Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening op het presidium Veere 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het presidium Veere 2006
CiteertitelVerordening op het presidium Veere 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Medebewind.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 83;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2006Nieuwe regeling

28-09-2006

Website, 28-9-2006

Onbekend
01-05-2002Nieuwe regeling

25-04-2002

Website, 01-05-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het presidium Veere 2006

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het presidium van 19 september 2006;

gelet op artikel 83 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

I. in te trekken de op 25 april 2002 vastgestelde Verordening op het presidium Veere 2002; II. vast te stellen een nieuwe Verordening op het presidium Veere 2006, die als volgt luidt:

Hoofdstuk 1  

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:a. raad: de raad van de gemeente Veere;b. college: het college van burgemeester en wethouders van Veere;c. presidium: het presidium van de raad;d. raadsgriffier: de griffier van de raad. 

Artikel 2 Instelling en taken

 • 1

  De raad stelt het presidium in;

 • 2

  Het presidium adviseert en overleg over de volgende onderwerpen:a. de procedurele aansturing van de werkzaamheden van de raad en de raadscommissies;b. het zijn van agenda commissie voor de vergaderingen van de gemeenteraad;c. de raming en het beheer van de financiële middelen van de raad als bestuursorgaan;d. het toezicht op de griffie;e. het toezicht op de werkwijze van de raad en de raadscommissiesf. voert periodiek overleg met de voorzitter van de raad.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1

  Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters, de voorzitter van de raad en de door de raad aangewezen plaatsvervangend voorzitter. Elke fractie wijst een raadslid aan tot plaatsvervangend lid;

 • 2

  De voorzitter van de raad en diens plaatsvervanger is voorzitter, respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van het presidium;

 • 3

  Het presidium wordt bijgestaan door de raadsgriffier;

 • 4

  Het presidium kan zich doen bijstaan door adviseurs.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1

  De leden van het presidium worden benoemd voor een zittingsperiode van de raad;

 • 2

  De leden treden af zodra de zittingsperiode van de raad verstreken is of als zij ophouden lid van de gemeenteraad te zijn;

 • 3

  Het lidmaatschap van het presidium eindigt voorts op eigen verzoek of door ontslag;

 • 4

  Wie ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats tot lid wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene moest aftreden in wiens plaats hij is gekomen.

Artikel 5 Bevoegdheden

 • 1

  Het presidium heeft alle bevoegdheden van de raad, die voor de vervulling van zijn taken nodig zijn, tenzij het bevoegdheden betreft als bedoeld in artikel 156 van de Gemeentewet; 

 • 2

  Het presidium vervult andere taken die hem door de raad worden opgedragen binnen het raam van zijn taken.

Artikel 6 Griffie en raadsgriffier

 • 1

  Het presidium heeft bij uitoefening van zijn taak de beschikking over een raadsgriffier en griffie;

 • 2

  Het personeel van de griffie wordt door de raad benoemd, geschorst en ontslagen;

 • 3

  De rechtspositieregelingen van de gemeente Veere zijn onverminderd van toepassing op de raadsgriffier en het personeel van de griffie;

 • 4

  De taakomschrijving van het personeel wordt, na overleg met de betrokkenen, door de raadsgriffier opgesteld en aan het presidium ter goedkeuring voorgelegd;

 • 5

   De raadsgriffier is verantwoordelijk voor het beheer van de archiefbescheiden conform de Archiefwet.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van het presidium worden voorbereid door de voorzitter en de raadsgriffier;

 • 2

  Het presidium stelt een vergaderschema vast met in achtneming van het vergaderrooster van de gemeenteraad.

Artikel 8 Uitgaande stukken en uitnodigingen

 • 1

  Alle van het presidium uitgaande stukken worden door de voorzitter en raadsgriffier getekend;

 • 2

  De uitnodigingen voor de vergaderingen worden behoudens in geval van spoed, tenminste drie werkdagen van tevoren aan de leden van het presidium toegezonden. Zij vermelden zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen.

Artikel 9 Openbaarheid van vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van het presidium zijn openbaar. Op de openbaarheid van de vergaderingen van het presidium zijn de artikelen 23 tot en met 25 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing;

 • 2

  Indien en voor zover het presidium vergadert in het kader van de regeling van de werkzaamheden van de raad vindt de vergadering achter gesloten deuren plaats;

 • 3

  Het verslag van een besloten vergadering en de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd, worden door het presidium ter inzage gelegd voor de raad.

Artikel 10 Algemeen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de voorzitter.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op het presidium Veere 2006”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 2 oktober 2006.

Domburg, 28 september 2006. De raad voornoemd,De raadsgriffier, De voorzitter,