Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Tarievenverordening accommodaties 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenverordening accommodaties 2014
CiteertitelTarievenverordening accommodaties 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, voormalig Gemeentehuis Oostvoorne, Bibliotheek Rockanje, Cultureel centrum De Man, jongerencentrum De Pit, sport- en cultureel centrum de Merel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Tarievenwijziging.

28-10-2013

Weekblad Westvoorne 20-11-2013

82474/82489

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit 2013.

Nr. 82474/82489

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2013;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, voormalig Gemeentehuis Oostvoorne, Bibliotheek Rockanje, Cultureel centrum De Man, jongerencentrum De Pit, sport- en cultureel centrum de Merel

(Tarievenverordening accommodaties 2014).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Accommodaties

  • a.

   Sportcentrum De Meander

De accommodatie aan de Vlinderslag 1,3,5 te Oostvoorne omvattende een sporthal, een oefenruimte en een overdekt zwembad.

b.Sportcomplex Zwartelaan

De veldsportaccommodatie aan de Zwartelaan te Oostvoorne omvattende 2 wedstrijdvoetbalvelden, 1 kunstgrasveld, een oefenhoek en een opstal.

c.Sportcomplex Drenkeling

De veldsportaccommodatie aan de Korteweg te Rockanje omvattende 3 wedstrijdvoetbalvelden, 1 wetraveld, een oefenveld en een opstal.

d.Sportcomplex 2e Slag

De veldsportaccommodatie aan de 2e Slag te Rockanje omvattende 2 kunstgrashockeyvelden en een grasoefenstrook.

e.Verenigingsgebouw De Remise

De accommodatie aan de Pinnepot 9 te Oostvoorne, omvattende 1 werkplaats, opslagruimten en ruimten voor cursussen en verenigingsactiviteiten.

f.Voormalig Gemeentehuis Oostvoorne

De accommodatie aan de Hoflaan 6/8 te Oostvoorne waarin ondergebracht de Bibliotheek Oostvoorne, het V.V.V. Oostvoorne en de trouwzaal Oostvoorne.

g.Cultureel centrum De Man

De accommodatie aan de Burg Letteweg 30 te Oostvoorne

h.Bibliotheek Rockanje

De accommodatie aan de Dwarsweg 21 te Rockanje..

 • i.

  Jongerencentrum De Pit

  De voormalige discotheek aan het Dorpsplein 12 te Rockanje.

 • j.

  Sport- en cultureel centrum De Merel

De accommodatie aan de Dwarsweg 23 te Rockanje waarin ondergebracht een sportzaal en ruimten voor verenigingsgebruik en voor amateuristische kunstbeoefening.

 • 2.

  Wijze van gebruik

  • a.

   zwemabonnement

   deelname aan zwemles, aqua-fit activiteit, aqua-wellness en therapeutisch zwemmen

   welke per kalendermaand in rekening wordt gebracht; bij de eerste aanmelding is

   hiervoor inschrijfgeld verschuldigd

  • b.

   losse les éénmalige deelname aan zwemles, aqua-wellness, aqua-fit activiteit of therapeutisch zwemmen

c.toegangsbewijs zwembad

bewijs van betaling voor het eenmalig deelnemen aan de op het toegangsbewijs vermelde activiteit

d.10-badenkaart

bewijs van betaling voor tien maal deelnemen aan de op het toegangsbewijs vermelde activiteit

e.diplomazwemmen

éénmalige deelname aan een examen als afsluiting van de deelname aan het leszwemmen

f.per uur

éénmalige huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten

g.per uur per maand

huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende één kalendermaand

h.per uur per jaar

huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende de periode van 1 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar

i.per dagdeel

huur van een ruimte voor een ochtend (08.00-13.00 uur), middag (13.00-18.00 uur)

of avond (18.00-23.00 uur) of een deel daarvan

j.per seizoen

huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode beginnend op 1 augustus van een kalenderjaar en eindigend op 31 juli van het daarop volgende kalenderjaar gedurende tenminste 42 weken

k.per kalenderjaar

huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2 Wijze van betaling

 • 1.

  Losse lessen, toegangsbewijzen zwembad, tien badenkaarten, gebruik per uur en gebruik per dagdeel zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

 • 2.

  Zwemabonnementen, gebruik per uur per maand en gebruik per dagdeel dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende nota.

 • 3.

  Gebruik per uur per jaar, per seizoen en per kalenderjaar dient te worden voldaan in maximaal 4 termijnen waarvan de vervaldata zijn vermeld op de nota.

   

  Artikel 3 Invordering

   

  • 1.

   Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting wordt éénmalig een herinnering gezonden.

  • 2.

   Indien niet wordt voldaan aan de in de herinnering genoemde betalingstermijn wordt éénmalig een aanmaning verzonden.

  • 3.

   Indien niet wordt voldaan aan de in de aanmaning genoemde betalingstermijn wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten verbonden aan aanmaning en invordering door een incassobureau worden aan de nalatige partij in rekening gebracht.

    

  Artikel 4 Tarieven

  • 1.

   De tarieven zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

  • 2.

   Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting leggen burgemeester en wethouders een aan de wenselijk geachte ontwikkelingen aangepaste tarieventabel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

  • 3.

   Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere evenementen of gebeurtenissen een afwijkend tarief vaststellen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Tarievenverordening accommodaties 2013” van 18 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat hij vrij van toepassing blijft voor de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwachting in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Tarievenverordening accommodaties 2014”.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van

31 oktober 2013.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

Tarieventabel 2014 behorende bij de Tarievenverordening accommodaties 2014

Verhuur ten behoeve van sport is exclusief 6 % BTW

Op verhuur ten behoeve van culturele activiteiten is geen BTW van toepassing

1.Sportcentrum De Meander

1.1. Sporthal De Meander

1.1.1. per uur maandag t/m vrijdag (1 zaaldeel) € 13,76

1.1.2. per uur zaterdag en zondag (1 zaaldeel) € 18,81

1.1.3. per uur maandag t/m vrijdag (hele hal) € 42,43

1.1.4. per uur zaterdag en zondag (hele hal) € 46,24

1.1.5. per uur zaterdag en zondag (hele hal) seizoen € 41,67

1.1.6. per uur per jaar lichamelijke oefening € 2.124,97

 

1.2.Oefenruimte De Meander

1.2.1 per dagdeel ochtend € 63,32

1.2.2 per dagdeel ochtend seizoen € 44,22

1.2.3 per dagdeel middag € 75,15

1.2.4 per dagdeel middag seizoen € 49,07

1.2.5 per dagdeel avond € 93,68

1.2.6 per dagdeel avond seizoen € 58,70

1.2.7 per dag € 116,05

1.2.8 per dag seizoen € 80,30

1.2.9 instructieruimte per dagdeel € 25,16

 

1.3. Zwembad De Meander

1.3.1. toegangsbewijzen zwembad

1.3.1.1. toegangsbewijs kinderen € 2,41

1.3.1.2. toegangsbewijs volwassenen € 2,89

1.3.1.3. toegangsbewijs baby/peuter zwemmen € 3,37

1.3.1.4. toegangsbewijs personen 55 jaar en ouder € 2,21

1.3.1.5. toegangsbewijs senioren aqua gym € 2,21

1.3.1.6. toegangsbewijs gezins-zwemmen jeugd € 2,36

1.3.1.7. toegangsbewijs gezins-zwemmen volwassenen € 3,30

 

1.3.2. 10 badenkaarten

1.3.2.1. 10-badenkaart kinderen € 21,65

1.3.2.2. 10-badenkaart volwassenen € 25,98

1.3.2.3. 10-badenkaart baby/peuter zwemmen € 30,31

1.3.2.4. 10-badenkaart 55 jaar en ouder € 18,77

1.3.2.5. 10-badenkaart senioren aqua gym € 18,77

1.3.2.6. 10-badenkaart gezins-zwemmen jeugd € 21,23

1.3.2.7. 10-badenkaart gezins-zwemmen volwassenen € 29,72

1.3.2.8. 10-badenkaart sporten met blessure € 37,26

 

1.3.3. zwemabonnementen leszwemmen

1.3.3.1. A diploma per maand € 33,21

1.3.3.2. B diploma per maand € 33,21

1.3.3.3. C diploma per maand € 28,30

1.3.3.4. Zwemvaardigheid per maand € 19,62

1.3.3.5. Snorkelen per maand € 19,62

1.3.3.6. Snorkelclub per maand € 11,84

1.3.3.7. Bubblemaker € 206,13

1.3.3.8. Inschrijfgeld € 14,43

1.3.3.9. Zwemles volwassenen per les € 8,68

1.3.3.10. Privé zwemles per les € 33,21

 

1.3.4. zwemabonnementen aqua-fit

1.3.4.1. Therapeutisch zwemmen per maand € 30,99

1.3.4.2. Aqua-fit per maand € 18,67

1.3.4.3. Aqua-fit 2 maal per week, per maand € 29,86

1.3.4.4. Aqua-fit 3 maal per week, per maand € 43,30

1.3.4.5. Spinning en powerwalk, per maand € 30,99

1.3.4.6. 1 maal aquafit en 1 maal spinning/powerwalk per week € 46,18

1.3.4.7. 1 maal spinning en 1 maal powerwalk per week € 55,80

1.3.4.8. onbeperkt sporten per maand € 35,06

1.3.4.9. Inschrijfgeld € 14,43

1.3.4.10. Zwemmen kinderen met overgewicht € 19,62

 

1.3.5. losse lessen

1.3.5.1. Zwemles A en B diploma per les € 8,87

1.3.5.2. Zwemles C diploma per les € 8,40

1.3.5.3. Aqua-fit per les € 6,56

1.3.5.4. Therapeutisch zwemmen per les € 9,34

 

1.3.6. verhuur zwembad verenigingen

1.3.6.1. per uur per jaar € 3.572,70

1.3.6.2. per uur inclusief toezicht € 112,87

1.3.6.3 per uur exclusief toezicht € 91,41

 

1.3.7. verhuur zwembad overig

1.3.7.1. per uur per jaar € 4.562,64

 

1.3.8. diplomazwemmen

1.3.8.1. alle diploma’s € 14,43

 

1.3.9. Schoolzwemmen

1.3.9.1. per uur per jaar € 4.060,75

1.3.9.2. per uur € 95,37

1.4.Foyer de Meander

1.4.1. Foyer boven € 24,54

 

 • 2.

  Sportcomplex Zwartelaan per jaar € 17.138,89

   

 • 3.

  Sportcomplex Drenkeling per jaar € 14.768,84

   

 • 4.

  Sportcomplex 2e Slag per jaar € 18.207,00

   

 • 5.

  Verenigingsgebouw De Remise

   

5.1. St. Hobbywerkplaats per jaar € 3.305,00

5.2. Voornse Modelspoor Vereniging per jaar € 1.856,00

5.3. VU per jaar € 1.724,00

5.4. St. Cultevo per jaar € 2.698,00

5.5. Vogelvereniging De Siervogel per jaar € 75,00

 

6.Cultureel Centrum De Man

 

6.1. per dagdeel gebruik < 20 keer per jaar

6.1.1. Burchtzaal€ 135,80

6.1.2. Polderzaal € 73,50

6.1.3. Duinzaal€ 32,70

6.1.4. Strandzaal € 28,60

6.2. per dagdeel gebruik > 20 keer per jaar

6.2.1.Burchtzaal€ 76,15

6.2.2. Polderzaal € 49,05

6.2.3. Duinzaal € 26,50

6.2.4. Strandzaal € 23,20

6.3 per dagdeel gebruik

6.3.1. Foyer € 54,35

6.4. Jongerencentrum De Chill, per jaar € 5.982,00

 

7.Voormalig Gemeentehuis Oostvoorne

7.1. Bibliotheek Oostvoorne per jaar € 27.750,00

7.2. Trouwzaal per jaar € 20.045,00

7.3. V.V.V. Oostvoorneper jaar € 6.990,00

 

8.Bibliotheek Rockanje per jaar € 25.500,00

 

9. Jongerencentrum De Pit per jaar € 5.355,00

 

10. Sport en cultureel centrum De Merel

10.1 Sportzaal

10.1.1 Sportzaal per uur € 25,31

10.1.2 Lichamelijke oefening per uur per jaar € 2.915,00

 

10.2 Cultureel centrum

10.2.1 Grote zaal

10.2.1.1 Ochtend of Middag € 84,80

10.2.1.2 Avond € 124,50

 

10.2.2 Zaal combi 2-3-4

10.2.2.1 Ochtend of Middag € 40,80

10.2.2.2 Avond € 64,50

10.2.3 Zaal combi 3-4

10.2.3.1 Ochtend of Middag € 27,50

10.2.3.2 Avond € 34,10

10.2.4 Zaal 1

10.2.4.1 Ochtend of Middag € 34,35

10.2.4.2 Avond € 40,80

 

10.2.5 Zaal 2

10.2.5.1 Ochtend of Middag € 27,20

10.2.5.2 Avond € 34,10

 

10.2.6 Zaal 3 of 4 of VIP

10.2.6.1 Ochtend of Middag € 20,80

10.2.6.2 Avond € 20,80

 

10.2.7 Zaal combi 1-2

10.2.7.1 Ochtend of Middag € 51,20

10.2.7.2 Avond € 71,15

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 31 oktober 2013.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,