Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent binnentreden voor het uitvoeren van noodverordeningen Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent binnentreden voor het uitvoeren van noodverordeningen Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 Gemeentewet
  2. artikel 149a Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2018nieuwe regeling

18-09-2018

Gemeenteblad 2018 244903,

181621/181647

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De raad van de gemeente Westvoorne;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018;gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester, op grond van artikel 176 van de Gemeentewet, vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening: Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen.

Artikel 1. Binnentreden zonder toestemming

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester, op grond van artikel 176 van de Gemeentewet, vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen.

Aldus besloten in de vergadering van 18 september 2018

De raad voornoemd,

griffier, de voorzitter,