Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening op de heffing en invordering van een Marktgeld 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een Marktgeld 2018
CiteertitelMarktgeld 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening marktgeld 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Onbekend

12-12-2017

Weekblad Westvoorne/GVOP

165518/165677

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit 2017

Nr. 165518/165677

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van een Marktgeld 2018.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een belasting geheven voor het innemen van een standplaats op de voor het houden van een markt aangewezen openbare wegen of gedeelten daarvan.

Artikel 2 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene, die een standplaats is toegekend op de als markt aangewezen terreinen, of bij gebreke van een zodanig persoon, door degene, die in zijn plaats optreedt en handelt.

Artikel 3 Tarieven

Het in artikel 1 bedoelde marktgeld bedraagt voor kramen, tenten, tafels, voertuigen of andere voor het uitstallen of verkopen van waren, alsmede voor de op de grond uitgestelde waren en/of ingenomen verkoopruimte, per standplaats (standaard 4 meter bij 3 meter), gemeten in de lengterichting van de straat:

 • a.

  per dag of gedeelte daarvan is verschuldigd een bedrag van € 11,74

 • b.

  per kalenderkwartaal of gedeelte daarvan is verschuldigd een bedrag van € 152,75

Artikel 4 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5 Wijze van heffen

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota.

 • 2.

  Het verschuldigde bedrag wordt in deze nota vermeld.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld, dat per dag verschuldigd is, moet op het moment van uitreiking worden voldaan op de dag, waarop van de voor het houden van de markt aangewezen openbare weg gebruik wordt gemaakt.

 • 2.

  Het marktgeld, dat per kalenderkwartaal verschuldigd is, moet worden voldaan op het moment van uitreiking van de nota, dan wel bij toezending daarvan binnen 30 dagen na de dagtekening van de nota.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 8 Nieuwkomers

Degene die voor de eerste maal een standplaats inneemt en in de afgelopen drie kalenderjaren geen standplaats heeft ingenomen, is voor de eerste vier weken geen marktgeld verschuldigd. Na de eerste vier weken is marktgeld verschuldigd als genoemd in artikel 3 van de deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 2017" van 20 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgeld 2018".

  Aldus besloten in de vergadering

  van 12 december 2017

  De raad voornoemd,

  griffier, de voorzitter,