Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent blijversleningen Verordening Blijverslening Westvoorne 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent blijversleningen Verordening Blijverslening Westvoorne 2017
CiteertitelVerordening Blijverslening Westvoorne 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. artikel 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2018nieuwe regeling

24-01-2017

Gemeenteblad 2018, 275685

 148997/149754

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Blijverslening Westvoorne 2017

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b)

  Blijverslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne.

 • d)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

  Artikel 2 Toepassingsbereik

  • 1.

   De gemeente Westvoorne heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

  • 2.

   Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Soort lening

  • ·

   Voor een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt : de lening wordt concumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,-- en maximaal € 10.000,-- is.

  • ·

   Voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt : de lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 10.001,-- en maximaal € 50.000,-- is.

  • b.

   Doelgroep Blijverslening die consumptief wordt verstrekt

  • ·

   Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

  • ·

   Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

  • c.

   Markt-/woning en prijssegment

  • ·

   Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen in de gemeente Westvoorne.

  • ·

   < De maximale WOZ-waarde van de woning bedraagt € 350.000,--.

  • 3.

   De aanvrager moet de woning waarvoor een Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

  Artikel 3 Maatregelen

  • 1.

   Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   maatregelen om de eigen woning van aanvrager levensloopbestendig te maken. Tot die maatregelen worden aanpassingen aan woningen gerekend die voldoen aan de betreffende basiseisen in het Handboek Woonkeur, Basispakket deel C en D of Pluspakket Zorg en die voldoen aan de WMO-toets voor indeling, maatvoering en Wmo-beleid;

  • b.

   bouwkundige aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage 1 is bijgevoegd bij deze verordening.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden of inkorten.

  Artikel 4 Beleidsdoelen

  Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  • a.

   mensen langer zelfstandig thuis laten wonen;

  • b.

   bijdragen aan de toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen.

  Artikel 5 Budget

  • 1.

   De raad van de gemeente Westvoorne stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Blijversleningen.

  • 2.

   Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

  • 3.

   Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

  Artikel 6 Bevoegdheid college

  Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

  Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

  • 1.

   Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

   • a.

    De te treffen maatregelen.

   • b.

    Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

   • c.

    Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • 2.

   Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

  • 3.

   Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

  • 4.

   Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

  • 5.

   Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

  • 6.

   Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

  • 7.

   Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

  Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

  • a.

   Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

  • b.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

  • c.

   De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

  • d.

   De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-.

  • e.

   SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

  • f.

   De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

  Artikel 9 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

  • 1.

   De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

  • 2.

   Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

  • 3.

   SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

  Artikel 10 Voorwaarden SVn

  Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Westvoorne en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

  Artikel 11 Kenmerken Blijverslening

  Zie bijlage 2.

  Artikel 12 Bouwkrediet

  • 1.

   De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

  • 2.

   Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij uw gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

  Artikel 13 Nadere regels

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

  Artikel 14 Hardheidsclausule

  • 1.

   Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

  • 2.

   Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

  Artikel 15 Inwerkingtreding

  1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

  Artikel 16 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening Westvoorne 2017”.

  Aldus vastgesteld te Rockanje op 24 januari 2016

Bijlage 1 bij de Verordening Blijverslening Westvoorne 2017

 

Lijst van maatregelen als bedoeld in artikel 3 van de Verordening Blijverslening Westvoorne 2017

 

1. Slaapkamer + badkamer op de begane grond

2. Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

3. Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

4. Verstelbaar keukenblok

5. Inductie koken i.p.v. gas of electra

6. Verbreden deuren

7. Aanbrengen traplift

8. Automatische opener garage

9. Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

10. Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

11. Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet*

12. Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

13. Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

14. Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

15. Koolmonoxidemelder

16. Gasmelder

17. Gasafsluiter

18. Waterdetector

19. Teruggebogen deurklinken

20. Drempels weg of verlagen

21. Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

22. Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

23. Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

24. Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

25. Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

26. Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

27. Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

28. Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

29. Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

30. Tweede trapleuning

31. Beugel aan of vlak naast spil van de trap

32. Trapleuning verlengen

33. Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

34. Infreezen antislip randen in traptreden

35. Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

36. Anti-sliplaag op bestaande tegels

37. Beugels naast de douche

38. Opklapbaar douchezitje met armleggers

39. Thermostatische badmengkraan

40. Thermostatische douchemengkraan

41. Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

42. Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

43. Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

44. Toilet op verdieping

45. Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

46. Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

47. Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

48. TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

49. Eénhendelmengkraan keuken

50. Inloopdouche aanbrengen

 

Bijlage 2 Verordening Blijverslening Westvoorne 2017.

 

Kenmerken Blijverslening

 

 

Consumptief

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente en/of provincie.

Looptijd

 

De looptijd bedraagt 10 jaar.

 

- Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

- Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd

vast.

Betaling van rente en aflossing

 

 

 

- De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

- De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

- De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

- De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

- Automatische incasso is verplicht.

 

- Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

- Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Kosten

 

 

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

 

 

- Vast bedrag voor afsluitkosten.

- Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

- Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

Zekerheden

Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

 

 

 

- Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.  

- Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

- Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

 

 

- Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

- Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente/provincie mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

- De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.