Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne 2008
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDoelmatigheid en doeltreffendheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Westvoorne 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet, artikel 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200801-01-2016Onbekend

04-03-2008

Westvoornse Courant

14c

Tekst van de regeling

Intitulé

GEMEENTE WESTVOORNE

Raadsbesluit 2008. Volgnr. 14c.

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 januari 2008;

 

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

BESLUIT:

vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde be.stuur, van de gemeente Westvoorne.

Artikel 1. Definities

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Doelmatigheid de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of waarin met de beschik­bare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt.

  • b.

   Doeltreffendheid de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) de afdelingen van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke afde­ling wordt minimaal eens in de acht jaar aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal twee (delen van) pro­gramma's.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 •  

  • 1.

   Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 15 februari een onderzoeksplan naar de raad van de in dat jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltref­fendheid.

  • 2.

   In het onderzoeksplan worden per intern onderzoek minimaal de volgende onderwer­pen globaal aangegeven:

   • a.

    het object van onderzoek

   • b.

    de reikwijdte van het onderzoek

   • c.

    de onderzoeksmethode

   • d.

    doorlooptijd van het onderzoek

   • e.

    de wijze van uitvoering

  • 3.

   In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en, indien nodig, aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college, indien nodig, een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter ken­nisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbete­ring organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2008.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne 2008".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 maart 2008.