Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening raadscommissies 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening raadscommissies 2012
CiteertitelVerordening raadscommissies 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwerkzaamheden raadscommissies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening op de raadscommissies Westvoorne 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 82, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-201601-01-2019Gewijzigd:29 september 2015 en 4 oktober 2016

26-06-2012

Weekblad Westvoorne

61775
01-08-201211-11-2016intrekken Verordening raadscommissies 2011 en vaststellen Verordening raadscommissies 2012

26-06-2012

Weekblad Westvoorne

61775

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening raadscommissies 2012

 

 

 

Raadsbesluit 2012

Nr. 61775/62998

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van de griffier van 13 juni 2012

B E S L U I T:

 • A.

  In te trekken de “Verordening raadscommissies 2011”;

 • B.

  Vast te stellen de volgende “Verordening raadscommissies 2012”.

Artikel 1
 • 1.

  Er zijn raadscommissies voor de voorbereiding van besluitvorming van de raad en voor overleg met het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

 • 2.

  2. Deze raadscommissies zijn: de commissie Grondgebied en Financiën, de commissie Inwonerszaken en Algemene Zaken en de commissie Presentaties. Een gecombineerde commissievergadering betreft een vergadering van een combinatie van 2 of meer van de in dit artikel genoemde commissies

Artikel 2
 • 1.

  Elke commissie bestaat, buiten de voorzitter, uit maximaal 2 leden, per vergadering aan te wijzen door iedere fractie, die van de gemeenteraad deel uit maakt. Tot lid van een commissie zijn zowel raadsleden als niet-raadsleden, zogenaamde fractie-assistenten, benoembaar. De artikelen 10,11,12 en 13 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op commissieleden die geen raadslid zijn. De fractie-assistenten worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd. Hij/zij moet daartoe aan de voorzitter van de raad een door hem/haar ondertekende ver-klaring overleggen. Deze verklaring bevat tevens een geheimhoudingsbepaling. Een fractie kan maximaal twee fractie-assistenten aanwijzen.

  2. Als voorzitter van een commissie benoemt de raad een lid van de gemeenteraad, geen lid zijnde van de desbetreffende commissie. Bij afwezigheid van een voorzitter wordt deze vervangen door de voorzitter van één van de andere raadscommissies.

  3. De plaatsvervangend raadsvoorzitter is voorzitter van een gecombineerde commissie-vergadering. Bij afwezigheid van, of op verzoek van, de plaatsvervangend raadsvoorzitter kan één van de voorzitters van een raadscommissie deze taak bij een vergadering overnemen.

  4. De voorzitter die ophoudt lid van de raad te zijn, houdt tevens op voorzitter van een commissie te zijn.

  5. De raad kan de voorzitter al dan niet op diens verzoek van zijn functie als voorzitter van de commissie ontheffen.

   

Artikel 3

De burgemeester en de wethouders worden op hun verzoek toegelaten tot de commissievergaderingen.

Artikel 4
 • 1.

  De voorzitter stelt toehoorders bij een openbare vergadering op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren tijdens de vergadering, zulks met in acht name van de volgende bepalingen.

 • 2.

  Van het in het eerste lid omschreven spreekrecht kan door toehoorders gebruik worden gemaakt bij aanvang van de bespreking van ieder geagendeerd onderwerp, maar niet bij de punten ‘verslag’ en ‘rondvraag’.

 • 3.

  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. Als agendapunten na verzending van de agenda worden toegevoegd, kan aanmelding tot de aanvang van de vergadering.

 • 4.

  De spreker dient zich tot de voorzitter te richten. Sprekers zullen noch onderling noch met de commissie in debat gaan. Leden van de commissie kunnen informatieve vragen ter verduidelijking stellen aan de insprekers, direct nadat de inspreker het woord heeft gevoerd. Als er tijdens het debat aanleiding is voor nadere vragen aan een inspreker is dat mogelijk.

 • 5.

  De voorzitter kan toehoorders toestaan ook in tweede instantie het woord te voeren, doch uitsluitend indien dit in het belang van de discussie is en niet als hinderlijk wordt ervaren, zulks te zijner beoordeling. In tweede instantie krijgen insprekers maximaal 3 minuten per spreker het woord.

 • 6.

  Een samenvatting van het door toehoorders gesprokene wordt in het verslag vastgelegd.

 • 7.

  Bij de opening van de vergadering doet de voorzitter mededeling van het in dit artikel bepaalde.

 • 8.

  Het presidium kan per commissievergadering en per agendapunt in een vergadering een andere wijze van inspraak van toehoorders vaststellen.

Artikel 5
 • 1.

  Het presidium bepaalt de vergaderdata en de concept-agenda van de commissievergaderingen.

 • 2.

  Het staat het presidium hierbij vrij om, per agendapunt, de wijze van bespreken te kiezen.

Artikel 6
 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is besproken, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de raadscommissie of er een advies aan de raad wordt uitgebracht.

 • 3.

  Indien de raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

 • 4.

  In het advies worden de standpunten van alle fracties opgenomen.

Artikel 7
 • 1.

  Tenzij daartegen door de voorzitter of door een commissie bezwaar wordt gemaakt, kunnen de vergaderingen van de commissie door ambtelijke adviseurs worden bijgewoond.

 • 2.

  Buiten het bepaalde in lid 1 kan de voorzitter personen uitnodigen een vergadering van een commissie bij te wonen voor het verstrekken van inlichtingen.

Artikel 8

De griffier is secretaris van de commissies.

Artikel 9

Alle van een commissie uitgaande stukken worden ondertekend door haar secretaris. In daartoe in aanmerking komende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, worden de stukken zowel door de voorzitter als door de secretaris ondertekend.

Artikel 10

Voor zover deze verordening daarin niet voorziet, worden de werkwijze van de commissies en de orde van hun vergaderingen voor zoveel mogelijk ingericht naar de regels, voor overeenkomstige gevallen gegeven in de Gemeentewet en het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening raadscommissie 2012”.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 26 juni 2012

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

Gewijzigd:

- 29 september 2015

- 4 oktober 2016