Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018
CiteertitelSubsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http:www.Artikel 147a Gemeentewet
 2. http:www.Artikel 149 Gemeentewet
 3. http:www.Artikel 4:2 Algemene wet bestuurs-recht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201801-01-2020Onbekend

20-02-2018

Weekblad Westvoorne/GVOP

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018

 

 

 

Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten 2018

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Pand: Een object dat is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst als bedoeld in de Erfgoedverordening gemeente Westvoorne 2008

Instandhoudingswerkzaamheden: De werkzaamheden, van een pand die noodzakelijk zijn om een pand in goede, historische staat te houden en/of gericht zijn op zoveel mogelijk herstellen van de historische staat .

Eigenaar:

 • a)

  Degene die het meest omvattende recht op een zaak heeft als bedoeld in Boek 5, titel 1, artikel 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b)

  Degene die het recht van erfpacht heeft;

 • c)

  De houder van een recht van opstal.

Artikel 2. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Aan de eigenaar kan een subsidie worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van instandhoudingswerkzaamheden aan een pand als gesteld in artikel 1.

 • 2.

  De subsidie zoals bedoeld in het eerste lid, bedraagt een percentage zoals in beleidsregel vastgesteld van het verschil tussen

  a)de instandhoudingskosten zoals gemaakt zouden worden indien het pand op een sobere en doelmatige wijze onderhouden zou worden zonder rekening te houden met de gestelde voorwaarden die voortvloeien uit de aanwijzing als gemeentelijk monument.

Om dit te bepalen dienen twee offertes van verschillende bedrijven overhandigt te worden, waarbij uitgegaan wordt van de laagste offerte.

b)en de instandhoudingskosten die gemaakt dienen te worden om op een sobere en doelmatige wijze invulling te geven aan de voorwaarden die voortvloeien uit de aanwijzing als gemeentelijk monument.

Om dit te bepalen dienen twee offertes van verschillende bedrijven overhandigt te worden, waarbij uitgegaan wordt van de laagste offerte.

 • 3.

  Per jaar wordt er maximaal per pand een per beleidsregel vastgesteld bedrag aan subsidie uitgekeerd.

 • 4.

  Indien de kosten van de instandhoudingswerkzaamheden minder bedragen dan in beleidsregel is vastgesteld, wordt geen subsidie toegekend.

 • 5.

  Kosten die voortvloeien uit schade waartegen verzekering mogelijk is, komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 6.

  Kosten voor zelfwerkzaamheden zijn niet subsidiabel.

 • 7.

  Kosten die voortvloeien uit werkzaamheden slechts gericht op het verhogen van het wooncomfort (zoals isolatie) zijn niet subsidiabel.

 • 8.

  Kosten voor reguliere onderhoudswerkzaamheden, waaronder schilderwerkzaamheden, zijn niet subsidiabel.

 • 9.

  Instandhoudingswerkzaamheden waarover in de afgelopen 10 jaar eerder een subsidie verstrekt is, zijn niet subsidiabel.

 • 10.

  Onder de instandhoudingskosten worden in elk geval begrepen de geraamde en goedgekeurde bedragen van:

  • a)

   De aanneemsom;

  • b)

   De leges van de omgevingsvergunning en voor enige andere vergunning die nodig is voor het treffen van de voorzieningen;

  • c)

   De verontschuldigde omzetbelasting.

Art 3. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Subsidie wordt alleen toegekend wanneer het pand na uitvoering van de werkzaamheden zal voldoen aan de eisen die volgens wettelijke voorschriften aan het pand moeten worden gesteld, inclusief de voorwaarden die genoemd zijn in vergunningen;

 • 2.

  Subsidie wordt alleen toegekend wanneer het pand na uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan redelijke eisen die voortvloeien uit de aanwijzing tot gemeentelijk monument.

 • 3.

  Subsidie wordt toegekend onder voorwaarde dat binnen 6 maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking een start gemaakt is met de uitvoer van de werkzaamheden.

 • 4.

  Subsidie wordt toegekend indien binnen 1 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking de werkzaamheden zijn afgerond.

 • 5.

  Subsidie wordt alleen toegekend indien de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen op de door die personen te bepalen tijdstippen:

  • -

   toegang wordt verleend tot het pand;

  • -

   Inzage wordt verleend tot betreffende bescheiden, facturen en tekeningen.

 • 6.

  Aan de subsidiebeschikking wordt als voorwaarde verbonden dat de eigenaar zorg draagt voor behoorlijk onderhoud.

 • 7.

  De gemeente kan aanvullende voorwaarden stellen.

Art 4. Subsidieplafond

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor deze monumentensubsidie bij de behandeling van de begroting.

 • 2.

  Het subsidieplafond is gelijk aan het beschikbare budget dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor subsidieverstrekking aan monumentensubsidie.

Art 5. Subsidieweigering

De subsidie wordt geweigerd indien;

 • 1.

  Volgens B&W onvoldoende is aangetoond dat de instandhoudingskosten in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 2.

  Een omgevingsvergunning is vereist en deze niet is verleend;

 • 3.

  Met de instandhoudingswerkzaamheden is begonnen voordat de eigenaar de aangevraagde subsidiebeschikking van de gemeente heeft ontvangen. Indien in het belang van veiligheid en leefbaarheid de instandhoudingswerkzaamheden met spoed uitgevoerd zijn voorafgaand aan de ontvangst van de subsidiebeschikking, dient dit onderbouwd te worden;

 • 4.

  De kosten van de instandhoudingswerkzaamheden minder bedragen dan in beleidsregel vastgesteld.

Art 6. Subsidieaanvraag

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken over een aanvraag binnen 13 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Zij kunnen hun beschikking eenmalig voor ten hoogste 13 weken verdagen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een aanvraagformulier beschikbaar stellen voor de aanvraag van de subsidie met daarin opgenomen een lijst met de benodigde documenten.

Benodigde documenten bij een aanvraag voor subsidie zijn in elk geval:

 • a.

  Een tweetal gespecificeerde begrotingen opgesteld door twee verschillende bedrijven van de kosten (materiaal en arbeid) conform de gestelde voorwaarden die voortvloeien uit de aanwijzing als gemeentelijk monument .

 • b.

  Een tweetal gespecificeerde begrotingen opgesteld door twee verschillende bedrijven van de kosten (materiaal en arbeid) zonder rekening gehouden is met de gestelde voorwaarden die voortvloeien uit de aanwijzing als gemeentelijke monument

Indien de aanvrager niet tweemaal twee begrotingen kan of wil overleggen, wordt maximaal het bedrag van de bij beleidsregel gestelde minimumgrens toegekend. Dit onder voorwaarde dat ambtelijk is vastgesteld dat de ingeschatte extra kosten voor de betreffende instandhoudingswerkzaamheden deze bij beleidsregel gestelde minimumgrens overschrijden. Indien dit niet het geval is, is er geen recht op subsidie.

 • c.

  Een gespecificeerde werkomschrijving

 • d.

  Digitaal aangeleverde tekeningen zowel de bestaande als de te maken toestand van het pand. Schaal 1:100

 • e.

  Geveltekeningen. Schaal 1:100

 • f.

  Tekeningen van een aantal principe-details. Schaal 1:5

 • g.

  Relevante foto’s

 • h.

  De naam en het adres van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

De gemeente kan indien zij dat nodig acht ook andere gegevens vragen.

Art 7. Subsidieuitbetaling

Uitbetaling van een op grond van deze verordening toegekende subsidie vindt plaats nadat;

 • 1.

  De in de aanvraag opgenomen werkzaamheden binnen 8 weken na voltooiing ervan schriftelijk zijn gereed gemeld met indiening van de daarop betrekking hebbende gegevens;

 • 2.

  De werkzaamheden door of vanwege burgemeester en wethouders zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;

 • 3.

  De rekening en betaalbewijzen inzake de uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de totale kostenopstelling waarin de verrichte werkzaamheden op dezelfde wijze zijn gerangschikt als de in artikel 6 lid 2a bedoelde begroting, zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.