Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening kwijtschelding 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art 231 lid 2, art 255 lid 1 en 4, art 282 en art. 300 van de Gemeentewet, art 26 van de Invorderingswet 1990 en hoofdstuk 11 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2019Vernieuwde verordening

24-09-2013

Weekblad Westvoorne

78874/79020

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014

Raadsbesluit 2013

Nr. 78874/79020

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

gelet op artikel 231 tweede lid, 255 eerste en vierde lid, 282 en 300 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en hoofdstuk 11 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

BESLUIT:

 • A.

  In te trekken met ingang van 1 januari 2014 de ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

   

 • B.

  Vast te stellen met ingang van 1 januari 2014 de “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014”.

 

Artikel 1

 • ·

  1. Bij de invordering van de volgende belastingen kan kwijtschelding worden verleend:

 • a.

  Aanslagen inzake onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Afvalstoffenheffing voor het basispakket (één groene en één grijze container);

 • c.

  Rioolheffing;

 • d.

  Hondenbelasting voor de eerste hond;

 • ·

  2. Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Aanslagen inzake leges;

 • b.

  Hondenbelasting vanaf de tweede hond;

 • c.

  Marktgeld;

 • d.

  Toeristenbelasting;

 • e.

  Rechten op het gebruik van algemene begraafplaatsen;

 • f.

  Precariorechten;

 • g.

  Standplaatsgelden op het woonwagenkamp;

 • h.

  Afvalstoffenheffing voor een extra groene of grijze container.

 

Artikel 2

Kwijtschelding kan alleen worden aangevraagd door een natuurlijk persoon, die geen bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent.

 

Artikel 3

 • 1.

  Kwijtschelding kan worden verleend voor bovengenoemde aanslagen indien de belastingplichtige voldoet aan de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels.

 • 2.

  In het kader van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

 • 3.

  In afwijking van lid 2 worden in het kader van de kwijtschelding de kosten van bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt gesteld op 100 % van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

 

Artikel 4

Kwijtschelding wordt niet verleend in de volgende gevallen:

 • a.

  Indien gegevens voor de beoordeling van de aanvraag niet, onjuist, onvolledig of op onjuiste wijze zijn verstrekt;

 • b.

  Indien een belastingaanslag niet kan worden voldaan en dat aan belastingplichtige is toe te rekenen;

 • c.

  Indien de belastingplichtige surcéance van betaling is verleend of hij verkeert in staat van faillissement, afgezien van een aantal situaties waarin sprake is van een akkoord als genoemd in de faillissementswet;

 • d.

  Indien belastingplichtige niet voldoet aan de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels.

 

Artikel 5

Een aanvraag om kwijtschelding moet worden gedaan bij team Werk, Inkomen en Service (WIS) middels een door burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld formulier. De aanvraag dient bij voorkeur te worden gedaan binnen 30 dagen na dagtekening van de aanslag.

 

Artikel 6

 • 1.

  De bevoegdheid tot het in ontvangst nemen van de aanvraag om kwijtschelding en het beslissen op de aanvraag om kwijtschelding berust bij het teamhoofd Financiën op grond van artikel 255 eerste lid van de Gemeentewet.

 • 2.

  Het teamhoofd Financiën kan deze bevoegdheid mandateren aan een andere ambtenaar.

 

Artikel 7

 • 1.

  Het teamhoofd Financiën neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing op de aanvraag tot kwijtschelding. Hij baseert zijn beslissing op de algemene uitgangspunten van het kwijtscheldingsbeleid, zoals vastgelegd in de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2014.

 • 2.

  Gedurende deze beslissingstermijn wordt de betalingsverplichting opgeschort.

 

Artikel 8

 • 1.

  Binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking op de aanvraag tot kwijtschelding bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een gemotiveerd beroepschrift tegen de beslissing op de aanvraag tot kwijtschelding bij het college. Het beroepschrift wordt ingediend bij teamhoofd financiën.

 • 2.

  Binnen 6 weken na dagtekening van het beroepschrift dient het college hierop te beschikken.

 

Artikel 9

In gevallen, die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze niet voorziet, beslist het teamhoofd Financiën.

 

Artikel 10

Deze verordening kan aangehaald worden als "Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014" .

 

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 24 september 2013

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,