Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, voormalig Gemeentehuis Oostvoorne, Bibliotheek Rockanje, Cultureel centrum De Man, jongerencentrum De Pit en sport- en cultureel centrum de Merel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, voormalig Gemeentehuis Oostvoorne, Bibliotheek Rockanje, Cultureel centrum De Man, jongerencentrum De Pit en sport- en cultureel centrum de Merel
CiteertitelTarievenverordening accommodaties 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2014Aanpassing van de tarieven voor belastingjaar 2012

27-10-2011

Weekblad Westvoorne

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit 2011.

Volgnr.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, voormalig Gemeentehuis Oostvoorne, Bibliotheek Rockanje, Cultureel centrum De Man, jongerencentrum De Pit en sport- en cultureel centrum de Merel

(Tarievenverordening accommodaties 2012).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Accommodaties

  • a.

   Sportcentrum De Meander

De accommodatie aan de Vlinderslag 1,3,5 te Oostvoorne omvattende een sporthal, een oefenruimte en een overdekt zwembad.

b.Sportcomplex Zwartelaan

De veldsportaccommodatie aan de Zwartelaan te Oostvoorne omvattende 2 wedstrijdvoetbalvelden, 1 kunstgrasveld, een oefenhoek en een opstal.

c.Sportcomplex Drenkeling

De veldsportaccommodatie aan de Korteweg te Rockanje omvattende 3 wedstrijdvoetbalvelden, 1 wetraveld, een oefenveld en een opstal.

d.Sportcomplex 2e Slag

De veldsportaccommodatie aan de 2e Slag te Rockanje omvattende 2 kunstgrashockeyvelden en een grasoefenstrook.

e.Verenigingsgebouw De Remise

De accommodatie aan de Pinnepot 9 te Oostvoorne, omvattende 1 werkplaats, opslagruimten en ruimten voor cursussen en verenigingsactiviteiten.

f.Voormalig Gemeentehuis Oostvoorne

De accommodatie aan de Hoflaan 6/8 te Oostvoorne waarin ondergebracht de Bibliotheek Oostvoorne, het V.V.V. Oostvoorne en de trouwzaal Oostvoorne.

g.Cultureel centrum De Man

De accommodatie aan de Burg Letteweg 30 te Oostvoorne

h.Bibliotheek Rockanje

De accommodatie aan de Dwarsweg 21 te Rockanje..

 • i.

  Jongerencentrum De Pit

  De voormalige discotheek aan het Dorpsplein 12 te Rockanje.

 • j.

  Sport- en cultureel centrum De Merel

De accommodatie aan de Dwarsweg 23 te Rockanje waarin ondergebracht een sportzaal en ruimten voor verenigingsgebruik en voor amateuristische kunstbeoefening.

 • 2.

  Wijze van gebruik

  • a.

   zwemabonnement

   deelname aan zwemles, aqua-fit activiteit, aqua-wellness en therapeutisch zwemmen

   welke per kalendermaand in rekening wordt gebracht; bij de eerste aanmelding is

   hiervoor inschrijfgeld verschuldigd

  • b.

   losse les

éénmalige deelname aan zwemles, aqua-wellness, aqua-fit activiteit of

therapeutisch zwemmen

c.toegangsbewijs zwembad

bewijs van betaling voor het eenmalig deelnemen aan de op het toegangsbewijs vermelde activiteit

d.10-badenkaart

bewijs van betaling voor tien maal deelnemen aan de op het toegangsbewijs vermelde activiteit

e.diplomazwemmen

éénmalige deelname aan een examen als afsluiting van de deelname aan het leszwemmen

f.per uur

éénmalige huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten

g.per uur per maand

huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende één kalendermaand

h.per uur per jaar

huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende de periode van 1 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar

i.per dagdeel

huur van een ruimte voor een ochtend (08.00-13.00 uur), middag (13.00-18.00 uur)

of avond (18.00-23.00 uur) of een deel daarvan

j.per seizoen

huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode beginnend op 1 augustus van een kalenderjaar en eindigend op 31 juli van het daarop volgende kalenderjaar gedurende tenminste 42 weken

k.per kalenderjaar

huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2 Wijze van betaling

 • 1.

  Losse lessen, toegangsbewijzen zwembad, tien badenkaarten, gebruik per uur en gebruik per dagdeel zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

 • 2.

  Zwemabonnementen, gebruik per uur per maand en gebruik per dagdeel dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende nota.

 • 3.

  Gebruik per uur per jaar, per seizoen en per kalenderjaar dient te worden voldaan in maximaal 4 termijnen waarvan de vervaldata zijn vermeld op de nota.

  Artikel 3 Invordering

  • 1.

   Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting wordt éénmalig een

   herinnering gezonden.

  • 2.

   Indien niet wordt voldaan aan de in de herinnering genoemde betalingstermijn wordt éénmalig een aanmaning verzonden.

  • 3.

   Indien niet wordt voldaan aan de in de aanmaning genoemde betalingstermijn wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten verbonden aan aanmaning en invordering door een incassobureau worden aan de nalatige partij in rekening gebracht.

  Artikel 4 Tarieven

  • 1.

   De tarieven zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

  • 2.

   Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting leggen burgemeester en wethouders een aan de wenselijk geachte ontwikkelingen aangepaste tarieventabel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

  • 3.

   Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere evenementen of gebeurtenissen een afwijkend tarief vaststellen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Tarievenverordening accommodaties 2011” van 14 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat hij vrij van toepassing blijft voor de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwachting in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Tarievenverordening accommodaties 2012”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

27 oktober 2011.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Tarieventabel 2012 behorende bij de “Tarievenverordening accommodaties 2012”

1.Sportcentrum De Meander (alle tarieven inclusief 6% BTW)

1.1. Sporthal De Meander

1.1.1. per uur maandag t/m vrijdag (1 zaaldeel) € 14,00

1.1.2. per uur maandag t/m vrijdag (1 zaaldeel) seizoen € 12,70

1.1.3. per uur zaterdag en zondag (1 zaaldeel) € 19,15

1.1.4. per uur zaterdag en zondag (1 zaaldeel) seizoen € 17,10

1.1.5. per uur maandag t/m vrijdag (2 zaaldelen) € 28,50

1.1.6. per uur maandag t/m vrijdag (2 zaaldelen) seizoen € 25,35

1.1.7. per uur zaterdag en zondag (2 zaaldelen) € 38,00

1.1.8. per uur zaterdag en zondag (2 zaaldelen) seizoen € 30,30

1.1.9. per uur maandag t/m vrijdag (hele hal) € 43,25

1.1.10. per uur maandag t/m vrijdag (hele hal) seizoen € 40,10

1.1.11. per uur zaterdag en zondag (hele hal) € 47,10

1.1.12. per uur zaterdag en zondag (hele hal) seizoen € 42,45

1.1.13. per uur per jaar lichamelijke oefening € 2.165,00

1.2. Oefenruimte De Meander

1.2.1 per dagdeel ochtend € 64,50

1.2.2 per dagdeel ochtend seizoen € 45,05

1.2.3 per dagdeel middag € 76,55

1.2.4 per dagdeel middag seizoen € 50,00

1.2.5 per dagdeel avond € 95,45

1.2.6 per dagdeel avond seizoen € 59,80

1.2.7 per dag € 118,25

1.2.8 per dag seizoen € 81,80

1.2.9 instructieruimte per dagdeel € 25,65

1.3. Zwembad De Meander

1.3.1. toegangsbewijzen zwembad

1.3.1.1. toegangsbewijs kinderen € 2,20

1.3.1.2. toegangsbewijs volwassenen € 2,70

1.3.1.3. toegangsbewijs baby/peuter zwemmen € 3,00

1.3.1.4. toegangsbewijs personen 55 jaar en ouder € 2,20

1.3.1.5. toegangsbewijs senioren aqua gym € 2,20

1.3.2. 10 badenkaarten

1.3.2.1. 10-badenkaart kinderen € 18,00

1.3.2.2. 10-badenkaart volwassenen € 24,00

1.3.2.3. 10-badenkaart baby/peuter zwemmen € 27,00

1.3.2.4. 10-badenkaart 55 jaar en ouder € 19,00

1.3.2.5. 10-badenkaart senioren aqua gym € 19,00

1.3.3. zwemabonnementen leszwemmen

1.3.3.1. A diploma per maand € 32,80

1.3.3.2. B diploma per maand € 32,80

1.3.3.3. C diploma per maand € 29,00

1.3.3.4. Zwemvaardigheid per maand € 20,00

1.3.3.5. Snorkelen per maand € 20,00

1.3.3.6. Snorkelclub per maand € 12,00

1.3.3.7. Bubblemaker per maand € 210,00

1.3.3.8. Inschrijfgeld € 15,00

1.3.3.9. Zwemles volwassenen per les € 5,20

1.3.3.10. Privé zwemles per les € 32,80

1.3.4. zwemabonnementen aqua-fit

1.3.4.1. Therapeutisch zwemmen per maand € 31,50

1.3.4.2. Aqua-fit per maand € 19,00

1.3.4.3. Aqua-fit 2 maal per week, per maand € 29,00

1.3.4.4. Aqua-fit 3 maal per week, per maand € 38,50

1.3.4.5. Spinning en powerwalk, per maand € 31,50

1.3.4.6. Inschrijfgeld € 15,00

1.3.5. losse lessen

1.3.5.1. Zwemles A en B diploma per les € 9,00

1.3.5.2. Zwemles C diploma per les € 5,20

1.3.5.3. Aqua-fit per les € 6,50

1.3.5.4. Therapeutisch zwemmen per les € 9,50

1.3.6. verhuur zwembad verenigingen

1.3.6.1. per uur per jaar € 3.640,00

1.3.6.2. per uur € 115,00

1.3.7. verhuur zwembad overig

1.3.7.1. per uur per jaar € 4.600,00

1.3.8. diplomazwemmen

1.3.8.1. diploma A € 15,00

1.3.8.2. diploma overig € 12,50

1.3.9. Schoolzwemmen

1.3.9.1. per uur per jaar € 4.135,00

1.3.9.2. per uur € 97,50

1.4.Foyer de Meander

1.4.1. Foyer beneden € 35,00

1.4.2. Foyer boven € 25,00

 • 2.

  Sportcomplex Zwartelaan per jaar (incl. 6% BTW) € 17.462,00

 • 3.

  Sportcomplex Drenkeling per jaar (incl. 6% BTW) € 15.047,00

 • 4.

  Sportcomplex 2e Slag per jaar € 17.500,00

 • 5.

  Verenigingsgebouw De Remise

5.1. St. Hobbywerkplaats per jaar € 3.175,00

5.2. Voornse Modelspoor Vereniging per jaar € 1.785,00

5.3. VU per jaar € 1.655,00

5.4. St. Cultevo per jaar € 2.590,00

5.5. Vogelvereniging De Siervogel per jaar € 72,00

6.Cultureel Centrum De Man

6.1. per dagdeel gebruik < 20 keer per jaar

6.1.1. Burchtzaal€ 130,55

6.1.2. Polderzaal € 70,65

6.1.3. Duinzaal€ 31,40

6.1.4. Strandzaal € 27,50

6.1.5. Combinatie Polderzaal/Duinzaal € 102,00

6.1.6. CombinatieDuinzaal/Strandzaal € 47,15

6.1.7. Combinatie Polderzaal/Duinzaal/Strandzaal€ 130,95

6.2. per dagdeel gebruik > 20 keer per jaar

6.2.1.Burchtzaal€ 73,20

6.2.2. Polderzaal € 47,15

6.2.3. Combinatie Polderzaal/Duinzaal€ 78,50

6.2.4. Combinatie Polderzaal/Duinzaal/Strandzaal€ 109,70

6.3. per dagdeel gebruik VU

6.3.1. Polderzaal € 36,75

6.4. per dagdeel repetitie

6.4.1. Burchtzaal € 52,25

6.5.per dagdeel gebruik

6.5.1. Foyer € 52,25

6.6. Jongerencentrum De Chill, per jaar € 5.750,00

7.Voormalig Gemeentehuis Oostvoorne

7.1. Bibliotheek Oostvoorne per jaar € 27.200,00

7.2. Trouwzaal per jaar € 19.650,00

7.3. V.V.V. Oostvoorneper jaar € 6.850,00

8.Bibliotheek Rockanje per jaar € 25.000,00

9. Jongerencentrum De Pit per jaar € 5.250,00

10. Sport en cultureel centrum De Merel

10.1 Sportzaal (tarieven inclusief 6% BTW)

10.1.1 Sportzaal per uur € 26,30

10.1.2 Lichamelijke oefening per uur per jaar € 2.915,00

10.2 Cultureel centrum

10.2.1 Grote zaal

10.2.1.1 Ochtend of Middag € 81,50

10.2.1.2 Avond € 119,65

10.2.1.3 Dagdeel € 160,15

10.2.2 Zaal combi 2-3-4

10.2.2.1 Ochtend of Middag € 39,20

10.2.2.2 Avond € 62,00

10.2.2.3 Dagdeel € 77,35

10.2.3 Zaal combi 3-4

10.2.3.1 Ochtend of Middag € 26,40

10.2.3.2 Avond € 32,80

10.2.3.3 Dagdeel € 49,95

10.2.4 Foyer

10.2.4.1 Ochtend of Middag € 23,30

10.2.4.2 Avond € 32,80

10.2.4.3 Dagdeel € 44,85

10.2.5 Zaal 1

10.2.5.1 Ochtend of Middag € 33,05

10.2.52 Avond € 39,20

10.2.5.3 Dagdeel € 63,80

10.2.6 Zaal 2

10.2.6.1 Ochtend of Middag € 26,15

10.2.6.2 Avond € 32,80

10.2.6.3 Dagdeel € 60,75

10.2.7 Zaal 3 of 4 of VIP

10.2.7.1 Ochtend of Middag € 20,00

10.2.7.2 Avond € 20,00

10.2.7.3 Dagdeel € 38,95

10.2.8 Zaal combi 1-2

10.2.8.1 Ochtend of Middag € 49,20

10.2.8.2 Avond € 68,40

10.2.8.3 Dagdeel € 96,85

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 27 oktober 2011.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,