Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent evenementenbeleid Evenementenbeleid Westvoorne 2018-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent evenementenbeleid Evenementenbeleid Westvoorne 2018-2022
CiteertitelEvenementenbeleid Westvoorne 2018-2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2018nieuwe regeling

16-10-2018

Gemeenteblad 2018, 246598

186888/187060

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid Westvoorne 2018-2022

 

 

1. Inleiding

Westvoorne bestaat uit de kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte en is vooral een groene en recreatieve gemeente. De unieke variatie in natuur, de schone stranden, sportieve recreatiemogelijkheden, bezienswaardigheden en activiteiten maken Westvoorne ook een bijzondere recreatiegemeente.

 

Evenementen dragen bij aan de culturele identiteit en het imago van de gemeente. Ze zorgen voor sociale binding, ontmoeting en economische activiteit. Evenementen verbinden inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen met elkaar. Ook dragen evenementen bij aan het creëren van een aantrekkelijke woongemeente. De toename van vergunningaanvragen voor evenementen vergt duidelijke kaders en criteria van de gemeente. Hiermee kan een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd evenementenaanbod worden gewaarborgd en kunnen (nieuwe) evenementen worden getoetst aan de doelstellingen en ambities.

 

De gemeente Westvoorne vindt het belangrijk dat ook in de toekomst een aantrekkelijk aanbod van activiteiten en evenementen blijft bestaan. Bij de ontwikkeling van dit evenementenbeleid heeft een breed burgerparticipatietraject plaatsgevonden. Er heeft een peiling van het burgerpanel plaatsgevonden en er zijn drie avonden voor belangstellenden georganiseerd. Inwoners, organisatoren en ondernemers hebben enthousiast meegewerkt en meegedacht.

 

Het evenementenbeleid is een integraal beleid, in het beleid wordt verwezen naar diverse andere beleidsinstrumenten. De focus is gericht op het versterken en verbinden van bestaande evenementen. Het streven is niet zozeer gericht op het vergroten van het aanbod van evenementen. Nieuwe evenementen moeten vooral een meerwaarde hebben voor de gemeente Westvoorne.

 

De gemeente neemt de regie over alle aspecten van het lokale evenementenbeleid en verschaft duidelijkheid aan de hand van een toetsingskader voor zowel inwoners, bezoekers, ondernemers, organisatoren als voor de gemeente zelf.

 

De groeiende belangstelling voor publieksevenementen, de belangen van direct omwonenden, eigentijdse thema’s als duurzaamheid, de belangrijke economische waarde van recreatie en toerisme en de noodzakelijke aandacht voor de veiligheid en beheersbaarheid hebben geleid tot het actualiseren van het evenementenbeleid.

2. Het belang van evenementen voor Westvoorne

De ligging, de mooie zandstranden en het unieke duingebied in combinatie met de gezellige kernen met winkels en terassen, bezienswaardigheden en activiteiten zijn de sterke punten van Westvoorne. Evenementen zorgen voor levendigheid en sociale cohesie en zijn daarom van groot maatschappelijk, economisch en recreatief belang voor Westvoorne.

2.1 Cultureel en sociaal-maatschappelijk belang

Evenementen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van de gemeente Westvoorne. Het samen organiseren en bezoeken van evenementen draagt bij aan de sociale cohesie. Van belang is om hier blijvend aandacht aan te besteden en evenementen voor eigen inwoners te blijven stimuleren. Uit de peiling van het burgerpanel in het voorjaar van 2018 blijkt dat de evenementen in Westvoorne over het algemeen positief gewaardeerd worden. Over de resultaten van het onderzoek zijn een nieuwsbrief en een factsheet gemaakt (zie de panelwebsite www.westvoorne.nl/burgerpanel). 86 Procent van de ondervraagde inwoners vindt het belangrijk dat er in de gemeente Westvoorne evenementen georganiseerd worden, ook omdat deze positief zijn voor het imago van de gemeente. Aan de leden van het burgerpanel is gevraagd welke drie woorden het best hun beleving van evenementen in Westvoorne beschrijven. De gezelligheid, saamhorigheid en mogelijkheid tot ontmoeting en ontspanning voeren in de beleving van de Westvoornaars de boventoon. Ook het dorpse karakter, de sfeer en toerisme worden genoemd in relatie tot de Westvoornse evenementen.

De respondenten die een evenement hebben bezocht, is gevraagd deze te waarderen met een rapportcijfer. Alle evenementen worden door de bezoekers met een ruime voldoende gewaardeerd. De hoogste waardering krijgen de Profwielerronde en Lampionnenoptocht in Oostvoorne en het Zomerfeest in Tinte.

2.2 Toeristisch, recreatief belang

Evenementen hebben naast een belang voor de eigen inwoners ook een toeristisch, recreatief belang. Door het grote aanbod evenementen is Westvoorne levendig en daarmee aantrekkelijk voor de toerist. Het toeristisch profiel van Westvoorne is die van strand, familie, watersport, rust, natuur, wandelen en fietsen.

In de “Visie op de gastvrijheidseconomie” op Voorne-Putten kwalificeert de toeristische kerndoelgroep zich als “Ingetogen Aqua”. Deze doelgroep heeft als kenmerken: brede interesse, ruimdenkend en engagement. Ze houden van natuur en cultuur en hebben respect voor anderen. Westvoorne heeft daarnaast als dominante leefstijl “Stijlvol en Luxe Blauw”. Deze doelgroep heeft als kenmerken: luxe en stijlvol ontspannen, sport en ‘social network’.

Het aanbod evenementen zou verbreed kunnen worden met evenementen die aansluiten op de beleving en interesses van deze doelgroepen, zoals een (biologische) streekmarkt, een muziekfestival (akoestisch, singer/songwriter, muziek op het water), theater op straat/in huis of food en cultuur.

2.3 Economisch belang

BMC heeft op verzoek van de gemeente Westvoorne onderzoek gedaan naar de economische meerwaarde van evenementen voor Westvoorne. Duidelijk is dat een breed gedragen samenwerking tussen organisatoren en ondernemers rond evenementen het economisch effect voor Westvoorne kan versterken. Hier valt nog veel winst te behalen.

Hierbij kan gedacht worden aan randprogrammering tijdens bepaalde evenementen om zodoende bezoekers te stimuleren langer in de gemeente Westvoorne te verblijven, het zogenaamde meervoudige bezoek motief.

Daarnaast kan ook gekeken worden naar de diversiteit van evenementen; zijn ze vernieuwend genoeg, worden alle doelgroepen bediend en worden gedurende het hele jaar evenementen georganiseerd.

2.4 Promotioneel belang

Evenementen kunnen de identiteit en het imago van de gemeente versterken. Evenementen brengen publiciteit voort. Aandacht van de media en publiciteitscampagnes voor evenementen leveren een bijdrage aan de identiteit en het imago van de gemeente. Ook via social media worden foto’s van evenementen en van de gemeente Westvoorne breed verspreid.

De gemeenten op Voorne-Putten, waaronder de gemeente Westvoorne, participeren in de onafhankelijke stichting Marketing OP Voorne-Putten. Deze stichting verricht haar activiteiten op het gebied van regiomarketing in samenwerking en afstemming met stakeholders (gemeenten en ondernemers). Op de website plaatst de marketingorganisatie de evenementen die in Westvoorne en elders op Voorne-Putten plaatsvinden. De website wordt bezocht door inwoners en potentiële bezoekers van Voorne-Putten, zowel uit binnen- als buitenland. Een divers aanbod evenementen maakt het aantrekkelijk om naar deze regio toe te komen.

3. Doelstellingen evenementenbeleid Westvoorne 2018-2022

Het evenementenbeleid Westvoorne 2018-2022 heeft de volgende doelstellingen:

 • ·

  Ondersteunen van organisatoren bij het goed en veilig organiseren van evenementen;

 • ·

  Het scheppen van duidelijke kaders voor het organiseren van evenementen;

 • ·

  Snelle en efficiënte afhandeling van aanvragen voor een evenementenvergunning;

 • ·

  Het scheppen van duidelijkheid voor omwonenden en de overlast zoveel mogelijk te beperken.

3.1 Ondersteunen van organisatoren bij het goed en veilig organiseren van evenementen

De gemeente ondersteunt organisatoren bij het organiseren van evenementen. Dit gebeurt zowel in woord als in daad. Er wordt zoveel als mogelijk met de organisatoren meegedacht en meegewerkt, zonder het initiatief bij de organisatoren weg te nemen. Er is sprake van materiële en financiële ondersteuning en bij enkele evenementen worden ook beroepsverkeersregelaars geleverd.

 

Materiële ondersteuning

Per evenement wordt gekeken welke materiële ondersteuning noodzakelijk is. Op verzoek worden maximaal 15 afvalcontainers en een klein aantal afzethekken geleverd. Dit is voldoende voor kleine evenementen, ondersteunend voor grote evenementen en pasend bij het uitgangspunt dat organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor hun evenement.

Afhankelijk van het soort evenement kan aanvullende ondersteuning worden geboden. Voorbeelden hiervan zijn het verwijderen van straatmeubilair en het extra reinigen van de openbare weg na afloop van een evenement. De kosten voor deze ondersteuning worden op dit moment niet doorgerekend aan de organisatoren van een evenement.

Verkeersregelaars

Voor veel evenementen is de inzet van verkeersregelaars vereist om gedurende korte tijd één of meerdere straten af te zetten. De organisatie kan hiervoor gebruik maken van vrijwilligers die door middel van een korte e-learning opgeleid worden tot evenementenverkeersregelaar. Bij enkele verkeer ontwrichtende evenementen, waarbij de bereikbaarheid van (een deel van) de gemeente in het gedrang komt en/of gecoördineerde inzet van verkeersregelaars noodzakelijk is, wordt door de gemeente ondersteuning geboden door middel van de inzet van beroepsverkeersregelaars. De kosten voor deze ondersteuning worden op dit moment niet doorgerekend aan de organisatoren van een evenement.

Financiële ondersteuning

Organisatoren kunnen aanspraak doen op financiële ondersteuning van de gemeente. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het sponsor- en subsidiebeleid van de gemeente Westvoorne. Ook binnen het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Westvoorne en in de beleidsregel Sociale Cohesie is de mogelijkheid opgenomen om financieel ondersteund te worden. Onderzocht zal worden of er een eenduidige manier van financiële ondersteuning voor evenementen kan komen.

3.2 Het scheppen van duidelijke kaders voor het organiseren van evenementen

Evenementen vragen om een duidelijk afwegingskader waaraan vergunningaanvragen worden getoetst en die duidelijke randvoorwaarden stelt. Zo is voorafgaand aan een evenement voor iedereen – organisator, inwoner en bezoeker – duidelijk wat kan en wat niet kan. De kaders voor het organiseren van evenementen zijn vastgelegd in de ‘Richtlijn evenementen Westvoorne 2018-2022’.

3.3 Snelle en efficiënte afhandeling van aanvragen voor een evenementenvergunning

Om te komen tot een snelle en efficiënte afhandeling van vergunningaanvragen moet in eerste instantie helder zijn aan welke voorwaarden de vergunningaanvraag moet voldoen en welke documenten nodig zijn. Ook moet helder zijn binnen welke termijn de vergunning aangevraagd en afgehandeld moet worden.

3.4 Het scheppen van duidelijkheid voor omwonenden en de overlast zoveel mogelijk te beperken

Balans tussen woongenot en evenementen is een uitdaging, maar wel één die de gemeente Westvoorne graag aangaat. Het belang van evenementen is duidelijk, het maakt Westvoorne aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Evenementen kunnen echter ook tot hinder en soms zelfs overlast leiden. Vanuit de samenleving wordt hier in toenemende mate aandacht voor gevraagd. Veelal gaat het om geluid, maar ook andere aspecten (vervuiling, toegankelijkheid) zorgen voor overlast. Daarnaast zijn er zorgen over de mogelijke aantasting van flora en fauna in onder andere het Natura 2000 gebied.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid het evenwicht te bewaken tussen levendigheid en leefbaarheid. In het recente rapport van de Nationale Ombudsman (Van een koude kermis thuiskomen) wordt dit spanningsveld ook goed verwoord.

4. De doelgroepen voor de evenementen in Westvoorne

Het evenementenaanbod in Westvoorne spreekt verschillende doelgroepen aan. In het aanbod ziet de gemeente een duidelijk onderscheid tussen evenementen voor inwoners en evenementen voor bezoekers en toeristen.

 

Betrokken doelgroepen kijken vanuit verschillende belangen naar een evenement:

 • ·

  Inwoners: vinden een bepaald evenement leuk, omdat het bijdraagt aan de gezelligheid en het amusementsaanbod van hun directe leefomgeving en hebben in die zin direct belang bij evenementen. Maar inwoners kunnen ook overlast van een evenement ondervinden als zij dicht bij de plek wonen waar de overlast (parkeren, geluid e.d.) ontstaat;

 • ·

  Bezoekers: vinden een bepaald evenement leuk, omdat het bijdraagt aan de gezelligheid en het amusementsaanbod van de omgeving die zij bezoeken of waar zij (tijdelijk) verblijven. Daarnaast is voor bezoekers een goede bereikbaarheid van het evenement belangrijk, met voldoende, duidelijk aangegeven parkeergelegenheid;

 • ·

  Ondernemers: voor ondernemers is het van belang dat de bereikbaarheid van hun bedrijven goed is ten tijde van een evenement. Daarnaast kunnen ondernemers commercieel belang hebben bij evenementen;

 • ·

  Horecaondernemers: voor horecaondernemers is het van belang dat de bereikbaarheid van hun onderneming goed is ten tijde van een evenement en dat zij, als hun onderneming op of in de buurt van het evenemententerrein is gelegen, deel uitmaken van het evenement en hier economische meerwaarde van ondervinden;

 • ·

  Organisatoren: organisatoren moeten weten welke procedures zij moeten volgen en welke (on)mogelijkheden er zijn;

 • ·

  Gemeente en overige instanties (zoals politie, VRR en DCMR): deze instanties moeten zo volledig mogelijk geïnformeerd zijn over de te organiseren activiteiten om goed te adviseren en om de openbare orde en veiligheid te kunnen bewaken.

5. Beleidsuitgangspunten

5.1 Regierol gemeente

De gemeente heeft een regierol als het gaat om de organisatie rondom evenementen. De organisatie ligt bij vrijwilligersorganisaties en/of bij commerciële organisatoren, maar de gemeente heeft hier wel een belangrijke verbindende rol in. Zij heeft zicht op alle binnen de gemeentegrenzen georganiseerde evenementen en alle grote evenementen binnen de regio en kan zorgen voor afstemming. Daarnaast is de gemeente vergunningverlener en stelt randvoorwaarden waarbinnen evenementen georganiseerd kunnen worden om de veiligheid te waarborgen, draagvlak voor evenementen te behouden en overlast aanvaardbaar te houden. Ook toezicht en handhaving op de gemaakte afspraken en uitvoering in de buitenruimte maken deel uit van de rol van de gemeente.

 

Wat gaan we doen?

De regierol van de gemeente bestaat onder andere uit coördinatie, verbinding en ondersteuning. Om deze taken goed uit te kunnen voeren zal een evenementen- coördinator aangesteld worden. De evenementencoördinator is het eerste aanspreekpunt voor organisatoren en de schakel tussen bedrijfsleven en gemeentebestuur. De coördinator werkt daarbij samen met de betrokken afdelingen binnen de gemeente, interne en externe partners. De coördinator heeft een verbindende rol tussen organisatoren onderling en tussen organisatoren en ondernemers.

In het kader van de verbreding van het aanbod en vergroting van het aanbod buiten het toeristenseizoen heeft de coördinator een stimulerende rol. De coördinator heeft zicht op de gehele lokale en regionale evenementenkalender en kan organisatoren enthousiasmeren om, ook buiten het toeristenseizoen, nieuwe initiatieven te ontplooien.

De coördinator zal hierbij samenwerken met een klankbordgroep evenementen. Deze nieuw op te richten klankbordgroep bestaat uit bewoners, organisatoren en ondernemers.

5.2 Promotie

Het promoten van de evenementen in Westvoorne is een taak van de organisator, maar ook de gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Jaarlijks wordt een evenementenkalender opgesteld, die verspreid wordt onder de inwoners, maar ook (via onder andere de stichting Marketing OP Voorne-Putten) beschikbaar is voor toeristen en bezoekers. Ook wordt via de gemeentepagina en social media door de gemeente aandacht besteed aan evenementen. Organisatoren kunnen op diverse aangewezen plaatsen binnen de gemeente hun evenement promoten via borden langs de weg. Ook kunnen zij hun evenement aanmelden voor plaatsing op de digitale informatieborden bij de ingang van de bebouwde kom Oostvoorne en Rockanje.

 

Wat gaan we doen?

Door inwoners en organisatoren is aangegeven dat er behoefte is aan informatieborden op centrale locaties binnen Westvoorne. In 2018-2019 zal dit binnen de drie kernen gerealiseerd worden. Daarnaast is er behoefte aan goede actuele informatie over evenementen op de site van de gemeente Westvoorne en op regionale sites. Onderzocht zal worden op welke wijze de website van de gemeente Westvoorne aangepast kan worden. Ook zal de stichting Marketing OP Voorne-Putten gevraagd worden hier extra aandacht aan te besteden.

5.3 Duurzaamheid

Westvoorne heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Mede gezien de ligging, een uniek natuurgebied dicht tegen de Rotterdamse industrie, vindt het bestuur van Westvoorne het van groot belang dat hier veelvuldig aandacht aan wordt besteed. Hierbij sluit de gemeente aan bij het provinciale beleid om festivals en evenementen duurzamer te maken. Ook op het gebied van geluid bij evenementen, zal het bestaande geluidbeleid toegepast worden en zal er toezichthoudend en, indien nodig, handhavend (door de DCMR) opgetreden worden.

 

Wat gaan we doen?

De gemeente Westvoorne gaat samen met organisatoren een inspanningsverplichting aan om evenementen in de gemeente duurzamer te maken. Dit kan op een of meerdere aandachtsgebieden; van het stimuleren van duurzaam gedrag van bezoekers, het heffen van statiegeld op drinkbekers, tot het duurzaam produceren van een festival.

De gemeente neemt het voortouw op het gebied van kennisontwikkeling bij organisatoren, door onder andere een duurzaamheidsmarkt te organiseren.

Indien besloten wordt om het evenemententerrein aan de Drenkeling te verplaatsen zal een vaste stroomvoorziening op de nieuwe locatie gerealiseerd worden, zodat organisatoren geen gebruik hoeven te maken van milieubelastende aggregaten.

5.4 Gezondheid

Tijdens de meeste evenementen in Westvoorne wordt alcohol geschonken. Jeugd onder de 18 jaar mag geen alcohol drinken. Gebleken is dat organisatoren hier zeer serieus mee omgaan. De jeugd is echter creatief, wat resulteert van vooraf indrinken in de privésfeer tot het doorgeven van alcohol van 18plus naar 18min. Daarnaast hebben we blijvende aandacht voor drugsgebruik.

 

Wat gaan we doen?

Organisatoren worden gestimuleerd bij de toegang van het afgesloten evenemententerrein bij 18minners een blaastest af te nemen en, bij gebleken alcoholgebruik, ze de toegang tot het evenement te ontzeggen.

Op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee wordt in 2018-2019 gestart met een gezamenlijke bewustwordingscampagne met betrekking tot onder andere het gebruik van alcohol en drugs, gericht op ouders. Zij vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie.

5.5 Geschiktheid evenementenlocaties

Evenementen dragen bij aan levendigheid, maar moeten niet voor overmatige overlast zorgen. De evenementen in Westvoorne vinden plaats op verschillende locaties, zowel in de drie kernen als daarbuiten.

 

Wat gaan we doen?

Bij evenementen binnen Westvoorne wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van locatieprofielen. Dit om overlast te beperken en de kwaliteit van het evenement te behouden. In de locatieprofielen staan de beheeraspecten en fysieke eigenschappen van de locaties, zoals grootte van het terrein, ontsluiting van het terrein, parkeergelegenheid en bebouwing rondom de locatie. Een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en biedt de gemeente Westvoorne de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij elkaar passen. Voor evenementenlocaties waarvoor geen locatieprofiel is opgesteld, zoals locaties die geen eigendom zijn van de gemeente, wordt maatwerk toegepast. In de evenementenvergunning worden dan regels en voorwaarden opgenomen waar de organisator aan moet voldoen, om de kwaliteit van de locatie te bewaken en de kans op schade en overlast te minimaliseren. De locatieprofielen zijn als bijlage toegevoegd aan de “Richtlijn evenementen Westvoorne 2018-2022

5.6 Vernieuwende evenementen

In Westvoorne zien we vooral groei in het aantal kleine evenementen zoals braderieën en fairs. Behalve de jaarlijks terugkerende evenementen, zijn er ook evenementen die vernieuwend en trendgevoelig zijn. Voor een aantrekkelijk aanbod van evenementen is het van belang dat er, naast de traditionele jaarlijks terugkerende evenementen ook evenementen georganiseerd worden die meegaan met de tijd en wellicht een andere of jongere groep bezoekers aantrekt.

 

Wat gaan we doen?

In 2018-2019 zal onderzocht worden op welke wijze er, naast de huidige mogelijkheden van financiële ondersteuning door de gemeente, een stimuleringsfonds opgezet kan worden. Vernieuwende evenementen georganiseerd door lokale organisatoren, kunnen hieruit voor de duur van maximaal 4 jaar financieel ondersteund worden. Tijdens deze periode zal de ondersteuning stapsgewijs afgebouwd worden, naar 75%, 50% en in het vierde jaar naar 25% van het oorspronkelijke sponsorbedrag.

De rol van de ondernemers in een dergelijk stimuleringsfonds zal ook onderzocht worden.

5.7 Toename veiligheidseisen

De veranderende samenleving brengt andere eisen met zich mee op het gebied van veiligheid. De afgelopen jaren zijn de veiligheidseisen vanuit de overheid toegenomen. Deze maatregelen zijn noodzakelijk, maar kunnen ook leiden tot hogere kosten voor de organisatoren. Door organisatoren is aangegeven dat het, door de toegenomen veiligheidseisen en het ontbreken van vrijwilligers, voor kleine organisaties moeilijk is om uitvoering te geven aan een verkeersplan met voldoende goed begeleide vrijwillige verkeersregelaars.

 

Wat gaan we doen?

In paragraaf 3.1 is aangegeven dat bij verkeer ontwrichtende evenementen door de gemeente ondersteuning wordt geboden door de inzet van beroepsverkeersregelaars. Bij de meeste evenementen is de verkeerssituatie niet zo ingewikkeld en kan de organisatie dit zelf regelen met vrijwillige verkeersregelaars.

Hoewel het verkeersplan en de uitvoering hiervan een verantwoordelijkheid is van de evenmentenorganisatoren, kan de gemeente hierbij van grote meerwaarde zijn. In 2018-2019 zal onderzocht worden op welke wijze de gemeente Westvoorne, bij voorkeur in samenwerking met de gemeente Brielle en Hellevoetsluis, een coördinerende rol kan vervullen op het gebied van evenementenverkeersregelaars.

5.8 Westvoorne regionaal

De gemeente Westvoorne is voornemens een ambtelijke fusie aan te gaan met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis. Dit biedt mogelijkheden en kansen voor meer samenwerking tussen deze gemeenten met gebruik van elkaars expertise. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het op elkaar afstemmen van (passende) evenementen. Bij grote evenementen vindt deze afstemming plaats binnen het samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

 

Wat gaan we doen?

Vooruitlopend op de nieuwe werkorganisatie Voorne zal zo veel als mogelijk de afstemming gezocht worden met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis, zowel op het gebied van planning als op het gebied van expertise.

5.9 De Omgevingswet

Het rijk werkt al enige tijd aan een grootschalige herziening van diverse wetten die zien op de fysieke leefomgeving. In de Omgevingswet wordt vele wetten samengevoegd. Uitgangspunt is dat straks in het omgevingsplan (de ‘’vervanger’ van het bestemmingsplan) alle regels voor de leefomgeving staan opgenomen. Naast de bekende planologische en andere ruimtelijke voorwaarden gaat het dan ook om beleid ten aanzien van milieunormering, veiligheid, gezondheid of regels uit de APV. Een van de consequenties is dus dat het mogelijk wordt om beleid voor evenementen te verwerken in het omgevingsplan, zodat op basis van het omgevingsplan vergunningen kunnen worden verleend. Volgens de huidige planning treedt de Omgevingswet in 2021 in werking, dus binnen de looptijd van dit beleid.

 

Wat gaan we doen?

We bereiden ons in algemene zin voor op de impact van de nieuwe wet en zorgen we dat we op tijd gesteld zijn om volgens het nieuwe wettelijk kader te werken. Hiervoor wordt een programma opgesteld waarin de diverse aspecten van de stelselherziening worden opgepakt. Ook het evenementenbeleid is onderdeel van dit traject.

Daarnaast werken we samen met Brielle aan de opstelling van het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne. Met een ontheffing van het ministerie lopen we met dit plan al vooruit op de komst van de Omgevingswet. Hierdoor kunnen we al praktisch aan de slag met de werkwijze zoals die straks onder nieuwe wet van toepassing is, of kunnen we ons er in ieder geval al op een goede manier op voorbereiden. Bij de opstelling van het omgevingsplan Buitengebied bekijken we daarom of we ook het aspect evenementen in de regels op kunnen nemen. Een belangrijk onderzoekpunt daarbij is op dit moment hoever we op dit specifieke vlak al kunnen werken naar de nieuwe systematiek. We streven er naar om in de eerste helft van 2019 het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne vast te stellen.

6. Beleidsinstrumenten

Om de doelstellingen van het evenementenbeleid te behalen heeft de gemeente een aantal instrumenten die zij kan inzetten.

6.1 Beleidsplan Kunst en Cultuur

In het beleidsplan is met betrekking tot evenementen opgenomen dat alle kinderen in de gemeente Westvoorne kennis kunnen maken met kunst en cultuur, initiatieven van inwoners op het gebied van kunst en cultuur indien mogelijk worden ondersteund en culturele instellingen zoveel mogelijk worden gefaciliteerd en ondersteund door de gemeente.

6.2 Subsidiebeleid

Het subsidiebeleid is een instrument om actief maatschappelijk leven te stimuleren. Het doel is om de lokale verenigingen op een passende manier te faciliteren in hun behoeften.

6.3 Sponsorbeleid

Het sponsorbeleid is een instrument om de naamsbekendheid van Westvoorne te vergroten en het imago te versterken. Daarnaast kan sponsoring een maatschappelijk belang hebben: sponsoring versterkt immers het beeld van maatschappelijke betrokkenheid. Bovendien kan sponsoring het draagvlak voor economie en welzijn versterken.

6.4 Beleidsregel Sociale Cohesie

In deze beleidsregel staan de regels voor ondersteuning van buurtinititatieven.

6.5 Visie Gastvrijheidseconomie Voorne-Putten 2030

De visie stelt Voorne-Putten in staat om zich integraal en afgestemd op toekomstige ontwikkelingen in samenhang en onderscheidend te presenteren en om kansen in de markt te verzilveren.

6.6 Rapport “Economische impact van evenementen in Westvoorne”

BMC heeft op verzoek van de gemeente Westvoorne onderzoek gedaan naar de economische meerwaarde van evenementen in Westvoorne en de rol van de lokale ondernemers hierin. In het rapport staan conclusies en aanbevelingen, deze zijn opgenomen in het “Evenementenbeleid Westvoorne 2018-2002”.

6.7 Handreiking ‘Publieksveiligheid bij Evenementen’

De regionale handreiking is een belangrijk instrument dat als houvast dient bij de organisatie van een evenement. Het beschrijft de stappen die door gemeente en adviseurs genomen moeten worden, van aanvraag tot en met de evaluatie: wat zijn de afspraken, met wie wordt afgestemd, in welke volgorde.

6.8 ‘Richtlijn Evenementen Westvoorne 2018-2022’

De gemeentelijke richtlijn schept helderheid in het proces rondom evenementen. Hiermee kan in elk stadium van het evenement (planvorming, vergunningverlening, uitvoering, toezicht & handhaving) een goede afweging worden gemaakt ten aanzien van de veiligheid van het evenement en leefbaarheid. In de locatieprofielen staan de beheer aspecten en fysieke eigenschappen van de locaties, zoals grootte van het terrein, ontsluiting van het terrein, parkeergelegenheid en bebouwing rondom de locatie. Een profiel heeft twee doelen; het biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en het biedt de gemeente Westvoorne de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij elkaar passen.

6.9 Geluidbeleid bij evenementen Westvoorne 2009

De gemeente Westvoorne heeft samen met de DCMR Milieudienst Rijnmond en de

organisatoren van de evenementen in Westvoorne geluidbeleid ontwikkeld voor de

evenementen, die binnen de gemeentegrenzen worden georganiseerd. Doel van dit beleid is het aanreiken van een leidraad als handzaam instrument voor verleners van evenementen vergunningen krachtens de APV.

6.10 Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne

Op dit moment is het nog niet mogelijk om op basis van een bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor een evenement. We streven er naar om in de eerste helft van 2019 het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne vast te stellen. In het omgevingsplan gaan we ook in op de regels voor evenementen. We bekijken nog hoe we dit precies vorm willen geven. Doel is in ieder geval om waar mogelijk voor te sorteren op de komst van de Omgevingswet. Dit zodat na inwerkingtreding van de wet relatief eenvoudig de benodigde aanpassingen in het omgevingsplan kunnen worden doorgevoerd en wel de mogelijkheid ontstaat om een omgevingsvergunning voor een evenement op basis van het bestemmingsplan te verlenen.”