Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Regeling Jeugdraad Veere 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Jeugdraad Veere 2008
CiteertitelRegeling Jeugdraad Veere 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2008Nieuwe regeling

31-01-2008

De Faam, 13-2-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Jeugdraad Veere 2008

De raad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere, ieder voorzover bevoegd;

 

gelet op artikel 84, lid I, van de Gemeentewet;

 

overwegende dat:

de gemeente behoefte heeft om bepaalde gemeentelijke beleidsontwikkelingen voor te leggen aan/terug te koppelen naar (de achterban van de vertegenwoordigers in) een jeugdraad;

de gemeente vindt dat de advisering door een jongerenraad een meerwaarde heeft voor de totstandkoming van een adeqtJaat gemeentelükjeugdbeleid evenals periodieke herijkingel1 daarvan;

 

besluit:

 

a. in te stellen een commissie, als bedoeld in artikel 84, lid I, van de Gemeentewet, genaamd "Jeugdraad Veere";

b. vast te stellen de regeling betreffende taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Jeugdraad Veere 2008.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

WMO-raad: de adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning; College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere; Gemeenteraad: gemeenteraad van Veere; Regeling: Regeling Jeugdraad Veere 2008; SWV: Stichting Welzijn Veere; Jeugdraad: Jeugdraad Veere; Werkgroep: werkgroep ingesteld door de Jeugdraad Veere; Beleidsvelden: alle beleidsvelden uit de Programmabegroting van de gemeente Veere, waarbij sprake is van een directe of een indirecte relatie met jongeren en het jongerenwerk; De jongerenwerker: de jongerenwerker van de SWV

.

Hoofdstuk 2 Taken, instelling en samenstelling

Artikel 2 Taken

Er is een Jeugdraad die de volgende taken heeft:

a. Het behartigen van de belangen van alle jongeren in de gemeente Veere;

b. Het verstrekken van adviezen -gevraagd en ongevraagd- aan de gemeenteraad en het college vanburgemeester en wethouders en de burgemeester over de hoofdlijnen van het te voeren algemeen gemeentelijk beleid vanuit de positie van jongeren en het gemeentelijke beleid ten aanzien van voorzieningen en activiteiten speciaal voor jongeren;

c. Het verstrekken van adviezen aan de Wmo-raad indien die daarom vraagt;

d. Het organiseren van activiteiten door en voor jongeren;

e. In het geval over een onderwerp advies wordt gevraagd aan de Jeugdraad en aan de WMO-raad zullen beide raden advies uitbrengen. De raden informeren elkaar over het uitgebrachte advies. Ook bij het uitbrengen van een ongevraagd advies informeren de beide raden elkaar. 

Artikel 3 Instelling

 • a

  De leden van de Jeugdraad Veere worden benoemd voor minimaal I jaar en maximaal 4 jaar. Ledenkunnen slechts éénmaal worden herbenoemd;

 • b

  De leden van de Jeugdraad Veere worden benoemd en ontslagen door het college op voordracht van de Jeugdraad;

 • c

  Van benoemingen en mutaties daarin wordt mededeling gedaan aan de raad; d. De leden stellen zich beschikbaar om zitting te nemen in de Jeugdraad vanwege hun wens/motivatie om betrokken te zijn bij het ontwikkelen van 'jongerenbeleid' en vanwege de wens/motivatie jongeren te vertegenwoordigen. 

Artikel 4 Beëindiging

 • a

  Beëindiging lidmaatschap vindt plaats door verhuizing buiten de gemeentegrenzen;

 • b

  Beëindiging lidmaatschap vindt plaats door opzeggen van vertrouwen door de Jeugdraad of op persoonlijk verzoek van de jongere;

 • c

  Beëindiging lidmaatschap vindt plaats wanneer een lid van de Jeugdraad de leeftijd van 24 jaar heeft bereikt.

Artikel 5 Samenstelling

 • a

  De Jeugdraad bestaat uit jongeren van 13 tot 24 jaar woonachtig in de gemeente Veere, die op grond van hun belan'gstelling en motivatie voor hetjongerenbeleid, uitvoering willen geven aan de taken van de Jeugdraad;

 • b

  In de samenstelling van de Jeugdraad dient een zo breed mogelijk draagvlak of representatie van de jeugd in de samenleving van Veere tot uitdrukking te worden gebracht;

 • c

  De Jeugdraad telt ten minste tien en maximaal twintig leden;

 • d

  De Jeugdraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, evenals plaatsvervangers;

 • e

  De secretaris wordt bij het uitvoeren van zijn taken ondersteund door de jongerenwerker van de Stichting Welzijn.

Artikel 6 Werkgroepen

 • a

  De Jeugdraad kan werkgroepen instellen om haar te informeren en te adviseren en taken uit te voeren;

 • b

  De leden van deze werkgroepen worden benoemd door de Jeugdraad;

 • c

  In elke werkgroep heeft minimaal I lid van de Jeugdraad zitting, die in beginsel als voorzitter fungeert;

 • d

  De begeleiding van deze werkgroepen, evenals de terugkoppeling van de door hen geleverde adviezen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Jeugdraad.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Artikel 7 Vergaderingen

 • a

  De Jeugdraad vergadert minimaal zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar;

 • b

  Op verzoek van één van de leden of op voorstel van de voorzitter kan besloten worden in beslotenheid te vergaderen;

 • c

  Leden kunnen zich met een verzoek om een tussentijdse vergadering wenden tot de voorzitter;

 • d

  De werkgroepen vergaderen zo vaak als dat voor het uitbrengen van een advies of het uitvoeren van een taak noodzakelijk is;

 • e

  De vergaderingen kunnen op uitnodiging van de Jeugdraad worden bijgewoond door een door het college aan te wijzen ambtelijk vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger heeft een adviserende rol;

 • f

  De vergaderingen van de Jeugdraad worden bijgewoond door een door de SWV aan te wijzen beroepskracht (jongerenwerker). Deze staat de Jeugdraad bij met adviezen, informatie en waar gewenst geeft hij sturing aan het proces;

 • g

  De jongerenwerker zorgt voor ondersteuninglbegeleiding bij de secretariaats- , financiële- en administratieve werkzaamheden en woont alle vergaderingen bij.

Artikel 8 Vergaderwijze

 • a

  Het secretariaat van de Jeugdraad wordt vervuld door de secretaris met begeleiding/ondersteuning van de jongerenwerker;

 • b

  De secretaris draagt zorg voor een tijdige toezending van de stukken aan de leden van de Jeugdraad. Deze dienen minimaal een week voorafgaande aan de vergadering te worden toegezonden, tenziij in overleg met de voorzitter anders wordt bepaald;

 • c

  De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter;

 • d

  De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van het besprokene;

 • e

  Alle leden van de Jeugdraad hebben bij stemmingen één stem.

Artikel 9 Ondersteuning (jongerenwerk - gemeente)

 • a

  De Jeugdraad wordt voor het opstellen van adviezen ondersteund door de jongerenwerker;

 • b

  De gemeente zorgt voor een contactpersoon voor de Jeugdraad die de adviezen ontvangt, vragen uitzet, de ondersteuning coördineert en hierover communiceert met de Jeugdraad of een vertegenwoordiger hiervan.

Artikel 10 Verslagen

 • a

  De leden van de Jeugdraad ontvangen binnen 1 week het verslag van de vergadering;

 • b

  Dit verslag wordt eveneens ter kennisname aangeboden aan de wethouder Welzijn, de WMO-raad, de beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente Veere en de jongerenwerker(s) van de Stichting Welzijn Veere;

 • c

  Van elke vergadering wordt een presentielijst aangelegd en bij het verslag gevoegd.

Hoofdstuk 4 Advisering

Artikel 11 Wijze van advisering

Bij de advisering door de Jeugdraad staan in principe twee mogelijkheden open:

- De gemeente besluit in het kader van de voorbereiding van beleid bepaalde voorstellen, alvorens deze ter vaststelling aan te bieden, voor advisering voor te leggen aan de Jeugdraad;

- De Jeugdraad besluit de gemeente ongevraagd van advies te dienen over een zaak die kennelijk extra aandacht behoeft.

Artikel 12 Procedure betreffende adviezen

 • a

  De Jeugdraad brengt advies binnen vier weken uit aan de gemeenteraad of het college of de burgemeester na het ontvangen van een schriftelijk verzoek;

 • b

  Indien de Jeugdraad voor het uitbrengen van een advies meer tijd nodig heeft, wordt in overleg met het college of de burgemeester, een afwijkende tijdsduur vastgesteld;

 • c

  Door het college kan aan de Jeugdraad over uit te brengen adviezen vertrouwelijkheid worden verzocht. In voorkomende gevallen draagt de Jeugdraad zorg voor het dienovereenkomstig behandelen van de adviesaanvragen, van de betreffende stukken en van verdere informatie;

 • d

  Het college stelt de Jeugdraad in kennis van de wijze van afdoening van de uitgebrachte adviezen. Indien van een advies wordt afgeweken, geeft het college aan waarom dit is geschied;

 • e

  Een kopie van alle ongevraagde adviezen van de jeugdraad, gaat naar de gemeenteraad;

 • f

  Een kopie van het advies wordt ook toegezonden aan de WMO-raad.

Hoofdstuk 5 Financiële bepalingen

Artikel 13 Financiën

 • a

  De Jeugdraad stelt jaarlijks een werkplan en begroting op voor het komende jaar;

 • b

  Dit werkplan en deze begroting is onderdeel van de totale begroting van de SWV. De SWV zal hierover verantwoording afleggen volgens de subsidieverordening Veere en nader gemaakte afspraken.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 14 Regeling

 • a

  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de regeling, beslist de Jeugdraad;

 • b

  Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling Jeugdraad Veere 2008';

 • c

  Wijziging of intrekking van deze regeling is slechts mogelijk nadat de Jeugdraad daarover is gehoord;

 • d

  Deze regeling treedt in werking op 31 januari 2008;

 • e

  De Regeling Jeugdraad Veere 2008 wordt na vaststelling door de gemeenteraad, het college en de burgemeester op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt;

 • f

  De regeling Jeugdraad Veere 2008 wordt na vaststelling ter inzage gelegd op het gemeentehuis en op het kantoor van de SWV en verschijnt op de websites van de gemeente en www.veerejeugd.nl.

Vastgesteld door de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester op 31 januari 2008.

De raad van Veere,

De griffier, De voorzitter,

 

Mr. J. C. Waverijn drs. R.J. van der Zwaag