe of algehele herzieningen van structuurschetsen, bestemmingsplannen, verkeersplannen, dorpsplannen en dergelijke betrokken, onder andere door:- het plegen van informatief vooroverleg met de stads- en dorpsraad nog voordat deze plannen en voorstellen openbaar gemaakt worden;- de stads- en dorpsraad in de gelegenheid stellen tijdens de inspraakprocedure schriftelijk te reageren op gemeentelijke plannen en voorstellen;- bij wijk- of buurtgerichte uitwerking van plannen en inspraakprocedures stuurt de gemeente een afschrift van de uitnodiging aan de bewoners naar de stads- en dorpsraad.

Artikel D Afwikkeling afspraken en briefwisseling

 • 1

  De binnen de gemeente Veere gemaakt afspraken over beantwoording van brieven en mails zijn van toepassing op de correspondentie met de stads- en dorpsraden. Aanvullend daaraan geldt het volgende:

  De stads- en dorpsraad kan bij stagnatie in de afwerking van brieven en andere knelpunten terecht bij de contactfunctionaris voor de stads- en dorpsraden; 

 • 2

  De kernwethouder ondertekent de brieven die uitgaan naar de stads- en dorpsraad.

Artikel E Voorwaarden bijdrage

 • 1

  Stads- en dorpsraden komen in aanmerking voor een bijdrage op grond van deze bijdrageregeling als aan de volgende voorschriften wordt voldaan: Stads- en dorpsraden zijn voldoende representatief en bezitten rechtspersoonlijkheid;  

 • 2

  De vergaderingen zijn openbaar;

 • 3

  Jaarlijks wordt minimaal een openbare jaarvergadering gehouden die tijdig aan de inwoners bekend gemaakt wordt;

 • 4

  Een exemplaar van het verslag van de jaarvergadering en of een jaarverslag wordt aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gezonden.

Artikel F Bijdrageregeling

De stads- en dorpsraden komen voor de volgende bijdragen in de kosten in aanmerking:

Artikel G Vergaderkosten

Per stads- en dorpsraad wordt, voor zover dit de werkelijke kosten niet te boven gaat, jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld van € 400. Dit bedrag wordt in principe jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, tenzij de gemeente in enig jaar besluit de bijdragen en subsidies niet te indexeren;1. Van de besteding van de bijdrage wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan burgemeester en wethouders.

Artikel H Organisatiekosten

 • 1

  Per stads- en dorpsraad worden jaarlijks de werkelijk gemaakte organisatiekosten vergoed tot een maximale bijdrage van € 0,49 per inwoner van de desbetreffende kern, met een minimum van € 496. en een maximum van € 1.230. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, tenzij de gemeente in enig jaar besluit de bijdragen en subsidies niet te indexeren; Onder organisatiekosten wordt verstaan de kosten van: porto, telefoon, uitnodigingen, brieven, kopieën, infobulletin, reiskosten etc. De onderlinge verdeling van de posten behoort tot de verantwoordelijkheid van de stads- en dorpsraad;

 • 2

  Eventuele batige saldi van de bijdragen voor vergader- en organisatiekosten mogen tot een bedrag van maximaal € 2.270 worden gereserveerd voor een binnen de doelstelling van de stads- en dorpsraad liggende bestemming in volgende jaren;

 • 3

  Van de besteding van de bijdrage wordt jaarlijks, voor 1 mei van het volgende jaar, verantwoording afgelegd aan burgemeester en wethouders.

Artikel I Inwerkingtreding regeling

Deze regeling treedt in werking op de dag na openbare bekendmaking van deze regeling.

Domburg, 14 december 2006De raad voornoemd,de griffier, de voorzitter,