Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2014
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Tarievenwijziging.

31-10-2013

Weekblad Westvoorne 2013-11-20

82474/82500

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit 2013.

Nr. 82474/82500

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2013;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2014.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaats in de kern Oostvoorne en Rockanje;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as:

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegen- heid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te verstrooien.

Artikel 2: Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraaf-plaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraaf-plaats.

Artikel 3: Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4: Maatstaf van heffingen belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5: Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in art. 13 lid c t/m g van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6: Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in art. 13 lid b van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in art. 13 lid b van de tarieventabel worden geheven door middel van gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

  Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennis-geving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7: Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, als bedoeld in art. 13 lid b t/m g van de tarieventabel zijn verschul-digd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belas-tingplicht.

Artikel 8: Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die als bedoeld in artikel 13 lid b t/m g van de tarieventabel zijn verschul-digd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittin-gen, werken of inrichtingen.

Artikel 9: Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het tijdstip waarop de in artikel 2 bedoelde diensten worden aangevraagd.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moeten de rechten als bedoeld in art. 13 lid c t/m g van de tarieventabel worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zijn de rechten als bedoeld in art. 13 lid b van de tarieventabel invorderbaar in één termijn welke vervalt op de laatste dag van de maand, volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in lid 1 t/m 3 gestelde termijn.

Artikel 10: Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot

de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12: Inwerkingtreding en citeertitel

1.De “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013" van 18 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid

genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekend- making.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2014".

Aldus besloten in de openbare vergadering van

31 oktober 2013.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

Tarieventabelbehorende bij de verordening op de heffing en

 

 

 

invordering van Lijkbezorgingsrechten 2014

 

 

 

Nr. 82474/82501

 

 

1.

Het begraven van het stoffelijk overschot, c.q. het bijzetten

 

 

 

van een asbus van een persoon van 12 jaar en daarboven,

 

 

 

per begraving

944,00

 

 

 

 

2.

Het begraven van het stoffelijk overschot, c.q. het bijzetten

 

 

 

van een asbus van een kind beneden het jaar van een

 

 

 

doodgeboren kind, per begraving

235,00

 

 

 

 

3.

Het begraven van het stoffelijk overschot, c.q. het bijzetten

van een asbus van een kind van 1 tot 12 jaar,

 

 

 

per begraving

470,00

3.a.

Het begraven van een asbus, per begraving

470,00

4.

De verlening van het recht om in een bepaalde urnennis

 

 

 

een asbus te doen bijzetten, per verlening

188,00

 

 

 

 

5.

Het verstrooien van de as van een overledene op de daartoe

aangewezen strooivelden op de algemene begraafplaatsen,

 

 

 

per verlening

268,00

 

 

 

 

6.

Voor het begraven van stoffelijke overschotten, c.q. het

 

 

 

bijzetten van de as van levenloos geboren of kort na de

 

 

 

geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige

 

 

 

geboorte, die in een kist worden begraven, c.q. waarvan

de as in een asbus wordt geborgen, wordt het grafrecht

eenmaal geheven, terwijl geen recht wordt geheven voor het begraven van stoffelijke overschotten, c.q. het bijzetten van de as van kinderen, die kort na de geboorte overleden, in een kist met hun overleden moeder worden begraven, c.q. waarvan de as met die van de moeder wordt geborgen in een asbus.

 

 

 

 

 

 

7.

Voor het begraven van het stoffelijk overschot, het bijzetten,

 

 

 

begraven, van een asbus of het verstrooien van as, buiten

 

 

 

de gewone uren, waarop de begraafplaatsen voor die doel-

 

 

 

einden zijn opengesteld, wordt het recht als vermeld in deze

 

 

 

tabel onder de nummers 1 t/m 5 verhoogd met 50%.

 

 

 

 

 

 

 

Onder de gewone uren worden verstaan de volgende uren:

 

 

 

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur

 

 

 

maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur

zaterdag van 8.00 tot 11.30 uur.

 

 

 

 

 

 

8.

De heffing voor het begraven, c.q. het bijzetten buiten de

 

 

 

gewone uren zal niet worden toegepast, indien dit

 

 

 

geschiedt op last van het bevoegd gezag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

De verlening van het recht om lijken in een bepaald graf

 

 

 

te doen begraven

 

 

 

a.gedurende een tijdvak van 25 jaar in een eigen graf

 

 

 

voor 2 stoffelijke overschotten, per verlening

1329,00

 

b.gedurende een tijdvak van 25 jaar in een eigen graf-

 

 

 

kelder voor 2 stoffelijke overschotten, inclusief het

 

 

 

recht m.b.t. de stichtingskosten van een grafkelder,

 

 

 

per verlening

2107,00

 

 

 

 

9.a.

De verlening van het recht om asbussen in een bepaald

 

 

 

graf te doen begraven gedurende een tijdvak van 25 jaar

 

 

 

in een eigen graf voor 2 urnen, per verlening

666,00

 

 

 

 

10.

De verlening van het recht om 1 asbus in een bepaalde

urnennis te doen bijzetten gedurende een tijdvak van

25 jaar in een eigen urnennis, per verlening

666,00

 

 

 

 

11.

De verlening van het recht, met een tijdvak van 10 jaar,

 

 

 

Van de onder 9., 9.a. en 10. genoemde tijdvakken

 

 

 

a.voor een eigen graf voor 2 stoffelijke overschotten,

 

 

 

per verlening

534,00

 

b.voor een eigen grafkelder voor 2 stoffelijke over-

 

 

 

schotten, per verlening

843,00

 

c.voor een eigen urnennis voor 1 asbus, per verlening

267,00

 

d.voor een eigen graf voor 2 asbussen, per verlening

267,00

 

 

 

 

12.

Het inschrijven of overboeken van een eigen graf, een

 

 

 

eigen grafkelder of een eigen urnennis in een daartoe

 

 

 

bestemd register, per inschrijving of overboeking

5,00

 

 

 

 

13.

Het plaatsen van een gedenkteken en onderhoud van

 

 

 

een graf of urnennis.

 

 

 

a.Het recht van gemeentewege plaatsen of lichten en

 

 

 

weder plaatsen of opzetten van een gedenkteken,

 

 

 

per verlening

75,00

 

b.het recht voor het van gemeentewege schoonhouden

van een gedenkteken, waarvoor vergunning tot plaat-

sing is verleend voor 31-12-1991 en belanghebbenden

te kennen hebben gegeven de onderhoudskosten

jaarlijks te willen voldoen, per jaar

97,35

 

c.het recht voor het van gemeentewege onderhouden

 

 

 

van een eigen graf, met of zonder gedenkteken, per graf

1773,15

 

d.het recht voor het van gemeentewege onderhouden van

 

 

 

een algemeen graf, met of zonder gedenkteken, per graf

886,00

 

e.het recht voor het van gemeentewege onderhouden van

een eigen urnennis, met of zonder gedenkteken, per nis

886,00

 

f.het recht voor het van gemeentewege onderhouden van

 

 

 

een eigen urnengraf, met of zonder gedenkteken, per graf

886,00

 

g.het recht voor het van gemeentewege plaatsen van

 

 

 

een gedenk(naam)plaatje op de gedenkzuil op het strooiveld,

 

 

 

per plaatje

99,00

 

 

 

 

14.

Het recht, op verzoek van rechthebbende, voor het ruimen van een eigen graf, indien daarvoor ander kisten behoeven

 

 

 

te worden verplaatst, per verlening

693,00

 

 

 

 

15.

Boven het in deze tabel onder 1., 2. en 3. vermelde bedrag wordt het recht voor het lichten en overbrengen van een

 

 

 

stoffelijk overschot uit het ene naar het andere graf op een der algemene begraafplaatsen,

 

 

 

a.indien daarvoor geen andere kisten behoeven te worden

 

 

 

verplaatst, per verlening

693,00

 

b.indien daarvoor andere kisten behoeven te worden

 

 

 

verplaatst, per verlening

958,00

 

c.geen rechten worden geheven voor het op rechterlijk

 

 

 

gezag lichten en weer in de zelfde grafruimte begraven

 

 

 

van een stoffelijk overschot.

 

 

 

 

 

 

16.

Boven het in deze tabel onder 4 vermelde bedrag wordt het

 

 

 

recht voor het lichten en overbrengen van een asbus uit de ene naar de andere urnennis, op een der algemene begraafplaatsen, per verlening

171,00

 

 

 

 

17.

Het recht voor het gebruik van de aula

 

 

 

a.per dag

175,00

 

b.per dagdeel (ochtend/middag)

90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

 

 

 

van 31 oktober 2013

 

 

 

 

 

 

 

De raad voornoemd,

 

 

 

de griffier, de voorzitter,