Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Handhavingverordening Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingverordening Wet investeren in jongeren
CiteertitelHandhavingverordening Wet investeren in jongeren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpHandhavingverordening Wet investeren in jongeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van rechtswege vervallen per 1-1-2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12, lid 1 sub c van de Wet investeren in jongeren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2012Onbekend

29-09-2009

Westvoornse Courant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingverordening Wet investeren in jongeren

 

Raadsbesluit 2009.

Volgnr.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2009 gelet op artikel 12 lid 1 sub c van de Wet investeren in jongeren;

overwegende dat de gemeenteraad verplicht is bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet investeren in jongeren;

B E S L U IT:

vast te stellen: Handhavingverordening Wet investeren in jongeren.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

 

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Wet investeren in jongeren (WIJ);

  • b.

   de belanghebbende: de persoon die een werkleeraanbod en/of inkomensvoorziening ingevolge de WIJ heeft aangevraagd dan wel ontvangt of heeft ontvangen;

  • c.

   benaderingsbedrag: het brutobedrag van de inkomensvoorziening dat ten onrechte ten laste van de gemeente is gekomen;

  • d.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;

  • e.

   bestandsvergelijking: het vergelijken van bestanden van publiekrechtelijke organisaties;

  • f.

   samenloopsignaal: een signaal van het Inlichtingenbureau wanneer cliënt over meerdere inkomensbronnen beschikt;

  • g.

   opsporingsambtenaar: een ambtenaar met bijzondere opsporingsbevoegdheden.

Artikel 2 Taak van het college

 

 • 1.

  Het college stelt een beleidsplan Hoogwaardig Handhaven vast, waarin, binnen de kaders van deze verordening, beleid wordt geformuleerd ten aanzien van preventie, controle en opsporing en de gevolgen van fraude.

 • 2.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 3.

  Met in artikel 1 genoemde beleidsplan volstaat het in artikel 2 genoemde beleidsplan van de Handhavingverordening Wet Werk en Bijstand.

Hoofdstuk 2: Preventie

Artikel 3 Voorlichting en optimaliseren dienstverlening

 

Het college tracht fraude te voorkomen door een optimale dienstverlening te bewerkstelligen en door de belanghebbende vroegtijdig te informeren over zijn rechten en plichten en de gevolgen van fraude.

Hoofdstuk 3: Controle en opsporing

Artikel 4 Controle

 

 • 1.

  Het college verricht periodiek en, indien daartoe aanleiding is, incidenteel onderzoek naar het recht op de inkomensvoorziening van de belanghebbende.

 • 2.

  Het college verifieert en valideert de door de belanghebbende verstrekte gegevens.

 • 3.

  Het college voert periodiek bestandsvergelijkingen uit en onderzoekt daaruit voortkomende samenloopsignalen.

Artikel 5 opsporing

 

Het college kan bij het verrichten van onderzoek een opsporingsambtenaar inschakelen.

Hoofdstuk 4: Gevolgen van fraude

Artikel 6 Verlaging van de inkomensvoorziening

Het college verlaagt de inkomensvoorziening met toepassing van de Afstemmingsverordening WIJ.

Artikel 7 Aangifte bij Openbaar Ministerie

Het college doet aangifte bij het Openbaar Ministerie in die zaken, waarin gelet op de richtlijnen van het OM strafrechtelijk optreden aangewezen is.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Handhavingverordening Wet investeren in jongeren.

Artikel 10 Inwerkingstreding

 

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2009.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 29 september 2009.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,