Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent accommodaties Tarievenverordening accommodaties 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent accommodaties Tarievenverordening accommodaties 2019
CiteertitelTarievenverordening accommodaties 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarievenverordening accommodaties 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

Gemeenteblad 2018, 281763

186729/186842

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenverordening accommodaties 2019

De raad van de gemeente Westvoorne;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2018

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, Cultureel centrum De Man, sport- en cultureel centrum de Merel.

(Tarievenverordening accommodaties 2019).

 

 

Tarievenverordening accommodaties 2019 Westvoorne

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Accommodaties

  • a.

   Sportcentrum De Meander

   De accommodatie aan de Vlinderslag 1,3,5 te Oostvoorne.

  • b.

   Sportcomplex Zwartelaan

   De veldsportaccommodatie aan de Zwartelaan te Oostvoorne.

  • c.

   Sportcomplex Drenkeling

   De veldsportaccommodatie aan de Korteweg te Rockanje.

  • d.

   Sportcomplex 2e Slag

   De veldsportaccommodatie aan de 2e Slag te Rockanje.

  • e.

   Verenigingsgebouw De Remise

   De accommodatie aan de Pinnepot 9 te Oostvoorne.

  • f.

   Cultureel centrum De Man

   De accommodatie aan de Burg Letteweg 30 te Oostvoorne.

  • g.

   Sport- en cultureel centrum De Merel

   De accommodatie aan de Dwarsweg 23 te Rockanje.

    

 • 2.

  Wijze van gebruik

  • a.

   Zwemabonnement

   deelname aan zwemles, aqua-sporten activiteiten of therapeutisch zwemmen welke per kalendermaand in rekening wordt gebracht; bij de eerste aan melding is hiervoor inschrijfgeld verschuldigd

  • b.

   losse les

   éénmalige deelname aan zwemles, aqua-sporten activiteiten of therapeutisch zwemmen

  • c.

   toegangsbewijs zwembad

   bewijs van betaling voor het eenmalig deelnemen aan de op het toegangsbewijs vermelde activiteit

  • d.

   11-badenkaart

   bewijs van betaling voor tien maal deelnemen aan de op het toegangsbewijs vermelde activiteit

  • e.

   diplomazwemmen

   éénmalige deelname aan een examen als afsluiting van de deelname aan het leszwemmen

  • f.

   per uur

   éénmalige huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten

  • g.

   per uur per maand

   huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende één kalendermaand

  • h.

   per uur per jaar

   huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende de periode van 1 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het daarop vol- gende jaar

  • i.

   per kalenderjaar

   huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2 Wijze van betaling

 • 1.

  Losse lessen, toegangsbewijzen zwembad, elf badenkaarten, gebruik per uur en gebruik per dagdeel zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

 • 2.

  Betaling van zwemgelden, van welke vorm dan ook, dienen vooraf, door middel van Ideal of automatische incasso plaats te vinden. Wanneer vooraf geen betaling heeft plaatsgevonden mag niet worden deelgenomen aan de lessen.

 • 3.

  Gebruik per uur per jaar en per kalenderjaar dient te worden voldaan in maxi-maal 4 termijnen waarvan de vervaldata zijn vermeld op de nota.

Artikel 3 Invordering

 • 1.

  Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting wordt éénmalig een herinnering gezonden.

 • 2.

  Indien niet wordt voldaan aan de in de herinnering genoemde betalingstermijn wordt éénmalig een aanmaning verzonden.

 • 3.

  Indien niet wordt voldaan aan de in de aanmaning genoemde betalingstermijn wordt de vor-dering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten verbonden aan aanmaning en invordering door een incassobureau worden aan de nalatige partij in rekening gebracht.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De tarieven zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting leggen burgemeester en wethouders een aan de wenselijk geachte ontwikkelingen aangepaste tarieventabel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere evenementen of gebeurtenis- sen een afwijkend tarief vaststellen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij wijziging van het BTW percentage de tarieven tus-sentijds aanpassen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Tarievenverordening accommodaties 2018 van 12 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat hij vrij van toepassing blijft voor de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwachting in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Tarievenverordening accommodaties 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel 2019 behorende bij de Tarievenverordening accommodaties 2019

Op verhuur ten behoeve van culturele activiteiten en sport is geen BTW van toepassing

 

 

1.

Sportcentrum De Meander

 

 

 

 

1.1.

 

Sport (tarief per uur) *De weekendtarieven zijn berekend met een opslag

van 30% (zwembad uitgezonderd)

 

 

verenigingstarief

 

 

commercieel tarief

1.1.1

Sporthal 1 zaaldeel (ma t/m vr)

17,65

35,30

1.1.1.1

Sporthal 1 zaaldeel (za/zo)*

22,95

45,90

1.1.2

Sporthal hele hal (ma t/m vr)

50,95

101,90

1.1.2.1

Sporthal hele hal (za/zo)*

66,25

132,50

1.1.3.

Oefenruimte (ma t/m vr)

16,20

32,40

1.1.3.1

Oefenruimte (za/zo)*

21,05

42,10

1.1.4.

Zwembad incl. toezicht (ma t/m vr)

135,75

176,50

1.1.4.1

Zwembad incl. toezicht (za/zo)*

176,45

229,40

1.1.5

Zwembad excl. toezicht (ma t/m vr)

110,10

143,10

1.1.5.1

Zwembad excl. toezicht (za/zo)*

143,10

186,05

 

 

Sport tarief per jaar 1 uur per week

 

 

verenigingstarief

 

 

commercieel tarief

1.1.6

Zwembad excl. toezicht (ma t/m vr)

4.292,40

5.206,20

1.1.6.1

Zwembad excl. toezicht (za/zo)*

5.580,15

7.125,85

1.1.7

Schoolzwemmen (ma t/m vr)

4.879,20

-

1.2.

 

Overig (tarief per uur)

 

 

verenigingstarief

 

 

commercieel tarief

1.2.1

Oefenruimte (ma t/m vr)

16,20

32,40

1.2.1.1

Oefenruimte (za/zo)*

21,05

42,10

1.2.2

Instructieruimte (ma t/m vr)

7,90

15,80

1.2.2.1

Instructieruimte (za/zo)*

10,25

20,50

1.2.3

Foyer (ma t/m vr)

16,40

32,80

1.2.3.1

Foyer (za/zo)*

21,30

42,60

1.3.

 

Tarieven Zwemlessen

 

 

 

tarief

1.3.1

Inschrijfgeld

 

 

17,50

1.3.1.1

Zwemles ABC per maand

(incl. inschrijfgeld + diplomazwemmen)

-

43,65

1.3.1.2

Losse les diplomatraining ABC

-

11,00

1.3.1.3

Privéles 1 persoon

-

43,65

1.3.1.4

Zwemles voor 2 personen

-

65,50

1.3.1.5

Therapeutisch prive zwemles 1 persoon (half uur)

-

29,10

1.3.1.6

Therapeutisch groepsles zwemmen (half uur)

(2 x per week = 20% korting, 3 x per week = 30% korting

 

 

37,75

1.3.1.7

11-badenkaart zwangerschapszwemmen

-

61,80

1.3.1.8

11 badenkaart baby en peuterzwemmen

(1 ouder + 1 kind)

-

41,20

1.3.1.9

11 badenkaart borstcrawltraining volwassenen

 

61,80

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

 

Tarieven recreatief zwemmen

 

 

 

 

1.3.2.1

Los bad kinderen (4 t/m 17 jaar en 65+)

-

3,50

1.3.2.2

Los bad volwassenen ( 18+)

-

3,90

1.3.2.3

11 badenkaart kinderen

-

35,00

1.3.2.4

11 badenkaart volwassenen

-

39,00

1.3.2.5

Vrij-oefenen (1 ouder + 1 kind)

-

4,50

 

1.3.3.

 

 

Tarieven groepslessen (abonnement per maand)

*Aquasporten: Aquavaria, Aquajoggen, Aquabootcamp, Fit control, Zwemmen naar gezond gewicht, Fitkids, Snorkelen ABC, Zwemvaardigheid 123, Survival 123, Zeemeerminnen-zwemmen.

 

 

 

 

1.3.3.1

Inschrijfgeld

-

17,50

1.3.3.2

Aquasporten *

-

25,75

1.3.3.3

Aquascooters

-

42,25

1.3.3.4

Aquafietsen

-

37,75

1.3.3.5

Seal duiken kinderen (per cursus)

-

255,00

1.3.3.6

Master seal duiken kinderen (per cursus)

-

210,00

1.3.3.7

Bij 2 of meerdere combinaties in 1.3.3 krijgt u 20% korting

 

 

 

 

  2.   

 

Sportcomplex Zwartelaan per jaar

 

 

19.339,00

 

 

  3.   

 

Sportcomplex Drenkeling per jaar

 

 

16.336,00

 

 

  4.   

 

Sportcomplex 2e Slag per jaar

 

 

13.231,00

 

 

  5.   

 

Verenigingsgebouw De Remise

 

 

 

tarief

5.1.

St. Hobbywerkplaats per jaar

-

3.520,00

5.2.

Voornse Modelspoor Vereniging per jaar

-

1.976,00

5.3

VU per jaar

-

1.836,00

5.4

St. Cultevo per jaar

-

2.871,00

5.5

Vogelvereniging De Siervogel per jaar

-

81,00

  6.   

 

Cultureel Centrum De Man

 

 

 

 

 

6.1

 

 

Gebruik per uur *De weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 30%

 

 

verenigingstarief

 

 

commercieel tarief

6.1.1

Burchtzaal (ma t/m vr)

26,30

52,60

6.1.2

Burchtzaal (za/zo)*

34,20

68,40

6.1.3

Polderzaal (ma t/m vr)

18,40

36,80

6.1.4

Polderzaal (za/zo)*

23,90

47,80

6.1.5

Duinzaal (ma t/m vr)

14,15

28,30

6.1.6

Duinzaal (za/zo)*

18,40

36,80

6.1.7

Strandzaal (ma t/m vr)

13,10

26,20

6.1.8

Strandzaal (za/zo)*

17,00

34,00

6.1.9

Foyer (ma t/m vr)

16,40

32,80

6.1.10

Foyer (za/zo)*

21,30

42,60

        7.   

       

Sport en cultureel centrum De Merel

 

 

 

 

 

7.1

 

 

Sportzaal *De weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 30%

 

 

verenigingstarief

 

 

 

commercieel tarief

7.1.1

Sportzaal (ma t/m vr)

30,50

61,00

7.1.2

Sportzaal (za/zo)*

39,65

79,30

 

7.2

 

 

Culturele zalen *De weekendtarieven zijn berekend met een opslag van 30%

 

 

verenigingstarief

 

 

 

commercieel tarief)

7.2.1

Zaal 1 (ma t/m vr)

13,10

26,20

7.2.2

Zaal 1 (za/zo)*

17,00

34,00

7.2.3

Zaal 2 (ma t/m vr)

13,10

26,20

7.2.4

Zaal 2 (za/zo)*

17,00

34,00

7.2.5

Instructieruimte (ma t/m vr)

13,10

26,20

7.2.6

Zaal 3 (za/zo)*

17,00

34,00

7.2.7

Instructieruimte (ma t/m vr)

7,90

15,80

7.2.8

Instructieruimte (za/zo)*

10,25

20,50

7.2.9

Foyer (ma t/m vr)

16,40

32,80

7.2.10

Foyer (za/zo)*

21,30

42,60

  8.   

 

Sport en cultureel centrum De Merel

 

 

 

 

 

8.1

 

 

Algemeen (Voor de op- en afbouwtijd van voorstellingen wordt 50% van het reguliere

tarief berekend)

 

 

 

tarief

 

8.1.1

Huur scherm (per dag)

-

15,00

8.1.2

Huur microfoon (per dag)

-

15,00

8.1.3

Huur laptop (per dag)

-

25,00

8.1.4

Huur beamer (per dag)

-

25,00

8.1.5

Huur vleugel excl. Stemmen (per dag)

-

50,00

8.1.6

Huur flip-over (per dag)

-

5,00

8.1.7

Inhuur technicus (excl. eventuele materiaal- en transportkosten; per uur)

-

37,50

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,